Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1970

I. v. o.

55

Vládní návrh

Zákon

ze dne 1970

o působnosti federálních ministerstev

Federální shromáždění Československé socia-
listické republiky se usneslo na tomto zákoně

ČÁST PRVNÍ
Obecná ustanovení

Tento zákon upravuje působnost federálních
ministerstev a některých dalších federálních
ústředních orgánů (dále jen "federální minister-
stva") při výkonu státní správy federace. Jejich
předním úkolem je podílet se na tvorbě státní po-
litiky federace a organizovat ve své působnosti
její provádění.

§ 2

Federální ministerstva vykonávají na svém
úseku státní správu v rozsahu působnosti federace.
Na podkladě soustavných analýz stavu věcí vypra-
covávají návrhy řešení rozhodujících otázek v pří-
slušných oblastech působnosti federace a předklá-
dají je vládě Československé socialistické repub-
liky.

§ 3

(1) Federální ministerstva předkládají na
svém úseku návrhy státní hospodářské politiky
a v okruhu své působnosti plní úkoly národohos-


2

podářského plánování podle zvláštních předpisů;
předkládají zejména podklady a návrhy potřebné
pro přípravu návrhů státních plánů rozvoje ná-
rodního hospodářství Československé socialistické
republiky, státních rozpočtů federace a jiných
opatření širšího dosahu. V rámci své působnosti
předkládají návrhy na rozvíjení soustavy plánovi-
tého řízení a prověřují její účinnost.

(2) Federální ministerstva vycházejí ve své
činnosti z cílů a úkolů státních plánů rozvoje ná-
rodního hospodářství Československé socialistické
republiky a z jednotné státní politiky; v souladu
s nimi na svém úseku státní politiku konkretizují

a realizují.

(3) Federální ministerstva při plnění svých
úkolů navzájem spolupracují a zaujímají stano-
viska k návrhům, které předkládají vládě Česko-
slovenské socialistické republiky jiné orgány, po-
kud se dotýkají jejich působnosti.

§ 4

Federální ministerstva pečují na svém úseku

o náležitou právní úpravu patřící do působnosti
federace. Připravují návrhy zákonů Federálního
shromáždění a nařízení vlády Československé so-
cialistické republiky. Na základě zákonů Fede-
rálního shromáždění a v jejich mezích vydávají
obecně závazně právní předpisy, jsou-li k tomu
zákonem zmocněny. Sledují, jak se tyto předpisy
uplatňují.

§ 5

Federální ministerstva zabezpečují ve své pů-
sobnosti úkoly rozvíjení mezistátních styků a me-
zinárodní spolupráce v hospodářské, vědecké a
technické oblasti i v jiných oblastech. Při přípra-
vě návrhů na sjednání mezinárodních smluv si
mohou vyžadovat od příslušných ústředních or-
gánů státní správy republik potřebné podklady. Fe-
derální ministerstva zabezpečují úkoly, které vy-
plývají z mezinárodních smluv a dohod, jakož

i z členství Československé socialistické republiky
v mezinárodních organizacích.

§ 6

Federální ministerstva činí na svém úseku
opatření nutná k zabezpečení obranné schopnosti
Československé socialistické republiky a potřeb
ozbrojených sil a k přípravě státních orgánů, hos-
podářských a jiných organizací i k branné vý-
chově obyvatelstva a jeho ochraně pro případ vál-
ky. Připravují potřebné návrhy a předkládají je
vládě Československé socialistické republiky, po-
případě Radě obrany státu.


§ 7

(1) V zájmu jednotného zabezpečování státní
politiky federace přihlížejí federální ministerstva
k potřebám těch oblastí, které patří do působnosti
republik, a dbají v dohodě s orgány republik
o jejich souladný rozvoj. Federální ministerstva
vytvářejí podmínky pro koordinaci řešení otázek
společného zájmu, které vyplývají z potřeby jed-
notného zabezpečování státní politiky federace na
celém území Československé socialistické repub-
liky.

(2) V zájmu efektivního rozvoje jednotné čes-
koslovenské ekonomiky zabezpečují federální mi-
nisterstva v souladu se státním plánem rozvoje
národního hospodářství Československé socialistic-
ké republiky i potřeby odvětví řízených orgány
republik. Odvětví jednotné československé ekono-
miky, řízená národními orgány, zabezpečují též
potřeby odvětví řízených federálními orgány.

§ 8

(1) Federální ministerstva soustavně spolupra-
cují s příslušnými orgány republik, zejména při
přípravě návrhů zákonů Federálního shromáždění
a jiných obecně závazných právních předpisů a
při přípravě, tvorbě a realizaci národohospodář-
ských plánů, návrhů v oblasti jednotné státní hos-
podářské politiky a jiných významných opatření
vlády Československé socialistické republiky. Spo-
lečně s nimi zajišťují jednotnost postupu potřebnou
pro přípravu takových opatření. Využívají jejich
rozborů, koncepcí rozvoje jednotlivých odvětví a
jiných prací. Opírají se o jejich zkušenosti a za-
bývají se jejich podněty.

(2) V zájmu jednotného zabezpečování státní
politiky na celém území Československé socialistic-
ké republiky zabezpečují ministři Československé
socialistické republiky spolu s příslušnými ministry
republik vzájemnou součinnost a koordinaci. Fe-
derální ministerstva sledují plnění úkolů vyplýva-
jících z jednotného uplatňování státní politiky fe-
derace a dbají v součinnosti s příslušnými orgány
republik o zevšeobecňování pozitivních zkušeností
a o odstraňování vyskytnuvších se nedostatků.
Projednávají s nimi opatření, která je třeba v tom-
to směru učinit.

(3) Federální ministerstva mohou vyžadovat
podklady a další údaje, které potřebují pro svou
činnost, od příslušných orgánů republik a v roz-
sahu dohodnutém s těmito orgány i od hospodář-
ských a jiných organizací jim podřízených.

(4) Ministři Československé socialistické re-
publiky projednávají návrhy opatření v oblasti
společné působnosti Československé socialistické
republiky a obou republik před jejich předložením


4

vládě Československé socialistické republiky s mi-
nistry republik, pokud se jich navrhovaná opatření
dotýkají; pokud se nedosáhne dohody, informují
vládu Československé socialistické republiky, kte-
rá rozhodne.

§ 9

(1) Federální ministerstva plní své úkoly
v součinnosti s odborovými a dalšími dobrovol-
nými společenskými organizacemi a s družstev-
ními organizacemi.

(2) Federální ministerstva využívají ve své
činnosti poznatků vědeckých institucí a pracovišť
a zapojují je zejména do prací na řešení problémů
koncepční povahy.

ČÁST DRUHÁ

Zvláštní ustanovení

Federální ministerstvo zahraničních věcí

§ 10

Federální ministerstvo zahraničních věcí je
federálním ústředním orgánem státní správy pro
oblast zahraniční politiky.

§ 11

Federální ministerstvo zahraničních věcí za-
bezpečuje vztahy Československé socialistické
republiky k ostatním státům a k mezinárodním
organizacím. Řídí, koordinuje a zabezpečuje pro-
vádění zahraniční politiky Československé socia-
listické republiky a dbá o uplatňování zájmů
zahraniční politiky Československé socialistické
republiky v činnosti všech orgánů federace i re-
publik.

§ 12

Federální ministerstvo zahraničních věcí za-
jišťuje zastupování práv a zájmů Československé
socialistické republiky v mezinárodních stycích.
Koordinuje a zajišťuje přípravu sjednávání mezi-
národních smluv. Při přípravě mezinárodních smluv
a při zastupování práv a zájmů Československé
socialistické republiky v mezinárodních stycích
ve věcech patřících do výlučné působnosti repub-
lik postupuje v součinnosti s příslušnými ústřed-
ními orgány státní správy republik.

§ 13

Federální ministerstvo zahraničních věcí

a) řídí československé zastupitelské úřady v za-
hraničí;

b) vyhlašuje mezinárodní smlouvy;

c) plní úkoly při zabezpečování styků se zahra-
ničím v oblasti školství, kultury, vědy a zdra-
votnictví na základe směrnic vlády Česko-
slovenské socialistické republiky.


5

Federální ministerstvo národní obrany

§ 14

Federální ministerstvo národní obrany je fe-
derálním ústředním orgánem státní správy pro
zabezpečování obrany Československé socialistické
republiky a orgánem pro řízení a velení Česko-
slovenské lidové armády. Zabezpečuje realizaci
vojenské politiky Československé socialistické re-
publiky v Československé lidové armádě a navrhu-
je potřebná opatření vládě Československé socia-
listické republiky, Radě obrany státu a presidentu
republiky jako vrchnímu veliteli ozbrojených sil
Československé socialistické republiky.

§ 15

Při zabezpečování obrany Československé so-
cialistické republiky federální ministerstvo ná-
rodní obrany zejména

a) zpracovává návrhy na komplexní výstavbu
branného systému Československé socialistické
republiky a návrh plánu obrany Českosloven-
ské socialistické republiky;

b) činí opatření k zajištění výstavby branného
systému Československé socialistické repub-
liky na svém úseku a k použití Českosloven-
ské lidové armády pro případ války;

c) zpracovává návrh komplexního plánu výstav-
by Československé lidové armády z hlediska
vazeb na státní plány rozvoje národního hos-
podářství Československé socialistické repub-
liky a spravuje příslušné vojenské prostředky;

d) rozpracovává základní otázky války a vojen-
ské vědy a rozvíjí vědeckou činnost pro po-
třebu branného systému Československé socia-
listické republiky;

e) zpracovává základní otázky branné výchovy
a přípravy obyvatelstva a navrhuje opatření
k jejich realizaci.

§ 16

Federální ministerstvo národní obrany jako
orgán pro řízení a velení Československé lidové
armády zejména

a) řídí výstavbu Československé lidové armády
a zabezpečuje její všestrannou připravenost
a nepřetržité velení vojskům;

b) rozpracovává operační a bojové použití Česko-
slovenské lidové armády a řídí vojenskou
zpravodajskou službu;

c) zabezpečuje Československou lidovou armádu
všemi druhy výzbroje, bojové techniky a ma-
teriálu;


6

d) řídí doplňování, přípravu, výchovu, výběr a
rozmisťování kádrů Československé lidové
armády a činí opatření k zabezpečení život-
ních, pracovních a sociálních podmínek pří-
slušníků Československé lidové armády;

e) zabezpečuje nedotknutelnost vzdušného pros-
toru Československé socialistické republiky a
podílí se na zajišťování ochrany státních hra-
nic ve stanoveném úseku.

§ 17
Federální ministerstvo národní obrany

a) organizuje a provádí opatření k mobilizaci
Československé lidové armády, k vedení evi-
dence občanů podléhajících branné povinnosti
a k vedení evidence věcných prostředků, které
budou za branné pohotovosti poskytnuty pro
potřebu ozbrojených sil Československé socia-
listické republiky;

b) povolává občany Československé socialistické
republiky k plnění branně povinnosti a v roz-
sahu své působnosti stanoví způsob výkonu
této povinnosti.

Federální ministerstvo vnitra

§ 18

(1) Federální ministerstvo vnitra je federálním
ústředním orgánem státní správy pro oblast vnitř-
ního pořádku a bezpečnosti.

(2) Federální ministerstvo vnitra připravuje
koncepci, zaměření a hlavní úkoly Sboru národní
bezpečnosti, vojsk ministerstva vnitra a civilní
obrany a zásady organizace, jednotného výkonu
služby a soustavy politické a odborné přípravy
příslušníků Sboru národní bezpečnosti a vojsk
ministerstva vnitra. Zabezpečuje rozvoj metod a
prostředků bezpečnostní práce a jejich unifikaci.

§ 19

Federální ministerstvo vnitra je orgánem pro
řízení a velení vojsk ministerstva vnitra a pro
řízení přípravy civilní obrany.

§ 20
Federální ministerstvo vnitra zajišťuje

a) přípravu mezinárodních smluv v oblasti vnitř-
ního pořádku a bezpečnosti a jejich výkon,
pokud není svěřen orgánům republik;

b) zamezení přepravy, dovozu a šíření věcí za-
hraničního původu, jejichž obsah je v rozporu
s chráněnými zájmy nebo porušuje meziná-
rodní smlouvy.


7

§ 21

Federální ministerstvo vnitra vydává na zá-
kladě zmocnění obsažených v příslušných záko-
nech obecně závazné právní předpisy, které upra-
vují

a) práva a povinnosti příslušníků Sboru národní
bezpečnosti a vojsk ministerstva vnitra, útvarů
Sboru národní bezpečnosti, jakož i vojsk mi-
nisterstva vnitra vůči jiným orgánům státní
správy, organizacím a občanům;

b) služební poměr a finanční, materiální, sociální
a zdravotnické zabezpečení příslušníků Sboru
národní bezpečnosti a vojsk ministerstva
vnitra;

c) rozvoj a pravidla provozu telekomunikačních
zařízení Sboru národní bezpečnosti a vojsk
ministerstva vnitra mimo jednotnou telekomu-
nikační sít.

§ 22

Pokud federální ministerstvo vnitra plní další
úkoly státní správy, platí o tom zvláštní předpisy.

§ 23

Federální ministerstvo vnitra kontroluje v útva-
rech Sboru národní bezpečnosti a ve vojscích mi-
nisterstva vnitra plnění úkolů svěřených do jeho
působnosti

§ 24

Ministr vnitra Československé socialistické re-
publiky

a) po projednání s ministry vnitra republik po-
volává vybrané příslušníky Sboru národní bez-
pečnosti k plnění úkolů federálního minister-
stva vnitra;

b) ustanovuje na návrh ministrů vnitra republik
náčelníky krajských správ Sboru národní bez-
pečnosti

Státní plánovací komise

§ 25

Státní plánovací komise je federálním ústřed-
ním orgánem státní správy pro národohospodářské
plánování a rozvíjení soustavy plánovitého řízení
národního hospodářství.

§ 26

Státní plánovací komise podle pokynů vlády
Československé socialistické republiky a ve spolu-
práci s ostatními ústředními orgány organizuje
celkový proces vypracování, zajišťování a kon-
troly plnění státních plánů rozvoje národního hos-
podářství Československé socialistické republiky,
včetně zvláštní části státních plánů; její působnost
i organizace je stanovena zvláštními předpisy


8

§ 27
(1) Státní plánovací komise

a) předkládá vládě Československé socialistické
republiky souhrnné návrhy na rozvíjení sou-
stavy plánovitého řízení národního hospodář-
ství a koordinuje opatření, která na tomto
úseku připravují ve své působnosti ostatní or-
gány;

b) prověřuje účinnost soustavy plánovitého řízení
národního hospodářství;

c) předkládá vládě Československé socialistické
republiky souhrnné návrhy má usměrnění sy-
stému materiálně technického zásobování a na
rozvoj jeho základny a koordinuje na tomto
úseku opatření připravovaná ostatními ústřed-
ními orgány.

Federální ministerstvo financí

§ 28

Federální ministerstvo financí je federálním
ústředním orgánem státní správy pro oblast fi-
nancí.

§ 29

Federální ministerstvo financí

a. ) navrhuje vládě Československé socialistické
republiky k zajištění jednotné hospodářské po-
litiky koncepci finanční politiky Českosloven-
ské socialistické republiky na roční a víceletá
období a zabezpečuje její jednotné provádění;

b) vypracovává střednědobý rozpočtový výhled;

c) navrhuje vládě Československé socialistické
republiky rámcové zásady dotační politiky
v Československé socialistické republice;

d) provádí rozbory finančního hospodaření za
celou Československou socialistickou republiku
podle podkladů poskytovaných mu ostatními
federálními orgány a orgány republik v roz-
sahu dohodnutém s ministerstvy financí re-
publik.

§ 30

Federální ministerstvo financí

a) předkládá vládě Československé socialistické
republiky návrh státního rozpočtu federace a
státní závěrečný účet federace;

b) navrhuje vládě Československé socialistické
republiky způsob zabezpečení příjmů státního
rozpočtu federace a úpravu vztahů mezi stát-
ním rozpočtem federace a státními rozpočty
republik;

c) v souvislosti se státními rozpočty a státními
závěrečnými účty vykonává další působnost
stanovenou zvláštními předpisy. *)

*) Zákon č. /1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu Československé federace a o zásadách hospodaření
s rozpočtovými prostředky federace a republik (rozpočtová pravidla).


9

§ 31

Federální ministerstvo financí

a) navrhuje a v rozsahu zmocnění daného vlá-
dou Československé socialistické republiky sta-
noví v dohodě s federálním ministerstvem za-
hraničního obchodu, Státní plánovací komisí,
federálním cenovým úřadem a Státní bankou
československou finančně ekonomické nástroje
v zahraničním obchodě, pokud mají vztah ke
státním rozpočtům; rozpočtuje finančně eko-
nomické nástroje, včetně dodatkových nástrojů,
a zabezpečuje jejich uplatňování ve vztahu
k organizacím řízeným federálními orgány; *)

b) ve spolupráci s federálním ministerstvem za-
hraničního obchodu navrhuje vládě Českoslo-
venské socialistické republiky koncepce a eko-
nomické podmínky v oblasti poskytovaných a
přijímaných vládních úvěrů ve vnějších vzta-
zích;

c) sestavuje na základě návrhů ministerstev fi-
nancí republik a potřeb federace část devizo-
vého plánu týkající se neobchodních platů
za celou Československou socialistickou repub-
liku a stanoví pro ně ekonomické nástroje;

d) po projednání s federálním ministerstvem za-
hraničního obchodu, Státní plánovací komisí
a v dohodě se Státní bankou československou
předkládě vládě Československé socialistické
republiky návrhy na tvorbu, použití a rozsah
devizových rezerv;

e) stanoví zásady financování zahraničního ob-
chodu;

f) zajišťuje ve spolupráci s ostatními zúčastně-
nými orgány zpracování finanční, měnové a
devizové problematiky vyplývající z účasti
Československé socialistické republiky v Radě
vzájemně hospodářské pomoci a připravuje
návrhy na postup československých delegací
v orgánech Rady vzájemné hospodářské po-
moci v těchto otázkách.

§ 32
Federální ministerstvo financí

předkládá vládě Československé socialistické
republiky návrhy zákonných úprav v oboru své
působnosti; jde-li o návrhy zákonných úprav
devizového hospodářství, činí tak ve spolu-
práci s federálním ministerstvem zahraničního
obchodu, Státní plánovací komisí a Státní ban-

*) Působnost finančních správ, popřípadě odborů státních financí v oblasti finančně ekonomických nástrojů
v zahraničním obchodě zůstává tímto ustanovením nedotčena.


10

kou československou, a jde-li o návrhy zásad-
ních zákonných úprav ve věcech spořitelen
a pojišťoven, ve spolupráci se Státní bankou
československou;

b) vydává na základě zmocnění obsažených v pří-
slušných zákonech obecně závazné právní
předpisy, které upravují správu národního
majetku, fakturování, placení a finanční hos-
podaření státních hospodářských organizací;

c) vydává na základě tohoto zákona předpisy
o provádění periodických revizí v Českoslo-
venské socialistické republice a stanoví meto-
diku finančně daňových revizí.

§ 33

Federální ministerstvo financí

a) spolu se Státní bankou Československou navr-
huje vládě Československé socialistické repub-
liky úpravu československé měny a zásady
oběhu zákonných peněz a dohlíží na ochranu
měny;

b) vyhlašuje vydání jednotlivých druhů peněz a
jejich popis, jakož i jejich stažení;

c) dozírá nad tiskem a ražbou peněz.

§ 34

Federální ministerstvo financí

a) provádí revize hospodaření federálních orgá-
nů, federálních fondů a organizací řízených
federálními orgány;

b) vykonává dozor nad federálními účelovými
fondy;

c) zajišťuje jednotné provádění a uplatňování zá-
konů Federálního shromáždění o odvodech a
daních, jakož i předpisů o poplatcích, které
mají vztah k zahraničí; povoluje na návrh
příslušných ministerstev výjimky a úlevy z od-
vodů a daní, jejichž poplatníky jsou organizace
řízené federálními orgány, a z daní a poplatků
ve vztahu k zahraničí;

d) zabezpečuje v dohodě s ministerstvy financí
republik jednotnou koncepci vkladově, úvěro-
vé, pojišťovací a úrokové politiky spořitelen ve
vztahu k obyvatelstvu a pojišťoven;

e) vykonává působnost ve věcech správy národ-
ního majetku, pokud jde o národní majetek
spravovaný federálními orgány a organiza-
cemi jimi řízenými.

Federální ministerstvo zahraničního obchodu

§ 35

Federální ministerstvo zahraničního obchodu
je federálním ústředním orgánem státní správy pro
oblast zahraničně hospodářských vztahů.


11

§ 36
Federální ministerstvo zahraničního obchodu

a) navrhuje vládě Československé socialistické
republiky zásady jednotné zahraniční obchodní
politiky, řídí její provádění a podle povahy
věci ji přímo provádí; k tomu účelu vydává
na základě tohoto zákona předpisy a činí po-
třebná opatření;

b) ve spolupráci s příslušnými federálními ústřed-
ními orgány a ústředními orgány republik za-
jišťuje přípravu sjednávání mezinárodních
smluv v oblasti zahraničního obchodu;

c) ve spolupráci s příslušnými federálními
ústředními orgány a ústředními orgány re-
publik zabezpečuje vnitrostátní provádění me-
zinárodních smluv a dodržování mezinárod-
ních závazků Československé socialistické re-
publiky v oblasti zahraničního obchodu;

d) stanoví dodatkové ekonomické nástroje v za-
hraničním obchodě;

e) v souladu se stanovenými zásadami státní
cenově politiky a se zahraničně obchodní po-
litikou stanoví pravidla pro provádění cenové
politiky v oblasti zahraničních obchodních
vztahů.

§ 37

Federální ministerstvo zahraničního obchodu

a) připravuje ve spolupráci s příslušnými fede-
rálními ústředními orgány a ústředními or-
gány republik návrhy plánu zahraničního ob-
chodu a předkládá je Státní plánovací komisi;

b) provádí na úseku zahraničně obchodních vzta-
hů rozpis plánu na organizace zahraničního
obchodu a organizace oprávněné k provádění
zahraničně obchodní činnosti.

§ 38

(1) Federální ministerstvo zahraničního ob-
chodu

a) vydává na základě zmocnění obsažených
v příslušných zákonech obecné závazné práv-
ní předpisy o zahraničně obchodní činnosti a
o jejím organizování a řídí a kontroluje její
provádění;

b) po projednání s ústředními orgány republik
zřizuje a zrušuje organizace zahraničního ob-
chodu a stanoví rozsah jejich oprávnění, udě-
luje a odnímá oprávnění k provádění zahra-
ničně obchodní činnosti a k zastupování za-
hraničních podniků v Československé socia-
listické republice a v dohodě s federálním
ministerstvem financí rozhoduje ve věcech
majetkových účastí v zahraničí;


12

c) řídí organizace pro zahraniční obchod, vůči
nimž plní úkoly ústředního orgánu státní
správy; ostatní organizace oprávněné k pro-
vádění zahraničně obchodní činnosti řídí ve
spolupráci s ostatními příslušnými orgány plá-
nem a ekonomickými a obchodně politickými
nástroji.

(2) K zahraničně obchodní činnosti náleží vý-
voz, dovoz a průvoz zboží, převody práv, s výjim-
kou práv podle autorského zákona, jakož i posky-
tování a přijímání služeb a jiných hospodářských
hodnot ve styku se zahraničím.

§ 39

Federální ministerstvo zahraničního obchodu
zajišťuje soulad zahraniční obchodní politiky s de-
vizovou politikou a v dohodě se Státní bankou
československou rozhoduje ve věcech souvisících
s částí devizového plánu a platební bilance, která
vychází z činnosti v oblasti zahraničního obchodu.

§ 40

(1) Federální ministerstvo zahraničního ob-
chodu vykonává působnost ve věcech celnictví,
celní politiky a celních tarifů.

(2) Ústřední celní správa je zvláštní složkou
ministerstva zahraničního obchodu. Jako její or-
gány pro území republik působí Celní ředitelství
pro Českou socialistickou republiku a Celní ředi-
telství pro Slovenskou socialistickou republiku;
těmto ředitelstvím jsou přímo podřízeny celnice.

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

§ 41

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí
je federálním ústředním orgánem státní správy
pro oblast práce, mezd a sociální politiky.

§ 42
Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

a) předkládá vládě Československé socialistické
republiky návrhy jednotných zásad pracovně
právních vztahů, zejména úprav pracovních
podmínek a pracovní doby, a návrhy systému
regulace rozmisťování pracovních sil, zásad
politiky zaměstnanosti, produktivity a racio-
nalizace práce, reprodukce pracovních sil a
jejich kvalifikace;

b) navrhuje vládě Československé socialistické
republiky zabezpečení náboru pracovních sil
pro organizace, které plní úkoly stanovené
státním plánem rozvoje národního hospodář-
ství Československé socialistické republiky
jako přednostní;


13

c) v souladu se státním plánem rozvoje národ-
ního hospodářství Československé socialistic-
ké republiky navrhuje vládě Československé
socialistické republiky po projednání s minis-
terstvy práce a sociálních věcí republik po-
hyb pracovních sil mezi republikami;

d) navrhuje vládě Československé socialistické
republiky mezistátní dohody o pracovní vý-
pomoci a úpravu zásadních otázek zaměstná-
vání cizích státních příslušníku v Českoslo-
venské socialistické republice a českosloven-
ských občanů v zahraničí;

e) vydává ve věcech uvedených pod písm. a) až
d) na základě zmocnění obsažených v přísluš-
ných zákonech obecně závazné právní před-
pisy.

§ 43

(1) Federální ministerstvo práce a sociálních
věcí

a) předkládá vládě Československé socialistické
republiky návrhy návrhy a podle jejích směr-
nic stanoví jednotně zásady usměrňování
mzdového vývoje, mzdových soustav, poskyto-
vání výhod naturální povahy a náhrad i vý-
dajů spojených s výkonem práce, normování
spotřeby práce a mzdové kontroly;

b) v souladu s uvedenými směrnicemi vlády Čes-
koslovenské socialistické republiky vydává na
základě tohoto zákona obecně závazné právní
předpisy, které upravují

- mzdové tarify, druhy a výše příplatků ke
mzdám a podmínky jejich přiznávání,

- způsob regulace mezd,

- náhrady výdajů spojených s výkonem
práce a

- příspěvky při nástupu do pracovního po-
měru a při jeho rozvázání.

(2) Ostatní federální ústřední orgány a
ústřední orgány republik mohou vydávat předpisy
uvedené v odstavci 1 písm. b) v rozsahu a za pod-
mínek dohodnutých s ministrem práce a sociál-
ních věcí Československé socialistické republiky,
a pokud jde o ústřední orgány republik, též s pří-
slušným ministrem práce a sociálních věcí re-
publiky.

§ 44

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí
a) navrhuje vládě Československé socialistické
republiky opatření směřující k plnění úkolů
federace v oblasti sociální politiky, zejména
v oblasti sociálního a nemocenského zabezpe-
čení obyvatelstva, společenské péče o rodinu
a mládež a vytváření příznivých podmínek pro
rozvoj populace, a zásady státní bytové poli
tiky ze sociálních hledisek;


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP