Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1970

I. v. o.

54

Vládní návrh

Ústavní zákon

ze dne 1970,

kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb.,
o československé federaci

Federální shromáždění Československé socia-
listické republiky se usneslo na tomto ústavním
zákoně:

Čl. I

Ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o českosloven-
ské federaci, se mění a doplňuje takto:

1. Čl. 4 zní:

"(1 )Hospodářství Československé socialistické
republiky je jednotné a rozvíjí se na základě so-
cialistické hospodářské soustavy.

(2) Český a slovenský národ spojují v česko-
slovenské federaci své úsilí v zájmu intenzivního
rozvoje socialistického hospodářství. Českosloven-
ská socialistická republika, Česká socialistická re-
publika a Slovenská socialistická republika hospo-
daří s vytvořeným společenským produktem v sou-
ladu s národohospodářskými plány Československé
socialistické republiky. Hospodářství v Českoslo-
venské socialistické republice se rozvíjí ve vzájem-
ně spolupráci a za pomoci obou národů a všech
národností Československé socialistické republiky.


2

(3) V jednotném plánovaném hospodářství Čes-
koslovenské socialistické republiky se uplatňují
jednotná úprava socialistického společenského
vlastnictví, jedna měna, jednotná hospodářská po-
litika, jednotná soustava řízení a jednotná politika
zaměstnanosti a rozmisťování pracovních sil.

(4 )Orgány Československé socialistické re-
publiky zabezpečují společné potřeby a zájmy čes-
kého a slovenského národa i všech národností; řídí
orgány a organizace v úsecích a odvětvích spra-
vovaných v její působnosti. Úlohou orgánů Česko-
slovenské socialistické republiky je především plá-
novitě zajišťovat optimální zaměření hospodářského
rozvoje, rozvíjet hospodářské styky se zahraničím
a vytvářet jednotné podmínky pro působení sou-
stavy plánovitého řízení; k tomu účelu ovlivňovat
vztahy vznikající při rozdělování společenského
produktu a národního důchodu a podporovat po-
krokové formy integrace socialistických organi-
zaci. Významným úkolem Československé socialis-
tické republiky je vyrovnávání hospodářských a
sociálních rozdílů mezi Českou socialistickou re-
publikou a Slovenskou socialistickou republikou,
zejména vytvářením stejných podmínek a možností
pro tvorbu a užití národního důchodu.

(5) Orgány České socialistické republiky a Slo-
venské socialistické republiky řídí orgány a orga-
nizace, které pracují v úsecích a odvětvích spra-
vovaných v působnosti těchto republik; pokud
činnost těchto orgánů a organizací zasahuje do
druhé republiky, činí tak koordinovaně s jejími
orgány. Orgány České socialistické republiky a Slo-
venské socialistické republiky vykonávájí působ-
nost ve věcech správy národního majetku v odvět-
vích, která řídí. "

2. Čl. 5 zní:

"(1) Československé státní občanství je jed-
notné.

(2) Každý československý státní občan má na
celém území Československé socialistické republiky
rovná práva a rovné povinnosti.

(3) Každý československý státní občan je zá-
roveň občanem České socialistické republiky nebo
Slovenské socialistické republiky.

(4) Nabývání a pozbývání československého
státního občanství upravuje zákon Federálního
shromáždění. "

3. V čl. 7 odst. 1 písm. b) zní:

,, b) obrana Československé socialistické re-
publiky, "

a dále se čl. 7 odst. 1 doplňuje ustanovením písm.
c), které zní:

"c) měna, ";

dosavadní ustanovení písm. c) až e) se označují
jako ustanovení písm. d) až f).


3

4. V čl. 8 odst. 1 se

v ustanovení písm. c) nahrazují slova "emisní
činnost" slovem "bankovnictví",

ustanovení písm. i) se doplňuje v závěru slovy
"a investiční činnost",

ustanovení písm. l) se doplňuje v závěru slovy
"a hospodářská arbitráž",

ustanovení písm. m) se doplňuje v závěru
slovy "a státní zkušebnictví" a

odstavec 1 se doplňuje ustanovením písm. p),
které zní:,, p) kontrola".

5. Čl. 10 odst. 2 až 6 zní:

"(2) Zásady národohospodářského plánování
jako jednotně organizovaného procesu tvorby a za-
jištování národohospodářských plánů a kontroly
jejich plnění, jakož i vymezení jejich soustavy,
funkcí a vztahů upravují zákony Federálního shro-
máždění; zákony Federálního shromáždění upra-
vují též vztahy orgánů a organizací při této čin-
nosti a sankce při neplnění povinností

(3) Státní plány rozvoje národního hospodář-
ství a ostatní národohospodářské plány jsou zá-
vazným základem pro řídící a hospodářskou
činnost.

(4) Státní plány rozvoje národního hospodář-
ství jsou

a) státní plán rozvoje národního hospodářství
Československé socialistické republiky;

b) státní plány rozvoje národního hospodářství
České socialistické republiky a Slovenské so-
cialistické republiky.

(5) Střednědobé státní plány rozvoje národní-
ho hospodářství se vyhlašují zákonem. Zákon
o státním plánu rozvoje národního hospodářství
Československé socialistické republiky přijímá Fe-
derální shromáždění; v souladu s ním pak přijí-
mají zákon o státním plánu rozvoje národního
hospodářství České socialistické republiky a Slo-
venské socialistické republiky (národní rady.

(6) Návrhy státních plánů rozvoje národního
hospodářství Československé socialistické repub-
liky a státních plánů rozvoje národního hospodář-
ství České socialistické republiky a Slovenské so-
cialistické republiky sestavují souběžně a ve vzá-
jemné spolupráci federální plánovací orgány a
plánovací orgány republik podle směrnic svých
vlád. "

6. V čl. 11 odstavec 3 zní:

"(3) Příjmy státního rozpočtu federace tvoří
taxativně určené daně a odvody, podíly na nich
a další příjmy stanovené zákonem Federálního


4

shromáždění, dále příjmy z činnosti federálních
orgánů a jim podřízených organizací. " a

v odstavci 7 se za slovo "dotační" vkládají
slova "a odpisové".

7. Čl. 12 odst. 2 zní:

"(2) Zákony Federálního shromáždění upra-
vují podnikové daně a odvody, daň z obratu, daň
důchodovou, zemědělskou daň, daň ze mzdy, daň
z umělecké a literární činnosti, daň z motorových
vozidel (silniční daň), daň z příjmů obyvatelstva,
zdanění (odvody) peněžních ústavů a pojišťoven.
Zákony Federálního shromáždění upravují také
poplatky, které mají podle své povahy výlučně
nebo převážně vztah k zahraničí nebo souvisí s vý-
konem státní správy svěřené do působnosti Čes-
koslovenské socialistické republiky. "

8. V čl. 12 se vypouští odst. 3; dosavadní od-
stavec 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4; od-
stavec 4 se v závěru doplňuje touto větou:

"Zákon Federálního shromáždění může svěřit
rozhodování o výjimkách a úlevách orgánům fe-
derace, jde-li o daně a poplatky podle odstavce 2
placené organizacemi přímo řízenými orgány fe-
derace. "

9. V čl. 13 odst. 2 se vypouští slovo "úprava".

10. Čl. 14 zní:

"(1) V oblasti bankovnictví do působnosti Čes-
koslovenské socialistické republiky patří:

a) stanovit koncepci devizové a úvěrové politiky
a určovat nástroje pro její uskutečňování,

b) určovat rozsah devizových rezerv a stanovit
způsob jejich správy.

(2) Postavení, povinnosti a odpovědnost Státní
banky československé, jakož i způsob její správy
a její vztah k orgánům republik, stanoví zákon
Federálního shromáždění. Zákonem Federálního
shromáždění se stanoví též postavení a právní
poměry ostatních bank. "

11. V čl. 15 se v ustanovení písm. b) vypouš-
tějí slova "které mají základní význam pro jed-
notný trh"; dále se vypouští ustanovení písm. c).

12. V čl. 16

se ustanovení písm. a) doplňuje v závěru
slovy "a řídit její provádění",

ustanovení písm. d) zní:,, d) organizovat a
řídit zahraničně obchodní činnost, "

v ustanovení písm. e) se vypouštějí slova
"s výjimkou dodatkových nástrojů".


5

13. V čl. 17

se vypouštějí v ustanovení písm. a) slova "ze-
jména na základě technickoekonomických kon-
cepcí republik v odvětvích a oborech s vysokou
integrační funkcí v československé ekonomice" a

ustanovení písm. b) zní:

,, b) vytvářet podmínky pro zapojení průmyslu ří-
zeného federací i republikami do mezinárodní
průmyslové kooperace, specializace a vý-
zkumu, ".

14. Čl. 17 se doplňuje ustanovením písm. d),
které zní:

,, d) zřizovat a řídit organizace paliv, energetiky,
hutnictví a strojírenství a organizace zabýva-
jící se těžbou a zpracováním rud, magnezitu
a radioaktivních surovin a vykonávat v roz-
sahu stanoveném zákony Federálního shro-
máždění v těchto odvětvích státní správu. "

15. Čl. 18 písm. c) zní:

,, c) jednotná právní úprava ve věcech veterinár-
ní a rostlinolékařské péče, ochrany zeměděl-
ského půdního fondu, zemědělského družstev-
nictví, nákupu a jakosti zemědělských a po-
travinářských výrobků, vyžadujících jednotný
postup v Československé socialistické repub-
lice, jakož i jednotná právní úprava zásad
organizace řízení zemědělství. "

16. Čl. 19 zní:

"V oblasti dopravy do působnosti Českoslo-
venské socialistické republiky patří:

a) jednotná právní úprava ve věcech dopravy a
dopravních cest,

b) stanovení státních norem pro technickou způ-
sobilost dopravních prostředků, zařízení a do-
pravních cest,

c) určení zásad dopravní politiky a vypracování
koncepce rozvoje dopravní soustavy,

d) zřizování a řízení organizací oborů železniční
dopravy a civilního letectví, organizací pro
správu dálnic a organizací námořní a říční
dopravy, pokud provozují též zahraniční pře-
pravu,

e) výkon státní správy ve věcech železniční do-
pravy, civilního letectví, námořní a říční plav-
by a dálnic. "

17. V čl. 20 ustanovení písm. b) zní:

organizování a řízení jednotné s
a telekomunikací, ";

ustanovení písm. c) se vypouští.

,, b) organizování a řízení jednotné soustavy pošt
a telekomunikací, ";


6

18. Čl. 21 odst. 2 zní:

,, (2 )V oblasti vědecké, technické a investiční
politiky do působnosti Československé socialis-
tické republiky patří:

a) vypracování koncepce a plánů rozvoje vědy
a techniky a stanovení způsobu řízení vědy
a technického rozvoje,

b) rozvíjení mezinárodní spolupráce včetně li-
cenční politiky,

c) stanovení jednotné státní investiční politiky
a zásad státní bytové politiky,

d) jednotná právní úprava ve věcech výzkumné
a vývojové základny, přípravy a realizace in-
vestic, územního plánování a stavebního řádu,

e) rozhodování o investicích federálního význa-
mu a zabezpečování realizace investic v od-
větvích federálně řízených. "

19. V čl. 23 se ustanovení písm. a) doplňuje
v závěru slovy "a organizovat celkový proces tvor-
by a poskytování těchto informací" a

ustanovení písm. c) se v závěru doplňuje
slovy "a provádět statistická zjišťování podle
zvláštních potřeb federálních orgánů".

20. V čl. 24 odst. 2 se ustanovení písm. a) na
počátku doplňuje slovy "jednotná úprava socialis-
tického společenského vlastnictví, správy národ-
ního majetku, jakož i... " a

ustanovení písm. d) se v závěru doplňuje
slovy: "měrové služby a výkon státní správy na
těchto úsecích ve věcech, u nichž to stanoví zá-
kon Federálního shromáždění".

21. Čl. 24 odst. 2 se doplňuje ustanovením
písm. f), které zní:

,, f) úprava organizace a působnosti orgánů hos-
podářské arbitráže, úprava řízení před nimi
a v rozsahu stanoveném zákonem Federálního
shromáždění rozhodování sporů orgány hos-
podářské arbitráže. "

22. Čl. 26 zní:

"Do působnosti Československé socialistické
republiky patří jednotná právní úprava matrik,
občanských průkazů, cestovních dokladů, eviden-
ce obyvatelstva a povolování pobytu cizinců. "

23. Za čl. 28 se vkládá čl. 28a), který zní:

"Čl. 28a)

(1 )Československé socialistické republice pří-
sluší kontrolovat všechna odvětví i činnosti státní
a hospodářské správy spadající do její působnosti.


7

(2) Československé socialistické republice dá-
le přísluší v rozsahu stanoveném zákonem Fede-
rálního shromáždění

a) v součinnosti s příslušnými orgány republik
kontrolovat u orgánů a u organizací řízených
orgány republik, jak jsou prováděna opatření
federálních orgánů,

b) s vědomím příslušných orgánů republik orga-
nizovat společné kontrolní akce federálních
a republikových orgánů a pověřovat kontrolní
orgány republik prováděním kontrol těch od-
větvi a činností, které jinak spadají do pů-
sobnosti federace.

(3) Československé socialistické republice dá-
le přísluší

a) metodicky usměrňovat činnost orgánů činných
na úseku kontroly,

b) stanovit plány kontrolní činnosti v rozsahu
a za podmínek, které stanoví zákon Federál-
ního shromáždění,

c) určovat jednotně zásady organizace a výkonu
kontrolní činnosti "

24. V čl. 36 odst. 1 se vypouští ustanovení
písm. ch).

25. V čl. 36 odst. 1 písm. d) a v čl. 107 odst. 1
písm. d) se slova "národohospodářský plán" na-
hrazují slovy "státní plán rozvoje národního hos-
podářství" a v čl. 77 písm. e) a čl. 137 písm. e)
se slova "národohospodářských plánů" nahrazují
slovy "státních plánů rozvoje národního hospo-
dářství".

26. V čl. 37 odst. 2 se vypouštějí slova "zá-
kon o cestovních dokladech"

27. ČI 37 odst. 2 se doplňuje větou, která zní
"Provádění úkonů podle trestního řádu Sborem
národní bezpečnosti v činech proti bezpečnosti
státu přísluší orgánům federace. "

28 V čl. 37 odst. 3 se za slova "péče o zdraví
lidu" vkládají slova "bydlení a tvo by životního
prostředí" a za slova "ve věcech lesního a vod-
ního hospodářství" vkládají slova "vyřizování stíž-
ností a podnětů pracujících, jakož i ve věcech spo-
řitelen a pojišťoven".

29. V čl. 42 odst. 2 ustanovení

písm. a) zní: "a) návrhu zákona o nabývání
a pozbývání československého státního občan-
ství, "

písm b) zní:,, b) střednědobých státních plá-
nů rozvoje národního hospodářství Československé
socialistické republiky, "


8

písm. c) zní:,, c) návrhů zákonů upravujících
otázky uvedené v čl. 10 odst. 2, "

písm. h) zní:,, h) návrhy zákonů, kterými se
stanoví podle čl. 12 odst. 2 daně, odvody nebo po-
platky, "

písm. i) zní: "i) návrhů zákonů, jimiž se upra-
vuje československá měna, a zákonů uvedených
v čl. 14 odst. 2, "

písm. l) zní: "l) návrhů zákonů ve věcech
uvedených v čl. 21 odst. 2 a v čl. 22, "

písm. n) zní:,, n) návrhů zákonů vydávaných
podle čl. 27 odst. 2, čl. 28, jakož i čl. 28a). "

30. V čl. 61 odst. 1 písm. g) se vypouštějí
slova: "a státním tajemníkům určuje, v kterém
federálním ministerstvu působí".

31. V čl. 67 se v odst. 1 vypouštějí slova
"a státních tajemníků", vypouští se odstavec 2 a
dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

32. Dosavadní ustanovení čl. 76 se označuje
jako odstavec 1 a doplňuje se odstavcem 2, který
zní:

"(2) Vláda Československé socialistické repub-
liky při zajišťování plnění úkolů federace zabývá
se též zásadními a koncepčními otázkami celospo-
lečenského významu i v těch oblastech, které
patří do působnosti republik, a koordinuje řešení
otázek vyplývajících z potřeby jednotného zabez-
pečování státní politiky federace na celém území
Československé socialistické republiky; v dohodě
s vládami České socialistické republiky a Sloven-
ské socialistické republiky může k tomu cíli zři-
zovat potřebné koordinační orgány vlády Česko-
slovenské socialistické republiky. "

33. Dosavadní ustanovení čl. 77 se označuje
jako odstavec 1 a doplňuje se odstavcem 2, který
zní:

"(2) Vláda Československé socialistické repub-
liky může pro výkon své běžné rozhodovací čin-
nosti zřídit jako svůj orgán předsednictvo vlády
Československé socialistické republiky a vymezit
mu působnost a stanovit zásady jeho jednání. "

34. Čl. 82 se vypouští a zmínka o federálních
výborech se vypouští v čl. 36 odst. 2 a 4, v čl. 42
odst. 2 písm. o), v čl. 76 odst. 1 a v čl. 80, 83 a 87.

35. Za čl. 85 se vkládá čl. 85a), který zní:

"Čl. 85a)

Vláda Československé socialistické republiky
je oprávněna pozastavit, popř. zrušit opatření vlá-
dy republiky, odporuje-li opatřením vlády Česko-
slovenské socialistické republiky, která byla vy-
dána v rámci působnosti federace. "


9

36. V čl. 107 odst. 1 se vypouští ustanovení
písm. ch).

37. Čl. 137 se označuje jako odstavec 1 a do-
plňuje se o odstavec 2, který zní:

"(2) Vláda České socialistické republiky a
vláda Slovenské socialistické republiky může pro
výkon své běžné rozhodovací činnosti zřídit jako
svůj orgán předsednictvo vlády a vymezit mu pů-
sobnost a stanovit zásady jeho jednání. "

Čl. II

Zrušuje se zákon č. 172/1968 Sb., o federál-
ních výborech.

Čl. III

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem
vyhlášení.

Důvodová zpráva

k vládnímu návrhu ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb.,

o československé federaci

Soužití českého a slovenského národa ve spo-
lečném státě bylo v souladu s principy proletář-
ského internacionalismu a rovnoprávnosti obou
národů postaveno na pevný a trvalý základ usku-
tečněním federativního uspořádání. Přijaté státo-
právní řešení národnostní otázky, k němuž došlo
z iniciativy Komunistické strany Československa,
bylo v právě uplynulém období významným konso-
lidačním faktorem, neboť paralyzovalo jeden z tr-
valých zdrojů vnitropolitického napětí a stalo se
naopak významným činitelem spojujícím oba ná-
rody.

Vláda ČSSR předkládá návrh na úpravy ně-
kterých ustanovení a na některá doplnění ústav-
ního zákona č. 143/1968 Sb., o československé fe-
deraci, v době, kdy již bylo možno zhodnotit zku-
šenosti z prvního - byť i poměrně krátkého -
období působení nového státoprávního uspořádání
v praxi. V tomto období se po počáteční fázi kon-
stituování federálních i národních orgánů a pře-
konávání tendencí přežívajících návyků praxe uni-
tárního státu na straně federálních orgánů a ten-
dencí živelnosti a autarkie na straně orgánů ná-
rodních postupně prosazoval princip vzájemné ko-
ordinace a součinnosti směřující k nezbytné jed-
notě působení orgánů socialistického státu na ce-
lém území ČSSR.

Zároveň se ve vzájemných vztazích a činnosti
federálních i národních orgánů projevovala sku-
tečnost, že nebyla ještě přijata řada zákonů, které
ústavní zákon o československé federaci ke své
realizaci a fungování přijaté koncepce vzájemných
vztahů centrálních orgánů federace a národních
republik předpokládal. K přípravě těchto návrhů
bylo přikročeno bezprostředně poté, co ústavní zá-
kon o československé federaci vstoupil v život.
Již při pracech na těchto návrzích v průběhu roku
1969 se na základě hodnocení poznatků postupně
získávaných z praxe orgánů Československé socia-
listické republiky i obou republik ukázalo, že
bude třeba uvažovat o dílčích úpravách a doplň-
cích ústavního zákona o československé federaci.
Společným jmenovatelem těchto úvah bylo pozná-
ní, že je třeba upevnit integrující úlohu federace
a dosáhnout co nejúčinnějšího fungování mecha-
nismu vzájemných vazeb orgánů Československé
socialistické republiky i obou republik.

Základní direktivy pro tyto práce byly obsa-
ženy v usneseních ústředního výboru Komunis-
tické strany Československa, který spolu se svým
předsednictvem soustavně sledoval, jak je česko-
slovenská federace uváděna v život a usměrňoval
činnost a práci orgánů federace i obou republik.
Přitom si ústřední výbor KSČ opětovně ověřoval,


10

že principy československé federace jsou důsled-
nou aplikací poznatků marxisticko-leninské teorie
na řešení národnostních vztahů v našem státě,
který je společným státem obou národů. Došel
k závěru, že federace se osvědčila a že její prin-
cipy není třeba měnit. Federativní uspořádání je
pevnou základnou uspořádání státu i pro budouc-
nost. Zároveň se potvrdila teze, vyjádřená již při
přijímání ústavního zákona o československé fede-
raci, že federativní uspořádání vytváří rámec,
v němž je možno přizpůsobovat mechanismus fun-
gování federativního státoprávního uspořádání
podmínkám a potřebám rozvoje ekonomiky a ži-
vota společnosti. Federativní státoprávní uspořá-
dání zaručuje, že k takovýmto úpravám může do-
jít jen z vůle obou národů.

Návrh předkládaný vládou je - jak již uve-
deno - výsledkem hodnocení zkušeností i da-
ných potřeb a spolu s ostatními návrhy zákonů,
které byly ústavním zákonem o československé
federaci předpokládány, tvoří ucelený soubor. Cí-
lem je vytvořit za daných podmínek pevný ústavní
a právní podklad pro řádnou a účinnou vzájemně
sladěnou práci federálních orgánů i orgánů obou
republik.

Návrh se předkládá v období, kdy vystupuje
do popředí integrující úloha federace a její po-
slání rozvíjením a uplatňováním této integrující
úlohy v ekonomice i v ostatních oblastech státní
politiky zajišťovat zájmy obyvatelstva celé Česko-
slovenské socialistické republiky. Tato skutečnost
je důležitým impulsem společným pro celý sou-
bor předkládaných návrhů, přičemž základním
trvalým motivem zůstává úsilí o upevnění prin-
cipů federativního uspořádání vytvářením podmí-
nek pro lepší a efektivní práci celého státního
ústrojí.

Jednotlivé návrhy na dílčí doplňky, úpravy
a zpřesnění ústavního zákona č. 143/1968 Sb. tvoří
vzájemně skloubený celek, který je nutno chápat
a vykládat v logickém kontextu s ostatními usta-
noveními ústavního zákona, jehož základní prin-
cipy, jak již bylo uvedeno, zůstávají nedotčeny.

Je-li jedním ze základních aktuálních poža-
davků upevnění socialistického státu, je třeba vi-
dět, že se může projevit upevněním autority všech
jeho orgánů, jak orgánů federace, tak obou re-
publik. Takovéto upevnění autority předpokládá
souladné působení státních orgánů při důsledném
uplatňování vedoucí úlohy strany. V tom se v praxi
realizuje jednota působení socialistického státu.

V tomto smyslu nelze chápat otázku upevnění
funkce socialistického státu v našich podmínkách
jednostranně ani jako výhradný postulát směřu-
jící k rozšíření kompetence federace na úkor pů-
sobnosti orgánů republik, ani jako zdůrazňování
výlučnosti okruhu národních působností směřující

k uzavírání se do národních celků. Je třeba v praxi
odstraňovat překážky, které by mohly brzdit roz-
voj internacionalisticky chápaných vztahů mezi
oběma národy. Těžiště je ve vskutku racionální
dělbě funkcí mezi federací a republikami, při-
čemž rozhodujícím kritériem pro racionálnost
dělby funkcí je možnost kvalitního zvládnutí vy-
mezeného okruhu otázek.

V souladu s výsledky hodnocení je společným
cílem předkládaných návrhů snaha vytvořit v me-
chanismu fungování federativního státoprávního
uspořádání podmínky pro

1. takový rozhodovací proces ústředních or-
gánů, v němž se rozhodnutí připraví včas a kva-
litně se znalostí stanovisek federálních orgánů
i orgánů republik,

2. koordinované a souladné působení všech
státních orgánů založené na vymezení a dělbě
kompetencí a plném uplatnění odpovědnosti,

3. posílení koncepční úlohy federálního centra
včetně podmínek pro zabezpečení důsledné rea-
lizace přijatých koncepcí,

4. vytváření takového systému ve vzájemných
vztazích, který bude pokud možno předcházet
konfliktním situacím při tvorbě rozhodnutí a na-
pomáhat jejich řešení, aby nedocházelo k zbyteč-
nému zpomalení chodu státního mechanismu,

5. účinné uplatnění vzájemného toku infor-
mací a uplatnění kontroly (systém zpětných va-
zeb) včetně možnosti zásahů tam, kde dochází
k porušování zákonnosti a státní disciplíny nebo
kde nejsou plněna závazná rozhodnutí kompetent-
ních orgánů.

Navrhované dílčí úpravy a doplnění ústavního
zákona o československé federaci spolu s návr-
hem ústavního zákona o opatřeních v soustavě
federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí
člen vlády Československé socialistické republiky,
a s návrhy zákonů o národohospodářském pláno-
vání, o rozpočtových pravidlech, o působnosti fe-
derálních ministerstev, o Státní bance českoslo-
venské, o devizovém hospodaření i o kontrole
tvoří vzájemně se doplňující celek zaměřený na
dosažení shora uvedených základních politických
cílů.

Již na první pohled je patrno, že převážná
část navržených změn ústavního zákona o česko-
slovenské federaci je orientována na potřebné
úpravy působnosti federace v oblasti působnosti
společné. Ústavně vymezený rozsah oblastí výluč-
ných kompetencí federace a výlučných kompetencí
republik zůstává navrhovanými změnami praktic-
ky nedotčen. Ve článcích 7 a 8 se navrhují dílčí
a nesporné úpravy a zpřesnění, které směřují
k vyjasnění pojmů a k přesnějšímu vymezení věcí
společné působnosti.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP