Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1969

I v. o.

12

Vládní návrh

Ústavní zákon

ze dne 1969

o prodloužení volebního období národních výborů, národních rad a Federálního
shromáždění, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů

Federální shromáždění Československé socia-
listické republiky se usneslo na tomto ústavním
zákoně:

§1

(1) Volební období národních výborů, národ-
ních rad a Federálního shromáždění se prodlužuje
a končí dnem všeobecných voleb do těchto zastu-
pitelských sborů, nejpozději dnem 31. prosince
1971.

(2) Uprázdní-li se z jakéhokoliv důvodu funkce
poslance zastupitelského sboru, není třeba před
provedením všeobecných voleb do tohoto sboru
konat doplňovací volby.

§ 2

Vyžaduje-li to řádný chod zastupitelského
sboru, může tento sbor na návrh příslušného
orgánu Národní fronty doplnit volbou počet svých
členů. Jde-li však o doplnění počtu poslanců Sně-
movny národů Federálního shromáždění, provádí
volbu příslušná národní rada [čl. 147 písm. b)
ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé
federaci]; jde-li o doplnění počtu poslanců Sně-
movny lidu Federálního shromáždění, provádí
volbu tato sněmovna.


2

§3

(1) Zastupitelský sbor může zprostit svého po-
slance funkce, jestliže to navrhne příslušný orgán
Národní fronty pro to, že poslanec

a) bez vážného důvodu po delší čas neplní svou
funkci nebo

b) svou činností narušuje politiku Národní fronty
anebo

c) byl pravoplatně odsouzen pro trestný čin.

Jde-li však o poslance Sněmovny národů Fe-
derálního shromáždění, rozhoduje o zproštění pří-
slušná národní rada; jde-li o poslance Sněmovny
lidu Federálního shromáždění, rozhoduje tato sně-
movna.

(2) Jde-li o zproštění funkce poslance místního
národního výboru, je orgánem, který podává návrh
podle odstavce 1, příslušný okresní orgán Národní
fronty.

§4

Zánikem funkce poslance národní rady, který
je poslancem Sněmovny národů Federálního shro-
máždění, zaniká i jeho funkce poslance této sně-
movny.

§5

Nedotčeny zůstávají předpisy o doplňovacích
volbách a o odvolávání poslanců voliči.

§ 6

Volební období Nejvyššího soudu, krajských,
okresních a vojenských soudu končí dnem, který
stanoví ústavní zákon o soudech a prokuraturách
(čl. 145 úst. zák. č 113/1968 Sb. ).

§ 7

Ústavní zákon č. 112/1967 Sb., o skončení voleb-
ního období Národního shromáždění, Slovenské ná-
rodní rady, Nejvyššího soudu, krajských, okresních
a vojenských soudů a ústavní zákon č. 83/1968 Sb.,
o skončení volebního období národních výborů,
Národního shromáždění a Slovenské národní rady,
se zrušují.

§ 8

(1) Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem
vyhlášení.

(2) Ustanovení § 1 až 4 pozbudou účinnosti
dnem, kdy budou provedeny všeobecné volby do
zastupitelských sboru, nejpozději dnem 31. pro-
since 1971.


3

Důvodová zpráva

Obecná část

Současná vnitropolitická situace a naléhavá
potřeba řešit nahromaděné problémy v určitém po-
řadí nedávají možnost odpovědné zabezpečit prů-
běh voleb do všech zastupitelských sborů i soudů
v termínu, stanoveném ústavními zákony č. 83/
1968 Sb. a č. 112/1967 Sb., tj. do konce tohoto roku.

Řešení složité situace, v níž se naše společnost
nachází, tak, jak se vyvinula v průběhu posledních
let, vyžaduje ještě určitý čas.

Předpokládá se, že se k přípravě voleb při-
stoupí po XIV. sjezdu strany, který má být svolán
v roce 1970 a po národních sjezdech, které budou
na XIV. sjezd KSČ navazovat.

Toto posunutí terminu všeobecných voleb a
prodloužení funkčního období zastupitelských
sborů a soudů vyžaduje řešit v ústavním zákoně
i další s tím souvisící problémy. Ústavní zákon
proto upravuje pro tuto přechodnou dobu zvláštní
způsob doplňovací volby poslanců, popř. podmínky,
za nichž může být poslanec zproštěn své funkce,
a to odlišně od dosavadní právní úpravy.

Opatření uvedená v tomto ústavním zákoně
nebudou klást nároky na státní rozpočet

Zvláštní část

K § 1:

Návrh - obdobně jako dosavadní prodloužení
provedená zákony č. 112/1967 Sb. a č. 83/1968 Sb.
- doporučuje stanovit nejzazší mez konání příš-
tích voleb určitým datem, a to dnem 31. prosince
1971.

Zároveň se přejímá zásada dosavadních ústav-
ních zákonů prodlužujících volební období, že
v tomto období není třeba provádět doplňovací
volby podle příslušných volebních zákonů, pokud
stanoví povinnost vypsat volby do určitého termínu
po uprázdnění funkce poslance.

K § 2

Vzhledem k tomu, že již jde o třetí prodlou-
žení volebního období, nelze vyloučit, že bude třeba
v zastupitelských sborech doplnit počet členů. Ta
kove signály docházejí především z oblasti národ-
ních výborů.

Doplňování zastupitelských sborů, pokud byly
vytvořeny přímou volbou, je podle dosavadních
předpisů možné doplňovací volbou; doplňovací
volby poslanců České národní rady, části poslanců
Slovenské národní rady a poslanců Sněmovny ná-
rodů Federálního shromáždění nejsou výslovně
upraveny

Na přechodnou dobu, než budou vytvořeny
podmínky pro vypsaní všeobecných voleb, umož-
ňuje návrh, aby se v nutných případech zastupitel-
ské sbory samy doplnily, a to na návrh příslušného
orgánu Národní fronty. Přitom návrh neukládá za-
stupitelským sborům povinnost dodržet minimální
počty poslanců národního výboru, popř. doplnit
sbor na pevně stanovený počet. Vychází z úvahy, že
se doplněním má toliko zabezpečit řádný chod to-
hoto sboru.

Oprávnění doplnit sbor na potřebný počet není
svěřeno samotnému zastupitelskému sboru, ale je
vázáno na návrh orgánu Národní fronty. Uplat-
ňuje se tím zásada volebních zákonů, že navrho-
vání kandidátů na funkci poslance je věcí Národní
fronty

K § 3

Obdobná situace jako je při doplňování počtu
poslanců zastupitelských sboru je v jejich odvolá-
vání. Poslanci zvolení přímými volbami mohou být
podle dosavadních volebních předpisů odvolání
svými voliči. U poslanců národních výborů a u po-
slanců Sněmovny lidu se toto odvolání provádí
tajným hlasováním, a to v podstatě stejným postu-
pem, jaký platí pro volbu. Pro odvolávání po-
slanců Slovenské národní rady, zvolených přímými
volbami, platí zásada, že jsou odvolávání na schů-
zich voličů veřejným hlasováním. Odvolávání ostat-
ních poslanců Slovenské národní rady a poslanců
Česku národní rady není upraveno

Návrh zavádí jednotný režim zprošťování
funkce pro poslance všech zastupitelských sborů.
Vzhledem k tomu, že zprošťování poslanců funkce
je politicky citlivé, váže je zákon na návrh přísluš-
ného orgánu Národní fronty a připouští je pouze
z důvodů uvedených přímo v ústavním zákoně.

K § 4

Zásada, ze zánikem funkce poslance národní
rady, který je poslancem Sněmovny národů Fede-
rálního shromáždění, zaniká i jeho funkce poslance
této sněmovny, vychází z ustanovení čl. 147 ústav-
ního zákona o československé federaci, podle ně-
hož - dokud nebude celé Federální shromáždění
zvoleno přímou volbou - "volí poslance Sněmovny
národů Česká národní rada a Slovenská národní
rada, a to ze svých členů, kteří nejsou poslanci Ná
rodního shromáždění (nyní Sněmovny lidu)

K § 5

Toto ustanovení chce zdůraznit, že konstrukce
obsažená z předchozích ustanoveních nevylučuje
možnost odvoláni voliči podle příslušných voleb-
ním zákonů.


4

K § 6:

Návrh ústavního zákona musí zároveň řešit
otázku prodloužení volebního období u soudů,
které podle ústavního zákona č. 112/1967 Sb. končí
koncem roku 1969 stejně, jako volební období za-
stupitelských sborů.

Ústavní zákon o československé federaci před-
pokládá vydání nového ústavního zákona o sou-
dech a prokuraturách, který upraví i otázku voleb
soudců. Výhodou tohoto řešení je, že neváže pro-
vedení voleb soudců na všeobecné volby do zastu-
pitelských sborů. Skutečnost, že se určení konce
volebního období u soudů svěřuje teprve připra-
vovanému ústavnímu zákonu o soudech a prokura-
turách, nelze chápat jako vadu řešení, naopak

správně vyjadřuje skutečnost, že problematika vo-
leb soudců je jiná než problematika voleb do zastu-
pitelských sborů.

Pro doplňovací volby a odvolávání soudců se
vystačí s dosavadními předpisy.

K § 8

Ustanovení o doplňování zastupitelských sborů
a zprošťování jejich členů funkce jsou výslovně
v návrhu ústavního zákona časově omezena na pře-
chodnou dobu, vymezenou dnem, kdy budou prove-
deny všeobecné volby do zastupitelských sborů.
Tím se vyjadřuje mimořádný charakter těchto opa-
tření.

V Praze dne 10. října 1969

Předseda vlády ČSSR:
Ing. Černík v. r.

StT l - 35484-89


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP