Středa 27. května 1970

Středa dne 27. května 1970

/Začátek schůze v 10.03 hodin/

Přítomno 117 poslanců podle prezenční listiny

Predseda SN Mihálik: Vážená Snemovňa národov, vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci, vážení hostia!

Otváram 7. zasadnutie Snemovne národov a vítam na ňom všetkých prítomných poslancov, členov federálnej vlády, ako aj ostatných hosťov. Schádzame sa na naše rokovanie v období, v ktorom ešte doznievajú nedávne oslavy 25. výročia oslobodenia našej vlasti hrdinskou Sovietskou armádou. Naše trojdenné zasadnutie so Snemovňou ľudu je plne v znamení najdôležitejšieho bodu - Zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík, podpísanej 6. mája 1970 v Prahe.

Dovoľte mi na začiatku rokovania Snemovne národov, aby som podčiarkol všestranný význam zmluvy, ktorú budeme zajtra schvaľovať. Táto zmluva je najdôležitejším historickým dokumentom súčasnej doby, ktorý neuzaviera iba 25-ročné obdobie socialistickej výstavby v našej vlasti, ale je to programový dokument, ktorý určuje nové ciele a možnosti rozvoja našich národov vo všetkých oblastiach tvorivej ľudskej práce. Zmluva je súčasne podnetom k politickej a pracovnej aktivizácii každého nášho občana, príležitosťou podívať sa naspäť do minulosti a znovu si pripomenúť veľké osloboditeľské dielo Sovietskej armády a ľudu ZSSR. Slávne, nesmiernymi obeťami vykúpené víťazstvo Zväzu sovietskych socialistických republík nad fašizmom umožnilo aj zachovanie našej národnej a štátnej existencie. Dnešná i budúce generácie si to musia stále uvedomovať. Musia vedieť, že naším najbližším skutočným priateľom bol, je a zostáva Zväz sovietskych socialistických republík.

Pred štvrťstoročím naše národy vedené Komunistickou stranou Československa v atmosfére vydobytej slobody hlboko precítili bratské vzťahy k ľudu ZSSR a tieto bratské vzťahy v rodine socialistických krajín ďalej rozvíjali. Nie je náhoda, že v roku 1968 útok oportunistických a protisocialistických síl, podporovaných svetovou reakciou, bol namierený práve na rozrušenie nášho spojenectva, na odvedenie nášho ľudu z cesty tradičného priateľstva so Zväzom sovietskych socialistických republík.

Dnes v priebehu politickej konsolidácie sa čím ďalej tým viac ľudí presviedča, že bez priateľstva so ZSSR by naša cesta vyústila do katastrofy. Preto sme boli svedkami manifestácií úprimného priateľstva nášho ľudu k ZSSR pri oslavách sviatku pracujúcich celého sveta 1. mája i pri oslavách 25. výročia oslobodenia hrdinskou Sovietskou armádou. To je skutočnosť, ktorá v tomto období najviac rozčuľuje našich nepriateľov a ktorá v nich vyvoláva záchvaty bezmocnej nenávisti. Hlboké priateľské city k ZSSR viedli naše národy po trpkých skúsenostiach s kapitalistickým spoločenským poriadkom k tomu, že sa rozhodli ísť cestou výstavby socializmu. Pri tejto výstavbe sa umocňovalo naše priateľstvo so ZSSR vzájomnou spoluprácou. Vďaka úzkej spolupráci sme dosiahli také výsledky v hospodárstve, aké sú v kapitalizme nemysliteľné. Náš pracujúci ľud pod vedením Komunistickej strany Československa dosiahol slušnú životnú úroveň a je navždy zbavený sociálnej neistoty. Spolupráca so Zväzom sovietskych socialistických republík nám umožnila nielen rýchlo rozvíjať výrobné sily, ale na tomto základe sme mohli pozdvihnúť na nebývalú úroveň naše školstvo, kultúru a všestrannú starostlivosť o každého pracujúceho človeka v našej vlasti.

Sme právom hrdí na tieto výsledky socialistickej výstavby, ktoré sú presvedčivým argumentom proti všetkým tým, ktorí nám neprajú, a proti všetkým skrytým i otvoreným nepriateľom.

Logickým vyústením priateľstva a spolupráce so Zväzom sovietskych socialistických republík je aj naša vzájomná pomoc na ochranu našich vymožeností. Stali sme sa pevnou súčasťou svetovej socialistickej sústavy a ozbrojené sily ZSSR a ostatných socialistických štátov združených vo Varšavskej zmluve sú zárukou našej obrany a ďalšieho mierového budovania. Nová zmluva, vychádzajúca z doterajších skúseností, vyjadruje na vyššej úrovni naše spoločné záujmy a jej plnenie prinesie našim národom ďalší nebývalý rozvoj hospodársky, sociálny a kultúrny. S týmto presvedčením a vo vedomí, že vyjadrujeme záujmy českého a slovenského národa, budeme zmluvu prerokovávať. Jej schválenie a čestné plnenie bude najlepšou zárukou, že sa koleso dejín neotočí do minulosti, že ľudské šťastie, práca a mier bude hrdosťou našej doby, ktorá do budúcich dní nesie na čele víťazné znamenie socializmu a komunizmu.

Vážená Snemovňa národov, podľa prezenčnej listiny je v tejto chvíli prítomných 50 poslancov zvolených v Českej socialistickej republike a 61 poslancov zvolených v Slovenskej socialistickej republike. To znamená, že v obidvoch častiach Snemovne je nadpolovičná väčšina a Snemovňa národov je teda schopná sa uznášať. Mená poslancov, ktorí sa na dnešné zasadnutie ospravedlnili, oznámim v priebehu rokovania. Než rozhodneme o programe, ktorý dnešnému zasadnutiu predkladá Predsedníctvo Snemovne národov, dovoľte mi predniesť podľa ústavných zvyklostí tieto prezidiálne oznámenia.

Prezident Československej socialistickej republiky oznámil listom zo dňa 16. januára 1970 Predsedníctvu Federálneho zhromaždenia, že svojím rozhodnutím zo dňa 16. januára 1970 vymenoval podľa čl. 105 Ústavy v znení ústavného zákona č. 155/1969 Zb. JUDr. Jána Feješa za generálneho prokurátora ČSSR, a to s účinnosťou od 1. januára 1970.

Listom z 28. januára 1970 oznámil prezident republiky, že podľa článku 61 ústavného zákona o čs. federácii rozhodol o týchto zmenách vo vláde ČSSR:

Na vlastnú žiadosť odvolal

Ing. Oldřicha Černíka, poslanca FZ, z funkcie predsedu vlády ČSSR, prof. Ing. Josefa Kempného, poslanca FZ , z funkcie podpredsedu vlády ČSSR

Ing. Miloslava Hruškoviča, podpredsedu vlády ČSSR, z funkcie predsedu Výboru pre technický a investičný rozvoj,

Jána Pelnáře, poslanca FZ, z funkcie ministra vlády ČSSR, Ing. Josefa Krejčího, poslanca FZ, z funkcie ministra vlády ČSSR,

a prof. dr. Kolomana Bodu, poslanca FZ , z funkcie ministra vlády ČSSR.

Ďalej prezident republiky zbavil

Františka Hamouza, podpredsedu vlády ČSSR, na jeho žiadosť vedenia Ministerstva zahraničného obchodu,

z funkcie štátneho tajomníka odvolal na ich vlastnú žiadosť

genpor. Václava Dvořáka, plk. JUDr. Jána Majera, Ing. Andreja Barčáka, JUDr. Vlastu Brablcovú, Ing. Karola Kůrku a Ing. Karola Martinku.

Súčasne prezident republiky oznámil, že podľa čl. 61 ústavného zákona o čs. federácii vymenoval:

dr. Ľubomíra Štrougala za predsedu vlády ČSSR,

Jozefa Korčáka za podpredsedu vlády ČSSR,

Ing. Radka Kasku za ministra vlády ČSSR a poveril ho riadením Ministerstva vnútra,

Ing. Andreja Barčáka za ministra vlády ČSSR a poveril ho riadením Ministerstva zahraničného obchodu,

Ing. Oldřicha Černíka za ministra vlády ČSSR a za predsedu Výboru pre technicky a investičný rozvoj,

dr. Bohuslava Večeřu za ministra vlády ČSSR a za predsedu Výboru pre poľnohospodárstvo a výživu,

Ing. Jindřicha Zahradníka za ministra vlády ČSSR a za predsedu Výboru pre priemysel a

Ing. Karola Martinku za ministra vlády ČSSR.

Dňom 28. februára 1970 vyhlásil prezident republiky podľa čl. 61 ústavného zákona o čs. federácii jesenné zasadanie FZ za skončené a podľa toho istého ustanovenia zvolal Federálne zhromaždenie na jarné zasadanie dna 30. apríla 1970.

Vážená Snemovňa národov, Predsedníctvo SN sa uznieslo navrhnúť Snemovni národov na prerokovanie program, ktorý je uvedený na rozoslanej pozvánke. Tento návrh programu sa doplňuje podľa uznesenia Predsedníctva SN z 27. mája t. r. o ďalší bod, ktorým je vládny návrh ústavného zákona o predĺžení volebného obdobia sudcov krajských a okresných súdov.

Program, ktorý vám v mene Predsedníctva SN predkladám na schválenie, je teda nasledujúci:

1. Správa mandátového a imunitného výboru o zmenách v zložení SN a návrh na overenie platnosti voľby nových poslancov.

2. Sľub novozvolených poslancov SN.

3. Návrh na zmenu rozpočtového výboru na "Výbor SN pre plán a rozpočet".

4. Voľba predsedu Ústavnoprávneho výboru SN a voľba dvoch členov Predsedníctva FZ.

5. Doplňovacia voľba členov výborov SN.

6. Vládny návrh ústavného zákona o predĺžení volebného obdobia krajských a okresných súdov.

7. Návrh na odvolanie niektorých sudcov Najvyššieho súdu v ČSSR.

8. Voľba sudcov Najvyššieho súdu ČSSR a voľba sudcov z povolania vojenských súdov.

9. Vládny návrh, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu na súhlas Dohoda o nepremlčateľnosti vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti, dojednaná dna 26. novembra 1968 v New Yorku.

10. Vládny návrh, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu na súhlas Konzulárna dohoda medzi ČSSR a Francúzskou republikou, podpísaná v Prahe dňa 22. januára 1969.

11. Správa o zabezpečení vykonávacieho národohospodárskeho plánu na r. 1970 v podnikovej sfére a výsledky rozvoja za I. štvrťrok 1970.

12. Správa o zákonných opatreniach a opatreniach Predsedníctva FZ prijatých medzi jesenným a jarným zasadaním FZ podľa č. 58 ústavného zákona o čs. federácii.

13. Návrh Predsedníctva SN na spoločnú schôdzku so Snemovňou ľudu.

14. Správa predsedníctva SN o činnosti od júla 1969 do konca apríla 1970.

15. Interpelácie a otázky poslancov.

Počuli ste návrh programu 7. schôdzky Snemovne národov. Písomné podklady boli rozoslané, príp. rozdané pred otvorením rokovania.

Má, prosím, niekto k navrhovanému programu pripomienku alebo námietky? /Nemal./

Nemá.

Kto s týmto programom dnešného zasadnutia súhlasí, nech zdvihne ruku. /Deje sa./

Ďakujem.

Je niekto proti? /Nikto./

Zdržal sa niekto hlasovania? /Nikto./

Nikto. Tým Snemovňa národov schválila program dnešného zasadnutia.

Dovoľte, aby som ešte oznámil, že sa na dnešné rokovanie ospravedlnili títo poslanci: Strcula, Lúčan, Varga, Faglic, Daubner, Husák, Chorváth, Matuška, Holomek, Himl, Souček, Vladimír Ptáček, Sobotníková, Novotný, Císař, Rázl, Turek, Löbl, Pacovský, Frank, Malý, Marták, Kompiš, Kašičková, Suchopárek, Šimek.

Môžeme prikročiť k prerokovaniu prvého bodu programu, ktorým je

I

Správa Mandátového a imunitného výboru Snemovne národov o zmenách v zložení Snemovne národov a návrh na overenie platnosti voľby nových poslancov

Udeľujem slovo predsedovi Mandátového a imunitného výboru SN poslancovi Jiřímu Hrdličkovi.

Poslanec Hrdlička: Vážená Sněmovno národů, soudružky a soudruzi, mandátový a imunitní výbor Sněmovny národů přezkoumal 22. května 1970 doklady předložené předsedovi Sněmovny národů a Kanceláři Federálního shromáždění Českou národní radou a Slovenskou národní radou a zjistil, že

- rezignací na funkci poslance ČNR ztratili poslanecký mandát ve Sněmovně národů ing. Alois Zálešák dne 2. dubna1970 a Helena Vobořilová dne 16. dubna 1970;

- rezignací na funkci poslance ve Slovenské národní radě ztratili mandát ve Sněmovně národů Irena Ďurišová, Vojtěch Hatala, Emília Sedláková a Ľuba Vlasáková, všichni dnem 22. prosince 1969, dále Baltazar Dubeň, Samuel Falťan, Jozef Karcoľ, Viktor Pavlenda, Josef Zrak, všichni dnem 28. dubna 1970;

- zproštěním funkce poslance Slovenské národní rady podle § 3 odst. 1 písm. b/úst. zák. č. 117/ 1969 Sb. ztratili mandát ve Sněmovně národů Imrich Piatnica dnem 22. prosince 1969, Svetozár Štúr dnem 28. dubna 1970 a Anton Ťažký rovněž dnem 28. dubna 1970;

- na místa uvolněná rezignacemi a zproštěním byli zvoleni Slovenskou národní radou dne 28. dubna 1970 podle § 2 ústavního zákona č. 117/1969 Sb. tito poslanci: Tibor Demmer, Daniel Futej, Štefan Ferencei, Anna Hirková, Miloslav Hruškovič, Ján Janík, Matej Lúčan, Ladislav Martinák, František Mišeje, Ľudovít Retkes, Viliam Šalgovič, Anna Ševčíková.

Mandátový a imunitní výbor Sněmovny národů dále zjistil, že žádný z uvedených poslanců zvolených do Sněmovny národů Slovenskou národní radou 28. dubna 1970 není poslancem Sněmovny lidu a že tedy jejich volba je v souladu s čl. 30 odst. 2 úst. zákona č. 143/68 Sb. o československé federaci.

Výbor navrhuje proto Sněmovně národů ověřit platnost této volby ve smyslu článku 47 ústavního zákona č.143/68 Sb. o československé federaci.

/Česká národní rada na uvolněná místa dvou poslanců ve Sněmovně národů nové poslance ještě nezvolila./

Predseda SN Mihálik: Ďakujem poslancovi Hrdličkovi. Vypočuli ste správu mandátového a imunitného výboru a návrh na uznesenie, ktorým Snemovňa národov overuje platnosť voľby poslancov zvolených Slovenskou národnou radou dňa 28. apríla 1970.

Sú k tejto správe alebo k návrhu uznesenia otázky alebo pripomienky? Pripomienok ani otázok niet, dám teda o prednesenom návrhu hlasovať.

Kto súhlasí s návrhom mandátového a imunitného výboru, ako ho predniesol predseda tohto výboru, nech zdvihne ruku. /Hlasuje sa./ Ďakujem.

Je niekto proti? /Nikto./

Zdržal sa niekto hlasovania? /Nikto./

Ďakujem. Tým Snemovňa národov overila platnosť voľby nových poslancov zvolených 28. apríla 1970 Slovenskou národnou radou.

Pristúpime k druhému bodu programu, ktorým je

II

Sľub novozvolených poslancov Snemovne národov

Poslanci, ktorých voľbu Snemovňa národov práve overila, vykonajú Ústavou predpísaný sľub. Podľa článku 48 úst. Zákona o čs. federácii skladá poslanec Federálneho zhromaždenia poslanecký sľub na zasadnutí snemovne, ktorého sa po prvý raz zúčastní.

Okrem nových poslancov, ktorých mená prečítam, sa na dnešné zasadnutie po prvý raz dostavil aj poslanec Michal Hrib, ktorý bol od ustavenia snemovne vážne chorý. Vykoná preto poslanecký sľub až na dnešnom zasadnutí.

Poslanci, ktorých mená prečítam, zložia sľub tým spôsobom, že predstúpia pred poslanecké lavice a po prečítaní formuly sľubu, ktorú stanoví ústavný zákon o čs. federácii v článku 48, vykonajú sľub podaním ruky predsedovi Snemovne národov a slovom "Sľubujem".

Po zložení sľubu odovzdajú pri stolíku pred tribúnou lístky so svojím menom, ktoré dostali pred otvorením schôdzky.

Prosím teda, aby pred tribúnu prišli poslanci: Tibor Demmer, Daniel Futej, Štefan Ferencei, Anna Hirková, Miloslav Hruškovič, Ján Janík, Ladislav Martinák, František Mišeje, Ľudovít Retkes, Viliam Šalgovič, Anna Ševčíková a Michal Hrib. /Poslanci prišli pred tribúnu./

Žiadam teraz o prečítanie formuly poslaneckého sľubu.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP