Středa 15. října 1969

Žádám nyní členy volební komise, aby zajistili vydání hlasovacích lístků a zahajuji volbu předsedy SN.

/Probíhají volby./

Soudružky a soudruzi poslanci, ptám se vás, zda-li vám byly všem vydány hlasovací lístky, nebo zda-li si přeje ještě někdo volit. Nikdo se nehlásí. Prohlašuji tedy volbu předsedy SN za skončenou.

Prosím, aby zapečetěná urna byla odnesena do místnosti za tribunou a aby byla připravena nová urna pro další volby.

Vážené soudružky a soudruzi, prosím, abyste všichni zaujali svá místa. Budeme pokračovat v jednání.

Podle schváleného programu má SN provést ještě dvojí volbu, pro kterou požaduje zákon o jednacím řádu Federálního shromáždění tajné hlasování, tj. volbu předsedy branného a bezpečnostního výboru SN a doplňovací volbu členů předsednictva Federálního shromáždění. Předsednictvo Sněmovny národů vám navrhuje, aby obě tyto volby, schválené jako druhý a třetí bod pořadu, byly provedeny jedním volebním aktem.

Hlasovací lístky, lišící se rozměrem i barvou, budou vydány každému poslanci v oddělených obálkách a tajnost hlasování je zaručena. Jinak předsednictvo navrhuje stejný postup jako u prvního bodu. Kdo souhlasí s tímto postupem? /Hlasuje se./ Je někdo proti? /Nikdo./ Zdržel se někdo hlasování? /Nikdo./

Přistoupíme tedy k společnému projednání druhého a třetího bodu programu, to jest

II a III

Volba předsedy branného a bezpečnostního výboru Sněmovny národů a

doplňovací volba členů předsednictva Federálního shromáždění

Návrh kandidátů pro volbu členů předsednictva FS předložil ústřední výbor NF ČSSR.

Projednaly ho poslanecké kluby politických stran NF i poslanci bez stranické příslušnosti. Návrh doporučuje též předsednictvo SN.

K odůvodnění tohoto návrhu se přihlásil předseda ÚV NF ČSSR poslanec Evžen Urban, kterému uděluji slovo.

Posl. Erben: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, vzhledem k tomu, že poslanci prof. dr. Hatala, dr. Bláha a dr. Špaček podali rezignaci na funkci členů předsednictva FS, je nutno, abychom na dnešní schůzi zvolili na uvolněná místa jiné poslance. V souladu s článkem 56 odst. 2 ústavního zákona o čs. Federaci bude třeba doplnit předsednictvo FS o 2 poslance zvolené v ČSR a o jednoho poslance zvoleného v SSR. V souladu s výsledkem jednání v klubech poslanců politických stran i skupině poslanců bez stranické příslušnosti na základě jednání ÚV NF vám navrhuji, abyste do funkce člena předsednictva FS z poslanců zvolených v SSR zvolili posl. Vojtecha Mihálika. Jelikož jsme jej na dnešní schůzi zvolili do funkce předsedy SN, jistě není třeba, abychom jeho kandidaturu do funkce člena předsednictva FS blíže zdůvodňovali. Důvodem jeho zvolení je návaznost práce obou orgánů a integrační úloha předsednictva FS, která vyžaduje, aby předsedové sněmoven byli současně členy předsednictva FS.

Na funkce členů předsednictva FS z poslanců zvolených v ČSR vám navrhuji posl. Františka Červenku a posl. Bohuslava Ungráda. Dovolte mi, abych přednesl několik osobních údajů k oběma kandidátům.

Posl. František Červenka je stár 47 let a pochází z dělnické rodiny. V době okupace pracoval jako slévač, později byl totálně nasazen v Německu, odkud v r. 1944 uprchl domů. Po osvobození pracoval v Železárnách Čeňkov jako opravář, později jako mistr v kovárně. Po absolvování politických škol pracoval na OV KSČ v Hořovicích jako vedoucí tajemník, později ve stejné funkci v Příbrami. Od roku 1958 vykonával zodpovědné funkce na KV KSČ v Praze. V roce 1962 byl zvolen do funkce předsedy Středočeského KNV v Praze a v této funkci pracoval do ledna t. r., kdy byl zvolen vedoucím tajemníkem středočeského KV KSČ. Na XII. sjezdu KSČ byl zvolen za kandidáta ÚV; na XIII. sjezdu členem ÚV KSČ. Je nositelem československých vyznamenání.

Poslanec Bohuslav Ungrád je stár 51 let, zubní technik. V době okupace se zúčastnil ilegální činnosti, v roce 1945 aktivního boje proti nacistickým okupantům. Po osvobození vykonával řadu veřejných funkcí, zvláště v ROH. Byl předsedou ZV, členem KV a ÚV Odborového svazu pracovníků ve zdravotnictví. Pracoval dále jako člen rady a předseda zdravotní komise KNV. Byl zvolen předsedou KV NF, členem ČNR a v naší sněmovně vykonával funkci předsedy výboru pro sociální politiku. V zaměstnání je od roku 1951 zástupcem přednosty oddělení OÚNZ. Za své zásluhy byl několikrát vyznamenán.

Předkládám, soudružky a soudruzi poslanci, návrhy s přesvědčením, že všichni navržení poslanci při svých zkušenostech přispějí ke zkvalitnění práce předsednictva FS a k důslednému plnění jeho ústavních funkcí.

Místopředseda SN Kouba: Děkuji posl. Erbanovi. Má někdo dotazy? /Nebyly./

Předsednictvo SN mne pověřilo, abych jeho jménem předložil návrh na obsazení funkce předsedy branného a bezpečnostního výboru SN, která se uvolnila rezignací dosavadního předsedy.

Předsednictvo SN po uvážení náročnosti této práce navrhuje po projednání se slovenskými orgány za předsedu branného a bezpečnostního výboru SN poslance ing. Alberta Košťála.

Ing. Albert Košťál /nar. 30.8.1926/ slovenské národnosti, člen KSS, je dlouholetým veřejným a stranickým funkcionářem.

Pracoval řadu let v oblasti kontroly, kde byl předsedou Krajské komise lidové kontroly a statistiky Západoslovenského kraje. Bohaté zkušenosti získal také jako předseda Západoslovenského krajského národního výboru.

Prošel řadou nejrůznějších stranických funkcí, v současné době je předsedou revizní a kontrolní komise ÚV KSS.

Je poslancem Slovenské národní rady, kde zastává funkci předsedy rozpočtového výboru. Je také poslancem SN a členem jejího rozpočtového výboru. Přes své značné časové zaneprázdnění se aktivně zúčastňuje prací tohoto výboru.

Jeho bohaté zkušenosti z veřejné a politické činnosti jsou zárukou, že bude s úspěchem plnit úkoly vyplývající z funkce předsedy branného a bezpečnostního výboru SN.

Jsou dotazy? /Nebyly./

Sněmovna národů rozhodne o volbě navržených kandidátů tajným hlasováním podle § 22 odst. 1 zákona o jednacím řádu FS, a to jedním volebním aktem, jak jsme se již usnesli.

Žádám volební komisi, aby se ujala svých úkolů při kontrole vydávání hlasovacích lístků pro obě volby. Prosím, aby přítomní poslanci vyčkali na rozdání hlasovacích lístků na svých místech.

Zahajuji volbu předsedy branného a bezpečnostního výboru SN a doplňovací volbu členů předsednictva FS.

/Probíhají volby./

Soudružky a soudruzi, než uděláme přestávku, aby volební komise mohla sečíst hlasy, chci vám oznámit, že jsem ve svém sdělení o omluvených soudruzích uváděl také prof. dr. Karla Kácla, který se však na naše zasedání dostavil, ačkoliv je nemocen, je na léčení a poslal nám omluvný dopis. Rád však konstatuji, že s. Kácl se na naše dnešní zasedání dostavil a za chybu se omlouvám.

Nyní, soudružky a soudruzi, vzhledem k tomu, že bude třeba sečíst hlasy a seznámit vás s výsledky voleb, přerušuji jednání do 11.00 hod. Žádám vás o dochvilnost, abychom mohli po přestávce začít, vyslechnout výsledky voleb a pokračovat v dalším jednání.

/Přerušeno v 10.33 hod./

/Po přestávce opět zahájeno v 11.07hod./

Předsedající mpř. Kouba: Vážené soudružky a soudruzi poslanci a poslankyně, budeme pokračovat v přerušené schůzi SN. Prosím předsedu volební komise posl. ing. Milana Ptáčka, aby přečetl zápis o výsledcích volby předsedy SN.

Předseda volební komise posl. ing. Ptáček: Zápis o volbě předsedy SN 15. října 1969: Komise poslanců SN ve složení ing. Bielik, posl. Hašplová, Jaromír Kučera, ing. Píš a ing. Ptáček, kterou zvolila SN k volbě předsedy SN, sděluje, že k volbě předsedy SN bylo vydáno celkem 122 hlasovacích lístků. Hlasování se zúčastnilo 121 poslanců. Po skončení hlasování komise zjistila, že bylo odevzdáno celkem 121 platných hlasů. Z toho bylo odevzdáno pro navrženého kandidáta posl. Vojtecha Mihálika 119, proti 2 hlasy. Neplatných hlasovacích lístků nebylo. Hlasování se zdržel 1 poslanec. Pro navrženého kandidáta byla odevzdána nadpoloviční většina hlasů z počtu přítomných poslanců SN.

Místopředseda SN Kouba: Slyšeli jste zprávu o výsledku hlasování. SN tedy zvolila většinou hlasů do funkce svého předsedy posl. Vojtecha Mihálika. /Potlesk./ Prosím posl. Mihálika, nového našeho předsedu, aby zaujal své místo na předsednické tribuně. /Děje se./ Vážený soudruhu předsedo, dovol, abych ti jménem předsednictva a celé SN upřímně blahopřál. Jak jsi nás o to požádal, uděluji ti slovo k prvnímu vystoupení v tvé nové významné státní funkci.

Předseda SN Mihálik:

Vážená Snemovňa národov,

súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci!

Predovšetkým mi dovožte poďakovať vám za dôveru, ktorú ste mi prejavili vožbou do funkcie predsedu Snemovne národov. Chcel by som vás ubezpečiť, že vynaložím všetky sily na to, aby Snemovňa národov splnila svoje poslanie a úlohy, ktoré jej zverila ústava, naše národy a pracujúci žud tejto krajiny.

Snemovňa národov existuje v systéme najvyšších orgánov nášho štátu len krátky čas ako jedna z dvoch snemovní Federálneho zhromaždenia, ktorá v jeho celku predstavuje a zabezpečuje princíp rovnoprávnosti českého a slovenského národa. Jej štart do ústavného života Československej federácie bol dobrý, ako to môže konštatovať naša plenárna schôdza najmä dnes, keď sa lúčime - hoci len čiastočne - so svojím prvým predsedom profesorom dr. Hanesom. Oceňujeme pritom jeho vežký osobný prínos pri vytýčení hlavných úloh a základných smerov činnosti Snemovne národov a jeho podiel na dosiahnutých výsledkoch.

Myslím preto, že v tejto chvíli netreba meniť programy, netreba si dávať nové úlohy. Považujem za vežkú pomoc pri nástupe do novej funkcie, že môžeme stavať na základoch, ktoré už existujú, že môžeme pokračovať v práci. Snemovňa národov a jej predsedníctvo poďakovali súdruhovi profesorovi dr. Hanesovi za všetko, čo ako prvý predseda v tejto funkcii vykonal. Dovožte, aby som sa k týmto prejavom vďačnosti a skutočnej úcty pripojil, aby som mu ešte raz poďakoval a poprosil ho, aby Snemovni národov, ktorej ostáva členom, pomáhal svojím principiálnym, pevným postojom, rozvážnosťou a skúsenosťami pri riešení našich konkrétnych úloh.

Na programe práce Snemovne národov by mali ostať všetky konkrétne úlohy, ktoré si vytýčili výbory a predsedníctvo na toto obdobie, vychádzajúc z politických smerníc Komunistickej strany Československa, z ústavy, zo živých, nástojčivých potrieb nášho pracujúceho žudu.

V našich pracovných plánoch by mal ostať celý rozsiahly komplex zákonodarných prác, s ktorými sme počítali na začiatku tohoto roku a ktoré chce Federálne zhromaždenie dovŕšiť, pravda v inom časovom slede a s novým politickým prístupom. Konkrétny výhžad zákonodarnej činnosti upresní zaiste zajtrajšie vyhlásenie novej federálnej vlády.

V našej snemovni by mali pokračovať dlhodobé práce na rozbore právneho poriadku a na jeho postupnej prestavbe v duchu federácie, ako aj práce na podkladoch pre budúcu ústavu ČSSR, vychádzajúce z dôkladného rozboru skúseností nového federatívneho usporiadania nášho štátu.

Myslím, že bude treba ďalej tvorivo rozvíjať aj špecifické metódy, ktoré sa Snemovňa národov usiluje uplatniť v práci svojich národov. Riešiť každú zásadnú otázku v pôsobnosti Federálneho zhromaždenia s dobrou znalosťou faktov, podmienok a záujmov obidvoch častí československej federácie, postupovať v úzkej spolupráci s orgánmi národných rád, ako to niektoré výbory našej snemovne praktikujú - to je osožný, potrebný prínos Snemovne národov pre Federálne zhromaždenie ako celok, v tom treba pokračovať. Pre tento štýl práce má Snemovňa národov všetky predpoklady. Skutočnosť, že poslanci tejto snemovne sú súčasne poslancami Českej národnej rady a Slovenskej národnej rady treba aj v tomto zmysle využiť.

Popri zachovaní najširšej kontinuity v práci stojí Snemovňa národov tak ako celé Federálne zhromaždenie v tejto chvíli pred základnou a zásadnou otázkou, na ktorú len sčasti, len váhavo dali odpoveď minulé mesiace: ide o to, postaviť sa v tomto zbore s celou zodpovednosťou za politiku Komunistickej strany Československa, za závery a uznesenia septembrového pléna jej ústredného výboru, pochopiť ich ako východisko a vodidlo pre celú činnosť Federálneho zhromaždenia a Snemovne národov.

Súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci,

dovožte mi zopár slov k tejto otázke. Ako politickí pracovníci spätí s osudom tohoto štátu, jeho pracujúceho žudu vieme a cítime, že septembrové zasadnutie Ústredného výboru Komunistickej strany Československa je mimoriadne dôležitým medzníkom v procese konsolidácie politických aj ekonomických pomerov v našej krajine.

Na podklade známych faktov prehodnotilo niektoré postoje vedenia komunistickej strany v období po januári 1968; otvorene ukázalo na nebezpečný vývoj, ktorý vo svojich dôsledkoch ohrozoval samotné základy našej socialistickej spoločnosti a ktorý vyvolal otvorenú roztržku so Sovietskym zväzom a našimi ostatnými najbližším spojencami.

Svojou otvorenosťou a dôsledným riešením organizačných a kádrových otázok vytvorilo septembrové plénum podmienky pre zjednotenie KSČS na princípoch marxizmu-leninizmu pre plné obnovenie jej vedúcej úlohy.

Po záveroch prijatých v apríli a máji tohoto roku predstavuje septembrové rokovanie Ústredného výboru KSČS ďalšiu porážku antisocialistických a pravičiarskych síl, no nie porážku konečnú.

Organizačné a kádrové otázky, ktoré sa dotýkajú tohto zboru, rieši predovšetkým sama komunistická strana. Avšak boj proti pravičiarskemu oportunizmu, proti antisocialistickým silám je úlohou oveža širšou.

Opatrenia, ktoré majú znemožniť opakovanie rozvratu, vylúčiť kritické krízové javy a vytvoriť podmienky pre riešenie pozitívnych úloh, nie sú len vecou komunistov. Rozhodné kroky v tomto duchu žiada si záujem žudu a štátu od nás všetkých, v prvom rade od jeho zastupitežských orgánov.

źud tejto krajiny, národy a národnosti, ktoré v tomto zbore zastupujeme, žiadajú od nás robiť takú politiku, ktorá bude pokračovať v tradíciách národonooslobodzovacieho boja proti fašizmu, boja s domácou a zahraničnou reakciou, politiku, ktorá pevne stojí na spojenectve so Sovietskym zväzom a ostatnými socialistickými štátmi.

Aktívne podporovať politiku KSČS žiada si od nás nielen prítomná chvíža, ale celá minulosť tejto krajiny, boje a víťazstvá robotníckej triedy a výsledky dvoch desaťročí budovania socializmu. Tento odkaz minulosti, táto práca žudu sa vskutku nedá zhanobiť a znevážiť. Stojí tu konkrétna, živá a zavzujúca.

To však nesmie znamenať lacné a falošné sebauspokojovanie. Máme nedostatky a prežili sme niektoré ťažké roky. Prekonať ich, dohoniť, v čom sme mohli a mali byť ďalej v socialistickej ekonomike, vede, kultúre - môžeme len na čele s marxistickou komunistickou stranou ako vedúcou silou celej spoločnosti. Je to aj kategorický imperatív socialistickej budúcnosti tejto krajiny, jej základných, životných záujmov.

Vážené súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci,

som hlboko presvedčený, že prekonanie politických problémov v našom zastupitežskom zbore a doriešenie organizačných i kádrových otázok, ako ich nastolilo septembrové plénum ÚV KSČS, otvorí cestu k triezvej, užitočnej práci Federálneho zhromaždenia a jeho orgánov. Ideovo zjednotí poslancov - komunistov a stmelí ostatných okolo politiky strany. Umožní tak aj vo Federálnom zhromaždení splniť požiadavku vyslovenú v známych štyroch bodoch realizačnej smernice májového zasadnutia ÚV KSČS, tj. obnoviť vedúcu úlohu Komunistickej strany Československa na principiálnych základoch marxistického učenia v štátnych orgánoch.

Dovožte mi spomenúť v tejto súvislosti aj ostatné základné postuláty májovej realizačnej smernice; ukazujú reálnu cestu, po ktorej treba ísť k doriešeniu problémov. Zatiaž čo realizačná smernica splnila vežkú úlohu a priniesla pozitívne výsledky vnútri strany, nie rovnako a nie dostatočne prenikla do práce orgánov štátu a do zložiek Národného frontu. Pre našu snemovňu práve tak ako pre celé Federálne zhromaždenie sú stále živé a aktuálne požiadavky:

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP