Čtvrtek 5. června 1969

Nepříznivá věková struktura důstojnického sboru ozbrojených sil má svůj počátek v padesátých letech, kdy vlivem mezinárodní situace byla armáda během tří let urychleně doplněna o téměř 30 tisíc vojáků z povolání v podstatě stejného věkového složení. Tato skutečnost se odráží nejen ve zvyšování průměrného věku vojáků z povolání, ale spolu s obtížností služby v armádě má negativní vliv na zdravotní stav vojáků z povolání, jak o tom svědčí údaje důvodové zprávy k vládnímu návrhu zákona. Tento nepříznivý stav ovlivňuje negativně též perspektivu mladých důstojníků, jejich hodnostní i funkční růst. Z tohoto hlediska přispěje navrhovaná úprava k řešení celého komplexu otázek náboru i perspektivy služby mladších a kvalifikovaných vojáků z povolání.

Navrhovaná úprava umožní provést v armádě základní organizační a strukturální změny, vytvoří předpoklady k postupnému zlepšení kádrového i věkového složení velitelského sboru, upevní právní a existenční jistotu vojáků z povolání, zajistí přiměřenou úroveň jejich hmotného zabezpečení a celkově posílí morálně politický stav velitelského sboru ČSLA.

Se zřetelem k tomu vás prosím - vážené soudružky poslankyně a soudruzi poslanci Sněmovny národů - jménem federální vlády o kladné projednání a o schválení vládního návrhu zákona o některých změnách ve služebních poměrech vojáků z povolání podle výsledků jeho projednání v orgánech Federálního shromáždění.

Predseda SN prof. dr. Hanes: Ďakujem štátnemu tajomníkovi gen. por. Ing. Dvořákovi.

Z poverenia výborov ústavnoprávneho a branného a bezpečnostného prednesie teraz spravodajskú správu spoločný spravodaj týchto výborov posl. Jaroslav Kučera. Prosím s. Kučeru, aby sa ujal slova.

Zpravodaj posl. Kučera: Soudružky a soudruzi, předkládaný návrh zákona o některých služebních poměrech vojáků z povolání řeší jednu ze základních oblastí právních jistot vojáků z povolání a jejich hmotné zabezpečení při odchodu před nárokem na starobní důchod.

Neustálé a nezbytné upevňování obranyschopnosti státu, spojené se zaváděním moderní a složitější bojové techniky a zdokonalování práce ozbrojených bezpečnostních sborů kladou značné nároky na celkovou připravenost, na duševní vypětí i na fyzickou zdatnost vojáků z povolání a příslušníků ozbrojených bezpečnostních sborů.

Pro značnou obtížnost této služby nemůže část vojáků z povolání i příslušníků Bezpečnosti dosloužit do doby, kdy jim náleží nárok na starobní důchod. Mezi hlavní důvody předčasného odchodu se řadí důvody zdravotní a neschopnost přechodu na jinou odbornou práci při organizačních změnách, které jsou spojeny se zaváděním nové bojové techniky a se změnou proporcí jednotlivých druhů vojsk nebo bezpečnostních složek. Vlivem nerovnoměrného doplňování armády a Bezpečnosti vznikla nepříznivá věková struktura příslušníků armády a Bezpečnosti. Dnešní věková skladba je pro moderní armádu i Bezpečnost dále nevyhovující a brzdí i rovnoměrný funkční a hodnostní postup mladých kvalifikovaných kádrů.

Vojákům z povolání a příslušníkům ozbrojených bezpečnostních sborů je známo, že tyto disproporce v kádrovém složení musí být dříve či později řešeny, a obávají se propuštění za současných neuspokojivých výstupových podmínek. Podle dnešních platných předpisů se v případech odchodu do zálohy vyplácí příspěvek za službu ve výši 350 - 650 Kčs až po dosažení věku 48 let. Toto ocenění služby v armádě a Bezpečnosti je nadále společensky neúnosné i ve srovnání s jinými socialistickými armádami a bezpečnostními sbory, kde získávají vojáci a příslušníci Bezpečnosti trvalé zabezpečení podstatně dříve, většinou již ve věku 40 let a ve výši 30 i více procent průměrného měsíčního platu.

Společenský význam a obtížnost služby vojáků z povolání a nutnost zabezpečit další zkvalitnění velitelského sboru i operativy a výkonu služby ve složkách Bezpečnosti vyžaduje, aby společnost ocenila jejich službu i tím, že jim poskytne při propuštění nejen vhodné umístění v občanském zaměstnání, ale též přiměřené hmotné zajištění.

Vojáci z povolání a příslušníci Bezpečnosti v poslední době často hovoří o Právní jistotě v souvislosti s odchodem do civilu. Úprava propuštění z důvodů uvedených v zákoně upevňuje právní jistotu vojáků z povolání a příslušníků Bezpečnosti. Napříště lze vojáka z povolání propustit jen z důvodů uvedených v tomto zákoně, který omezuje působení subjektivních vlivů. Funkcionář, který připustí nebo schválí propuštění z jiných než zákonem stanovených důvodů, by sám porušoval zákon. Ve většině případů existuje právně možnost odvolání, případně podání stížností proti rozhodnutí o propuštění.

Zákonem stanovené důvody propuštění vyplývají ze specifické úpravy služebního poměru a jeho zvláštností, jimiž se odlišuje od pracovního poměru občana. Mezi zvláštnosti vojenské a bezpečnostní služby je třeba řadit zejména povinnosti služby v posádkách a místech podle potřeb armády a bezpečnosti, vykonávat funkci, na kterou byl ustanoven, podle potřeb služby stále v dosažitelnosti, případně pohotovosti, omezení při výjezdech do zahraničí apod.

Na základě uváděných skutečností bylo též nutné přistoupit k hmotnému zabezpečení vojáků z povolání a příslušníků ozbrojených bezpečnostních sborů v souvislosti s jejich propuštěním.

Zvlášť pečlivě byla posuzována otázka právního nároku na umístění v občanském povolání propuštěných vojáků z povolání a shodně konstatováno, že otázka umisťování nemůže být jen výlučnou povinností vojenské správy, ale též ostatních zúčastněných orgánů státní správy. Současně bylo navrženo vydání podrobnějších předpisů o úkolech orgánů republik při umisťování vojáků z povolání a k tomu účelu zmocněny vlády České socialistické a Slovenské socialistické republiky.

Oproti vládnímu návrhu je dále doporučeno upravit § 33, jehož navrhovaná úprava nyní právem a zcela jasně zvýhodňuje výkonné letce.

Po věcném posouzení otázek průběhu služby příslušníků Sboru nápravné výchovy je shodně doporučováno doplnit znění zákona v tom smyslu, že se navrhovaná úprava vztahuje přiměřeně též na tyto příslušníky.

Vzhledem k termínu zasedání Sněmovny národů je navrhováno upravit účinnost zákona dnem 1. července 1969.

Přijetí zákona vytvoří podmínky pro likvidaci sociálně právních deformací a upevní existenční jistotu vojáků z povolání, příslušníků ozbrojených bezpečnostních sborů a Sboru nápravné výchovy.

Zákon bude mít rovněž příznivý vliv na morálně politický stav, na zajišťování plynulého náboru a na zvýšení bojové pohotovosti a obranyschopnosti armády a bezpečnosti republiky.

Projednání zákona byla věnována v příslušných výborech značná pozornost a přihlédnuto též k oprávněným zájmům vojáků z povolání, příslušníků Bezpečnosti i Sboru nápravné výchovy.

Z pověření branného a bezpečnostního výboru Sněmovny národů doporučuji Sněmovně národů schválit vládní návrh zákona o některých změnách ve služebních poměrech vojáků z povolání s úpravami, které vyplývají ze společné zprávy výborů ústavně právního, branného a bezpečnostního Sněmovny lidu a Sněmovny národů.

Predseda SN prof. dr. Hanes: Ďakujem posl. Kučerovi za prednesenú správu. Otváram rozpravu. K slovu sa prihlásil posl. Faglic.

Posl. Ing. Faglic: Vážená Snemovňa národov, vážení hostia. Prešli sme obdobím, kedy špecifika povolania v ozbrojených zložkách nebola riešená súbežne s problematikou, ktorá v týchto povolaniach narastala. V dôsledku toho sa vytvoril stav veľmi nepriaznivého morálne-psychického napätia so všetkými svojimi nepriaznivými dopadmi. Dnes predloženým zákonom reagujeme prakticky na tento stav.

S radosťou konštatujem skutočnosť, že pri prerokovávaní tohto zákona poslanci prejavili nesmierne veľký záujem a prejavili veľké porozumenie pri hľadaní ciest a spôsobov riešenia tejto zrelej problematiky. Je však treba povedať, že predloha neprináša nič mimoriadneho a výnimočného, ak ju porovnáme s tým, čo už u nás na tomto úseku bolo. Je treba povedať, že reaguje na obecnú problematiku systému spojeného s obranou našej krajiny a upravuje tento systém primerane daným možnostiam.

Dôležitou otázkou, ktorá je týmto zákonom riešená, je otázka právnej istoty osôb z povolania v ozbrojených zložkách. Je pravda, že v tomto smere bol stav neúnosný pre ďalšiu existenciu našich ozbrojených zložiek. V tejto súvislosti je treba tiež povedať, že právna istota nie je zabezpečená len tým, že vojenská osoba z povolania má možnosť odvolať sa, ale i tým, ako je v praxi tento nárok realizovaný. Jedna z takých otázok v predloženej osnove je i § 31, kde sa odporúča, aby vojenská osoba z povolania pred vznikom nároku na starobný dôchodok bola zaradzovaná do primeraného pracovného zamestnania. Táto zodpovednosť sa zveruje vojenskej správe a tiež ostatným orgánom štátnej správy. Podrobnosti má upraviť právny akt, alebo smernica národných vlád. V tejto súvislosti sa obraciam na poslancov obidvoch národných rád, aby tejto otázke bola venovaná pozornosť, pretože z praxe vieme, že umiestňovanie vojenských osôb z povolania, ktoré odchádzajú mimo ozbrojené zložky, robí v praxi nesmierne ťažkosti. Vojenská správa musí tu mať zodpovedného partnera, ktorý bude s plnou zodpovednosťou riešiť problematiku umiestnenia. Ináč by vojenská správa nebola schopná tento akt, znamenajúci realizáciu právnej istoty zaistiť.

Prihováram sa, aby osnova zákona bola schválená tak, ako bola predložená sprav. posl. Kučerom.

Predseda SN prof. dr. Hanes: Hlási sa ešte niekto do rozpravy? /Nikto./ Rozprava je teda skončená. Prosím štátneho tajomníka gen. Dvořáka, či si praje zaujať stanovisko. /Gen. Dvořák: Nie./ Praje si záverečné slovo sprav. posl. Kučera? /Posl. Kučera: Nie./ Môžeme teda o predloženom návrhu hlasovať.

Kto súhlasí s tým, aby vládny návrh zákona o niektorých zmenách v služobných pomeroch vojakov z povolania bol schválený podľa návrhu spravodajcu v znení spoločnej správy výborov ústavnoprávneho a branného a bezpečnostného /tlač č.4/, nech zdvihne ruku. /Hlasuje sa./ Kto je proti? /Nikto./ Zdržal sa niekto hlasovania? /Jeden./ Konštatujem, že z prítomných poslancov SN hlasovala pre návrh zákona nadpolovičná väčšina. Zákon o niektorých zmenách služobných pomerov vojakov z povolania Snemovňa národov schválila.

Z pléna došiel návrh, ktorý si vám dovolím predniesť, na zmenu programu. Navrhuje sa. aby sme preradili bod 7 nášho programu - doplňovaciu voľbu členov Predsedníctva FZ - pred obed za bod 4. Tým by sme umožnili volebnej komisii previesť sčítanie hlasov cez poludňajšou prestávku, čím by sme získali pol až jednu hodinu času. Súhlasíte s takým návrhom? Kto je pre to? /Hlasuje sa./ Je niekto proti? /Nikto./ Zdržal sa niekto hlasovania? /Nikto./ To znamená, že meníme program a zaradzujeme teraz bod

VII.

Doplňovacia voľba člena Predsedníctva Federálneho zhromaždenia

Predsedníctvo SN obdržalo list od prof. Petra Colotku, ktorým žiada o uvoľnenie z funkcie člena Predsedníctva FZ v súvislosti s poverením náročnou funkciou predsedu vlády SSR. Predsedníctvo SN vzalo odôvodnenú žiadosť prof. Colotku so súhlasom na vedomie. Odporúčam, aby taktiež plénum SN to vzalo so súhlasom na vedomie.

Podľa článku 56 odsek 2 ústavného zákona o čs. federácii je potrebné v tejto súvislosti doplniť počet členov Predsedníctva FZ z poslancov SN, ktorí boli zvolení v SSR.

Predsedníctvo SN navrhuje, aby doplňovacia voľba nového člena Predsedníctva FZ sa vykonala tajným hlasovaním tak, ako boli volení ostatní členovia Predsedníctva FZ a ako to odpovedá zásadám práve schváleného rokovacieho poriadku.

Ďalej Predsedníctvo SN navrhuje zvoliť volebnú komisiu v rovnakom zložení ako pri voľbách v ustanovujúcej schôdzi a postupovať podľa rovnakých zásad volebného poriadku, ktoré v krátkosti zopakujem:

Poslanci dostanú lístok s vytlačeným menom kandidáta. Volebná komisia bude kontrolovať vydávanie hlasovacích lístkov. Hlasovací lístok môžu poslanci upraviť v miestnosti, ktorá je za tribúnou a do ktorej budú vchádzať dverami po pravej strane v smere naproti tribúne. Vlastnú voľbu vykonajú v tejto sále, kde je umiestnená volebná urna.

Pre zvolenie navrhnutého kandidáta je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov SN. Je tomu tak podľa článku 40 odsek 3 ústavného zákona. Keď nedostane kandidát potrebnú väčšinu, koná sa nová voľba.

Za neplatný hlasovací lístok sa považuje ten, ktorý nie je na predpísanom výtlačku alebo na ktorom je pripísané meno iného kandidáta. V sporných prípadoch rozhoduje o platnosti hlasov volebná komisia.

Volebná komisia kontroluje priebeh volebného aktu. Po skončení voľby vykoná sčítanie hlasov a o výsledku vyhotoví zápisnicu, ktorú podpíšu všetci členovia volebnej komisie. Ďalej zabezpečí skartáciu hlasovacích lístkov. Predseda volebnej komisie, ktorého si komisia určí zo svojho stredu, oznámi na podklade zápisnice výsledok voľby.

Má niekto dotaz alebo pripomienku k tomuto postupu? /Nikto sa nehlásil./

Kto súhlasí s navrhnutým spôsobom voľby, nech zdvihne ruku. /Deje sa./ Je niekto proti? /Nikto./ Zdržal sa niekto hlasovania? /Nikto./ Ďakujem. Snemovňa národov schválila postup doplňovacej voľby člena Predsedníctva FZ.

Predsedníctvo SN, ako už bolo spomenuté, navrhuje, aby volebná komisia bola zvolená v rovnakom zložení ako na ustaľujúcej schôdzi. Kto súhlasí, aby do volebnej komisie boli zvolení poslanci a poslankyne: Hašplová, Pastorková, Jaroslav Kučera, Ing. Ptáček, Ing. Btelik a Ing. Píš, nech zdvihne ruku. /Deje sa./ Je niekto proti? /Nikto./ Zdržal sa niekto hlasovania? /Nikto./ Ďakujem. Prosím, aby sa volebná komisia pripravila na vykonanie svojej úlohy.

Súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci, dovoľte, aby som vás teraz zoznámil s návrhom na kandidáta.

Predsedníctvo SN obdržalo list Slovenského národného frontu, ktorý odporúča, aby na uvoľnené miesto člena Predsedníctva FZ kandidovala poslankyňa SN zvolená v SSR súdružka Emília Sedláková, podpredsedkyňa Slovenského výboru Československého zväzu žien.

Predsedníctvo SN sa s týmto návrhom stotožňuje a navrhuje dnešnej schôdzi SN, aby poslankyňa Emília Sedláková bola zvolená do funkcie člena Predsedníctva FZ ČSSR.

Praje si niekto slovo k tomuto návrhu?

Posl. Ďurišová: Odporúčam opraviť názov organizácie, kde je s. Sedláková podpredsedníčkou. Je podpredsedníčkou Ústredného výboru Slovenského zväzu žien.

Predseda SN prof. dr. Hanes: Ďakujem. Je ešte nejaký dotaz?

Posl. Kučera: Bylo by správné, aby soudružka Sedláková, je-li přítomna, povstala, abychom ji viděli. Řada poslanců ji asi nezná. /Posl. E. Sedláková vyhověla./

Predseda SN prof. dr. Hanes: Súdružka poslankyňa sa predstavila. Má ešte niekto nejaký dotaz? /Nikto./ Keď nie, má niekto ešte nejaký návrh? /Nikto./ Ďakujem.

Budeme teda hlasovať o jedinom návrhu, aby do funkcie člena Predsedníctva FZ bola zvolená poslankyňa Emília Sedláková.

Pristupujeme k voľbe. Prosím, aby prítomní poslanci po obdržaní hlasovacieho lístku odchádzali do miestnosti za tribúnou, kde majú možnosť hlasovací lístok upraviť a vracať sa dverami po ľavej strane späť do tejto sály. Po vložení hlasovacieho lístku do urny, ktorá je umiestnená pred tribúnou, vráti sa každý na svoje miesto.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP