Úterý 6. července 1971

Předseda SN Mihálik: Ďakujem poslancovi Rudolfovi Zímovi za spravodajskú správu.

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Pýtam sa, či si želá niektorý poslanec prehovoriť. /Nikdo se nehlásil./

Keďže sa nikto z poslancov nehlási do rozpravy, prikročíme k hlasovaniu.

Najskôr budú hlasovať poslanci Snemovne národov, v ktorej je prítomných 50 poslancov zvolených v Českej socialistickej republike a 48 poslancov zvolených v Slovenskej socialistickej republike. Snemovňa je teda schopná sa uznášať.

Kto z jej poslancov je za návrh uznesenia podľa spravodajcovho návrhu, nech zdvihne ruku. /Hlasuje se./

Kto je proti? /Nikdo./

Zdržal sa niekto hlasovania? /Nikdo./

Ďakujem. Za návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci Snemovne národov, ktorá ho schválila.

Teraz prosím o hlasovanie poslancov Snemovne ľudu, ktorých je prítomných 173. Snemovňa je teda schopná sa uznášať.

Kto z poslancov Snemovne ľudu súhlasí s návrhom uznesenia podľa spravodajcovho návrhu, nech zdvihne ruku. /Hlasuje se./

Kto je proti? /Nikdo./

Zdržal sa niekto hlasovania? /Nikdo./

Ďakujem. S návrhom uznesenia vyslovili súhlas všetci prítomní poslanci Snemovne ľudu, ktorá ho tiež schválila.

Vzhľadom na súhlasné uznesenia Snemovne ľudu a Snemovne národov konštatujem, že Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky súhlasí so Zmluvou medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o spolupráci v oblasti dopravy a o pasovej, colnej a inej kontrole pri prechode štátnych hraníc. podpísanou v Prahe dna 21. decembra 1970.

Posledným bodom programu je

VIII

Návrh Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu Československej socialistickej republiky na voľbu sudcov Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky a sudcov z povolania vojenských súdov, na uvoľnenie z funkcie sudcov z povolania vojenských súdov a na odvolanie z funkcie sudcu Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky a sudcov z

povolania vojenských súdov /tlač 74/

Návrh odôvodní podpredseda Ústredného výboru Národného frontu Československej socialistickej republiky poslanec Tomáš Trávníček. Prosím ho, aby sa ujal slova.

Úřadující místopředseda ÚV NF ČSSR prof. MUDr. Trávníček, CSc.: Soudružky a soudruzi poslanci! Byl vám rozeslán písemný návrh na doplnění a některé změny v řadách soudců Nejvyššího soudu ČSSR a soudců z povolání vojenských soudů, které podle příslušných zákonů volí a odvolává Federální shromáždění ČSSR na návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky. Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty se tímto návrhem zabývalo na své schůzi dne 12. května t. r., a to na podkladě návrhu ministra národní obrany a předsedy Nejvyššího soudu ČSSR. Po projednání a připomínkách schválilo předložené návrhy a pověřilo mne, abych jeho jménem návrh odůvodnil.

Předložené návrhy sledují další zkvalitňování jak Nejvyššího soudu ČSSR, tak příslušných vojenských soudů. Návrhy na doplnění, zproštění a odvolání soudců prohlubují konsolidační proces v socialistickém soudnictví, který byl zahájen opatřeními Federálního shromáždění dne 27. května 1970. Pokud jde o návrh na zproštění soudců, tito soudci přecházejí na svou žádost a z hlediska potřeb našeho soudnictví a v dohodě s nimi na jiné odpovědné funkce v našem soudnictví. Na základě komplexního hodnocení soudců zvolených Federálním shromážděním se však navrhuje odvolání tří soudců, protože jak ukázalo právě jejich komplexní hodnocení, výkon soudcovské funkce byl v rozporu s důležitou potřebou ozbrojených sil. Podtrhujeme. že důvody, které dnes vedou na jejich odvolání, nebyly v celé šíři známy, když byly návrhy na jejich volbu předkládány. Při této příležitosti při projednávání na předsednictvu ÚV NF bylo znovu připomenuto, že se nedaří doplňovat zejména Nejvyšší soud ČSSR soudci ze SSR, jak to již konstatovalo při předkládání prvého návrhu na volbu 27. května m. r.

Soudružky a soudruzi poslanci, odkazuji na podobné odůvodnění všech těchto návrhů obsažených v tisku 74 a navrhuji jménem předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky, aby Federální shromáždění schválilo návrh tak, jak vám byl písemně rozdán.

Předseda SN Mihálik: Ďakujem poslancovi dr. Trávníčkovi za odôvodnenie návrhu a pýtam sa, či má niekto z poslancov dotaz alebo pripomienku? /Nikdo se nehlásí./

Pretože sa nik nehlási, navrhujem, aby snemovne hlasovali o návrhu Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu Československej socialistické republiky ako o celku a verejne.

Má niekto z poslancov Snemovne ľudu a Snemovne národov pripomienku k navrhnutému postupu a k spôsobu hlasovania? /Nikdo sa nehlásí./

Prikročíme teda k hlasovaniu.

Najskôr budú hlasovať poslanci Snemovne národov, ktorá je schopná sa uznášať, lebo je prítomných 49 jej poslancov zvolených v Českej socialistickej republike a 48 poslancov zvolených v Slovenskej socialistickej republike.

Kto z poslancov Snemovne národov je za návrh Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu Československej socialistickej republiky, nech zdvihne ruku. /Hlasuje se./ Ďakujem.

Je niekto proti? /Nikdo./

Zdržal sa niekto hlasovania? /Nikdo./ Ďakujem.

Za návrh hlasovali všetci prítomní poslanci Snemovne národov, ktorá ho schválila.

Teraz prosím o hlasovanie poslancov Snemovne ľudu, ktorých je prítomných 172. Snemovňa ľudu je teda schopná uznášať sa.

Kto z poslancov Snemovne ľudu je za návrh Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu Československej socialistickej republiky, nech zdvihne ruku. /Hlasuje se./ Ďakujem.

Kto je proti? /Nikdo./

Kto sa zdržal hlasovania? /Nikdo./

Pretože za návrh hlasovali všetci prítomní poslanci, Snemovňa ľudu ho prijala.

Vzhľadom na zhodné uznesenia Snemovne národov a Snemovne ľudu konštatujem, že Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky

- zvolilo pplk. JUDr. Oldřicha Fuksu, JUDr. Oldřicha Jehličku a JUDr. Jaroslava Polca za sudcov Najvyššieho súdu ČSSR, pplk. JUDr. Rudolfa Hanáka za sudcu z povolania Vojenského obvodového súdu Brno a npor. Vladimíra Hudáka, prom. právnika, za sudcu z povolania Vojenského obvodového súdu Prešov;

- uvoľnilo pplk. JUDr. Oldřicha Fuksu z funkcie sudcu z povolania Vyššieho vojenského súdu v Příbrami a pplk. JUDr. Jozefa Kváša z funkcie sudcu z povolania Vojenského obvodového súdu Hradec Králové a

- odvolalo pplk. JUDr. Cyrila Kráľa z funkcie sudcu Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky, plk. JUDr. Jána Engla z funkcie sudcu z povolania Vyššieho vojenského súdu Příbram a pplk. Karla Růžičku, prom. právnika, z funkcie sudcu z povolania Vojenského obvodového súdu Brno.

Tým bol vyčerpaný program 8. spoločnej schôdzky Snemovne ľudu a Snemovne národov.

Upozorňujem členov Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, že sa hneď po skončení spoločnej schôdzky snemovní bude v Obrazárni pri Španielskej sále konať 28. schôdzka Predsedníctva Federálneho zhromaždenia.

Súdružky a súdruhovia poslanci, želám vám cez prázdniny aspoň trošku zaslúženého oddychu a vyhlasujem spoločnú schôdzku Snemovne ľudu a Snemovne národov za skončenú.

/Schůze skončena v 16.47 hodin./

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP