Úterý 6. července 1971

Ministr zahraničních věcí ing. Marko: Vážené súdružky a súdruhovia poslanci, vláda ČSSR predkladá Federálnemu zhromaždeniu na vyslovenie súhlasu Zmluvu medzi ČSSR a NDR o spolupráci v oblasti dopravy a o pasovej, colnej a inej kontrole pri prechode štátnych hraníc, ktorá bola podpísaná v Prahe dna 21. decembra 1970.

Uzavretie tejto Zmluvy znamená ďalší pozitívny krok pri vytváraní ucelenej zmluvy právnej úpravy vzájomných vzťahov oboch našich susedných socialistických štátov v duchu zásad spojeneckej zmluvy z roku 1967. Vzájomne výhodné a prospešné vzťahy medzi ČSSR a NDR majú už svoju významnú tradíciu. Tieto vzťahy sa vytvorili v priebehu minulých rokov, prakticky od vzniku NDR, a vyústili v širokej spolupráci v oblasti dvojstranných vzťahov. Pozitívne výsledky tejto spolupráce vytvárajú zodpovedajúce predpoklady pre ich ďalšie rozširovanie a prehlbovanie vo všetkých smeroch.

Významným impulzom na prehlbovanie našich vzájomných stykov bola návšteva straníckej a vládnej delegácie NDR u nás v októbri vlaňajšieho roku, ktorá otvára etapu rozvoja vzájomných vzťahov medzi ČSSR a NDR na novej, kvalitatívne vyššej úrovni. Pri tejto návšteve bol dohodnutý celý rad konkrétnych opatrení zodpovedajúcich súčasným potrebám a podmienkam. Obe strany konštatovali, že tradičné priateľské vzťahy medzi našimi krajinami sa úspešne rozvíjajú na základe princípu marxizmu-leninizmu a proletárskeho internacionalizmu.

XIV. zjazd Komunistickej strany Československa a VIII. zjazd Jednotnej socialistickej strany Nemecka opäť a jednoznačne potvrdili naliehavosť potreby posilnenia integrujúcich tendencií i medzi ČSSR a NDR v rámci celého socialistického spoločenstva.

Vysoký stupeň rozvoja spolupráce medzi ČSSR a NDR sa priaznivo odráža v živote ľudu oboch krajín a má značný význam pre upevňovanie jednoty socialistického spoločenstva a medzinárodného a komunistického hnutia.

Dosiahnutý stupeň rozvoja oboch krajín a tiež perspektíva ich ďalšieho vývoja zvlášť naliehavo zdôrazňuje potrebu hľadať cesty k zintenzívneniu našich vzťahov na politickom, vedeckom, kultúrnom a hlavne hospodárskom poli. Práve prednosti socialistickej hospodárskej integrácie otvárajú tak v ČSSR, ako aj v NDR nové veľké možnosti na dosiahnutie kvalitatívne vyššieho stupňa v deľbe práce a vo vzájomnej spolupráci stupňa, ktorý bude prínosom pre ďalšie zblíženie, vzájomné poznanie a obohatenie života ľudu ČSSR a NDR.

Zmluva, ktorú mám česť dnes predložiť Federálnemu zhromaždeniu, aby s ňou vyslovilo súhlas, plne zodpovedá týmto zásadám. K jej uzavretiu viedlo obidve strany želanie rozšíriť a prehĺbiť vzájomnú spoluprácu v oblasti dopravy v súlade so zásadami spolupráce členských krajín RVHP. Zmluva má teda značný politický význam, lebo vytvára predpoklady pre spoločný výkon kontroly na hraniciach a je výrazom vzájomnej dôvery a súdružskej spolupráce medzi ČSSR a NDR. Zmluva je rámcová a vytvára základ pre podrobnejšiu zmluvnú úpravu, pokiaľ ide o jednotlivé druhy dopravy, dopravu železničnú, cestnú, leteckú a vodnú, a tiež pokiaľ sa týka otázok spojených s kontrolou osôb, tovaru a dopravných prostriedkov, prechádzajúcich cez štátnu hranicu. Všetky ďalšie dohody, dotýkajúce sa tejto oblasti, musia zodpovedať zásadám predkladanej zmluvy.

Zmluva medzi ČSSR a NDR o spolupráci v oblasti dopravy a o pasovej, colnej a inej kontrole pri prechode štátnych hraníc je svojou povahou hospodárska zmluva všeobecnej povahy.

Vo svojej druhej časti, ktorá upravuje vzájomnú spoluprácu pri výkone hraničnej kontroly, obsahuje ustanovenia, podľa ktorých hraničné a správne orgány jedného štátu budú vo vymedzenom rozsahu na určených miestach alebo v stanovených úsekoch dopravných ciest vykonávať právomoc na území druhého štátu s rovnakými účinkami, ako keby ju vykonávali na území štátu vlastného. Druhá strana zaručuje nerušený výkon tejto činnosti a poskytne rovnakú právnu ochranu týmto orgánom, ako keby šlo o orgány vlastné. Umožňuje teda v rozsahu stanovenom zmluvou výkon zvrchovaných práv druhého štátu na vlastnom území.

Z týchto dôvodov vyžaduje zmluva pred svojou ratifikáciu súhlas Federálneho zhromaždenia v zmysle čl. 36 ods. 3 ústavného zákona o československej federácii. Zmluva je významným krokom na ceste rozvoja a prehĺbenia vzťahov oboch našich štátov, posilnenia a vzájomnej dôvery ľudu oboch našich krajín.

Vláda ČSSR preto navrhuje, aby Federálne zhromaždenie s ňou vyslovilo svoj súhlas.

Předseda SN Mihálik: Ďakujem ministrovi Markovi za výklad. Žiadam poslanca Vasiľa Kapišovského, spoločného spravodajcu Snemovne národov, aby predniesol ich stanovisko.

Zpravodaj poslanec doc. Kapišovský, CSc.: Vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci, vláda Československej socialistickej republiky podpísala dna 21. decembra 1970 zmluvu s vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti dopravy a o pasovej, colnej a inej kontrole pri prechode štátnych hraníc. Zmluva vstúpi do platnosti dnom výmeny ratifikačných listín a uzaviera sa na päť rokov s možnosťou automatického predlžovania, pokiaľ ju jedna zo strán nevypovie rok pred uplynutím doby platnosti.

Federálnemu zhromaždeniu sa predkladá zmluva pred ratifikáciou preto, lebo obsahuje niektoré ustanovenia, ktoré sú vyhradené hospodárskym zmluvám všeobecnej povahy, a predpokladá pôsobenie kontrolných orgánov Nemeckej demokratickej republiky na československom štátnom území, čo podľa čl. 36 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 o československej federácii vyžaduje súhlas Federálneho zhromaždenia.

Tento vládny návrh prerokovali príslušné výbory Snemovne národov, konkrétne Zahraničný výbor, Ústavnoprávny výbor a Výbor pre hospodársku politiku. V súlade s výsledkami ich rokovania možno konštatovať, že Zmluva ako celok vychádza zo zásad prehlbovania vzťahov a upevňovania priateľstva i vzájomnej dôvery medzi socialistickými štátmi, ako aj zo zásad ekonomickej spolupráce členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci tak, ako sa predpokladajú.

Politický význam Zmluvy a výraz vzájomnej dôvery tkvie v tom, že bol dohodnutý spoločný výkon kontroly v oblasti dopravy na hraniciach medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou. Princíp zakotvený do Zmluvy je taký, že orgány jednej strany sú zastúpené na vymedzenom území druhého štátu a vykonávajú na ňom kontrolu podľa vlastných predpisov s rovnakými právnymi dôsledkami, ako keby šlo o úkony na území vlastného štátu. Kontrola sa bude prakticky vykonávať tak, že najskôr vykonajú kontrolu a odbavenie orgány jedného štátu, t. j. štátu, z ktorého územia osoby alebo tovar vystupujú, a bezodkladne nasleduje na tom istom mieste kontrola druhého štátu.

Ekonomický význam Zmluvy spočíva jednak v tom. že si obidve strany budú poskytovať najvyššie úľavy tak pri tranzitnej preprave, ako aj pri doprave námornými a riečnymi prístavmi, a jednak v tom, že spoločný systém pohraničnej kontroly umožní významne skrátiť túto kontrolu a urýchliť tak prepravu cez hranice. Veľký význam má aj právo používať vlastné dopravné prostriedky pri preprave v druhej zmluvnej krajine.

Dohoda o poskytovaní najvyšších úľav pri tranzitnej preprave platí aj pre samostatnú politickú jednotku západného Berlína, čo upevní postavenie Nemeckej demokratickej republiky ako samostatného štátu a zároveň vyjadruje nesúhlas so snahami Nemeckej spolkovej republiky považovať západný Berlín za súčasť svojho územia. Zmluva vo svojom súhrne predstavuje komplexnú úpravu základných otázok spolupráce vo všetkých oblastiach dopravy a otázok spojených s prechodom štátnych hraníc, vrátane spoločných pohraničných kontrol.

Obdobné zásady spoločných kontrol sú už zakotvené do zmluvy s Poľskou ľudovou republikou a ich realizácia je už v praxi overená.

Pri prerokovaní Zmluvy vo výboroch Snemovne národov bol ocenený jej ekonomický prínos i politický význam pre široký rozvoj priateľských vzťahov s Nemeckou demokratickou republikou a ako jeden z predpokladov pre rozvoj ekonomickej integrácie. Dovoľte mi preto, vážené súdružky poslankyne a vážení súdruhovia poslanci, aby som ako spoločný spravodajca Výboru Snemovne národov pre hospodársku politiku, Zahraničného výboru a Ústavnoprávneho výboru odporučil Snemovni národov vysloviť súhlas so Zmluvou medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o spolupráci v oblasti dopravy a o pasovej, colnej a inej kontrole pri prechode štátnych hraníc, podpísanou v Prahe dna 21. decembra 1970.

Ďakujem za pozornosť.

Předseda SN Mihálik: Ďakujem poslancovi Kapišovskému. Dávam slovo poslancovi Zímovi, ktorý prednesie spravodajskú správu za výbory Snemovne ľudu, ktorým bol vládny návrh pridelený na prerokovanie.

Zpravodaj poslanec Zíma: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci. ve své zpravodajské zprávě bych navázal na zprávu poslance Kapišovského. Chtěl bych blíže osvětlit některé otázky tak, jak byly ve výborech diskutovány při projednání Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o spolupráci v oblasti dopravy a o pasové, celní a jiné kontrole při přestupu státních hranic.

Jak již se zmínil poslanec Kapišovský, byl oceněn ekonomický přínos Smlouvy a Smlouva byla uvítána jako významný krok k dalšímu všestrannému rozvoji spolupráce s NDR. Bylo s uspokojením konstatováno, že na rozdíl od předcházejících úvah i smluv tato Smlouva v oblasti dopravy, pasové, celní i jiné kontroly při přestupu státních hranic je komplexní. Vymezuje i zásady pro další nezbytné práce spojené s realizací zejména hraničních otázek a podrobnější úpravu jednotlivých druhů doprav.

Ekonomický přínos i výhody pro dopravce obou zemí jsou zřejmé zejména proto, že budou mít podle této Smlouvy možnost používat vlastní dopravní prostředky v druhé smluvní zemi a budou získávat nejvyšší úlevy při tranzitní dopravě. Pro ČSSR je významné i to, že používání nejvyšších výhod platí i pro používání námořních a říčních přístavů.

Dořešení specifických podmínek pro železniční, silniční, leteckou i vodní dopravu si vyžádá ještě dost práce, ale zástupci ministerstva dopravy i ministerstva zahraničních věcí už při jednání ve výborech prokázali, že tyto práce jsou již v plném proudu.

Je třeba také uvítat, že Smlouva obsahuje závazek obou smluvních stran dále rozvíjet spolupráci ve všech oblastech dopravy a zejména vzájemnou pomoc při řešení těchto otázek.

Při hodnocení ekonomického přínosu této Smlouvy je třeba si všimnout i úhrady nákladů státního rozpočtu na zabezpečení podmínek pro společný výkon kontrol. Jde v podstatě o úpravy, případně vybudování příslušných budov a zařízení pro společnou kontrolu na každé straně hranice. Podle Smlouvy odpovídá každá smluvní strana za vytváření podmínek na svém území. Náklady mají pak být vybilancovány a rozdíl vyrovnán. Doporučuji, aby příslušné orgány dbaly na to, aby podmínky byly vytvářeny úměrně a hospodárně na obou stranách.

Projednávání ve výborech přineslo i některá doporučení nebo náměty, které bylo vhodné vzít v úvahu při dalších pracech na zajištění realizace smluv. Jedná se zejména o požadavky na zřízení dalších přechodů, ať už silničních nebo říčních, pro vzájemnou přepravu osob a zboží, jakož i pro tranzitní přepravu. Zejména poslanci z pohraničních oblastí přinesli řadu jmenovitých návrhů, spolu se zdůvodněním. Každý z těchto návrhů i jeho opodstatněnost vyžaduje objektivní posouzení a porovnání s ostatními.

Nechtěl bych zde proto návrhy jmenovitě uvádět a charakterizovat zdůvodnění. Zástupci příslušných resortů, zejména ministerstva dopravy a ministerstva zahraničních věcí byli přítomni na projednávání ve výborech a tyto návrhy znají. Doporučuji proto, aby je vzali v úvahu při návrhu připravovaných protokolů, které mají jmenovitě určovat počet a vymezení přechodů.

Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, doporučuji po projednání Smlouvy ve výborech Sněmovny lidu pro průmysl, dopravu a obchod, výboru zahraničního a výboru ústavně právního Sněmovně lidu odsouhlasit Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou v oblasti dopravy a o pasové, celní a jiné kontrole při přestupu státních hranic, podepsanou v Praze dne 21. prosince 1970. Děkuji za pozornost.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP