Úterý 6. července 1971

Všechny země Rady vzájemné hospodářské pomoci dosáhly takového stupně ekonomického rozvoje, že ekonomická integrace se stává pro ně v této etapě naprostou nezbytností.

Závěrem svého jednání uvedené výbory Sněmovny národů odsouhlasily předložený protokol.

Jako společný zpravodaj výboru Sněmovny národů pro hospodářskou politiku, výboru zahraničního a výboru ústavně právního navrhuji proto, aby Sněmovna národů odsouhlasila Protokol o změnách Dohody o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce, jakož i Statut této banky, podepsaný dne 18. prosince 1970 v Moskvě mezi vládami členských zemí Rady vzájemné hospodářské pomoci. Děkuji za pozornost.

Předseda SN Mihálik: Ďakujem poslancovi Poláčkovi a otváram rozpravu, do ktorej sa prihlásil poslanec František Mišeje. Prosím ho, aby sa ujal slova.

Poslanec ing. Mišeje: Súdružky a súdruhovia poslanci, zjazdy komunistických a robotníckych strán socialistických štátov, ktoré sa konali v nedávnom období, venovali veľkú pozornosť vonkajším ekonomickým vzťahom. Zdôrazňoval sa prebiehajúci proces socialistickej ekonomickej integrácie, ktorý sa stáva významným faktorom rozvoja ekonomík členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci. Obzvlášť veľkú pozornosť venoval tejto otázke XXIV. zjazd Komunistickej strany Sovietskeho zväzu. I náš XIV. zjazd Komunistickej strany Československa zdôraznil, že cieľom rozvoja vonkajších ekonomických vzťahov v 5. 5RP je posilniť aktívnu úlohu Československej socialistickej republiky v medzinárodnej deľbe práce, posilniť spojitosť našej ekonomiky s členskými krajinami Rady vzájomnej hospodárskej pomoci.

Predpoklad pre úspešné rozvíjanie a prehĺbenie vzájomných ekonomických stykov a pre ďalší rozvoj výrobnej kooperácie a špecializácie v rámci dvojstrannej a mnohostrannej spolupráce sa vytvoril predovšetkým tým, že v posledných rokoch v ekonomike členských štátov RVHP sa dosiahli významné štrukturálne zmeny, ktoré pôsobia na upevnenie ekonomického potenciálu každej krajiny. Súčasne tieto zmeny napomáhajú lepšie využívať vedeckotechnické úspechy na vzájomnú výhodnosť a na prehĺbenie spolupráce vo všetkých oblastiach národného hospodárstva a aj v oblasti zahraničného obchodu.

Národný dôchodok členských štátov RVHP sa v roku 1970 v porovnaní s rokom 1966 zvýšil o 42,5 %, priemyslová výroba o 49 %, obrat zahraničného obchodu o 54 %. Tieto údaje sú jasným dôkazom úspešného rozvoja ekonomík členských štátov RVHP a prehĺbenia medzinárodnej deľby práce.

V súčasnom období sa v členských štátoch RVHP produkuje približne jedna tretina celkovej priemyslovej výroby vyrábanej v celom svete, i keď obyvateľstvo týchto štátov predstavuje len desatinu z celkového počtu obyvateľstva sveta. Táto tendencia rozvoja sa premietla v smerniciach zjazdov komunistických a robotníckych strán členských štátov RVHP i do päťročných plánov na roky 1971 - 1975, a to nielen vo výrobe, ale aj vo vonkajších ekonomických vzťahoch.

Celkový obrat zahraničného obchodu členských štátov RVHP v roku 1970 bol 55 mld rubľov, čo je o 12,6 % viac než v roku 1969. Vzájomný obrat členských štátov RVHP v roku 1970 činil takmer 33 mld rubľov, čo je o 11 % viac ako v roku 1969.

Ak obrat nášho zahraničného obchodu so socialistickými krajinami v roku 1969 dosiahol 76 800 mil. Kčs, v roku 1970 činil 87 100 mil. Kčs, potom podľa smerníc k piatemu päťročnému plánu rozvoja národného hospodárstva sa má zvýšiť o 43 až o 45 %. Pri pomalšom raste našich obchodných vzťahov s kapitalistickými štátmi sa dosiahne to, že v roku 1975 bude činiť náš obchodný obrat so socialistickými štátmi okolo 63 % nášho celkového zahraničného obchodu.

Význam nášho obchodu so socialistickými krajinami nie je len v jeho objeme, ale hlavne v jeho štruktúre. I smernice k piatemu päťročnému plánu rátajú s ďalšími štrukturálnymi zmenami, aby sa tak zvýšila efektívnosť nášho zahraničného obchodu. Ide najmä o posilnenie úlohy spracovateľského priemyslu a predovšetkým strojárstva.

Týchto niekoľko údajov som uviedol hlavne preto, aby som zdôraznil význam socialistickej ekonomickej integrácie.

Zo samotného charakteru socialistickej ekonomickej integrácie vyplýva prvoradý význam prehĺbenia spolupráce členských štátov RVHP v oblasti koordinácie národohospodárskych plánov, lebo plánovacie vzťahy sú zrejme jedinou účinnou cestou rozvoja socialistickej medzinárodnej integrácie. Tento proces si vytvára rad nových medzinárodných socialistických inštitúcií, ktoré sú výrazom prehlbujúcej sa kooperácie a špecializácie a vedeckotechnickej spolupráce. Medzi takéto inštitúcie patrí i Medzinárodná banka hospodárskej spolupráce.

23. a 24. zasadnutie Rady vzájomnej hospodárskej pomoci poukázalo však i na nutnosť vypracovať konkrétne návrhy na zlepšenie spolupráce i v oblasti devízovo-finančnej a odporučilo členským štátom Rady zmeniť a doplniť Dohodu o mnohostrannom zúčtovaní v prevoditeľných rubľoch a zriadenie Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce i štatútu tejto banky.

Podrobnejšie sme boli o tom informovaní vo vládnom návrhu, ako aj v dôvodovej správe k tejto otázke.

Plne podporujem tento vládny návrh a posudzujem ho predovšetkým z hľadiska funkcie tejto banky a celého radu opatrení v oblasti devízovo-finančnej a zahraničného obchodu. Ide bezpochyby o mimoriadne zložité otázky, ale našou prvoradou povinnosťou je aktívne napomáhať pri ich riešení v záujme ďalšieho upevnenia socialistickej sústavy.

Význam Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce pri zvyšovaní účinnosti integračných procesov je všestranný. Systém úverovania a mnohostranného zúčtovania a platieb pomocou tejto banky možno v súčasných podmienkach považovať za dokonalý, aj keď nie je úplne využitý.

V porovnaní s rokom 1969 sa celkový obrat banky zvýšil takmer o 30 % a dosiahol 71 mld 400 mil. prevoditeľných rubľov a v porovnaní s rokom 1964 sa obrat viacej než zdvojnásobil.

Taktiež sa každý rok zvyšuje objem vzájomného zúčtovania členských štátov RVHP vykonávaného Medzinárodnou bankou hospodárskej spolupráce. Ak v roku 1964 bol objem 22 mld 900 mil. prevoditeľných rubľov, tak v roku 1970 dosiahol už 35 mld 400 mil. prevoditeľných rubľov.

V záujme zabezpečenia včasného a plynulého vzájomného platenia dodávok tovaru a služieb poskytuje banka krátkodobé úvery, ktoré doplňujú zúčtovací systém založený na promptnom spôsobe platenia. Celková výška krátkodobých úverov Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce sa v priebehu roku menila, zostatky úverov na konci jednotlivých rokov však stále rástli.

Významné bolo rozhodnutie bankovej rady Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce o zvýšení základného kapitálu vo volne zmeniteľných menách o 30 miliónov prevoditeľných rubľov. Vďaka tomuto rozhodnutiu sa v roku 1970 podstatne zvýšil objem operácií vo volne zmeniteľných menách a dosiahol výšku 21 mld 200 mil. prevoditeľných rubľov oproti 2 miliardám prevoditeľných rubľov v roku 1965.

Rok od roka neprestajne rastie počet zahraničných bánk, s ktorými udržuje Medzinárodná banka hospodárskej spolupráce korešpondujúce styky. Z výšenie kapitálu vo volne zmeniteľných menách bezpochyby vytvorí priaznivé podmienky pre ďalší rozvoj operácií v týchto menách i pre samotné upevnenie medzinárodného postavenia Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce.

V dôsledku stáleho rozvoja činnosti banky, hlavne operáciou v prevoditeľných rubľoch, ale aj vo voľne zmeniteľných menách, sa ukazuje, že okrem zlepšenia sústavy krátkodobého úverovania a rozšírenia operácií vo volne zmeniteľných menách treba zdokonaliť i organizačnú štruktúru banky, ale hlavne zvýšiť právomoc bankovej správy a posilniť zodpovednosť hospodárskych vedúcich.

Tieto úpravy vychádzajú z daného rámca medzinárodných socialistických menových vzťahov.

Som presvedčený, že ďalší rozvoj a zdokonalenie devízových finančných vzťahov v rámci socialistickej sústavy i medzi členskými štátmi RVHP urýchli riešenie všetkých týchto snáh, ktorých cieľom je posilnenie ekonomického potenciálu socialistických krajín ako celku, ako aj každej krajiny zvlášť.

Medzinárodná banka hospodárskej spolupráce je prvé peňažné centrum našej socialistickej sústavy a súčasne centrum, kde úvahy úzkych národných pozícií sú nahradené úvahami celého komplexu rozvoja socialistickej sústavy a záujmu tejto sústavy ako celku.

Z meny v postavení funkcie banky, jej orgánov a štruktúry aparátu, o ktorých nás informuje vládny návrh, predstavujú zjednodušenie jej úverového systému, zároveň zvyšujú jeho účinnosť a zdokonaľujú organizačnú štruktúru.

Vážené súdružky a súdruhovia poslanci, som presvedčený, že opatrenia na zlepšenie a ďalšie rozšírenie v oblasti Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce ešte viac zvýšia a upevnia postavenie tejto banky v socialistickej sústave. Som presvedčený, že tieto opatrenia pomôžu Medzinárodnej banke hospodárskej spolupráce oveľa viac využiť systém mnohostranného zúčtovania, rozširovať objem operácií v prevoditeľných rubľoch a volne zmeniteľných menách, a tým napomáhať zvýšenie tlaku devízovej finančnej sústavy na splnenie úloh ďalšieho upevňovania a plánovitého rozvoja hospodárskej spolupráce a socialistickej ekonomickej integrácie.

Předseda SN Mihálik: Ďakujem poslancovi Mišejemu. Pýtam sa, či si ešte niekto praje slovo? /Nikdo se nehlásil./

Vyhlasujem teda rozpravu za skončenú.

Praje si ešte slovo súdruh minister Ing. Marko? /Ministr ing. Marko se vzdává závěrečného slova./

Praje si slovo spoločný spravodajca Snemovne ľudu? /Nepřeje./

A spoločný spravodajca výborov Snemovne národov? /Nepřeje./

Môžeme teda pristúpiť k hlasovaniu.

Najprv budú hlasovať poslanci Snemovne ľudu, ktorá je schopná sa uznášať, lebo je prítomných 189 poslancov.

Kto je za návrh uznesenia podľa návrhu spravodajca, nech zdvihne ruku. /Hlasuje se./

Kto je proti? /Nikdo./

Kto sa zdržal hlasovania? /Nikdo./ Ďakujem.

Za návrh hlasovali všetci prítomní poslanci Snemovne ľudu, ktorá ho schválila.

Teraz budú hlasovať poslanci Snemovne národov, ktorá je uznášania schopná, lebo je prítomných 52 jej poslancov zvolených v ČSR a 49 poslancov zvolených v SSR.

Kto z nich súhlasí s návrhom uznesenia, ktorý predniesol spoločný spravodajca, nech zdvihne ruku. /Hlasuje se./

Je niekto proti? /Nikdo./

Zdržal sa niekto? /Nikdo./ Ďakujem.

Za návrh hlasovali tiež všetci prítomní poslanci Snemovne národov, ktorá ho schválila.

Pretože obidve snemovne prijali zhodné uznesenia, konštatujem, že Federálne zhromaždenie ČSSR súhlasí s Protokolom o zmenách Dohody o mnohostrannom zúčtovaní v prevoditeľných rubľoch a o zriadení Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce, ako aj Štatútu tejto banky, podpísaným dna 18. decembra 1970 v Moskve medzi vládami BĽR, MĽR, NDR, PĽR, MoĽR, RSR, ZSSR a ČSSR.

Ďalším bodom programu je

VII

Vládny návrh, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu ČSSR na súhlas Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o spolupráci v oblasti dopravy a o pasovej, colnej a inej kontrole pri prechode štátnych hraníc, podpísaná v Prahe dňa 21.

Decembra 1970 /tlač 71/

Za vládu Československej socialistickej republiky odôvodní návrh minister zahraničných vecí Ing. Ján Marko, ktorému dávam slovo.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP