Úterý 6. července 1971

Při projednávání vládního návrhu zákona ve výborech byli přítomni nejen zástupci federálních orgánů, ale i republikových ústředních orgánů geodézie a kartografie, kteří nás ujistili, že uvedený požadavek bude respektován.

Vážené soudružky a soudruzi poslanci, z pověření výborů Sněmovny lidu pro zemědělství a výživu, pro průmysl, dopravu a obchod, branného a bezpečnostního výboru i ústavně právního výboru doporučuji Sněmovně lidu schválit vládní návrh zákona o geodézii a kartografii s úpravami, které jsou uvedeny ve společné zprávě výborů. Děkuji za pozornost.

Předsedkyně SL doc. MUDr. Pennigerová: Děkuji poslanci Vondroušovi za zpravodajskou zprávu. Zahajuji rozpravu, do které je přihlášen poslanec ing. Galaba. Dávám mu slovo.

Poslanec ing. Galaba: Vážené súdružky a súdruhovia, prerokovaný vládny návrh zákona o geodézii a kartografii bol podrobne prerokovaný i vo Výbore pre priemysel, obchod a dopravu. Poslanci po akceptovaní svojich pripomienok vyslovili s ním súhlas. Bolo konštatované, že návrh zákona splní poslanie a potreby nášho národného hospodárstva, ako i požiadavky socialistických organizácií a iných orgánov. Ďalej, že dáva predpoklad pre skvalitnenie a spresnenie geodetických a kartografických prác.

Vo výbore sa kriticky poukazovalo na skutočnosť, že po roku 1968 vznikali rôzne meračské družstvá, ktoré svojou odbornou úrovňou nezodpovedali potrebám národného hospodárstva a sledovali iba fiskálne záujmy, a to tvorbu zisku. Z tohto hľadiska monopol orgánov geodézie a kartografie bol podporovaný. Na druhej strane však bola vyslovená obava, aby tento monopol neznamenal zhoršenie služieb, čo je bežný jav v organizáciách s monopolným postavením. I v súčasnej dobe sú totiž známe prípady, že spracovanie geometrických plánov pre socialistické organizácie v niektorých oblastiach trvá i celý rok. Konkrétne by som chcel poukázať na ťažbu nerudných surovín, najmä vo výrobe stavebných hmôt, ktoré pre svoju ťažbu potrebujú uvolnenie lesného a pôdneho fondu a k tomu geometrické plány. Spracovanie týchto geometrických plánov však trvá neúmerne dlho a spôsobuje ťažkosti pri majetkoprávnom usporiadaní s majiteľmi. Preto bola zo strany poslancov vyslovená požiadavka, aby nové postavenie orgánov znamenalo zlepšenie, urýchlenie a skvalitnenie služieb geodézie a kartografie tak, aby boli operatívne vybavované žiadosti podnikov i za cenu prechodných presunov z jednej oblasti do druhej. Ďalej by bolo nevyhnutne potrebné vytvoriť také podmienky v orgánoch geodézie a kartografie, aby tieto boli schopné v krátkych termínoch realizovať požiadavky na meračské práce podnikov a občanov, ktorí ich potrebujú na vybavenie záležitostí, len občas. Pre ponúknutie takýchto služieb treba využiť všetky formy účinnej propagácie.

Verím, že ústredný orgán a územné orgány geodézie a kartografie premietnu pripomienky poslancov do svojej práce a preto budem za návrh zákona hlasovať.

Předsedkyně SL doc. MUDr. Pennigerová: Děkuji a ptám se, zda si ještě někdo z poslanců přeje slovo. /Nikdo se nehlásí./ Prohlašuji rozpravu za skončenou.

Táží se ministra Kučery, zda si přeje ještě slovo? /Ne./ Děkuji.

Přeje si slovo společný zpravodaj výborů Sněmovny národů? /Ne./

A společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu? /Ne./

Přistoupíme tedy k hlasování. Podle ustanovení čl. 40 odst. 3 ústavního zákona o čs. federaci je ke schválení zákona třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců v každé sněmovně. To platí též pro hlasování o dalších bodech dnešního pořadu. Nejdříve budou hlasovat poslanci Sněmovny národů, která je schopná se usnášet, neboť je přítomno 53 poslanců zvolených v ČSR a 49 poslanců zvolených v SSR.

Kdo z nich souhlasí s návrhem zákona o geodézii a kartografii ve znění společné zprávy výborů Sněmovny národů, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? /Nikdo./

Zdržel se někdo hlasování? /Nikdo./

S návrhem vyslovili souhlas všichni přítomní poslanci Sněmovny národů, která zákon přijala.

Nyní budou hlasovat poslanci Sněmovny lidu, kterých je přítomno 189 a je schopna se usnášet.

Kdo z jejích poslanců je pro návrh zákona o geodézii a kartografii, ve znění společné zprávy výborů Sněmovny lidu, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? /Nikdo./

Kdo se zdržel hlasování? /Nikdo./

Pro návrh hlasovali všichni přítomní poslanci Sněmovny lidu, která zákon přijala.

Vzhledem k souhlasným usnesením Sněmovny lidu a Sněmovny národů konstatuji, že Federální shromáždění ČSSR schválilo zákon o geodézii a kartografii ve znění společných zpráv výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů.

/Řízení schůze převzal místopředseda Federálního shromáždění a předseda Sněmovny národů zasloužilý umělec Mihálik./

Předseda SN Mihálik: Súdružky a súdruhovia poslanci! Šiestym bodom programu je

VI

Vládny návrh, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu Československej socialistickej republiky na súhlas Protokol o zmenách Dohody mnohostrannom zúčtovaní v prevoditeľných rubľoh a o zriadení Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce, ako aj Štatútu tejto banky, podpísaný dňa 18. decembra 1970 v Moskve medzi vládami Bulharskej ľudovej republiky, Maďarskej ľudovej republiky, Nemeckej demokratickej republiky, Mongolskej ľudovej republiky, Poľskej ľudovej -republiky, Rumunskej socialistickej republiky, Zväzu sovietskych socialistických republík

a Československej socialistickej republiky /tlač 70/

Vládny návrh odôvodní minister zahraničných vecí Československej socialistickej republiky Ing. Ján Marko. Prosím, aby sa ujal slova.

Ministr zahraničních věcí ČSSR ing. Marko: Vážené súdružky a súdruhovia poslanci, v zmysle čl. 36 odsek 3 ústavného zákona o čs. federácii predkladá vláda ČSSR Federálnemu zhromaždeniu na vyslovenie súhlasu Protokol o zmene Dohody o mnohostrannom zúčtovaní v prevoditeľných rubľoch a o ustanovení Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce, ako i Štatútu tejto banky.

Medzinárodná banka hospodárskej spolupráce bola ustanovená uvedenou dohodou v roku 1963. Jej členmi sú členské štáty Rady vzájomnej hospodárskej pomoci. Jej účelom je rozvoj a prehĺbenie medzinárodnej socialistickej deľby práce medzi štátmi RVHP, rozšírenie a upevnenie ich obchodných a hospodárskych stykov, zdokonaľovanie systému vzájomného zúčtovania a posilnenie vplyvu devízových a finančných vzťahov na plnenie ich vzájomných záväzkov. Táto vzájomná spolupráca prináša reálne hospodárske a politické výhody. Harmonické spojenie národných záujmov so záujmami celého spoločenstva je rozhodujúcou zásadou hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráce krajín RVHP. Od roku 1963, to jest od ustanovenia Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce, sa vzájomná spolupráca členských štátov RVHP široko rozvinula a prehĺbila. To zmenilo i jej kvalitu. Krajiny Rady prechádzajú k socialistickej ekonomickej integrácii. V súvislosti s tým treba zdokonaliť systém zúčtovania a úverovania medzi členskými krajinami Rady. Zvlášť je potrebné dosiahnuť väčšiu koncentráciu zdrojov pre investičnú výstavbu objektov, pre ďalší rozvoj ekonomiky členských štátov RVHP a pre prehĺbenie socialistickej ekonomickej integrácie.

Práve preto bola v roku 1970 ustanovená Medzinárodná investičná banka a z tohto dôvodu boli i z pôsobnosti Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce vyňaté funkcie, ktoré má obstarávať Medzinárodná investičná banka, to značí financovanie a úverovanie spoločnej výstavby a rekonštrukcie priemyslových podnikov. Súčasne boli prijaté niektoré opatrenia na zlepšenie sústavy krátkodobého úverovania a činnosti Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce.

Protokol, ktorým sa tieto zmeny uskutočňujú, bol podpísaný v Moskve 18. decembra minulého roku predstaviteľmi vlád členských štátov banky. Súčasťou protokolu je pamätný zápis, podľa ktorého bezúročný úver bude Medzinárodná banka hospodárskej spolupráce naďalej poskytovať až do konca roku 1971 Bulharskej ľudovej republike a Mongolskej ľudovej republike. Protokol nadobudne definitívnu p1atnosť dnom, keď posledný z členských štátov odovzdá príslušné ratifikačné listiny sekretariátu Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, ktorý je depozitárom protokolu a základnej dohody.

Je účelné dohodnuté zmeny uskutočniť všetkými zmluvnými stranami v rovnakom termíne, t. j. začiatkom hospodárskeho roku. Preto signatári dohody budú plniť ustanovenia protokolu predbežne od 1. januára 1971.

Vážené súdružky a súdruhovia poslanci, ako som sa zmienil v úvode, Dohoda o mnohostrannom zúčtovaní v prevoditeľných rubľoch a o zriadení Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce bola podpísaná 22. októbra 1963. Po vyslovení súhlasu Národného zhromaždenia dna 31. januára 1964 ju ratifikoval prezident republiky. Podľa čs. ústavných predpisov vyžaduje preto i predkladaný protokol o zmene tejto dohody ratifikáciu prezidentom republiky po vyslovení súhlasu Federálneho zhromaždenia.

Vláda Československej socialistickej republiky odporúča, aby Federálne zhromaždenie vyslovilo súhlas s protokolom, lebo jeho dojednanie zlepší prácu Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce a tým aj prehĺbi a skvalitní ekonomický spolupráci socialistických štátov v rámci Rady vzájomnej hospodárskej pomoci.

Předseda SN Mihálik: Ďakujem súdruhovi ministrovi Markovi za jeho výklad. Prosím teraz, aby poslanec Jaroslav Havlíček predniesol ako spoločný spravodajca výborov Snemovne ľudu, ktorým bol vládny návrh pridelený na prerokovanie, spravodajskú správu.

Zpravodaj poslanec Havlíček: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, předložený vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění Protokol o změnách Dohody o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce, jakož i Statutu této banky, byl projednán ve výboru Sněmovny lidu pro průmysl, dopravu a obchod, ve výboru ústavně právním a výboru zahraničním.

Všechny výbory se seznámily s významem a úlohou Protokolu a na základě toho s ním vyslovily souhlas. Návrh vychází z potřeb dalšího rozvoje mezinárodní spolupráce členských států RVHP, respektuje zájmy rozvoje čs. ekonomiky a je v souladu se závěry, které v této oblasti přijal XIV. sjezd KSČ.

Zdokonalení úvěrového systému a zvýšení jeho účinnosti při současném zvýšení úrokových sazeb Mezinárodní banky hospodářské spolupráce má podporovat, aby vzájemné dodavatelské závazky mezi státy RVHP byly plněny ve stanovených termínech. To má zásadní význam pro odběratelské státy a je třeba uvítat každé opatření, které bude napomáhat jejímu lepšímu plnění.

Současně je třeba poukázat na to, že neplnění dodavatelských závazků bude napříště znamenat nejen vyšší stupeň zadluženosti u Mezinárodní banky hospodářské spolupráce, ale i vyšší úrokové zatížení dlužnických států.

Navrhovaná opatření mají význam i pro čs. ekonomiku. Myslím tím nejenom to, že bude vyvíjen vyšší tlak na včasné plnění dodávek do Československé socialistické republiky, ale zároveň i vyšší tlak na plnění našich vývozních závazků do členských států RVHP.

Je třeba zabezpečit, aby zlepšení, které se v čs. vývozu projevuje v poslední době, mělo trvalý ráz i v dalších letech. K tomu je třeba plně využít a rozvinout ekonomickou aktivitu, kterou prokazují pracující na našich závodech po XIV. sjezdu KSČ. Za těchto podmínek bude předkládaný Protokol významným pomocníkem v dalším rozvoj čs. ekonomiky.

Jako společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu pro průmysl, dopravu a obchod, zahraničního a ústavně právního navrhuji Sněmovně lidu odsouhlasit Protokol o změnách Dohody o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce, jakož i Statut této banky podepsaný dne 18. prosince 1970 v Moskvě mezi vládami Bulharské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Mongolské lidové republiky, Polské lidové republiky, Rumunské socialistické republiky, Svazu sovětských socialistických republik a Československé socialistické republiky.

Předseda SN Mihálik: Ďakujem poslancovi Havlíčkovi. Stanovisko výborov Snemovne národov, ktorým bol vládny návrh pridelený na prerokovanie, prednesie ich spoločný spravodajca poslanec Karel Poláček. Prosím ho, aby sa ujal slova.

Zpravodaj poslanec Poláček: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, ministr zahraničních věcí s. ing. Marko zdůvodnil ve svém vystoupení vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky Protokol o změnách Dohody o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce, jakož i Statutu této banky. V závěru doporučil, aby Federální shromáždění předložený návrh projednalo a schválilo.

Federálnímu shromáždění je předkládán Protokol proto, že prováděné změny překračují rámec dřívějšího základního dokumentu, tj. dohody a Statutu Mezinárodní banky hospodářské spolupráce. Tři výbory Sněmovny národů, tj. výbor pro hospodářskou politiku, zahraniční a ústavně právní výbor projednaly předložený návrh a zhodnotily také jeho význam.

Je zřejmé, že odsouhlasení Protokolu přispěje ke zlepšení soustavy krátkodobého úvěrování, k rozšíření operací Mezinárodní banky hospodářské spolupráce ve volně směnitelných měnách a i ke zdokonalení organizace řízení této banky.

Projednávaná opatření směřují k podpoře komplexního programu socialistické ekonomické integrace, to znamená k zabezpečování těch významných úkolů, které přijalo 23. a 24. zasedání RVHP. Významná jsou zejména ta ustanovení, jimiž se zdokonaluje celý systém krátkodobého úvěrování. Úvěry se poskytují na opatření související se specializací a kooperací výroby mezi členskými zeměmi, zvyšuje se jeho účinnost tím, že bude vykonávat také i účinnější ekonomické tlaky na splnění závazků na dodávky zboží mezi členskými zeměmi; zemím, jejichž vývoz má výrazně sezónní charakter, se úvěr na sezónní potřeby poskytuje za výhodnějších ekonomických podmínek a další poskytování bezúročného úvěru bylo zrušeno.

Význam všech změn nutno vidět v tom, že podporují rozvoj obratu zahraničního obchodu i plnění vzájemných závazků mezi členskými státy. Zdokonalení a rozšíření účinnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce je pozitivním krokem a bude znamenat krok vpřed v rozvoji mezinárodní socialistické integrace, která v plné míře odpovídá i historickým perspektivám rozvoje socialistického hospodářství a je důsledkem kvalitativních i kvantitativních přeměn, ke kterým došlo v mezinárodní dělbě práce vlivem výrobních moderních procesů, jež jsou důležitým předpokladem ekonomického pokroku v národním i mezinárodním měřítku.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP