Úterý 6. července 1971

Předsedkyně SL doc. MUDr. Pennigerová: Děkuji poslankyni Jarošové. Dále hovoří poslanec Himl, připraví se poslanec Hlavička.

Poslanec Himl: Vážené Federální shromáždění, soudružky a soudruzi poslanci, projednávání návrhu zákona o volbách do Federálního shromáždění ČSSR je pro naši mladou generaci významným aktem. Jeho schválení umožní všem našim občanům a tedy i nám mladým s plnou rozvahou a vědomím občanské odpovědnosti na základě třídního hodnocení vývoje naší společnosti, které provedl XIV. sjezd KSČ, volit další perspektivy rozvoje naší společnosti a i své zástupce, kteří je v nových orgánech státní moci budou uskutečňovat.

Tato skutečnost nás v socialistickém svazu mládeže vede k tomu, abychom vycházeli z dosavadního vývoje mládežnického hnutí a reálně posoudili současný stav v myšlení mladých lidí, jejich možnosti i síly naší organizace jako jednoho z činitelů, kteří se podílejí nejen na výstavbě společnosti, ale i na jejím řízení.

V současné době, i když náš socialistický svaz mládeže dělá první úspěšné kroky a podařilo se mu snést mnohé důkazy o tom, že se plně hlásíme k politice a programu Komunistické strany Československa nejen slovy, ale i činy, se stále potýkáme s mnoha problémy přežívajícími v myšlení mladých lidí. Stále poměrně značná část mládeže zůstává stranou našeho vlivu.

Když jsme se zamýšleli. nad navrhovaným zákonem o volbách do Federálního shromáždění, dospěli jsme k závěru, že nadcházející volby jsou nejvhodnější příležitostí k tomu, jak zvýšit účinnost naší práce s mládeží a hlavně k tomu, jak v daleko větší míře zapojit nejschopnější chlapce a děvčata do aktivní práce v zastupitelských sborech všech stupňů.

Víme, že zdaleka ne všichni jsou dostatečně připraveni na tuto odpovědnou a náročnou práci. Jsme ale hluboce přesvědčeni o tom, že mladí lidé, kterým bude dána důvěra, dokážeme-li s nimi soustavně a trpělivě pracovat, prokáží svůj vztah ke Komunistické straně Československa a společnosti aktivní a odpovědnou prací. Stejně tak i v Socialistickém svazu mládeže musíme školit a připravovat tisíce funkcionářů, z nichž mnohým nechybí nadšení, ale kteří zatím nemají dostatek znalostí ani zkušeností, abychom v co nejkratší době vytvořili pevnou organizaci, schopnou plnit všechny úkoly, které na nás kladou potřeby socialistické společnosti i zájmy naší mladé generace.

Jedním z aktuálních problémů v současné době je zvýšit podíl mládeže na veřejné činnosti a řízení vůbec. Víme, že existují závažné důvody, proč dosavadní věkové rozvrstvení zastupitelských orgánů všech stupňů ani zdaleka neodpovídá optimální potřebě zastoupení mladých lidí. To je třeba za pomoci navrhovaného zákona napravit nejen silami mládežnické organizace, ale celé společnosti.

Volby do Federálního shromáždění, České národní rady, Slovenské národní rady a národních výborů budou po XIV. sjezdu naší strany nejvýznamnější vnitropolitickou událostí v roce 50. výročí vzniku Komunistické strany Československa. Pro mnohé chlapce a děvčata budou volby i významnou životní událostí. Vždyť k volebním urnám přistoupí poprvé ve svém životě celých 7 ročníků mladých chlapců a děvčat, což představuje více než 1 mil. 800 tisíc mladých voličů.

Nastávajících voleb a celé kampaně před nimi chceme využít k tomu, aby do funkcí poslanců byli ve větší míře navrhováni a voleni mladí lidé, aby se tak ve smyslu závěrů XIV. sjezdu KSČ podstatně zvýšil podíl mládeže na řízení a správě naší socialistické vlasti. Proto již v současné době věnujeme přípravám na volby pozornost. Hodnotíme dosavadní práci mladých poslanců, vybíráme a připravujeme mladé kandidáty ve spolupráci s ostatními společenskými organizacemi Národní fronty. Tak např. již od dubna existuje v Praze 100členný aktiv mladých kandidátů na funkce poslance, jehož členové jsou ve stálém styku s Národním výborem hl. m. Prahy a připravují se na svou budoucí práci ve funkci poslanců a členů komisí národních výborů.

Okresní výbor v Děčíně ve spolupráci s Okresním národním výborem vybírá a připravuje téměř 350 mladých kandidátů do funkcí poslanců. Krajská organizace Západočeského kraje si stanovila za cíl vybrat a doporučit volebním komisím Národní fronty na 3500 mladých kandidátů do funkcí poslance, do funkcí v různých komisích národních výborů. Protože rozhodující úlohu v přípravě a průběhu voleb budou mít volební komise Národní fronty, budou se orgány a organizace Socialistického svazu mládeže plně podílet na jejich činnosti. Vyvineme maximální úsilí, aby se mladí voliči v co největší míře aktivně zúčastnili předvolební kampaně a samotných voleb.

Naše organizace přispějí k tomu, aby především mladí lidé vytvářeli důstojnou a radostnou atmosféru ve volebních místnostech a v obvodech přímo v den voleb. V přípravách na volební kampaň nám vydatně pomáhá i aktiv mladých poslanců při našem ústředním výboru, který vedle bezprostřední pomoci krajským a okresním výborům pracuje na metodických materiálech pro potřebu mladých voličů a kandidátů na poslance, které v nejbližší době spolu s Národní frontou vydáme.

Jsme toho názoru, že naši snahou o zapojení co největšího počtu mladých lidí do funkcí v národních výborech i v ústředních orgánech státní moci plně podpoří i všechny společenské organizace a celá Národní fronta.

Vážené soudružky, vážení soudruzi poslanci! Po prostudování návrhu poslanců na vydání zákona o volbách do Federálního shromáždění plně tento návrh podporujeme a doporučujeme oběma sněmovnám schválit jej v plném rozsahu tak, jak je předložen.

Rovněž doporučujeme, aby byl schválen předložený ústavní zákon o prodloužení volebního období zastupitelských orgánů. Děkuji za pozornost.

Předsedkyně SL doc. MUDr. Pennigerová: Děkuji poslanci Himlovi. Jako poslední hovoří poslanec Hlavička.

Poslanec Hlavička: Vážené soudružky a soudruzi poslanci, přijetí zákona o volbách do Federálního shromáždění považuje Revoluční odborové hnutí za součást uskutečňování linie XIV. sjezdu KSČ v souladu s přáním a úsilím našeho pracujícího lidu zaměřeným k dalšímu upevňování naší Československé socialistické republiky.

Orgány Revolučního odborového hnutí plně podporují návrh zákona tak, jak byl předložen skupinou poslanců, neboť dává předpoklady a záruky, že v našich zemích je a zůstane u moci dělnická třída spolu s družstevním rolnictvem a socialistickou inteligencí. Přispívá k prohloubení jednoty lidu a vytváření podmínek pro zvyšování jeho aktivity v dalším rozvoji socialistické společnosti. Zajišťuje práva a vymoženosti, o které po mnoho let sváděla dělnická třída tvrdé boje, než dosáhla základní socialistické demokratické přeměny v našich zemích. I v tomto návrhu zákona jsou zvýrazněna široká demokratická práva, o která bojuje za těžkých podmínek pracující lid v kapitalistických zemích.

Naše podpora návrhu zákona vychází dále z toho, že je dokladem prohlubování socialistické demokracie a státnosti, posiluje význam zastupitelských orgánů a jejich sepětí s masami pracujících. To nesporně přispěje k dalšímu zlepšení činnosti státních orgánů a posílení účasti pracujících na správě a řízení.

Naše podpora předloženému návrhu vychází i z celé koncepce volební soustavy, přípravy voleb a výběru kandidátů. Vítáme, že zakotvuje vše to, co se z volební praxe osvědčilo v průběhu socialistického budování. Zatímco u nás pro všechny občany od 18 let je samozřejmostí obecné, přímé, tajné a rovné volební právo bez ohledu na zaměstnání, národnost, majetek, sociální původ a pohlaví, v kapitalistických zemích různými praktikami a manipulacemi je širokým skupinám pracujících omezováno volební právo nebo bráněno ve výkonu voleb. Je známo nemálo příkladů, kdy jsou zbavovány volebního práva vůbec.

Plně také podporujeme zásady jednotné kandidátky Národní fronty a její úlohu v předvolebním období a ve společnosti vůbec. Jednotná kandidátka umožňuje co nejširší a aktivní účast pracujících v přípravě voleb, posouzení a uskutečňování volebních programů i demokratický výběr kandidátů do zastupitelských orgánů. To posiluje jednotu našeho lidu, sjednocuje síly k úspěšnému řešení celospolečenských problémů, odpovídajících zájmům pracujících, a významně napomáhá k realizaci závěrů XIV. sjezdu strany a sbližování dělnické třídy, družstevního rolnictva a socialistické inteligence. Proto odmítáme systém buržoazní předvolební licitace, který neměl nic společného s rozšiřováním demokratických práv lidu, přispíval k rozbíjení jednoty pracujících a jejich boje za lepší společenský řád. Volební systémy z tzv. "zemí svobody a demokracie", které jsou nepřáteli socialismu našemu lidu doporučovány, slouží k upevňování kapitalistického zřízení a jsou proti zájmům lidu.

Náš socialistický společenský řád a naše volební soustava, vyjádřené v návrhu zákona, dává plnou možnost pracujícím a jejich společenským organizacím, aby ve volbách mohli navrhnout kandidáty ze svých řad a uplatnit tak vliv, aby zastupitelské orgány byly nástroji dělnické třídy, které rozvíjejí politicko-organizátorskou práci v rozvoji socialistické společnosti. ROH považuje proto za správné, že hned v prvém článku je vyjádřen objektivní zájem dělnické třídy, aby za poslance byli zvoleni lidé, kteří svými politickými, odbornými i morálními vlastnostmi jsou schopni zabezpečovat velké úkoly, které budeme řešit v oblasti politické, ekonomické, sociální i kulturní. Takoví kandidáti na poslance do zastupitelských orgánů budou mít plnou důvěru a podporu všech poctivých občanů.

Je předkládán také návrh na změnu v délce volebního období zastupitelských orgánů ze 4 na 5 let. Tento návrh podporujeme, neboť se stalo již pravidlem, že naše cíle a programy vyjadřujeme v pětiletých plánech. Jejich realizace je bezprostředně spjata s činností a organizátorskou prací těchto orgánů a s celou naší politickou soustavou.

Předložený návrh také počítá s důležitou úlohou Národní fronty a společenských organizací. Její jednotící funkce, dosažení jednotného postupu při navrhování kandidátů, v přípravě volebních programů a hlavně rozvinutí široké masové politické práce mezi svými členy jsou nejen základní podmínkou k úspěšnému průběhu voleb, ale i pro trvalou a aktivní účast našeho lidu při uskutečňování politiky KSČ, vyjádřenou v usneseních XIV. sjezdu.

K těmto úkolům se plně hlásí i naše ROH, které postupně obnovuje svoji jednotu, aby mohlo správně plnit úlohu nejmasovější organizace pracujících a aktivně se podílet na realizaci politiky dalšího rozvoje naší společnosti. Hlavní směry a cíle jsme vyjádřili v programu aktivizace ROH do VIII. všeodborového sjezdu, v němž jsme přijali úkoly, jak ve všech závodech a místech přispět k dobrým přípravám a úspěšnému průběhu voleb.

Za neoddělitelnou součást celé volební přípravy považujeme rozvíjení co nejširší aktivity pracujících při řešení problémů naší ekonomiky. V závislosti na dosažených výsledcích, na vzestupu a rozvoji národního hospodářství spatřujeme základ trvalých sociálních jistot, růstu životní úrovně a uspokojování sociálních a kulturních potřeb našeho lidu - naplnění volebních programů Národní fronty.

Předsedkyně SL doc. MUDr. Pennigerová: Děkuji poslanci Hlavičkovi. Jeho vystoupením byly vyčerpány přihlášky do rozpravy. Prosím, soudružky a soudruzi poslanci, přeje si ještě někdo slovo? /Nikdo se nehlásil./

Prohlašuji tedy rozpravu za skončenou.

Táži se poslance prof. dr. Tomáše Trávníčka, zda si přeje slovo ke stanoviskům předneseným v rozpravě nebo ke zprávám a návrhům zpravodajů. /Poslanec prof. dr. Trávníček si slovo nepřál./

Přeje si slovo společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec Vladimír Mařík? /Poslanec dr. Mařík si slovo nepřál./

A společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec Štefan Infner? /Rovněž poslanec dr. Infner si nepřál slovo./

Přistoupíme tedy k hlasování. Nejdříve budeme hlasovat o návrhu zákona o volbách do Federálního shromáždění.

Podle ustanovení čl. 40 odst. 1 ústavního zákona o čs. federaci je ke schválení zákona třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců v každé sněmovně.

Prosím o hlasování poslance Sněmovny lidu, která je schopná se usnášet, neboť je přítomno 195 jejích poslanců.

Kdo z poslanců Sněmovny lidu souhlasí s návrhem zákona o volbách do Federálního shromáždění, ve znění společné zprávy výborů Sněmovny lidu, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./ Děkuji.

Je někdo proti? /Nikdo./

Zdržel se někdo hlasování? /Nikdo./ Děkuji.

Protože s návrhem vyslovili souhlas všichni přítomní poslanci, Sněmovna lidu zákon schválila.

Nyní budou hlasovat poslanci Sněmovny národů, ve které je přítomno 50 poslanců zvolených v ČSR a 54 poslanců zvolených v SSR. Sněmovna národů je schopna se usnášet.

Kdo z jejích poslanců souhlasí s návrhem zákona o volbách do Federálního shromáždění, ve znění společné zprávy výborů Sněmovny národů, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? /Nikdo./

Zdržel se někdo? /Nikdo./ Děkuji.

S návrhem vyslovili souhlas všichni přítomní poslanci Sněmovny národů, která také zákon schválila.

Protože Sněmovna lidu a Sněmovna národů přijaly shodná usnesení, konstatuji, že Federální shromáždění přijalo zákon o volbách do Federálního shromáždění.

Nyní budeme hlasovat o návrhu ústavního zákona, kterým se mění čl. 86 Ústavy a čl. 30 a 103 ústavního zákona o čs. federaci.

podle ustanovení jeho čl. 41 je k přijetí ústavního zákona třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců Sněmovny lidu, jakož i souhlasu třípětinové většiny všech poslanců Sněmovny národů zvolených v ČSR a třípětinové většiny všech poslanců zvolených v SSR.

Prosím o hlasování poslance Sněmovny národů, a to nejdříve poslance zvolené v SSR.

Kdo z poslanců Sněmovny národů zvolených v SSR je pro návrh ústavního zákona podle návrhu zpravodaje, necht zvedne ruku! /Hlasuje se./ Děkuji.

Je někdo proti? /Nikdo./

Zdržel se hlasování? /Nikdo./ Děkuji.

Pro návrh hlasovali všichni přítomní poslanci Sněmovny národů zvolení ve Slovenské socialistické republice, tj. více než třípětinová většina všech těchto poslanců.

Nyní žádám o hlasování poslance Sněmovny národů zvolené v ČSR.

Kdo z nich souhlasí s návrhem ústavního zákona podle návrhu zpravodaje, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Kdo je proti? /Nikdo./

Zdržel se hlasování? /Nikdo./ Děkuji.

Protože pro návrh hlasovali také všichni přítomní poslanci Sněmovny národů zvolení v České socialistické republice, tj. více než třípětinová většina všech těchto poslanců, Sněmovna národů ústavní zákon schválila.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP