Úterý 6. července 1971

Tato skutečnost je pro nás pobídkou, abychom za součást politického zabezpečení zdárné přípravy a průběhu všeobecných voleb považovali i snahu dosáhnout maximální účasti občanů na volbách. Vždyť právě manifestační účast na volbách a uvědomělý přístup k nim je jedním z významných rysů morálně politické jednoty lidu, jejíž soustavné prohlubování patří k hlavním cílům veškeré politické a výchovné činnosti celé Národní fronty.

Soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, lze vyslovit oprávněné přesvědčení, že volby, pro něž je tento zákon vydáván, vytvoří takové Federální shromáždění, které bude odpovídat požadavkům kladeným na ně ústavou. Že to bude sbor, který bude moci s největší odpovědností, vysokou politickou angažovaností plnit náročné, ale zcela reálné úkoly, které vyplývají ze XlV. sjezdu KSČ.

Dovolte mi proto, abych jménem Klubu poslanců FS - členů Československé strany lidové - prohlásil, že jsme si plně vědomi naší společné vysoké odpovědnosti za zdárný průběh i výsledky voleb a proto budeme jednomyslně hlasovat pro přijetí návrhu zákona o volbách do Federálního shromáždění a ústavního zákona, jímž se upravuje volební období do zastupitelských sborů všech stupňů na pět let.

Považujeme za věc cti přispívat všemi silami k úspěchu nadcházejících voleb, protože budou dalším významným krokem k soustavnému vytváření ovzduší klidu, důvěry, jistoty a tvůrčí práce. Děkuji za pozornost.

Předsedkyně SL doc. MUDr. Pennigerová: Děkuji místopředsedovi FS Peterovi. Hovoří poslanec Mjartan, jako další bude hovořit poslanec Žákovič.

Poslanec Mjartan: Vážené Federálne zhromaždenie, súdružky a súdruhovia! Po rokoch ťažkého a zložitého vývoja našej socialistickej spoločnosti dozrel čas, aby sme vážne a s plnou zodpovednosťou uvažovali a rozhodli o uskutočnení všeobecných volieb do zastupiteľských zborov. Dosiahnutý stupeň konsolidácie vytvoril pre to potrebné podmienky. Chaos je za nami. Po obnovení orgánov KSČ, ktorá je vedúcou silou v našej spoločnosti, a po obnove a postupnom dobudovaní orgánov Národného frontu, ktorý je pevnou základnou nášho socialistického politického systému a výrazom našej socialistickej demokracie, bude uskutočnenie volieb do zastupiteľských zborov ďalším dôležitým krokom na ceste zjednocovania našich pracujúcich, našich národov a národností na princípe socializmu a internacionalizmu. Zvlášť veľký význam bude mat pritom uskutočnenie volieb do Federálneho zhromaždenia našej ČSSR, pretože ide o prvé priame voľby do federálneho zastupiteľského orgánu, ktorý bol vytvorený československou federáciou.

Navrhovaný zákon vychádza zo socialistického poňatia volieb, plne rešpektuje zásady našej socialistickej demokracie. Zodpovedá záujmom robotníckej triedy a všetkého nášho ľudu, záujmom našich národov a národností i záujmom nášho socialistického štátu, zásadám jeho federatívneho usporiadania i požiadavke jeho pevnej, nerozbornej vnútornej jednoty.

Takisto vítam a prihováram sa i za schválenie navrhovanej zmeny ústavného zákona, ktorou sa predlžuje funkčné obdobie Federálneho zhromaždenia zo 4 na 5 rokov. Zodpovedá to potrebám rozvoja nášho národného hospodárstva, v ktorom je päťročné obdobie základnou plánovacou jednotkou. Politika a ekonomika sú v modernom socialistickom štáte úzko a nerozlučne spojené, vzájomne sa podmieňujú a podporujú a musia preto kráčať ruka v ruke spolu. Je len prirodzené, že nevyhnutné spojenie s ekonomikou chcú rešpektovať i naše zákonodarné zbory a upraviť podľa neho podmienky svojej práce.

V mene Klubu poslancov Strany slovenskej obrody vyhlasujem, že naši poslanci budú za tento zákon hlasovať. Strana slovenskej obrody bude realizovať plnenie tohto zákona a v celom rozsahu ho podporovať. Som presvedčený, že prijatím zákona o voľbách i zmenou ústavného zákona o zmene funkčného obdobia zastupiteľských zborov prispejeme k zavŕšeniu zložitej vývojovej etapy v živote našej spoločnosti, že sa tým ďalej prehĺbi a upevní socialistická zákonnosť našej vlasti i jednota nášho pracujúceho ľudu.

Předsedkyně SL doc. MUDr. Pennigerová: Děkuji poslanci Mjartanovi. Hovořit bude poslanec Žákovič, připraví se poslanec Vajda.

Poslanec JUDr. Žákovič: Vážené Federálne zhromaždenie, rokujeme tu dnes o veľmi významnom zákone - o zákone o voľbách do zákonodarných orgánov všetkých stupňov, o zastúpení v orgánoch ľudovej moci. Sú to a musia to byť inštitúcie, ktoré s plnou vážnosťou budú napomáhať uvádzať do každodenného života, do tvorivého úsilia našich pracujúcich program vedúcej sily našej spoločnosti, KSČ, závery XIV. zjazdu KSČ a zjazdu KSS.

Pred našou spoločnosťou a pred všetkými občanmi našej spoločnej socialistickej republiky sú veľmi náročné, ale krásne a v konečnom dôsledku blahodarné úlohy. Tieto chcú uskutočňovať ľudia oddaní veci mieru a pokroku.

Po januári 1968 sme prešli ťažkou cestou, mnohými nástrahami a skúškami a dnes vieme, že len vďaka zdravému, pevnému jadru vo vedení KSČ sme sa vyhli katastrofe, ktorá hrozila našej štátnej i národnej existencii. V tomto období sa prejavili a vykrištalizovali charaktery a osobnosti. Prejavili sa zradcovia, poučili sa pomýlení a dezorientovaní. Ako sa hovorí - bol to krst ohňom. A vďaka tomu má i dnes vedúca sila Národného frontu - Komunistická strana Československa - ako i všetky organizácie tejto významnej organizácie pred voľbami trochu uľahčenú úlohu a zodpovednosť pri výbere kandidátov na poslanecké funkcie. Tie patria v prvom rade tým, pre ktorých je vec socializmu, mieru a pokroku, upevňovania bratských vzťahov a spojenectva so Z SSR i s táborom ostatných socialistických krajín vecou srdca, uvedomelosti a cti.

Z našich budúcich volieb, ktoré sa starostlivo a zodpovedne pripravujú, vzíde nová garnitúra popredných bojovníkov za uskutočnenie našich pekných plánov a predsavzatí. Vieme, že naši pracujúci, ktorí sú politicky na výške, si zvolia skutočne tých najlepších z dobrých občanov, ktorí s a kladne prejavili v dňoch veľmi ťažkých skúšok. Pravda, poslanecký mandát, či už vo Federálnom zhromaždení alebo v národných radách, v krajskom, okresnom alebo miestnom národnom výbore nie je iba poctou a ocenením zásluh, ale hlavne prihláškou k plnenia ďalších veľmi náročných úloh. Ako sa hovorí po vojensky - k službe ľudu.

Vážené súdružky a súdruhovia, dovoľte, aby som v mene poslancov Strany slobody vyslovil plnú podporu navrhovanému zákonu a podporu ústavnému zákonu na päťročné volebné obdobie v presvedčení, že jeho litera i uvedenie do života budú slúžiť dobru našich pracujúcich, že pomôžu uviesť do života ten veľkolepý program, ktorý vzišiel zo XIV. zjazdu Komunistickej strany Československa a zo zjazdu KSS. Sme presvedčení, že svojím súhlasom iba plníme vôľu našich členov a priaznivcov, ktorí sa podieľajú a vždy sa chcú na pôde Národného frontu pod vedením KSČ podieľať na veľkej výstavbe socializmu, blahobytu a mieru pre terajšie i budúce pokolenia.

Předsedkyně SL doc. MUDr. Pennigerová: Děkuji. Hovoří poslanec ing. Vajda.

Poslanec ing. Vajda: Vážené Federálne zhromaždenie, súdružky a súdruhovia, predložený návrh na vydanie zákona o voľbách do Federálneho zhromaždenia a predložený návrh zmien zákona o československej federácii o stanovení päťročného volebného obdobia je prejavom triednosti, političnosti a úprimnej snahy skupiny poslancov-navŕhovaťeľov o realizáciu zámerov XIV. zjazdu KSČ, ktorý určil ďalší smer rozvoja našej spoločnosti, zodpovedajúci súčasnej úrovni rozvoja výrobných síl a výrobných vzťahov.

Z toho dôvodu si myslím, že voľby do Federálneho zhromaždenia a všetkých stupňov zastupiteľských zborov budú po nedávno konaných konferenciách a zjazdoch komunistickej strany ďalšou významnou udalosťou v živote našich národov.

Predložený návrh zákona, opierajúci sa o uznesenia týchto orgánov, je syntézou teórie a praxe socialistickej demokracie, je dokumentom ďalšieho tvorivého prístupu strany v prehlbovaní uplatňovania moci robotníckou triedou, je výsledkom úspešných rokovaní XIV. zjazdu KSČ.

Svedčí o tom predložená dôvodová správa i vystúpenia spravodajcov Snemovne národov a Snemovne ľudu a dôkazom toho sú i jednotlivé paragrafované znenia predloženého návrhu zákona, ktorý jednoducho, zrozumiteľne a potrebám socialistickej spoločnosti zodpovedajúcim spôsobom zabezpečuje právo i povinnosť občana nielen cítiť sa, ale i byť spoluúčastníkom všetkého diania v našej spoločnosti.

Treba nám rátať i s tým, že pod vplyvom západnej nepriateľskej propagandy môžu sa vyskytnúť i u nás ojedinelé hlasy, popierajúce objektívnosť potreby týchto zákonov. Možno nebudú chýbať ani urážlivé a našu Ústavu hanobiace útoky a snahy ovplyvňovať verejnú mienku o voľbe bez kandidátov Národného frontu. Pôjde zrejme o skupinky, ktoré nesúhlasia a nikdy nesúhlasili s našou socialistickou cestou a ktoré sa nevedia zmieriť s porážkou pravicovo-oportunistických síl, rozvracajúcich naše budovateľské úsilie v rokoch 1968 - 1969.

Keď sa z pohľadu na nedávnu minulosť zamýšľame nad predloženým návrhom zákona, musíme objektívne konštatovať, že tento je nielen formou, ale i obsahom prejavom vysokého stupňa demokratičnosti, istoty a záruk nášho budúceho pokojného vývoja. Návrh zákona je tiež prejavom definitívnej porážky domácich nepriateľov socializmu, je prejavom vysokej autority a dôvery nášho ľudu v komunistickú stranu a vládu Národného frontu.

Návrh zákona, ako sa hovorí v dôvodových správach, rešpektuje všetky požiadavky vychádzajúce z princípov volieb a volebného práva za socializmu, je výrazom vôle a jednoty našich národov a národností, opiera sa o významné štrukturálne zmeny v štátoprávnom usporiadaní, vychádzajúce z rovnoprávnosti našich národov.

Ide teda o novú, v našej doterajšej volebnej praxi nezvyklú voľbu dvoch snemovní, ktoré vychádzajúc z doterajších poznatkov, sa plne osvedčili a majú dôveru nášho ľudu. Možno preto jednoznačne vysloviť názor, že predložený návrh zákona o voľbách do Federálneho zhromaždenia zodpovedá dosiahnutému stupňu vývoja, splna želanie väčšiny našich národov, je zákonom robotníckej triedy, splna jej predstavy a požiadavky o jej vedúcej sile v spoločnom Národnom fronte pod vedením komunistickej strany.

Nastávajúce voľby do Federálneho zhromaždenia spolu so všeobecnými voľbami do všetkých zastupiteľských zborov budú znamenať ofenzívny nástup pre splnenie vytýčeného politického a ekonomického programu XIV. zjazdu KSČ, budú účinným nástrojom v ďalšom upevňovaní konsolidačného procesu. Z toho dôvodu iste nebudeme spochybňovať zmysel predloženého návrhu zákona a jednoznačne s ním vyjadríme náš súhlas.

Keď z týchto aspektov pristupujeme k osvojeniu si návrhu zákona o voľbách do Federálneho zhromaždenia, potom logickým dôsledkom nášho konania je tiež prijať a schváliť návrh zmeny ústavného zákona o voľbách do národných výborov, Federálneho zhromaždenia a národných rád na obdobie 5 rokov. Ide o úzku spätosť s potrebami zabezpečovania rozvoja národného hospodárstva, ako ich formuluje rezolúcia XIV. zjazdu v stanovisku k piatemu päťročnému plánu.

Z toho dôvodu odporúčam Federálnemu zhromaždeniu obidva predložené návrhy schváliť. Ďakujem za pozornosť.

Předsedkyně SL doc. MUDr. Pennigerová: Děkuji poslanci Vajdovi. Jako další hovoří poslankyně Jarošová.

Poslankyně Jarošová: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, připravované volby staví do popředí význam Národní fronty při výběru kandidátů a zdůrazňují socialistický charakter výstavby našeho státu v celé přípravě a průběhu voleb.

My, ženy, se chceme na tomto úkolu plně podílet tím spíše, že KSČ na svém XIV. sjezdu vyzvala nás, československé ženy, abychom zvýšily politickou aktivitu a abychom se ve větším počtu zapojily zejména do veřejné politické činnosti a abychom tak pomáhaly řešit problémy a těžkosti žen, jejich rodin i celé společnosti.

Koncepce zvýšení podílu žen ve vedoucích politických a ostatních veřejných i hospodářských funkcích je jednou z důležitých součástí koncepčního přístupu k rozvoji celé naší společnosti. Leninské pojetí řešení ženské otázky nelze v současné době chápat jen jako nutnost kvantitativního růstu ekonomické činnosti žen, ale je třeba uvést do praxe i leninský požadavek uplatnění znalostí a schopností žen v odpovědných hospodářských i politických funkcích.

Podíváme-li se zpět na nedávné těžké období, kterým jsme prošli, vidíme, že právě v letech 1968 - 1969 poklesl podíl žen jak ve Federálním shromáždění, tak i národních výborech všech stupňů. Právě v té době, kdy bylo nejvíce křiku o demokracii a širokém uplatnění mas, dochází k oklešťování účasti zástupkyň celé poloviny našich národů. Je třeba především rozebrat současný stav a hledat příčinu poklesu účasti žen na řízení celého společenského života, z nichž lze vyvodit závěry pro nápravu dnešních disproporcí. Současně je nutno přihlížet k tomu, že vysoká zaměstnanost žen i růst jejich vzdělání a růst životní úrovně rodin vyvolává nové kvalitativně jiné problémy, které je třeba řešit tak, aby ženy měly možnost uplatnění v celém společenském životě, a aby současně mohly plnit svou nenahraditelnou funkci - dárkyně života a vychovatelky nové generace.

K dosažení leninského pojetí úkolu žen v socialismu nestačí jen deklarativní prohlášení, ale musíme v duchu projevu s. Gustáva Husáka na zasedání celostátní konference Národní fronty ČSSR docílit, aby se na všech stupních řízení, i v závodech, družstvech, v národních výborech i ve všech organizacích Národní fronty i ve školách postupně řešily problémy žen a aby se v soustavné dlouhodobé přípravě kádrů věnovala pozornost výběru, přípravě a podpoře schopných, socialismu oddaných funkcionářek. Shrneme-li všechna dosavadní prohlášení o podílu žen na veřejném životě, vidíme, že záleží nyní na všech organizacích Národní fronty, aby při navrhování kandidátů na poslance počítali s patřičným podílem žen.

Nemáme přece jen odboráře, ale i téměř 2,5 miliónu odborářek, nemáme jen kvalifikované pracovníky, ale zejména v mladších ročnících je velmi mnoho kvalifikovaných žen na nejrůznějších pracovních místech. S maturitou máme dnes již dokonce více děvčat než mladých mužů a podíváme-li se do našich jednotných zemědělských družstev, spotřebního a potravinářského průmyslu, obchodu, služeb a celé řady jiných oborů, všude vidíme mnoho schopných žen, které by mohly ve veřejné činnosti udělat velký kus práce pro celou naši společnost.

My si v našem čs. ženském hnutí uvědomujeme, že příprava voleb musí být obdobím zvýšené politické aktivity a že je nutno již nyní vyhledávat kandidátky, které mají takové politické a morální vlastnosti a schopnosti, jež zaručují splnění náročných úkolů poslance.

Ženy jsou iniciativní, obětavé v práci na svých pracovištích i ve veřejné činnosti. Působí jim však starosti, jak sladit povinnosti v rodině, na pracovišti i ve funkcích. Žádný zákon, směrnice, ani administrativní nařízení - toho jsme si vědomi - tady nepomohou, je především třeba vrátit se k osvědčenému osobnímu jednání a získávání lidí pro myšlenky společenských přeměn. Vždyť osobní příklad je nejúčinnějším prostředkem k tomu, jak druhé získat, vést je a přesvědčit o správnosti té politiky, kterou my poslanci pomáháme vytvářet a za níž neseme i spoluzodpovědnost.

Dosavadní práce žen ukazuje, že v nich má naše společnost velký nevyužitý zdroj společenské aktivity. Podporuji předložený návrh na vydání zákona o volbách do Federálního shromáždění a myslím, že můžeme zodpovědně za všechny naše ženy prohlásit, že jsou ochotny co největší měrou zúčastnit se práce pro budování naší socialistické společnosti. Bude záležet jen na tom, jaká možnost a důvěra jim bude dána. Děkuji za pozornost.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP