Úterý 6. července 1971

Předseda FS prof. dr. Hanes: Ďakujem spravodajcovi poslancovi Červenému. Dávam slovo poslancovi Vladimírovi Ptáčkovi, predsedovi Výboru Snemovne národov pre plán a rozpočet, na prednesenie spoločného stanoviska Výboru Snemovne národov pre plán a rozpočet a Ústavnoprávneho výboru Snemovne národov.

Zpravodaj poslanec ing. V. Ptáček: Vážené soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec ing. Červený poukázal již ve své zprávě na důvody, které vedly ke změnám zákona č. 135/1970 Sb. o cílech a hlavních úkolech státního plánu rozvoje ČSSR a státním rozpočtu čs. federace na rok 1971. Nacházejí své vyjádření v návrhu zákona o státním rozpočtu, který právě projednáváme. Omezím se proto ve své zprávě na konstatování, že také oba výbory Sněmovny národů, jimž byl návrh zákona přikázán k projednání, tj. výbor pro plán a rozpočet a výbor ústavně právní, k němu zaujaly stanoviska shodná a usnesly se doporučit sněmovně, aby tento návrh schválila. Výbor ústavně právní přitom s poukazem na znění § 2 zákona doporučil vynechat z § 4 zákona dovětek o době počátku rozpočtového hospodaření, a to jako nadbytečný.

Skutečnost, že byly vysloveny shodné názory na přijetí zákona a skutečnost, že se nemění základní koncepce rozpočtu a prostředky finanční politiky, ani původně předpokládaný přebytek rozpočtového hospodaření v roce 1971 či návaznost rozpočtu na státní plán po jeho nedávné úpravě, můj zpravodajský úkol podstatně usnadňují.

Diskuse ve výboru však ukázala, že úprava státního rozpočtu federace, k níž prakticky dochází v polovině roku, je při specifické jeho úloze nástroje ekonomické integrace současně i příležitostí k tomu, aby byla posouzena jeho realita podle dosavadního průběhu hmotných a finančních procesů v národním hospodářství.

Soudě podle prvních pěti měsíců letošního roku, lze dosahované výsledky v plnění úkolů rozvoje národního hospodářství a v hospodaření podle státních rozpočtů považovat v celkovém pohledu nesporně za pozitivní a za doklad správnosti cesty nastoupené v hospodářské politice.

Tempo rozvoje národního hospodářství je v tomto období příznivější, než jakého bylo dosaženo v minulém roce a tvorba hmotných zdrojů je vyšší v průmyslové výrobě o 2,1 bodu a u stavební výroby o 2,3 bodu než předpokládal státní plán na tento rok. Přitom je tempa dynamiky výroby dosahováno v rozhodující míře zásluhou vyšší produktivity práce, než s jakou plán počítá. Také zemědělská produkce vstupuje do prvního roku páté pětiletky úspěšně. Pozitivní jsou i výsledky docilované v investiční oblasti, kde klesá rozestavěnost a v oblasti zahraničního obchodu, kde růst vývozů si udržuje značný předstih před dovozem. Potěšitelné je, že se zrychluje opět tempo maloobchodního obratu, zatímco peněžní příjmy obyvatelstva a jeho úspory se vyvíjejí v podstatě bez větších změn proti předcházejícímu období.

Také průběh plnění státních rozpočtů je v jejich souhrnném pohledu celkově příznivý. Za prvních 5 měsíců letošního roku jsou rozpočtované příjmy již splněny na 36,9 %, zatímco preliminované výdaje jsou vyčerpány jen na 31,4 %. Zásluhou tohoto rozdílného tempa realizace rozpočtovaných příjmů a čerpaných výdajů vykazují státní rozpočty ke konci května bez přihlédnutí k výsledkům hospodaření národních výborů aktivní rozdíl, který dosahuje 11,455 mld Kčs a který je v absolutní částce proti stejnému období minulého roku vyšší o 350 mil. Kčs. Také výsledky hospodaření národních výborů vykazují ke konci měsíce května aktivní rozdíl příjmů a vydání, který je vyšší než 2,5 mld Kčs a v absolutní částce převyšuje loňskou úroveň o 234 mil. Kčs.

Soudružky a soudruzi poslanci, přes tyto nesporně kladné výsledky nutno věnovat dalšímu vývoji plnění letošních rozpočtů velkou pozornost. Především proto, že jinak příznivá tvorba hmotných zdrojů v národním hospodářství není ještě provázena žádoucím zvýšením kvalitativních stránek výroby. Mám na mysli zvláště neuspokojivý vývoj zásob a jejich růst ve sféře výroby a dále skutečnost, že materiálové a jiné náklady výroby rostou rychleji než její výkony. V důsledku toho dochází k tomu, že zaostává tvorba zisku za předpoklady plánu a že dosahovaná rentabilita nedosahuje ani loňské úrovně. Přitom nám ve struktuře rozpočtových výdajů rostou největším tempem a v podstatě téměř o jednu čtvrtinu proti roku 1970 dotace a subvence poskytované podnikové sféře.

Také přezkoumání dynamiky rozpočtových příjmů a výdajů ukázalo, že v průběhu letošního roku se - jak o tom svědčí jejich podíly na plnění rozpočtů za jednotlivé měsíce - dynamika rozpočtových výdajů neustále zrychluje a v důsledku toho se předstih v plnění příjmů rozpočtu před plněním výdajů snižuje. Při zachování těchto tendencí by mohlo v dalším období roku dojít k tomu, že letos očekávaný přebytek příjmů nad výdaji bude nižší než v roce 1970, což by patrně nezůstalo bez vlivu na některé záměry týkající se jeho použití.

Zmiňuji se o těchto skutečnostech, vážené soudružky a soudruzi poslanci, hlavně proto, aby pod dojmem číselné výše přebytků pokladního plnění státních rozpočtů nebyla nikterak oslabována pozornost, kterou je třeba věnovat realizaci nejen výdajové, ale zejména příjmové stránky upraveného státního rozpočtu federace, uvedeného v návrhu zákona, který - jak jsem se o tom již zmínil v úvodu své zprávy - oba výbory Sněmovny národů, jimž byl přikázán k projednání, doporučily s malou změnou v § 4 sněmovně schválit. /Potlesk./

Předseda FS prof. dr. Hanes: Ďakujem poslancovi Ing. Ptáčkovi za spravodajskú správu.

Vzhľadom na to, že sa nikto neprihlásil písomne do rozpravy, pýtam sa, či si niekto z poslancov praje slovo? /Nikdo./

Pretože sa nikto nehlási a vypočuli sme výklad zástupcu vlády Československej socialistickej republiky i návrhy spravodajcov príslušných výborov obidvoch snemovní, môžeme pristúpiť k hlasovaniu, pre ktoré platí podľa ustanovenia čl. 42 odsek 2 písm. e/ ústavného zákona o čs. federácii zákaz majorizácie.

Najskôr budú hlasovať poslanci Snemovne ľudu, ktorých je podľa prezenčnej listiny prítomných 198, Snemovňa ľudu je teda schopná uznášať sa.

Kto z poslancov Snemovne ľudu súhlasí s návrhom zákona o úprave štátneho rozpočtu československej federácie na rok 1971 podľa návrhu spravodajcu, nech zdvihne ruku. /Děje se./ Ďakujem.

Je niekto proti? /Nikdo./

Zdržal sa niekto hlasovania? /Nikdo.

Vzhľadom na to, že za návrh hlasovali všetci prítomní poslanci, Snemovňa ľudu zákon prijala.

Teraz budú hlasovať poslanci Snemovne národov, v ktorej je podľa prezenčnej listiny prítomných 52 poslancov z Českej socialistickej republiky a 57 zo Slovenskej socialistickej republiky. Snemovňa národov je schopná uznášať sa.

Prosím o hlasovanie najprv poslancov Snemovne národov zvolených v Českej socialistickej republike.

Kto z týchto poslancov súhlasí s návrhom zákona podľa návrhu spravodajcov, nech zdvihne ruku. /Děje se./ Ďakujem.

Je niekto proti? /Nikdo./

Zdržal sa niekto hlasovania? /Nikdo./

S návrhom súhlasia všetci poslanci Snemovne národov zvolení v Českej socialistickej republike.

Prosím o hlasovanie poslancov Snemovne národov zvolených v Slovenskej socialistické republike.

Kto z nich súhlasí s návrhom zákona podľa návrhu spravodajcu, nech zdvihne ruku. /Hlasuje se./

Kto je proti? /Nikdo./

Zdržal sa niekto hlasovania? /Nikdo./ Ďakujem.

Pretože za návrh zákona hlasovala aj väčšina všetkých poslancov zvolených v Slovenskej socialistickej republike, Snemovňa národov zákon prijala.

Vzhľadom na zhodné uznesenie Snemovne ľudu a Snemovne národov konštatujem, že Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky schválilo zákon o úprave štátneho rozpočtu československej federácie na rok 1971.

/Předseda FS prof. dr. Hanes předává řízení schůze I. místopředsedkyni FS a předsedkyni SL doc. MUDr. Pennigerové./

Předsedkyně SL doc. MUDr. Pennigerová: Soudružky a soudruzi, dalším bodem pořadu je

III

Návrh poslanců prof. dr. T. Trávníčka, CSc., dr. B. Kučery, A. Pospíšila, J. Mjartana, dr. M. Žákoviče, prof. dr. D. Hanese, dr. S. Pennigerové, zasloužilého umělce V. Michálika, O. Voleníka, doc. M. Sabolčíka, CSc. a J. Kouby na vydání zákona o volbách do Federálního shromáždění /tisk 75/ a společné zprávy výborů Sněmovny lidu /tisk 55/SL/ a výborů Sněmovny

národů /tisk 52/SN/

Navrhuji, abychom současně projednali i

IV

Návrh poslanců prof. dr. T. Trávníčka, CSc., dr. B. Kučery, A. Pospíšila, J. Mjartana, dr. M. Žákoviče, prof. dr. D. Hanese, dr. S. Pennigerové, zasloužilého umělce V. Michálika, O. Voleníka, doc. M. Sabolčíka, CSc. a J. Kouby na vydání ústavního zákona, kterým se mění čl. 86 Ústavy a čl. 30 a

103 ústavního zákona o čs. federaci /tisk 78/

a to proto, že oba návrhy spolu souvisí. Ústavním zákonem má být prodlouženo volební období ze 4 na 5 let.

Má někdo z poslanců připomínky k návrhu na společné projednání těchto dvou návrhů zákonů? /Nikdo./

Prosím, aby jménem skupiny poslanců návrhy odůvodnil poslanec Tomáš Trávníček, úřadující místopředseda ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky, kterému uděluji slovo.

Úřadující místopředseda ÚV NF ČSSR prof. MUDr. Trávníček, CSc.: Soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, vážené Federální shromáždění, skupina poslanců Federálního shromáždění vám předložila k projednání návrh zákona o volbách do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky. Dovolte, abych návrh zákona uvedl.

Volby do zastupitelských orgánů všech stupňů byly vždy významnou politickou událostí v naší zemi. Volební zákony, jimiž se volby řídily, měly vždy svůj třídní charakter. V předmnichovské republice byly výrazem snahy buržoazie všemi prostředky, tedy i za pomoci volebních zákonů a celého způsobu voleb, udržet své třídní panství. Byly však současně měřítkem dosaženého stupně uvědomění, ideové, organizační a akční jednoty dělnické třídy, úspěšnosti práce a tedy i vlivu jejího organizovaného předvoje - Komunistické strany Československa.

Volby v roce 1946 přinesly vynikající vítězství Komunistické strany Československa pro její důsledný, statečný, obětiplný boj za vítězství politiky dělnické třídy, za vítězství národů a demokratické revoluce, za socialismus. Obava naší i zahraniční buržoazie a jejích spojenců z neustále rostoucího vlivu Komunistické strany Československa, z pokračujícího sjednocování dělnické třídy, ze sílícího svazku dělníků s rolníky a inteligencí vedla k pokusu buržoazie o zvrat vývoje u nás, který skončil jeho odražením Vítězným únorem 1948.

Únor roku 1948 vytvořil podmínky pro to, aby všechny další volby v naší vlasti, tedy i volební zákony, byly výrazem kvalitativně vyšší, rozvíjející se socialistické demokracie, třídně chápané, aby plně odpovídaly potřebám budování socialistické společnosti. Při něm má vedoucí, nikým nezastupitelnou úlohu dělnická třída a její předvoj - Komunistická strana Československa, která formuje teorii, ideologii i praktickou politiku dělnické třídy, organizuje její úsilí a realizuje pod svým vedením v Národní frontě svazek dělníků, rolníků, inteligence obou našich národů a všech národností.

Je dobře známo, jak po lednu roku 1968 útočila pravice a protisocialistické síly na skutečně socialistické, demokratické principy voleb a volebních zákonů, jak se opět připravovalo rozbití jednoty dělnické třídy, vedoucí úlohy strany, mocenských orgánů státu, našeho přátelství a spojenectví se Sovětským svazem, volná hra politických sil, dezintegrace celého našeho socialistického politického systému.

Příchod spojeneckých vojsk vytvořil podmínky pro to, aby marxismu-leninismu, proletářskému internacionalismu, přátelství se Sovětským svazem oddané síly uvnitř strany a ve společnosti svedly boj proti pravicovým oportunistům, revizionistům, protisocialistickým silám a později i jejich názorům na politický systém, na systém volební i na volební zákony.

Vedení Komunistické strany Československa, které bylo do čela strany zvoleno v dubnu roku 1969, si bylo od počátku dobře vědomo významu voleb pro dovršení konsolidačního procesu v oblasti orgánů státní moci a své odpovědnosti za jejich úspěšnou přípravu i výsledek. Proto již za měsíc, tj. v květnové realizační směrnici ústředního výboru Komunistické strany Československa je uvedeno, že základním předpokladem, aby bylo možno provést volby do zastupitelských sborů všech stupňů, je konsolidace politických a společenských poměrů.

Hloubka krize uvnitř strany a ve společnosti byla však taková, že k jejímu překonání bylo zapotřebí delšího období. Proto byl 15. října 1969 přijat ústavní zákon o prodloužení volebního období do zastupitelských orgánů.

Cílevědomá politika vedení Komunistické strany Československa od dubna 1969 vyvrcholila XIV. sjezdem Komunistické strany Československa, který mohl konstatovat, že KSČ obnovila svůj marxisticko-leninský charakter, že se stala opět platným článkem mezinárodního marxisticko-leninského revolučního hnutí, že byl obnoven socialistický charakter našeho politického systému, že se Československo znovu zařadilo do socialistického tábora, že obnovilo svou spolupráci a přátelství se Sovětským svazem.

Tak byly vytvořeny základní podmínky pro zahájení příprav k volbám. Proto mohl na XIV. sjezdu Komunistické strany Československa ve zprávě o činnosti strany a vývoji společnosti od XIII. sjezdu KSČ generální tajemník ústředního výboru Komunistické strany Československa, předseda ÚV Národní fronty Československé socialistické republiky, s. dr. Gustáv Husák uvést:

"V dohledné době mají se u nás konat volby do národních výborů a do zastupitelských orgánů. Je třeba upevnit v těchto orgánech postavení dělnické třídy a ostatních pracujících, podstatně zvýšit zastoupení žen i mladých lidí a vyvinout maximální úsilí o zdokonalení práce tohoto významného článku našeho společenského zřízení a socialistické demokracie."

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP