Úterý 6. července 1971

Poslankyně Fiľová: Vážené Federálne zhromaždenie, súdružky a súdruhovia poslanci, vývoj národného hospodárstva v roku 1970 sa vďaka úsiliu všetkých pracujúcich, zameranému na konsolidáciu hospodárskych pomerov a na odstránenie negatívnych vplyvov rokov 1968 a 1969, podstatne zlepšil. Aktívna bilancia štátneho rozpočtu je toho dôkazom. Na tomto významnom úspechu sa v značnej miere podieľajú hospodárske organizácie. V n. p. ZDA Partizánske sme v roku 1970 napriek trvalému nedostatku pracovných síl svoje úlohy čestne splnili. Tvorbu zisku sme prekročili o 18,9 %, do štátneho rozpočtu sme na podnikových daniach odviedli o 21,962 mil. Kčs naviac. Obdobne na dani z obratu sme odviedli do štátneho rozpočtu naviac o 51,701 mil. Kčs oproti plánu. Skutočnosť, že tieto výsledky sme dosiahli napriek tomu, že v priemere za rok nám do plánovaného stavu chýbalo 402 pracovníkov, nasvedčuje tomu, že pracujúci plne pochopili význam úloh uložených plenárnym zasadnutím KSČ v máji 1969 a v januári 1970, zameraných na konsolidáciu hospodárskych pomerov a na ozdravenie ekonomiky. Dôkazom toho je skutočnosť, že naši pracujúci nahradili nedostatok pracovníkov odpracovaním 13 voľných sobôt, čo malo podstatný vplyv na úspešné splnenie úloh plánu. S takýmto stavom sa však nemôžeme zmieriť. Úloha zvýšiť výrobu do roku 1975 o 42,2 % si nutne vyžaduje i dôsledné opatrenia na zvýšenie stability pracovníkov, najmä v oblasti kultúrnych, spoločenských a telovýchovných zariadení, výstavbou bytového fondu a riešením priemerných zárobkov. Zvýšené úlohy sú podmienené rozsiahlym budovaním výrobných kapacít, pretože podnik nemá záruku, že stavebné organizácie tieto náročné úlohy splnia. Dôkazom toho je dlhoročné oneskorovanie uvádzania výrobných kapacít do prevádzky a narastanie rozostavanosti, čo podniku spôsobuje straty vo výrobnej kapacite.

V oblasti podnikovej hmotnej zainteresovanosti treba na základe doterajších skúseností definitívne stanoviť dlhodobé ekonomické nástroje zviazané s plánom, t. j. s platnosťou najmenej do konca roku 1975. Sústavné menenie ekonomických nástrojov znemožňuje správne zhodnotenie ich pôsobenia a oslabuje ich účinnosť.

V oblasti tvorby zdrojov pre vlastné použitie pri sústavnom menení ekonomických nástrojov podnikovej hmotnej zainteresovanosti nie je možné zostaviť dlhodobý perspektívny plán, podľa ktorého by podnik riadil svoju finančnú politiku.

Vážené súdružky a súdruhovia, odporúčam Federálnemu zhromaždeniu ČSSR schváliť vládny návrh uznesenia o štátnom záverečnom účte za rok 1970. Ďakujem za pozornosť.

Předseda FS prof. dr. Hanes: Ďakujem. Vystúpením poslankyne Fiľovej boli vyčerpané prihlášky do rozpravy. Želá si ešte niekto z poslancov slovo? /Nikdo se nehlásil./

Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

Pýtam sa súdruha ministra financií, či chce zaujať stanovisko k predneseným námetom a návrhom? /Ministr financí ČSSR ing. Rohlíček se vzdává slova./

Pýtam sa, či si praje ešte slovo spravodajca poslanec Rapoš. /Nepřeje./

A spravodajca poslanec Milan Ptáček? /Nepřeje./

Vzhľadom na to, že sa obidvaja spravodajcovia vzdali záverečného slova, pristúpime k hlasovaniu, pre ktoré platí podľa ustanovenia čl. 42 odsek 2 písm. e/ ústavného zákona o československej federácii zákaz majorizácie.

Žiadam o hlasovanie poslancov Snemovne ľudu, ktorých je teraz prítomných v zasadacej sieni 194. Snemovňa ľudu je schopná sa uznášať.

Kto z poslancov Snemovne ľudu je za návrh uznesenia v znení správy Výboru Snemovne ľudu pre plán a rozpočet, nech zdvihne ruku. /Hlasuje se./

Kto je proti? /Nikdo./

Zdržal sa niekto hlasovania? /Nikdo./

Za návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci Snemovne ľudu, ktorá tento návrh jednomyseľne schválila.

Teraz budú hlasovať poslanci Snemovne národov, ktorých je prítomných v zasadacej sieni 52 poslancov zvolených v Českej socialistickej republike a 57 poslancov zvolených v Slovenskej socialistickej republike. Snemovňa národov je schopná sa uznášať.

Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas väčšiny všetkých poslancov zvolených v Slovenskej socialistickej republike a väčšiny všetkých poslancov zvolených v Českej socialistickej republike.

Prosím o hlasovanie poslancov zvolených v Slovenskej socialistickej republike. Kto z týchto poslancov súhlasí s návrhom uznesenia v znení správy Výboru Snemovne národov pre plán a rozpočet, nech zdvihne ruku. /Hlasuje se, /Ďakujem.

Je niekto proti? /Nikdo./

Zdržal sa niekto hlasovania? /Nikdo./ Ďakujem.

S návrhom uznesenia vyslovila súhlas tiež väčšina poslancov zvolených v Českej socialistickej republike. Snemovňa národov návrh schválila jednomyseľne.

Vzhľadom na súhlasné uznesenie Snemovne ľudu a Snemovne národov konštatujem, že Federálne zhromaždenie ČSSR prijalo uznesenie o schválení štátneho záverečného účtu federácie za rok 1970 v znení správ Výborov Snemovne ľudu a Snemovne národov pre plán a rozpočet.

Teraz prerušujem spoločnú schôdzku. V rokovaní budeme pokračovať o pol hodiny, t. j. presne o 12.30, po poludňajšej prestávke. Žiadam poslancov, aby v záujme dalšieho priebehu schôdzky včas zaujali svoje miesta.

/Schůze přerušena v 11.24 hodin./

/Schůze opět zahájena ve 12.35 hodin./

Předseda FS prof. dr. Hanes: Vážené súdružky a súdruhovia poslanci, budeme pokračovať v prerušenom rokovaní.

Druhým bodom programu je

II

Vládny návrh zákona o úprave štátneho rozpočtu československej federácie

na rok 1971 /tlač 73/

Vládny návrh odôvodní minister financií Československej socialistickej republiky súdruh Ing. Rudolf Rohlíček. Prosím, aby sa ujal slova.

Ministr financí ČSSR prof. ing. Rohlíček, CSc.: Vážené súdružky a súdruhovia poslanci, štátny rozpočet československej federácie na rok 1971 bol schválený Federálnym zhromaždením v decembri minulého roku, t. j. ešte pred platnosťou zákonných zmien v štátoprávnom usporiadaní československej federácie k 1. januáru 1971 a zákona o rozpočtových pravidlách, ktoré podstatnejšie ovplyvňujú vzťahy medzi federálnym rozpočtom a rozpočtami republík. Preto uložilo Federálne zhromaždenie vláde, aby v dôsledku uvedených zákonných zmien rozpočet upravila a znova predložila na schválenie.

Zmyslom prepracovania štátnych rozpočtov nie je zmena ich ekonomickej koncepcie a nadväznosti na štátny plán rozvoja národného hospodárstva, ale ide len o úpravu, ktorá zodpovedá skutočnosti vyplývajúcej z uvedených zákonných noriem. Preto sa tiež - až na nepodstatné diferencie - nemení celkový objem súhrnu štátnych rozpočtov federácie a republík a nedochádza ani k zmene výšky pôvodne schváleného rozpočtového prebytku, ktorý činí i v upravenom rozpočte 3,056 mld Kčs.

Podstatnejšie zmeny, ku ktorým dochádza, sú vo vzťahoch medzi federálnym rozpočtom a rozpočtami republík. Pre posilnenie úlohy federálneho rozpočtu významne prispel novy zákon o rozpočtových pravidlách, podľa ktorého bola posilnená príjmová základňa federálneho rozpočtu, čo umožnilo rozšíriť i jeho výdavkovú časť. Hlavná zmena v jeho príjmoch spočíva v tom, že teraz je celá daň z obratu okrem dane z obratu odvádzanej podnikmi, ktoré sú riadené národnými výbormi, príjmom federálneho rozpočtu. Naproti tomu je celý výnos dane zo mzdy príjmom rozpočtov republík. Daň zo zisku a odvody hospodárskych organizácií sú odvádzané podnikmi do štátnych rozpočtov tak federácie, ako i republík, podľa toho, ktorému ústrednému orgánu sú podriadené.

V upravenom federálnom rozpočte sú i v ďalších smeroch vyjadrené zámery Komunistickej strany Československa a vlády, prijaté pre posilnenie ekonomickej funkcie federálneho rozpočtu. Prevedením rozhodujúcich odvetví - palív, energetiky, hutníctva, strojárstva, dopravy a spojov - do priameho riadenia federálnymi orgánmi bolo umožnené bezprostredne federálnym rozpočtom financovať a v súlade so štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva ekonomicky ovplyvňovať rozvoj týchto odvetví.

V dôsledku týchto zmien dochádza v štátnych rozpočtoch oboch národných republík k podstatnejšiemu zníženiu príjmov než výdavkov a značne sa zvyšujú dotácie a subvencie z federálneho rozpočtu do rozpočtov republík.

Naproti tomu rastú príjmy federálneho rozpočtu o 56,6 % a výdavky o 59 % oproti pôvodnému schválenému rozpočtu. Úmerne tomu rastú i dotácie do rozpočtov republík, ktoré sú tak ako pred premietnutím uvedených zákonných úprav vyrovnané a všetky ich výdavky sú plne kryté buď vlastnými príjmami alebo dotáciami z federálneho rozpočtu. Dotácie z federálneho rozpočtu do rozpočtu ČSR rastú z 12,7 % na 42,1 % celkových príjmov a do rozpočtu SSR z 41,2 % na 59,8 %. Dotácie z federálneho rozpočtu do štátnych rozpočtov republík sa tak stávajú účinným nástrojom celoštátnej hospodárskej politiky a ďalšieho rozvíjania a prehlbovania ekonomickej integrácie.

Návrh upraveného federálneho rozpočtu a súhrnu štátnych rozpočtov na rok 1971 bol prerokovaný a schválený vládou dna 13. mája t. r. Federálna vláda pri prerokovávaní upraveného štátneho rozpočtu prijala niektoré opatrenia na zabezpečenie jeho plnenia.

Osobitnú pozornosť venovala pritom otázke hospodárnosti a výdavkom zo štátneho rozpočtu, najmä v oblasti neinvestičných dotácií. Vláda uložila preveriť odôvodnenosť výšky dotácií poskytovaných zo štátneho rozpočtu v roku 1971. Táto previerka má byť ukončená do konca júla t. r., aby jej výsledky mohli byť použité už pri príprave štátneho rozpočtu na rok 1972.

V súlade so smernicami XIV. zjazdu Komunistickej strany Československa k 5. päťročnému plánu rozvoja národného hospodárstva zabezpečuje upravený federálny rozpočet náročný, ale pritom reálny tlak na zvyšovanie efektívnosti a hospodárnosti.

Návrh upraveného štátneho rozpočtu bol prerokovaný vo Výboroch Snemovne ľudu a Snemovne národov pre plán a rozpočet, kde s ním bol vyslovený súhlas.

Menom vlády ČSSR navrhujem, aby Federálne zhromaždenie predložený návrh zákona o úprave štátneho rozpočtu československej federácie na rok 1971 schválilo.

Předseda FS prof. dr. Hanes: Ďakujem ministrovi financií za jeho výklad. Žiadam, aby spravodajskú správu za Výbor Snemovne ľudu pre plán a rozpočet a za Ústavnoprávny výbor, ktorým bol vládny návrh pridelený na prerokovanie, predniesol ich spoločný spravodajca poslanec Václav Červený.

Zpravodaj poslanec ing. Červený: Vážené Federální shromáždění, soudružky a soudruzi poslanci, jako společný zpravodaj výboru pro plán a rozpočet a výboru ústavně právního Sněmovny lidu mám k návrhu zákona o úpravě státního rozpočtu federace na rok 1971 jen několik poznámek.

Státní rozpočet federace na rok 1971 byl schválen a publikován v zákoně č. 135 z roku 1970. V tomto zákoně bylo vládě ČSSR uloženo předložit Federálnímu shromáždění návrh upraveného státního rozpočtu na rok 1971, vyplývajícího ze změn v působnosti mezi federálními a národními orgány a návrh, který bude též v souladu se zákonem o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu federace a republik. Vláda byla současně v tomto zákoně zmocněna provádět v období od 1. ledna 1971 až do schválení upraveného státního rozpočtu na rok 1971 v souvislosti s těmito změnami a vlivy nezbytná rozpočtová opatření.

Federální ministerstvo financí neprovedlo při vypracování návrhu tohoto upraveného rozpočtu jen prosté mechanické početní převody, ale zhodnotilo znovu jednotlivé položky příjmů a vydání a ve spolupráci s republikovými ministerstvy financí provedlo - při zásadním zachování vztahu příjmů a vydání všech tří státních rozpočtů - drobné korektury. Ty způsobují, že úhrnné příjmy všech tří rozpočtů se zvyšují o 1,3 % a výdaje o 1,4 %, avšak původně plánovaný přebytek státního rozpočtu federace zůstává přitom zachován. Mění se v něm hlavně vztahy k rozpočtům republikovým, které se po převedení některých příjmů do rozpočtu federálního stávají výsledkově pasivními. Pasivum se pokrývá zvýšenými dotacemi z rozpočtu federálního, takže v konečném efektu jsou oba rozpočty republikově vyrovnány.

Z hlediska funkčního a ekonomického poslání se na státním rozpočtu federace nic nemění a jeho zdůvodnění přednesené federálním ministrem financí ing. Rohlíčkem k původnímu rozpočtu má tutéž platnost i dnes.

Mohu proto stručně konstatovat, že státní rozpočet bude nadále plnit určenou mu již úlohu v konsolidaci našeho národního hospodářství. Při projednávání státního závěrečného účtu federace za rok 1970 jsme ve výhorech pro plán a rozpočet mohli výhledově posoudit, jaké jsou předpoklady pro plnění státního rozpočtu federace na rok 1971, a to podle výsledků rozpočtového hospodařen za rok 1970. Mohl bych zde opakovat v podstatě to, co bylo řečeno ve zpravodajských zprávách ke státnímu závěrečnému účtu a v diskusi. Myslím však, že to máme ještě v čerstvé paměti, a proto se tím nebudu zabývat.

V návrhu rozpočtu vždy poslance velmi zajímá položka neinvestičních dotací. Při jednání o nich na výboru jsme byli informováni a soudruh ministr Rohlíček to potvrdil, že vzhledem k jejich narůstání bylo rozhodnuto o provedení nové prověrky jejich účelnosti a že po 1. srpnu letošního roku bude možno seznámit se s výsledky prověrkou dosaženými. Předpokládáme, že při zpřísněných podmínkách jejich poskytování povede prověrka dotací ke snížení jejich úhrnné výše.

Předpokládáme dále na základě jednání výborů, že nový zákon o rozpočtových pravidlech umožnil vytvořit dost široký prostor pro vládu, aby byla schopna operativně a včas čelit na jeho podkladě všem nečekaným událostem, spojeným s finančními důsledky a že se tím fakticky posílila pružnost finanční politiky federace.

Při jednání o rozpočtu se ve výborech též objevila připomínka, že navrhovaný zákon nabude účinnosti dnem vyhlášení, avšak rozpočtové hospodaření se bude podle něho řídit už od 1. ledna 1971. Podle našeho názoru však nejde o zpětnou účinnost zákona, ale o opatření technicko-účetní povahy, které s vlastní podstatou rozpočtu nemá nic společného. Ostatně federální ministerstvo financí a ministerstva republiková musela účtování státních příjmů a vydání upravit hned k 1. lednu 1971, federálními a republikovými orgány. Mou povinností je informovat, že ústavně právní výbor Sněmovny lidu navrhl také, aby dovětek v § 4 zákona o době počátku rozpočtového hospodaření byl z textu vypuštěn.

Závěrem bych chtěl, vážené soudružky a soudruzi poslanci, vyjádřit přesvědčení, že poznatky, které vyplynuly z rozboru, byly získány na ústředních orgánech federace při zpracování návrhů na úpravu rozpočtového zákona federace na rok 1971 a pochopitelně i poznatky, které jsou získávány v průběhu plnění rozpočtovaných položek letošního roku, zejména pak u položek investičních a neinvestičních dotací i subvencí, budou náležitě zhodnoceny a zohledněny při sestavování projektu státního rozpočtu federace na rok 1972, jehož termín se už blíží.

Protože navrhovaná úprava státního rozpočtu federace na rok 1971 nemění nic na povaze tohoto rozpočtu jakožto hlavního nástroje řízení finanční politiky a prostředku realizace záměrů ekonomické integrace federace, usnesly se výbor pro plán a rozpočet a výbor ústavně právní Sněmovny lidu doporučit sněmovně, aby zákon o úpravě státního rozpočtu čs. federace na rok 1971 s úpravou v § 4, o níž jsem se zmínil, schválila.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP