Úterý 6. července 1971

Za prvých päť mesiacov sa maloobchodný obrat zvýšil o 3,5 %, príjmy obyvateľstva o 4,2 % a realizované výdavky o 4,0 %. V peňažných príjmoch obyvateľstva i v maloobchodnom obrate zostáva určité spomalenie založené v minulom roku. Prírastok obeživa i úsporných vkladov obyvateľstva sa v podstate rovná prírastku v minulom roku.

Vývoz za päť mesiacov tohto roku podľa predbežných údajov vzrástol o 12,6 %, z toho do socialistických krajín o 15,6 %; dovoz vzrástol o 3 %. Tento vývoj je pozitívny, ide však o to nezhoršiť dosiahnutý stupeň rentability vývozu, ale usilovať sa skôr o ďalší rast efektívnosti a cieľavedome vytvárať devízové rezervy.

Celkovú efektívnosť nášho národného hospodárstva ovplyvňuje i stály pokles časového využívania základných prostriedkov v priemysle, rast zásob niektorých výrobkov, najmä spotrebných, odrážajúci o. i. odbytové ťažkosti vyplývajúce z nedostatkov sortimentnej skladby dodávok vnútornému obchodu; pokles finality výroby, v ktorom sa odráža i vzrastanie nie vždy účelnej kooperácie vo vnútri výrobnej sféry, a aj niektoré ďalšie vplyvy na tomto úseku pôsobia negatívne.

Vláda pozorne sleduje celú oblasť národného hospodárstva a prijala rad opatrení, ktoré majú za ciel posilniť vo vývoji pozitívne tendencie a obmedziť alebo prekonať negatívne stránky. Treba však vidieť, že rad týchto javov je dlhodobejšieho charakteru, že je výsledkom vývoja v predchádzajúcich rokoch - nie je preto možné ich prekonať zo dna na deň a naraz.

Vážené súdružky a súdruhovia poslanci, uzatvárame bilanciu roku 1970, dôležitého roku pre politickú a ekonomickú konsolidáciu. Podarilo sa nám realizovať opatrenia, ktoré v krátkom čase obmedzili inflačné vývojové tendencie; boli vytvorené podmienky pre koncepčný a aktívny prístup k riešeniu otázok hospodárskeho rozvoja. Počas dvoch rokov, počínajúc aprílovým zasadnutím ÚV KSČ v roku 1969 sa podarilo obnoviť všetky základné princípy, na ktorých je socialistická spoločnosť budovaná. Dnes stoja pred nami úlohy, ktoré majú programový charakter. Sú zakotvené do dokumentov XIV. zjazdu KSČ a zamerajú činnosť všetkých pracujúcich od centra až po podniky na plnenie dlhodobejších cieľov piatej päťročnice. Smernice pre piatu päťročnicu sa tak stávajú základným východiskom aj pre finančné opatrenia, ktoré zameriame nielen na splnenie vytýčených úloh, ale taktiež na zvýšenie záujmu na raste úrovne hospodárenia, najmä na raste efektívnosti.

Vážené súdružky a súdruhovia poslanci, menom vlády ČSSR navrhujem, aby Federálne zhromaždenie predložený návrh štátneho záverečného účtu federácie za rok 1970 schválilo, rovnako ako i návrh vlády na použitie prebytku federálneho štátneho rozpočtu dosiahnutého v roku 1970. Ďakujem za pozornosť.

Předseda FS prof. dr. Hanes: Ďakujem s. ministrovi Rohlíčkovi za jeho výklad.

Výbor Snemovne ľudu pre plán a rozpočet poveril funkciou spravodajcu poslanca Pavla Rapoša. Prosím ho, aby predniesol spravodajskú správu.

Zpravodaj poslanec prof. ing. Rapoš, CSc.: Vážený súdruh predseda, súdružky a súdruhovia poslanci, na sklonku roku 1969 schválilo Federálne zhromaždenie štátny rozpočet federácie na rok 1970 a dalo tak vláde ČSSR do rúk významný nástroj konsolidačnej politiky v našej ekonomike, stanovenej májovou realizačnou smernicou ÚV KSČ. Keď sme vtedy hodnotili v spravodajskej správe rozpočet na rok1970, zdôrazňovali sme, že považujeme tento rozpočet za reálny a že prispeje ku konsolidácii našej ekonomiky.

Keď dnes hodnotíme splnenie zámerov vlády v r. 1970 v oblasti hospodárskej politiky všeobecne a v oblasti finančnej politiky osobitne, môžeme jednoznačne konštatovať, že plánované úlohy sa nielen splnili, ale vo viacerých dôležitých ukazovateľoch aj prekročili. Určité riziká, ktoré boli spomínané pri prerokovávaní štátneho rozpočtu na rok 1970, boli prekonané. Finančnej politike vlády sa podarilo čeliť a zabrániť opakovaniu negatívnych vývojových tendencií v ekonomike z minulých rokov. Dnes môžeme vlaňajší hospodársky vývoj v našej vlasti jednoznačne charakterizovať ako rok konsolidácie.

Pri prerokúvaní štátneho záverečného účtu za rok 1970 vo Výbore Snemovne ľudu pre plán a rozpočet zaprítomnosti zástupcu aj z ostatných výborov Snemovne ľudu bolo toto celkove pozitívne hodnotenie obzvlášť zdôraznené, aj keď sme si nezakrývali problémy, ktoré ešte neboli plne prekonané a ktoré treba riešiť.

Plnenie príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu v r. 1970 priaznivo ovplyvnili celkové tendencie v našej československej ekonomike. Tieto pozitívne črty možno zhrnúť zhruba takto:

1. Pokračovalo úsilie nášho ľudu o plnenie májovej realizačnej smernice ÚV KSČ z roku 1969. Januárové plénum ÚV KSČ v r. 1970, venované problémom našej ekonomiky, založilo ďalšie tendencie ozdravenia vývoja aj v oblasti československej ekonomiky. Štátny národohospodársky plán opäť zaujal určujúcu úlohu v riadení našej socialistickej ekonomiky.

2. V roku 1970 sa národohospodársky plán nielen splnil, ale v rade ukazovateľov aj prekročil. Národný dôchodok vzrástol viac ako o 5 %, priemyselná výroba o 7,8 %, stavebná výroba o 7,5 %, poľnohospodárska výroba o 1,4 %, investičná výstavba vzrástla v minulom roku o 6,3 %.

Výrazne sa zvýšila produktivita práce v priemysle, a to o viac než 8 %. Tento rast bol rýchlejší ako rast priemerných miezd.

3. Na základe takejto dynamiky ekonomického rozvoja v r. 1970 sa vcelku priaznivo vyvíjala aj oblasť finančnej sústavy. Najvýznamnejším úspechom v tomto smere bolo, že sa zabránilo opakovaniu inflačného vývoja z roku 1968 a z prvej polovice roku 1969. Možno konštatovať, že opatrenia hospodárskej politiky v oblasti cien a miezd mali za následok stabilizáciu kúpnej sily našej koruny a vzrast dôvery obyvateľstva k československej mene.

Svoju pozitívnu úlohu zohralo aj zavedenie podnikových daní, ktoré nielenže postavilo vzťahy medzi podnikovou sférou a štátnym rozpočtom na solídnejšiu základňu, ale pôsobí aj ako dôležitý protiinflačné faktor.

Skutočnosť, že celkové hospodárenie podľa štátnych rozpočtov skončilo v roku 1970 prebytkom, bola ďalším konsolidujúcim faktorom, ktorý treba osobitne podčiarknuť. Pritom prebytok vykazuje nielen štátny záverečný účet federácie, kde sa plánovaný prebytok nielen splnil, ale aj prekročil. Ako je známe, rozpočtový prebytok bol 3,1 mld Kčs, pritom dosiahnutý prebytok je 4,6 mld Kčs. Prebytok však dosiahli aj štátne záverečné účty ČSR a SSR, ako aj sféra národných výborov. Celkove prebytok štátneho záverečného účtu za rok 1970 predstavuje 11,5 8 mld Kčs.

Pre zostavenie a spôsob predloženia štátneho záverečného účtu za rok 1970 je charakteristické, že metodicky bol zostavený podľa nového zákona o pravidlách rozpočtového hospodárenia. Je pochopiteľné, že plne sa tento zákon môže uplatniť až v tomto roku, keď sa už prejaví výrazné posilnenie úlohy a integrujúca funkcia štátneho rozpočtu federácie.

Predložený štátny záverečný účet za rok 1970 je - ako sme toho už niekoľko rokov svedkami - spracovaný veľmi seriózne a s dobrou znalosťou veci. Pritom spracovateľ, t. j. Federálne ministerstvo financií otvorene, vecne a kriticky hovorí nielen o vcelku prevládajúcich kladných črtách vývoja našej ekonomiky, v tom aj finančnej sústavy u nás, ale poukazuje i na trvajúce problémy a na ešte neprekonané nedostatky a nové problémy, ktoré vznikli v priebehu minulého roku. Napríklad je to najmä rast materiálovej spotreby, ktorý pokračuje aj v roku 1971. Takýto rast materiálovej spotreby je činiteľom znižujúcim efektívnosť nášho národného hospodárstva. Pritom je tento problém o to vážnejší, že naša republika nie je taká bohatá na suroviny. Veľké množstvo surovín i zdrojov energie a palív musíme dovážať. Preto aj XIV. zjazd postavil ako jednu z vážnych úloh 5. päťročného plánu dosiahnuť výraznú úspornosť v spotrebe všetkých druhov palív, energie, surovín a materiálov a ich lepšie zhodnotenie.

Materiál o štátnom záverečnom účte za rok 1970, spracovaný Federálnym ministerstvom financií a predložený vládou poukazuje však aj na ďalšie problémy, ako na značný rast úverov, na umŕtvenie prostriedkov v rastúcich zásobách, na nedostatky v sortimente spotrebného tovaru a pod., ako sa o tom hovorí v predloženej správe Výboru pre plán a rozpočet, tlač 54.

Keď celkove hodnotíme docielené príjmy a realizované výdavky podľa schváleného štátneho rozpočtu v roku 1970, pozitívne sa prejavuje značné prekrvenie temer všetkých významnejších príjmových položiek.

Súčasne však zaznamenávame aj prekročenie niektorých výdavkových položiek: hlavne výdavky na hospodárstvo sa výrazne prekročili, a to o 6,6 mld Kčs, dotácie a subvencie pre národné výbory o 1,2 mld Kčs.

Z výdavkov na hospodárstvo prekročenie robí pri neinvestičných dotáciách 3 mld Kčs a pri investičných dotáciách 2,25 mld Kčs.

V tejto súvislosti nutne vzniká otázka oprávnenosti tohto prekročenia výdavkov, hlavne či je možné pri prekročení príjmov alebo pri úsporách prebytok, ktorý takto vzniká, opäť vydať, čím sa prirodzene výsledný prebytok rozpočtov znižuje. Chcel by som predovšetkým uviesť, že pri výdavkoch na správu boli dosiahnuté úspory, ovplyvnené okrem iného napríklad aj neplnením plánovaného stavu pracovníkov, najmä vo federálnych orgánoch a orgánoch Slovenskej socialistickej republiky. Za žiadúcu úsporu však už nemožno pokladať v rozpočte federácie nesplnenie dotácií na technický pokrok, ktoré sa plnili len na 75 %. Nie je priaznivým javom ani to, keď sa napríklad neplnili niektoré neinvestičné výdavky v oblasti kultúrnych a sociálnych opatrení.

Naproti tomu sú v predloženom materiáli vcelku podrobne rozvádzané efekty, ktoré priniesli úsporné opatrenia a predstavujú temer 2,4 mld Kčs a ktoré sa takto významnou mierou podieľajú na tvorbe prebytkov štátnych záverečných účtov. Zisťujeme dalej, že pri rovnomernom plnení príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu v priebehu roku sa stále opakujú rovnaké problémy. Aj v roku 1970 sa vo štvrtom štvrťroku spolu s vyrovnaním znížil rozpočtový prebytok o 10 mld Kčs, kým v predchádzajúcich štvrťrokoch až do októbra prebytok rástol.

Súdružky a súdruhovia poslanci, Výbor Snemovne ľudu pre plán a rozpočet k uvedeným skutočnostiam prihliadol vo svojej správe k štátnemu záverečnému účtu federácie za rok 1970, tlač 54, ktorú predkladá plénu Snemovne ľudu na schválenie. Táto správa predovšetkým obsahuje pozitívne hodnotenie výsledkov konsolidácie našej ekonomiky v roku 1970, plnenie a prekročenie základných plánovaných ukazovateľov.

Poukazuje sa v nej ďalej na určité nedostatky trvajúce ešte z minulých rokov a na vznik niektorých nových problémov a tendencií, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú efektívnosť československej ekonomiky; súčasne sa odporúča vláde, aby v programe svojich prác prihliadla k týmto problémom.

Je tu napokon návrh schváliť štátny záverečný účet federácie z roku 1970, ako aj návrh, ktorý predložila vláda, na použitie prebytku z výsledkov hospodárenia podľa štátneho rozpočtu federácie na rok 1970 v celkovej výške 4.568 mil. Kčs.

Použitie prebytku, ako ho navrhuje vláda, plne zodpovedá celkovej jej protiinflačnej a konsolidačnej politike. Vyše 1 miliardy ide na posilnenie štátnej finančnej rezervy; 1 miliarda je určená na čiastočné splatenie pôžičky štátneho rozpočtu od Štátnej banky československej z minulých rokov, čo spolu s 1 miliardou Kčs splatenou z prebytku štátneho záverečného účtu za rok 1969 ďalej znižuje dlh v banke, spôsobený schodkovitosťou štátneho rozpočtu v niekoľkých minulých rokoch. Ďalej suma 2,3 mld Kčs je určená na čiastočné splatenie investičných úverov s dlhodobou návratnosťou v niektorých výrobno-hospodárskych jednotkách. Napokon 135 mil. Kčs ide na dodatočnú úhradu československého podielu na kapitáli Medzinárodnej banky pre hospodársku spoluprácu.

Takýto spôsob použitia prebytku z výsledkov hospodárenia podľa štátneho rozpočtu federácie za rok 1970 nesporne ďalej posiľňuje protiinflačné procesy a predstavuje ďalší stabilizačný faktor a prechod k hospodárskemu rozvoju v rokoch piatej päťročnice.

Preto menom Výboru Snemovne ľudu pre plán a rozpočet odporúčam snemovni schváliť predloženú správu Výboru pre plán a rozpočet, tlač 54, ktorá obsahuje aj návrh vlády

1. na schválenie štátneho záverečného účtu za rok 1970

2. na použitie prebytku z výsledkov hospodárenia podľa štátneho rozpočtu federácie za rok 1970.

Ďakujem za pozornosť.

Předseda FS prof. dr. Hanes: Ďakujem. Žiadam, aby správu za Výbor Snemovne národov pre plán a rozpočet predniesol spravodajca poslanec Milan Ptáček.

Zpravodaj poslanec ing. M. Ptáček: Vážené soudružky poslankyně a soudruzi poslanci, po přijetí zákona o státním rozpočtu federace na rok 1970, který stanovil výši rozpočtových příjmů a výdajů a uložil orgánům federace odpovědnost za finanční hospodaření v oboru jejich působnosti a u organizací jim podřízených, jsme se v orgánech Federálního shromáždění, a to především ve výborech pro plán a rozpočet, několikrát zabývali v rámci kontrolně poznávací činnosti otázkami rozpočtového hospodaření. Vyvrcholením této činnosti a příležitostí pro celkové zhodnocení výsledků dosažených při tomto hospodaření v závislosti na průběhu hmotných a finančních procesů je projednání státního závěrečného účtu federace za rok 1970 a jeho schválení podle ústavního zákona o čs. federaci.

V přípravě na toto projednání proběhla rada jednání ve výborech i pracovních skupinách. V té souvislosti bych chtěl především konstatovat, že výsledky, které byly v roce 1970 dosaženy a o nichž se podrobněji zmínil již zpravodaj Sněmovny lidu poslanec prof. Rapoš, dovolují v podstatě přijmout k návrhu státního závěrečného účtu závěry pozitivní, neboť tyto výsledky se ukazují nesporně jako projevy intenzívně probíhajícího konsolidačního procesu v politické i hospodářské oblasti.

Především se ukázalo, že celková koncepce rozpočtu na rok 1970 byla reálná a nepotvrdily se obavy, které se tu a tam před jeho schválením vyskytovaly, zejména pokud se týká dosažení plánovaného přebytku a prognózy celkového výsledku hospodaření. Celý proces hospodářské konsolidace postoupil v roce 1970 natolik vpřed, že se její vlivy projevily pronikavě v řadě oblastí hospodářského života. Nesporný vliv a velký politický význam mělo přitom zvláště uklidnění situace na vnitřním trhu a odvrácení - nebojím se to tak říci - měnové krize, obnovení stability v cenách, postupné zavádění pořádku ve mzdách a platech, obnovení funkcí centrálního řízení, navrácení autority státnímu plánu a jiné příklady.

Na základě výsledků hospodaření v roce 1970 mohlo být v letošním roce přikročeno dokonce i k takovým opatřením, jako bylo nedávné dílčí snížení cen spotřebního zboží, což byla v letech 1968 - 1969 záležitost naprosto nepředstavitelná.

Dosažené výsledky potvrdily správnost orientace hospodářské politiky a přispěly ve své podstatě též k tomu, že na XIV. sjezdu KSČ mohly být vytyčeny další úkoly v rozvoji naší společnosti a schváleny směrnice k páté pětiletce. Dávám tyto věci záměrně do souvislosti vzhledem k tomu, že těmito výsledky byla příznivě ovlivněna základna, ze které v této pětiletce vycházíme. Z vlastní zkušenosti a ze styků s lidmi ve volebním obvodě bych chtěl potvrdit, že v roce 1970 dosažené výsledky byly veřejností skutečně příznivě přijaty a že směrnice k 5. pětiletce nacházejí příznivou odezvu. Zejména je oceňováno reálné hodnocení výchozí situace, zajištění základních jistot pracujících a postupné řešení stěžejních problémů, jichž překonáním chceme přispět k dalšímu rozvoji společnosti.

Soudružky a soudruzi, jestliže v celkovém pohledu na výsledky hospodaření v roce 1970 převažují pozitivní tendence a ve výborech pro plán a rozpočet jsme se vyslovili pro přijetí stanoviska, které obsahuje tomu odpovídající závěry, pak to neznamená, že rok 1970 se obešel bez potíží a že všechny negativní jevy se podařilo překonat. Když jsme o nich diskutovali ve výborech, uvědomovali jsme si především, za jakých hospodářských podmínek byl v roce 1969 připravován rozpočtový projekt na rok 1970 a jaké cíle pro tento rok jsme se odvážili vůbec stanovit.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP