Středa 15. října 1969

1. den - středa 15. října 1969

/Schůze zahájena ve 14.33 hod./

Místopředseda FS Neubert: Vážené Federální shromáždění, vážení hosté!

Zahajuji 3. společnou schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů, svolanou podle § 58 zákona č. 56/1969 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky, podle usnesení předsednictva Federálního shromáždění.

Na dnešní schůzi Sněmovny lidu byla zvolena předsedkyní posl. dr. Soňa Pennigerová a na schůzi Sněmovny národů byl zvolen předsedou posl. Vojtech Mihálik. Oběma srdečně blahopřejeme. /Potlesk./

Naše dnešní schůze, soudružky a soudruzi, se koná krátce po zářijovém zasedání ÚV KSČ a jeho závěry, za něž se plně stavíme, můžeme také již realizovat.

Podle čl. 56 ústavního zákona o československé federaci zvolily sněmovny nové členy předsednictva Federálního shromáždění.

Sněmovna lidu zvolila do předsednictva Federálního shromáždění tyto poslance: dr. Biľaka, Indru, Nového, Manďáka, Voleníka, Korčáka, Zavadila a dr. Pennigerovou.

Sněmovna národů zvolila z poslanců zvolených Českou národní radou za členy předsednictva Federálního shromáždění poslance Františka Červenku a Bohuslava Ungráda. Dále zvolila Sněmovna národů z poslanců zvolených Slovenskou národní radou do předsednictva Federálního shromáždění poslance Mihálika.

Prosím, aby nově zvolení členové předsednictva zaujali svá místa na tribuně.

Soudruzi poslanci, sděluji, že president republiky odvolal dne 27. září t. r. vládu Československé socialistické republiky a týž den oznámil předsednictvu Federálního shromáždění, že podle čl. 61 ústavního zákona o československé federaci jmenoval ing. Oldřicha Černíka předsedou vlády ČSSR, prof. ing. Josefa Kempného, CSc. místopředsedou vlády, prof. dr. Petra Colotku, CSc. místopředsedou vlády, Františka Hamouze místopředsedou vlády a pověřil ho řízením ministerstva zahraničního obchodu. ing. Václava Hůlu místopředsedou vlády a pověřil ho řízením ministerstva plánování, ing. Miloslava Hruškoviče místopředsedou vlády a předsedou výboru pro technický a investiční rozvoj, prof. dr. Karola Laca, DrSc. místopředsedou vlády, ing. Jána Marka ministrem a pověřili ho řízením ministerstva zahraničních věcí, generálplukovníka ing. Martina Dzúra ministrem a pověřil ho řízením ministerstva národní obrany, Jana Pelnáře ministrem a pověřil ho řízením ministerstva vnitra, ing. Rudolfa Rohlíčka ministrem a pověřil ho řízením ministerstva financí, Michala Štancľa ministrem a pověřil ho řízením ministerstva práce a sociálních věcí, dr. Ignáce Rendeka, CSc. ministrem a předsedou výboru pro ceny, ing. Josefa Krejčího ministrem a předsedou výboru pro průmysl, prof. dr. Kolomana Boďu, DrSc. ministrem a předsedou výboru pro zemědělství a výživu, ing. Jaroslava Knížku ministrem a předsedou výboru pro dopravu, ing. Karla Hoffmanna ministrem a předsedou výboru pro pošty a telekomunikace, dr. Bohuslava Kučeru ministrem, Jana Paulyho ministrem, generálporučíka Václava Dvořáka státním tajemníkem v ministerstvu národní obrany, plukovníka dr. Jána Majera státním tajemníkem v ministerstvu vnitra, ing. Andreje Barčáka státním tajemníkem v ministerstvu zahraničního obchodu, dr. Vlastu Brablcovou, CSc. státní tajemnicí v ministerstvu práce a sociálních věcí.

Dopisem ze dne 6. října 1969 oznámil president republiky předsednictvu Federálního shromáždění, že jmenoval ing. Karola Martinku státním tajemníkem v ministerstvu plánování.

Dopisem z 2. října t. r. sdělil president republiky předsednictvu Federálního shromáždění, že jmenoval podle čl. 61 odst. 1 ústavního zákona o československé federaci Drahomíra Koldera předsedou Ústřední komise lidové kontroly.

Všem přejeme v jejich práci mnoho úspěchu. /Potlesk./

Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci! Na společné schůzi sněmoven je nyní přítomno 228 poslanců Sněmovny lidu, dále 124 poslanci Sněmovny národů, z toho reprezentace česká 64, reprezentace slovenská 60.

Podle § 10 zákona č. 56/69 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění je společná schůze sněmoven schopná usnášení.

Na pořadu dnešní společné schůze obou sněmoven máme zařazeny, jak víte z pozvánky, body, kde přijetí usnesení vyžaduje kvalifikovanou většinu. Podle jednacího řádu § 19 odst. 2 má být před každým hlasováním zjištěn počet poslanců v zasedací síni.

Prosím vás proto, abyste pomohli v zájmu plynulého pracovního rytmu naší schůze tyto náležitosti v plném rozsahu splnit.

Ze Sněmovny lidu omluvili svou nepřítomnost na schůzi poslanci: Hofman, Filipcová, Hamouz, Krček, prof. dr. ing. Vyskot, DrSc., ing. Pokorná, Homola, Krúpalová, Solčányová, Miková, Miska, ing. Červený, dr. Dolanský, Németh, Borůvka, Mináč, Baran, Brunner, Molnárová, dr. Hrabal, Haško, dr. Vaculík, ing. Turošík, Hečko, Poledňák, Kulíčková a Nepomucký. /Poznámky z pléna./

Opravuji: přítomni jsou z poslanců, které jsem četl, poslanec Nepomucký, dr. Hrabal a dr. Vaculík.

Ze Sněmovny národů jsou na dnešní schůzi omluveni poslanci Gebauer, dr. Falťan, CSc., dr. Matyáš, ing. Kompiš, Hraško, dr. Gašparík, doc. ing. Rusek, CSc., ing. Barbírek, dr. Turek, ing. Šimek, prof. ing. Rosa, DrSc., ing. Višňovcová, prof. dr. Bláha, ing. arch. Chlup, prof. dr. Jičínský, DrSc., Poláček, ing. Skopal, prof. dr. Boďa, DrSc., Hrib, ing. Sádovský, CSc., Tuščáková, dr. Vašečka, CSc. a dr. Matuška, DrSc.

Prosím, zda to odpovídá přítomnosti? /Souhlas z pléna./

Ano.

Soudružky a soudruzi, zářijové plénum ÚV KSČ posoudilo současnou politickou situaci v našem státě a přijalo závěry k urychlené konsolidaci hospodářských a politických poměrů u nás. Přijalo též řadu doporučení k řešení kádrových otázek, které se vztahují i na Federální shromáždění.

Ústřední výbor KSČ zrušil na svém zářijovém zasedání také politicky nesprávná usnesení z minulého roku.

Všechna opatření zářijového pléna ústředního výboru přijali naši pracující s uspokojením a vyjadřují přesvědčení. že i my poslanci Federálního shromáždění učiníme vše k realizaci závěrů ÚV KSČ. Ústřední výbor KSČ. jak je vám známo, rozhodl o odvolání s. Alexandra Dubčeka z funkce člena předsednictva Federálního shromáždění a předsedy Federálního shromáždění. Dále rozhodl o odvolání s. Josefa Smrkovského z funkce člena předsednictva Federálního shromáždění a prvního místopředsedy Federálního shromáždění.

Soudruzi Dubček a Smrkovský písemně souhlasili s rozhodnutím ústředního výboru Komunistické strany Československa a vzdali se uvedených funkcí.

V souladu se závěry zářijového pléna ÚV KSČ a jejich realizací, navrhuje předsednictvo Federálního shromáždění pro dnešní společnou schůzi tento pořad:

1. Volba předsedy Federálního shromáždění

2. Volba prvního místopředsedy a dvou místopředsedů Federálního shromáždění

3. Zrušení některých usnesení a dokumentů Národního shromáždění a předsednictva Národního shromáždění ze srpna 1968

4. Návrh ústavního zákona o prodloužení volebního období národních výborů, národních rad a Federálního shromáždění, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů

5. Zpráva předsednictva Federálního shromáždění o jeho opatřeních přijatých mezi jarním a podzimním zasedáním Federálního shromáždění

6. Programové prohlášení vlády Československé socialistické republiky podle čl. 69 ústavního zákona o československé federaci.

To je navrhovaný program.

Ptám se, zda jsou k návrhu pořadu dotazy nebo připomínky? /Nebyly./

Nejsou. Budeme tedy hlasovat.

Prosím ověřovatele, kteří byli zvoleni Sněmovnou lidu, posl. Bubníka, Jana Červinku, Holáně, Lapárovou, dr. h. c. Lukačoviče, dr. Petrusovou a Tomášika, a Sněmovnou národů, posl. dr. Dutkovou, Pastorkovou, ing. Píšu, ing. Součka, Súletyho, prom. práv. a Vobořilovou, aby se připravili ke sčítání hlasů.

Nejprve budou hlasovat poslanci Sněmovny lidu.

Kdo souhlasí s návrhem pořadu, nechť zvedne ruku! /Děje se./

Děkuji.

Kdo je proti? /Nikdo./

Zdržel se někdo hlasování? /Hlasuje se./

Jeden se zdržel hlasování.

Nyní žádám o hlasování poslance Sněmovny národů.

Kdo souhlasí s návrhem pořadu, nechť zvedne ruku! /Děje se./

Děkuji.

Kdo je proti? /Nikdo./

Zdržel se někdo hlasování? /Nikdo./

Pro návrh pořadu ze Sněmovny národů bylo hlasováno jednomyslně.

Můžeme tedy přistoupit k prvnímu bodu pořadu, kterým je

1. Volba předsedy Federálního shromáždění

Podle čl. 56 odst. 5 a čl. 34 odst. 2 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o Československé federaci, a podle § 7 odst. 4 zákona č. 56/1969 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky, volí předsedu, prvního místopředsedu a další místopředsedy Federálního shromáždění Sněmovna lidu a Sněmovna národů z členů předsednictva Federálního shromáždění na společné schůzi.

Stane-li se předsedou Federálního shromáždění poslanec, který je občanem České socialistické republiky, zvolí se prvním místopředsedou poslanec, který je občanem Slovenské socialistické republiky nebo naopak.

Podle ustanovení § 22 odst. 1 a § 24 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění provádějí se volby tajným hlasováním, přičemž poslanci Sněmovny lidu a Sněmovny národů hlasují odděleně.

Předsednictvo Federálního shromáždění doporučuje, aby se při volbách vycházelo z dosavadních zkušeností tak, že volební komise, zvolené Sněmovnou lidu a Sněmovnou národů podle § 7 odst. 3 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění, budou dohlížet na provedení voleb, zejména budou dbát na vydání hlasovacích lístků poslancům a provádět sčítání hlasů. Předsedajícímu společné schůzi sněmoven předají zápis o výsledku volby ve sněmovnách, podepsaný všemi členy komise, a zabezpečí skartaci hlasovacích lístků.

Poslanci obdrží hlasovací lístky se jmény navržených kandidátů, a to poslanci Sněmovny lidu bílé, poslanci Sněmovny národů modré. Hlasovací lístky mohou upravit ve zvláštní místnosti. Hlasují-li pro navrženého kandidáta, ponechají lístek beze změny.

Vlastní volbu provedou poslanci v místnosti, v níž se koná schůze sněmoven.

Neplatný je hlasovací lístek, který nebude na předepsaném tiskopise. Ve sporných případech rozhodují volební komise.

Ke zvolení navrženého kandidáta je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných poslanců každé sněmovny. Nedosáhne-li kandidát potřebné většiny, budou provedeny nové volby.

Výsledky hlasování oznámí předsedající společné schůzi sněmoven podle zápisů volebních komisí Sněmovny lidu a Sněmovny národů.

Jsou, soudruzi a soudružky. dotazy nebo připomínky k uvedenému postupu? - Nejsou.

Návrh na předsedu Federálního shromáždění a na další funkcionáře předsednictva Federálního shromáždění přednese poslanec Evžen Erban. Prosím, aby se ujal slova.

Posl. Erban: Vážené Federální shromáždění, naše dnešní jednání svým obsahem úzce navazuje na výsledky zářijového zasedání ÚV KSČ. Závěry přijaté na tomto zasedání jsou spolu s výsledky dubnového a květnového pléna ústředního výboru naší strany základnou pro postupnou konsolidaci politického i hospodářského života naší země a pro plnou obnovu přátelských vztahů se Svazem sovětských socialistických republik a ostatními socialistickými zeměmi. V tomto směru je zvláště významné usnesení, kterým ÚV KSČ zrušil v plném rozsahu svá rozhodnutí z července 1968 o odmítnutí účasti KSČ na poradě pěti komunistických stran ve Varšavě, a usnesení předsednictva ÚV KSČ z 21. srpna 1968. Kromě toho ústřední výbor strany v souvislosti s hodnocením minulého vývoje i současné vnitropolitické situace a ve snaze dále upevnit orgány státní moci a správy přijal usnesení týkající se kádrových změn i v této oblasti. V souvislosti s tím vyslovili poslanci Alexander Dubček a Josef Smrkovský souhlas se svým uvolněním z vedoucích funkcí ve Federálním shromáždění a v tomto smyslu podali písemné rezignace.

Soudružky a soudruzi, v souladu s výsledky jednání v klubech poslanců politických stran i ve skupině poslanců bez stranické příslušnosti a v předsednictvu NF předkládám vám návrh na volbu nového předsedy Federálního shromáždění, návrh na I. místopředsedu Federálního shromáždění a dále na místopředsedu Federálního shromáždění namísto posl. Neuberta, který pro naléhavé politické úkoly požádal, aby byl uvolněn z funkce místopředsedy. Byla mu, jak známo, před časem svěřena funkce vedoucího tajemníka KV KSČ v Jihomoravském kraji a byl zvolen za člena byra ÚV KSČ pro řízení stranické práce v českých zemích. V důsledku vysoké politické odpovědnosti a úkolů, které má ve stranické práci, bylo vyhověno jeho žádosti s tím, že zůstává členem předsednictva Federálního shromáždění.

Jak jste byli seznámeni, Sněmovna lidu a Sněmovna národů zvolily své předsedy a členy předsednictva Federálního shromáždění na uvolněná místa. V souladu s čl. 56 odst. 5 ústavního zákona o čs. federaci z pověření uvedených skupin poslanců navrhuji, abyste zvolili předsedou Federálního shromáždění s. prof. dr. Dalibora Hanese, který dosud vykonával funkci předsedy Sněmovny národů. Domnívám se, že není nutno seznamovat vás s podrobnou charakteristikou s. prof. dr. Hanese. Pro tento návrh mluví nejlépe jeho dosavadní činnost jako předsedy Sněmovny národů, člena předsednictva a místopředsedy Federálního shromáždění, ve funkcích, ve kterých prokázal, že stojí pevně za současnou politikou KSČ, celou svou energií a schopnostmi přispívá k rozvoji Československé socialistické republiky a důsledně ve své činnosti prosazuje upevnění spojeneckých a přátelských svazků se Svazem sovětských socialistický republik a s ostatními zeměmi socialistického společenství. Prof. dr. Hanes je pro navrhovanou funkci povolán též svými osobními morálními vlastnostmi a současně také je odborně kvalifikován pro nejvyšší funkci v tomto našem orgánu. Jeho zkušenosti z politické a veřejné činnosti dávají spolu s jeho vědeckou erudicí nejlepší předpoklady, aby za jeho vedení v současných složitých podmínkách plnilo naše Federální shromáždění své ústavní funkce tak, jak to odpovídá naléhavým úkolům a potřebám rozvoje naší socialistické společnosti.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP