Středa 17. prosince 1969

Dovoľte mi vysloviť presvedčenie, že schválené zákony splnia svoj účel a prispejú k upevneniu socialistickej zákonnosti a k rozvoju socialistických vzťahov u nás vôbec. /Potlesk./

Předsedkyně SL MUDr. S. Pennigerová: Děkuji místopředsedovi vlády ČSSR s. dr. Lacovi za závěrečné slovo. Přerušuji jednání na 20 minut.

/Schůze přerušena v 15.03 hod./

/Schůze znovu zahájena v 15.28 hod./

Předsedající, místopředseda SL J. Trojan: Soudružky a soudruzi poslanci, budeme pokračovat v přerušeném jednání.

Navrhujeme vám některé změny v programu:

1. Především navrhujeme, abychom nyní provedli volbu nových poslanců Sněmovny lidu a přijali slib těchto nově zvolených poslanců.

2. V dohodě s předsedou vlády ČSSR navrhujeme, abychom potom pokračovali tak, že bychom projednali vládní návrh zákona o vyznamenání Za zásluhy o Lidové milice /bod 12/, vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 19/1966 Sb., o vysokých školách /bod 14/ a návrh ústavně právního výboru Sněmovny lidu na počítání prezence na schůzích výborů Sněmovny lidu /bod 15/.

Změny navrhujeme z toho důvodu, že je nutné koordinovat naši práci se Sněmovnou národů, která ještě k některým bodům nedokončila svou práci a v důsledku toho se nemohou dostavit soudruzi, kteří mají zdůvodňovat některé zákony.

Jestliže nebudou k navrženým změnám žádné připomínky, pokračovali bychom dnes tímto způsobem a zítra bychom realizovali ostatní body schváleného programu. Jsou připomínky? /Nebyly./

Přikročíme tedy k pořadu, jak jsem jej nyní navrhl a jak byl schválen a provedeme volbu nových poslanců Sněmovny lidu.

XVI

Volba nových poslanců Sněmovny lidu

Návrh předsednictva ÚV Národní fronty ČSSR odůvodní člen předsednictva ÚV NF ČSSR s. J. Korčák. Dávám mu slovo.

Člen předsednictva ÚV NF ČSSR s. J. Korčák: Vážená Sněmovno lidu, soudružky a soudruzi poslanci, v důsledku rezignace 11 členů Sněmovny lidu na poslanecké funkce se v tomto zastupitelském sboru snížil počet poslanců, zejména z oblasti kulturní politiky.

Předsednictvo ÚV NF ČSSR, usilujíc o vytvoření potřebných kádrových podmínek pro úspěšnou práci Sněmovny lidu na tak politicky významném úseku našeho společenského života, mě proto pověřilo, abych dnešnímu zasedání předložil návrh na zvolení čtyř zkušených a osvědčených pracovníků z kulturně politické oblasti do funkcí poslanců Sněmovny lidu. Všichni čtyři navržení kandidáti požívají důvěry a vážnosti našich občanů a v minulém složitém období naší společnosti prokázali svůj upřímný a čestný vztah k životním zájmům naší země, jejího lidu a socialistického zřízení.

Z pověření ÚV NF ČSSR vám, soudružky a soudruzi poslanci, navrhuji, aby podle ústavního zákona č. 117/1969 Sb., byli do funkcí poslanců Sněmovny lidu zvoleni: Zasloužilý umělec Vítězslav Vejražka, universitní profesor dr. Tomáš Trávníček, ředitel Státní filharmonie v Brně dr. Emanuel Barša a předseda Severomoravského krajského národního výboru Jan Mušal.

Přestože jde o známé osobnosti, dovolte mně, abych alespoň velmi stručně uvedl jejich charakteristiky.

Soudruh Vítězslav Vejražka, zasloužilý umělec, člen činohry Národního divadla, se narodil v roce 1915 a členem KSČ je od roku 1945. V současné době je kandidátem ÚV KSČ. Po celou dobu své umělecké dráhy patřil vždy k pokrokové avantgardě naší kulturní fronty a jeho umělecká tvůrčí činnost byla vždycky v souladu s kulturními zájmy naší socialistické společnosti. Jako přední herec naší první scény je celé naší veřejnosti znám svým vysoce odpovědným a lidsky působícím uměleckým projevem.

Jako dlouholetý funkcionář v uměleckých organizacích vždy důsledně prosazoval a hájil základní principy socialistické kultury a úzké sepětí jejích cílů se zájmy našeho lidu.

V minulém politicky složitém vývoji naší společnosti patřil soudruh Vejražka k těm pracovníkům kulturní fronty, kteří nepropadli extrémním projevům nacionalismu a zůstal věrný vysoce odpovědnému poslání pracovníka socialistického umění a kultury.

Universitní profesor dr. Tomáš Trávníček se narodil v roce 1918, členem KSČ je od roku 1938 a v současné době zastává funkci vedoucího katedry na fakultě všeobecného lékařství Karlovy university v Praze.

V letech 1953 - 1968 byl členem Středočeského krajského výboru KSČ, z toho téměř celou dobu členem předsednictva krajského výboru strany.

Je předsedou vědecké společnosti Jana Evangelisty Purkyně v oblasti patologické fyziologie. Je také členem komise pro školství a vědu při byru ÚV KSČ pro řízení stranické práce v českých zemích.

Za pracovní výsledky bylo mu dvakrát propůjčeno státní vyznamenání Za zásluhy o výstavbu.

Soudruh prof. Trávníček se ve své dosavadní politické a veřejné činnosti osvědčil jako vzdělaný marxista a vždy důsledně hájil čistotu marxisticko-leninského světového názoru. Také on čestně obstál v našem nedávném složitém politickém vývoji a prokázal své vysoké politické a morální kvality. Jeho bohaté zkušenosti politické, odborné a pedagogické jsou nesporně značným přínosem pro dobrou práci Sněmovny lidu v oblasti vědy a kultury.

Dr. Emanuel Barša se narodil roku 1910. Je předválečným členem komunistické strany a pro svou obětavost v politické a veřejné práci je znám a vážen zejména v Jihomoravském kraji. V době fašistické okupace byl soudruh Barša vězněn nacisty. Po vytvoření krajského zřízení byl místopředsedou KNV v Brně pro oblast kultury a školství a v této funkci se osvědčil. Nyní zastává funkci ředitele Státní filharmonie v Brně.

V době pohnutého politického vývoje v roce 1968 a 1969 patřil soudruh Barša k hlavním oporám strany v Jihomoravském kraji v boji proti pravicovému oportunismu a osvědčoval se jako zkušený a vzdělaný marxista. Je členem Jihomoravského krajského výboru Komunistické strany Československa a v nedávné době byl zvolen do funkce předsedy Jihomoravského krajského výboru Národní fronty.

Soudruh Barša prošel mnoha politickými a veřejnými funkcemi. Jeho bohaté praktické zkušenosti a hluboké znalosti marxisticko-leninské teorie vytvářejí u něho dobré předpoklady pro odpovědný a úspěšný výkon funkce poslance Sněmovny lidu.

Soudruh Jan Mušal se narodil roku 1919. Je členem KSČ od roku 1945 a naší veřejnosti je znám jako předseda Severomoravského krajského národního výboru. Ve veřejných a politických funkcích pracuje od roku 1951 a od roku 1960 zastává funkci předsedy KNV. Je zkušeným a osvědčeným funkcionářem strany. Od roku 1952 nepřetržitě zastává odpovědné funkce ve stranických orgánech. Všechny svěřené funkce vykonával obětavě. Za pracovní výsledky mu bylo propůjčeno státní vyznamenání Za zásluhy o výstavbu. Soudruh Mušal stál vždy pevně na ideových pozicích marxismu-leninismu a přes četné útoky pravicových sil důsledně hájil čistotu marxisticko-leninských idejí a nekompromisně bojoval proti rozkladné činnosti pravicových oportunistů v Severomoravském kraji.

Jeho mnohaleté zkušenosti z politické a veřejné činnosti dávají předpoklady, že funkci poslance Sněmovny lidu bude vykonávat odpovědně a svědomitě.

Soudružky a soudruzi poslanci, jménem předsednictva ÚV NF ČSSR jsem vám předložil návrh na zvolení čtyř nových poslanců Sněmovny lidu. Všichni navržení kandidáti už osvědčili své politické a morální kvality v mnohaleté práci pro rozvoj naší socialistické společnosti a svou věrnost republice a socialismu prokázali v obtížných podmínkách politického zápasu s pravicovými a protisocialistickými silami v naší společnosti. Předsednictvo ÚV NF ČSSR je přesvědčeno, že jejich zvolení do funkce poslance bude pro Sněmovnu lidu při plnění vysoce odpovědné funkce Sněmovny lidu politickou a odbornou posilou.

Dovolte mi vyjádřit názor předsednictva ÚV NF ČSSR, že svým hlasováním se s předloženým návrhem ztotožníte.

Předsedající, místopředseda SL J. Trojan: Děkuji soudruhovi Korčákovi za zdůvodnění návrhu. Ptám se vás, soudružky a soudruzi poslanci, kdo má dotaz nebo připomínku k návrhu nebo ke zdůvodnění návrhu. /Nikdo./ Protože nejsou žádné dotazy a připomínky, přistoupíme k hlasování.

Předsednictvo Sněmovny lidu vám navrhuje, abychom hlasovali o předložených návrzích jednotlivě a aklamací.

Nyní budeme hlasovat o tom, že provedeme volbu aklamací. Kdo souhlasí s předloženým návrhem, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./ Děkuji. Kdo je proti? /Nikdo./ Kdo se zdržel hlasování? /Nikdo./ Návrh na volbu aklamací byl přijat jednomyslně.

Kdo souhlasí, aby poslancem Sněmovny lidu byl zvolen prof. dr. Tomáš Trávníček, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./ Kdo je proti? /Nikdo./ Kdo se zdržel hlasování? /Nikdo./ Konstatuji, že Sněmovna lidu zvolila jednomyslně poslancem prof. dr. Tomáše Trávníčka. /Potlesk./

Kdo souhlasí s tím, aby poslancem Sněmovny lidu byl zvolen zasloužilý umělec Vítězslav Vejražka, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./ Kdo je proti? /Nikdo./ Kdo se zdržel hlasování? /Nikdo./ Konstatuji, že Sněmovna lidu zvolila jednomyslně poslancem zasloužilého umělce Vítězslava Vejražku. /Potlesk./

Kdo souhlasí s tím, aby poslancem Sněmovny lidu byl zvolen dr. Emanuel Barša, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./ Kdo je proti? /Nikdo./ Kdo se zdržel hlasování? /Nikdo./ Konstatuji, že Sněmovna lidu zvolila jednomyslně poslancem dr. Emanuela Baršu. /Potlesk./

Kdo souhlasí s tím, aby poslancem Sněmovny lidu byl zvolen Jan Mušal, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./ Kdo je proti? /Nikdo./ Kdo se zdržel hlasování? /Nikdo./ Konstatuji, že Sněmovna lidu jednomyslně zvolila poslancem Jana Mušala. /Potlesk./

Všem nově zvoleným poslancům Sněmovny lidu upřímně blahopřeji jménem předsednictva Sněmovny lidu a jistě i jménem vaším. /Potlesk./

Současně vám oznamuji, že nově zvolený poslanec dr. Emanuel Barša se omluvil na dnešní schůzi, protože je služebně v Sovětském svazu, a složí ústavou předepsaný slib později.

Nyní prosím poslance Trávníčka, Vejražku a Mušala, aby vykonali ústavou předepsaný slib do rukou předsedkyně Sněmovny lidu MUDr. Pennigerové. Prosím, aby se dostavili k předsednické tribuně a aby tajemník Sněmovny lidu přečetl ústavou stanovený slib.

/Všichni přítomní povstávají a tajemník Sněmovny lidu dr. Pšenička čte poslanecký slib./

Tajemník SL dr. A. Pšenička: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu věren Československé socialistické republice a věci socialismu. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se Ústavou a ostatními zákony a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život. /Potlesk./

/Uvedení tři poslanci skládají slib./

Předsedající, místopředseda SL J. Trojan: Vážené soudružky a soudruzi poslanci, budeme pokračovat v upraveném programu. Dalším bodem je

XII

Vládní návrh zákona o vyznamenání Za zásluhy o Lidové milice /tisk 26/

Návrh odůvodní státní tajemník vlády ČSSR v ministerstvu národní obrany generálporučík ing. Václav Dvořák.

Státní tajemník vlády ČSSR v ministerstvu národní obrany generálporučík ing. V. Dvořák: Vážené soudružky poslankyně a soudruzi poslanci, dovolte mi, abych jménem federální vlády uvedl Sněmovně lidu vládní návrh zákona o vyznamenání Za zásluhy o Lidové milice. Vládní návrh zákona počítá se zřízením vyznamenání Za zásluhy o Lidové milice I. a II. stupně. Vyznamenání má sloužit pro ocenění významných zásluh jednotlivců nebo kolektivů o budování a činnost Lidových milicí.

Vyznamenání bude udělováno příslušníkům nebo jednotkám Lidových milicí, ale i stranickým, státním i hospodářským činitelům, kteří Lidovým milicím soustavně a účinně pomáhají. Dále bude možno ocenit spolupráci funkcionářů bratrských komunistických stran a zemí, se kterými Lidové milice spolupracují.

Federální vláda svým návrhem oceňuje mimořádný význam a zásluhy Lidových milicí o budování socialismu, zabezpečení a ochranu tvořivé práce našich pracujících.

Závěrem svého uvedení vládního návrhu zákona chci podotknout, že výdaje spojené se zřízením tohoto vyznamenání budou hrazeny z rozpočtu ministerstva národní obrany. Děkuji za pozornost.

Předsedající, místopředseda SL J. Trojan: Děkuji státnímu tajemníku Dvořákovi za odůvodnění předloženého návrhu zákona. Zpravodajem k předloženému návrhu je poslanec Jan Hlína. Prosím, aby se ujal slova.

Zpravodaj poslanec J. Hlína: Vážení soudruzi, projednáváme dnes vládní návrh zákona o zavedení vyznamenání "Za zásluhy o Lidové milice". Chtěl bych při této příležitosti podtrhnout, že projednáváním tohoto návrhu zákona se dostává Federálnímu shromáždění poprvé příležitosti výrazně vyjádřit uznání Lidové milici, která je tak úzce spjata se vznikem, budováním a obranou socialismu v našem státě.

Chci zde připomenout jednotné a rozhodné vystoupení Lidových milicí již při jejich zrodu v únoru 1948, které ovlivnilo tehdejší situaci, jejich pracovní obětavost a nadšení v následujících letech, tisíce hodin věnovaných ve prospěch posilování a upevňování obranyschopnosti naší země z volného času příslušníků Lidových milicí. Činnost v Lidových milicích vychovávala k opravdovému socialistickému vlastenectví, rostli zde lidé, kteří se dovedli zbavovat pohodlnosti, sobectví a vypočítavosti a dovedli dát své síly ve prospěch celku.

Ani v roce 1968 naprostá většina příslušníků Lidových milicí neztratila ze zřetele ty ideály, pro které Lidové milice vznikly a které se učily celá léta hájit, a jejich stanoviska byla naprosto jednoznačná. Postavily se za usnesení lednového pléna ústředního výboru strany, upřímně vyjádřily svou vůli a ochotu dát všechny své síly do díla za nápravu dřívějších chyb. Současně však ani na okamžik neváhaly důrazně upozornit na negativní protisocialistické a protisovětské tendence, které přinesl polednový vývoj v roce 1968, a hlásily se zcela jednoznačně pro socialismus a přátelství s ostatními socialistickými státy v čele s SSSR.

Aktiv Lidových milicí v červnu 1968 v ruzyňském hangáru naprosto jasně vyjádřil stanovisko Lidových milicí a nabídl vedení strany všestrannou podporu v boji proti antisocialistickým a antisovětským silám, za což si Lidová milice vysloužila útoky a napadání, ohrožující její existenci. Příslušníci Lidových milicí se také jako jedni z prvních přihlásili a v praxi podporovali usnesení listopadového pléna ÚV KSČ v roce 1968.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP