ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1971

I. volební období

133

Vládní návrh

Zákon

České národní rady

ze dne ........................... 1971

o výborech a komisích lidové kontroly

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Oddíl první

Základní ustanovení

§ 1

Orgány lidové kontroly jsou povolány upevňovat za aktivní účasti pracujících socialistickou zákonnost a státní disciplínu při plnění úkolů v oblasti národního hospodářství i státní správy, zvyšovat u vedoucích pracovníků vědomí odpovědnosti za svěřený úsek činnosti a chránit zejména ekonomické zájmy socialistického státu a společnosti.

§ 2

(1) Orgány lidové kontroly plní své poslání tím, že

a) vykonávají kontrolní činnost, projednávají výsledky kontroly s vedoucími kontrolovaných orgánů a organizací, popřípadě i s jejich nadřízenými orgány a dbají, aby zjištěné nedostatky byly odstraněny,

b) dávají podněty k uplatnění důsledků z odpovědnosti osob a organizací podle příslušných předpisů a ve stanovených případech ukládají sankce, [Zákon č. /1971 Sb., o lidové kontrole.]

c) zobecňují kontrolní poznatky a předkládají řídícím i ostatním příslušným orgánům potřebné návrhy,

d) seznamují s výsledky své činnosti pracující a jejich organizace, rozvíjejí jejich aktivitu k odhalování a odstraňování nedostatků a zajišťují přímou účast pracujících na výkonu kontroly.

(2) Orgány lidové kontroly vycházejí ve své činnosti ze směrnic Komunistické strany Československa. Podle povahy věci seznamují její příslušné orgány s výsledky kontrolních akcí. Předávají též své kontrolní poznatky orgánům Komunistické strany Československa v podnicích a obdobných organizacích k využití při uplatňování jejich práva kontroly.

§ 3

(1) Orgány lidové kontroly České socialistické republiky jsou:

a) Výbor lidové kontroly České socialistické republiky,

b) výbory lidové kontroly národních výborů,

c) závodní komise lidové kontroly v organizacích patřících do působnosti republiky.

(2) Výbory a komise lidové kontroly uvedené v odstavci 1 jsou součástí soustavy orgánů lidové kontroly v Československé socialistické republice.

Oddíl druhý

Výbor lidové kontroly České socialistické republiky

§ 4

(1) Výboru lidové kontroly České socialistické republiky přísluší kontrolovat zejména:

a) plnění vybraných úkolů státního plánu rozvoje národního hospodářství republiky a státního rozpočtu republiky, popřípadě i rozpočtů národních výborů,

b) účinnost práce a hospodaření orgánů státní správy a státních hospodářských, rozpočtových a jiných státních organizací,

c) ochranu a využití majetku v socialistickém společenském vlastnictví,

d) stav a úroveň vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů a organizací,

e) plnění dalších úkolů, vyplývajících ze zákonů a z jiných obecně závazných právních předpisů nebo z usnesení vlády České socialistické republiky, popřípadě i z usnesení vlády Československé socialistické republiky.

(2) Výboru lidové kontroly České socialistické republiky také přísluší přímo prošetřovat závažné stížnosti a oznámení.

§ 5

(1) Kontrolní působnost Výboru lidové kontroly České socialistické republiky uvedená v § 4 se vztahuje na tyto orgány a organizace patřící do působnosti republiky:

a) ústřední a nižší orgány státní správy,

b) výkonné orgány národních výborů,

c) státní hospodářské, rozpočtové a jiné státní organizace, řízené, popřípadě spravované ústředními orgány republiky nebo národními výbory,

d) družstevní, společenské a jiné organizace, včetně jejich podniků a hospodářských zařízení, pokud jde o plnění úkolů státního plánu národního hospodářství republiky, o vztahy ke státnímu rozpočtu republiky, jakož i k rozpočtům národních výborů a plnění jejich ostatních povinností, vyplývajících ze zákonů a z jiných obecně závazných právních předpisů.

(2) Výbor lidové kontroly České socialistické republiky se zúčastňuje na kontrolních akcích Výboru lidové kontroly Československé socialistické republiky, jde-li o kontrolu plnění opatření vlády Československé socialistické republiky u orgánů a organizací patřících do působnosti republiky. Výbor lidové kontroly České socialistické republiky též spolupůsobí s vědomím vlády České socialistické republiky na společných kontrolních akcích organizovaných Výborem lidové kontroly Československé socialistické republiky.

(3) Výbor lidové kontroly České socialistické republiky provádí kontroly v odvětvích a činnostech, spadajících do působnosti federace, jestliže tím byl Výborem lidové kontroly Československé socialistické republiky s vědomím vlády České socialistické republiky pověřen. Výbor lidové kontroly České socialistické republiky může toto pověření v potřebném rozsahu přenést na výbory lidové kontroly krajských, popřípadě i okresních národních výborů.

§ 6

(1) Výbor lidové kontroly České socialistické republiky předkládá návrh svého plánu kontrolní činnosti ke schválení vládě České socialistické republiky.

(2) Výbor lidové kontroly České socialistické republiky předkládá zprávy o výsledcích důležitých kontrolních akcí vládě České socialistické republiky, popřípadě Radě obrany České socialistické republiky, jde-li o věci spadající do její působnosti.

(3) Předsednictvo České národní rady má právo požadovat na Výboru lidové kontroly České socialistické republiky zprávy o poznatcích z kontrolní činnosti, nebo provedení kontroly, nutné pro plnění úkolů České národní rady a jejích orgánů.

§ 7

(1) Výbor lidové kontroly České socialistické republiky sjednocuje postup výborů lidové kontroly národních výborů, zejména při plánování kontrolní činnosti; organizuje společné kontrolní akce, vydává metodické směrnice a pokyny a plní další úkoly náležející ústředním orgánům státní správy.

(2) Výbor lilové kontroly České socialistické republiky je oprávněn stanovit tematické kontrolní úkoly pro závodní komise lidové kontroly.

(3) Výbor lidové kontroly České socialistické republiky sleduje uplatňování obecných předpisů o metodice kontrolní činnosti, organizuje výměnu zkušeností z činnosti kontrolních orgánů a zajišťuje sjednocování kontrolní praxe v České socialistické republice.

§ 8

Výbor lidové kontroly České socialistické republiky zajišťuje vzájemnou koordinaci odborné kontrolní činnosti s jinými ústředními orgány státní správy republiky, především při přípravě plánů kontrolní činnosti. Podle směrnic vlády České socialistické republiky sjednocuje postup při kontrole plnění významných usnesení vlády nebo jiných opatření. Ve spolupráci s příslušnými ústředními orgány státní správy republiky organizuje společné kontrolní akce.

§ 9

(1) Práci Výboru lidové kontroly České socialistické republiky a jeho aparátu řídí ministr - předseda. Zastupují ho místopředsedové Výboru lidové kontroly České socialistické republiky.

(2) Výbor lidové kontroly České socialistické republiky rozhoduje ve sboru o zásadních otázkách patřících o jeho působnosti. Je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů výboru.

(3) Usnesení Výboru lidové kontroly České socialistické republiky vydává ministr - předseda. Nesouhlasí-li s usnesením výboru, má právo jeho výkon pozastavit a předložit věc k rozhodnutí vládě České socialistické republiky.

(4) O ostatních otázkách, patřících do působnosti Výboru lidové kontroly České socialistické republiky, rozhoduje jménem výboru ministr - předseda, popřípadě pověření členové a pracovníci Výboru lidové kontroly České socialistické republiky na základě dělby řídících funkcí stanovené statutem výboru.

(5) Výbor lidové kontroly České socialistické republiky podrobněji upraví zásady své činnosti v jednacím řádu.

Oddíl třetí

Výbory lidové kontroly národních výborů

§ 10

O zřizování, složení a jednání výborů lidové kontroly národních výborů platí ustanovení zákona o národních výborech.

§ 11

(1) Výborům lidové kontroly národních výborů přísluší kontrolovat:

a) činnost orgánů a organizací řízených nebo spravovaných národním výborem a činnost národních výborů nižších stupňů, jejich orgánů a jimi řízených a spravovaných organizací. Přitom kontrolují zejména plnění hospodářského plánu a rozpočtu, plnění úkolů vyplývajících ze zákonů, z jiných obecně závazných právních předpisů a z usnesení vlády České socialistické republiky, plnění vybraných usnesení národního výboru a jeho rady, jakož i stav a úroveň vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů a organizací; závažné stížnosti a oznámení přímo prošetřují,

b) ústředně řízené hospodářské, družstevní a ostatní organizace v rozsahu, ve kterém vůči nim národní výbory vykonávají státní správu podle zvláštních předpisů.

(2) Výbory lidové kontroly krajských a okresních národních výborů jsou oprávněny provádět kontrolu činnosti organizací ústředně řízených orgány republiky, družstevních a společenských organizací i v dalších případech, jde-li o kontrolní úkoly, vyplývající z plánu kontrolní činnosti Výboru lidové kontroly České socialistické republiky nebo o kontrolní úkoly s ním dohodnuté, a to v rozsahu uvedeném v § 5 odst. 1.

(3) Výbory lidové kontroly krajských, popřípadě i okresních národních výborů, mohou na základě pověření, přeneseného na ně Výborem lidové kontroly České socialistické republiky, provádět kontrolu v organizacích řízených federálními orgány (§ 5 odst. 3).

(4) Výbory lidové kontroly krajských a okresních národních výborů se při plnění kontrolních úkolů podle odstavců 2 a 3, popřípadě i podle odstavce 1, jde-li o úkoly ústředně koordinované, řídí pokyny Výboru lidové kontroly České socialistické republiky.

§ 12

(1) Výbory lidové kontroly národních výborů vyššího stupně sjednocují postup výborů lidové kontroly národních výborů nižšího stupně, zejména při plánování kontrolní činnosti, organizují společné kontrolní akce a plní úkoly nadřízeného orgánu ve správním řízení.

(2) Výbory lidové kontroly krajských a okresních národních výborů usměrňuji činnost závodních komisí lidové kontroly, o jejichž zřízení rozhodly (§ 14 odst. 2), a poskytují jim metodickou pomoc.

(3) Výbory lidové kontroly národních výborů zajišťují vzájemnou koordinaci odborné kontrolní činnosti s jinými státními orgány působícími v územním obvodu příslušného národního výboru.

§ 13

(1) Výbory lilové kontroly národních výborů plní kontrolní úkoly pro potřebu plenárního zasedání národního výboru a jeho rady i kontrolní úkoly stanovené plánem kontrolní činnosti výboru lidové kontroly národního výboru vyššího stupně a Výboru lidové kontroly České socialistické republiky. Výbory lidové kontroly předkládají návrh plánu kontrolní činnosti ke schválení plenárnímu zasedání národního výboru.

(2) Výbor lidové kontroly národního výboru je ze své činnosti odpověden plenárnímu zasedání národního výboru. Při výkonu kontrolní činnosti se řídí též metodickými směrnicemi a pokyny výboru lidové kontroly národního výboru vyššího stupně a Výboru lidové kontroly České socialistické republiky.

Oddíl čtvrtý

Závodní komise lidové kontroly

§ 14

(1) Závodní komise lidové kontroly se zřizuj v závodech, podnicích a jiných organizacích, patřících do působnosti republiky, kde to vyžaduje hospodářský nebo jiný společenský zájem a jsou-li pro to vytvořeny potřebné předpoklady.

(2) O zřízení závodní komise lidové kontroly a o počtu jejích členů rozhoduje v součinnosti s vedoucím příslušné organizace a se společenskými organizacemi

a) výbor lidové kontroly okresního národního výboru, jde-li o organizace řízené nebo spravované okresním, městským nebo místním národním výborem, anebo ústředním orgánem republiky,

b) výbor lidové kontroly krajského národního výboru, jde-li o organizace řízené nebo spravované krajským národním výborem, nebo o významné organizace řízené ústředním orgánem republiky, kde si rozhodnutí vyhradil.

(3) K rozhodování podle odstavce 2 je příslušný výbor lidové kontroly národního výboru, v jehož územním obvodu má své sídlo závod, podnik anebo jiná organizace, v níž má být závodní komise lidové kontroly zřízena.

§ 15

(1) Výbor lidové kontroly, který rozhodl o zřízení závodní komise lidové kontroly, jmenuje a odvolává po projednání s vedoucím organizace a se společenskými organizacemi předsedu, místopředsedu a ostatní členy závodní komise lidové kontroly.

(2) Členy závodní komise lidové kontroly jmenuje výbor lidové kontroly z kolektivu pracovníků organizace, popřípadě i z důchodců, kteří dříve v organizaci pracovali. Členství o závodní komisi lidové kontroly je neslučitelné s funkcí vedoucího organizace a jeho zástupců.

(3) Jmenování i odvolávání členů závodní komise lidové kontroly se zveřejní v organizaci obvyklým způsobem.

§ 16

(1) Závodním komisím lidové kontroly přísluší kontrolovat hospodářskou činnost a plnění úkolů v organizacích, ve kterých byly zřízeny.

(2) Závodní komise lidové kontroly dále kontrolují, jak příslušné útvary organizace přijímají a vyřizují stížnosti, oznámení a podněty občanů a organizací a zda provádějí potřebná opatření k nápravě. Závodní komise lidové kontroly jsou povinny také samy přijímat stížnosti a oznámení pracovníků organizace a zajišťovat jejich včasné a řádné vyřízení.

(3) Závodní komise lidové kontroly mají právo

a) spolupracovat na kontrolních akcích prováděných v organizacích příslušnými výbory lidové kontroly,

b) zúčastňovat se kontrolních akcí, které jsou prováděny v organizaci podle rozhodnutí jejího vedoucího nebo nadřízených orgánů,

c) vyžadovat v nutných případech pomoc příslušných výborů lidové kontroly a jiných státních nebo hospodářských orgánů a navrhovat jim provedení hlubší kontroly v organizaci.

§ 17

(1) Závodní komise lidové kontroly pracují podle plánu kontrolní činnosti. Při jeho vypracování vycházejí z potřeb organizace a z tematických kontrolních úkolů stanovených Výborem lidové kontroly České socialistické republiky.

(2) Plán kontrolní činnosti projedná závodní komise lidové kontroly před jeho přijetím s vedoucím organizace, se zúčastněnými společenskými organizacemi a s výborem lidové kontroly, který rozhodl a jejím zřízení.

§ 18

Organizace jsou povinny poskytovat závodním komisím lidové kontroly všestrannou pomoc, provádět pro ně včas a bezplatně administrativní práce, vytvářet potřebné podmínky pro jejich jednání a hradit nezbytné věcné náklady na jejich činnost.

Oddíl pátý

Společná a závěrečná ustanovení

§ 19

(1) Orgány lidové kontroly postupují při výkonu kontroly v orgánech a organizacích a při hodnocení zjištěných skutečností nezávisle na orgánech státního a hospodářského řízení.

(2) Povinnosti a oprávnění orgánů lidové kontroly, jejich členů, pracovníků a spolupracovníků, jakož i povinnosti ostatních orgánů a organizací vůči orgánům lidové kontroly stanoví zákon Federálního shromáždění. [Zákon č. .../1971 Sb., o lidové kontrole.]

(3) Výbory lidové kontroly místních a městských národních výborů jsou oprávněny ukládat funkcionářům a pracovníkům kontrolovaných orgánů a organizací za zaviněné porušení jejich povinností důtku. [Zákon č. .../1971 Sb., o lidové kontrole.] Výbory lidové kontroly městských národních výborů jsou oprávněny ukládat též důtku s pokutou, [Zákon č. .../1971 Sb., o lidové kontrole.] jsou-li k tomu zmocněny výborem lidové kontroly okresního národního výboru.

§ 20

(1) Náhradu mzdy (ušlého výdělku) členům a spolupracovníkům Výboru lidové kontroly České socialistické republiky, krátkodobě uvolněným pro výkon funkce, poskytují ve výši průměrného výdělku organizace, v nichž jsou v pracovním nebo obdobném poměru. Výbor lidové kontroly České socialistické republiky uhradí organizacím na jejich žádost vyplacené náhrady ze svých rozpočtových prostředků. Výbor lidové kontroly České socialistické republiky také poskytuje svým členům a spolupracovníkům náhradu cestovních a jiných výdajů podle příslušných předpisů. [Vyhláška č. 96/1967 Sb., o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů.]

(2) Poskytování náhrad členům a spolupracovníkům výborů lidové kontroly národních výborů upravují předpisy platné pro národní výbory. [Vládní nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů;

vyhláška č. 96/1967 Sb., o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů.]

(3) Náhradu mzdy, jakož i cestovních a jiných výdajů členům a spolupracovníkům závodních komisí lidové kontroly poskytují podle příslušných předpisů [§ 124 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění zák. č. 153/1969 Sb.;

§ 30 a násl. vl. nař. č. 66/1965 Sb., ve znění vl. nad. č. 80/1970 Sb.;

vyhláška č. 96/1967 Sb., o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů.] organizace, v nichž závodní komise lidové kontroly působí.

(4) Členům a spolupracovníkům orgánů lidové kontroly mohou být poskytovány mimořádné odměny za obětavé a úspěšné plnění kontrolních úkolů. Výbor lidové kontroly České socialistické republiky může v dohodě s příslušnými ministerstvy České socialistické republiky vydat k tomu podrobnější předpisy.

§ 21

Předsedům a místopředsedům výborů lidové kontroly, pokud jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, se zachovává pracovní nebo obdobný poměr. Místo mzdy (jiné odměny za práci) obdrží od příslušného národního výboru nebo Výboru lidové kontroly České socialistické republiky přiměřenou odměnu za výkon funkce. Podrobnější úpravu stanoví vláda České socialistické republiky.

§ 22

Ustanovení tohoto zákona o místních, okresních a krajských národních výborech platí i pro jiné národní výbory, které jsou postaveny na roveň místním, okresním nebo krajským národním výborům.

§ 23

Vlála České socialistické republiky může rozhodnout o experimentálním ověřování dalších forem organizačního uspořádání lidové kontroly, zejména v oblasti národního hospodářství. Bližší podmínky a náležitosti stanoví nařízením.

§ 24

Působnost ostatních orgánů státní správy v oblasti kontroly, inspekce a dozoru, upravená zvláštními předpisy, není tímto zákonem dotčena.

§ 25

Ustanovení § 58 až 60 zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, ve znění zákona č. 85/1968 Sb. a zákona ČNR č. 147/1970 Srb., se mění takto:

1. § 58 zní:

"Krajské a okresní národní výbory zřizují výbory lidové kontroly; mohou je též zřídit městské a místní národní výbory, a to po projednání s výborem lidové kontroly příslušného okresního národního výboru."

2. § 59 zní:

"(1) Výbor lidové kontroly národního výboru se skládá z poslanců a z dalších občanů. Předsedu, místopředsedu a ostatní členy výboru lidové kontroly volí a odvolává plenární zasedání národního výboru. Členství ve výboru lidové kontroly je neslučitelné s funkcí předsedy, místopředsedy, tajemníka; předsedy komise a vedoucího odboru příslušného národního výboru nebo národního výboru nižšího stupně anebo s funkcí vedoucího organizace řízené nebo spravované příslušným národním výborem.

(2) Předsedou výboru lidové kontroly je poslanec národního výboru; má právo - není-li členem rady národního výboru - zúčastňovat se Schůzí rady s hlasem poradním. Předsedu výboru lidové kontroly zastupuje místopředseda.

(3) Odborné práce pro výbor lidové kontroly krajského a okresního, popřípadě i městského národního výboru obstarává aparát. Počty pracovníků aparátu a náklady na ně určuje plenární zasedání národního výboru na návrh výboru lidové kontroly."

3. § 60 zní:

(1) Výbor lidové kontroly národního výboru se schází podle potřeby. Na svých schůzích rozhoduje o zásadních otázkách patřících do působnosti výboru. Usnáší se většinou hlasů všech svých členů. Předseda výboru lidové kontroly je oprávněn pozastavit výkon usnesení výboru, má-li za to, že odporuje obecně závaznému právnímu předpisu nebo usnesení národního výboru; předloží pak věc k rozhodnutí nejbližšímu plenárnímu zasedání národního výboru.

(2) O ostatních otázkách, patřících do působnosti výboru lidové kontroly, rozhodují jménem výboru jeho předseda, místopředseda a popřípadě pověření členové a pracovníci v rozsahu svěřené jim pravomoci."

§ 26

(1) Kde se v zákoně o národních výborech a dále v zákoně č. 111/1967 Sb., o hlavním městě Praze, v zákoně č. 175/1968 Sb., o městě Brně, v zákoně ČNR č. 40/1969 Sb., o městě Ostravě, v zákoně ČNR č. 41/1969 Sb., o městě Plzni, popřípadě v jiných předpisech uvádí komise lidové kontroly nebo kde se tím rozumějí pod obecným označením "komise", jde o výbory lidové kontroly.

(2) Dosavadní komise lidové kontroly národních výborů se přeměňují ve výbory lidové kontroly národních výborů.

§ 27

Zrušují se:

a) ustanovení § 81 odst. 2 zákona o národních výborech,

b) čl. II. odst. 1 a čl. IV. odst. 1 zákona ČNR č. 147/1970 Sb., o změnách v soustavě ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky,

c) zákon č. 70/1967 Sb., o komisích lidové kontroly, ve znění zákona č. 85/1968 Sb.

§ 28

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

Obecná část

1. Kontrola - jak zdůraznil XIV. sjezd KSČ je důležitou součástí řízení a účast pracujících na ní významnou náplní socialistické demokracie.

Při rozvíjení kontrolních funkcí socialistického státu připadá významné místo orgánům lidové kontroly. Po přijetí realizační směrnice květnového zasedání ÚV KSČ v roce 1969 bylo vyvinuto značné úsilí, aby v souvislosti s obnovením a upevněním úlohy socialistického svátu, zejména na hospodářském úseku, byla také obnovena soustava orgánů lidové kontroly a svým ostřím zaměřena na boj proti nepořádku, nekázni, nezodpovědnosti a jiným škodlivým tendencím a jevům. Systém práce orgánů lidové kontroly, který se nyní dotváří, má spojovat odbornost se širokou společenskou angažovaností pracujících.

V tomto duchu byla také připravena nová zákonná úprava orgánů lidové kontroly.

2. V souvislosti se změnami ústavního zákona o čs. federaci, provedenými ústavním zákonem č. 125/1970 Sb., a v návaznosti na ústavní zákon č. 126/1970 Sb., kterým byl zřízen Výbor lidové kontroly ČSSR, byl zákonem ČNR č. 147/1970 Sb. zřízen Výbor lidové kontroly ČSR jako ústřední orgán státní správy na úseku kontroly v České socialistické republice.

Předsednictvo ÚV KSČ schválilo ve své schůzi konané dne 12. března 1971 základní směrnici pro zpracování nové zákonné úpravy soustavy orgánů lilové kontroly.

Ze základní směrnice vyplývá především úkol dořešit otázky nového uspořádání lidové kontroly, zvláště na nižších stupních, aby tak odshora až dolů byla vytvořena soustava orgánů lidové kontroly, jakožto důležitý nástroj prosazení politiky strany a státu a ochrany společenských, zejména hospodářských zájmů.

Předloženým návrhem zákona ČNR, který věcně navazuje na zákon ČNR č. 147/1970 Sb., plní se tento úkol v podmínkách České socialistické republiky.

Stejný úkol pro oblast působnosti federace plní příslušný zákon FS a pro Slovenskou socialistickou republiku příslušný zákon SNR.

3. Návrh zákona ČNR upravuje organizační, kompetenční a vztahové otázky týkající se činnosti výborů a komisí lidové kontroly v České socialistické republice, tj. Výboru lidové kontroly ČSR, výborů lidové kontroly národních výborů a závodních komisí lidové kontroly.

Zásady, na nichž navrhovaná úprava spočívá, lze shrnout takto:

a) Uvedené výbory a komise lidové kontroly jsou součástí soustavy orgánů lidové kontroly, jejímž vrcholným článkem v celostátním měřítku je Výbor lidové kontroly ČSSR.

b) Výbory lidové kontroly jsou výkonnými orgány státní moci na příslušných stupních státního řízení. Pokud jde o závodní komise lidové kontroly, jsou to zvláštní kontrolní orgány, v nichž se kloubí prvky státní a společenské kontroly v závodech, podnicích a jiných organizacích.

c) Výbory lidové kontroly vykonávají kontrolu především v rámci působnosti příslušných řídících státních orgánů, a to

- Výbor lidové kontroly ČSR v rámci působnosti vlády ČSR,

- územní výbory lidové kontroly v rámci působnosti KNV, ONV, MěstNV a MNV.

Přitom se umožňuje, aby

- Výbor lidové kontroly ČSR mohl být pověřen Výborem lidové kontroly ČSSR prováděním kontrol odvětví a činností spadajících do působnosti federace,

- výbory lilové kontroly KNV a ONV prováděly kontrolu podniků ústředně řízených (republikovými a popřípadě i federálními orgány).

Závodní komise lidové kontroly budou vykonávat kontrolu v rámci organizací, v nichž působí.

d) Vztahy mezi orgány lidové kontroly navzájem i k příslušným řídícím státním orgánům se zakládají na principu demokratického centralismu. Ve vztazích Výboru lidové kontroly ČSR a územních výborů lidové kontroly se uplatňují v podstatě tytéž zásady,.které platí pro vztahy ministerstev republiky k výkonným orgánům národních výborů. Vztahy mezi příslušnými výbory lidové kontroly a závodními komisemi lidové kontroly se s hledem na povahu závodních komisí lidové kontroly stanoví tak, že půjde o usměrňování kontrolní činnosti závodních komisí lidové kontroly a o poskytování jim metodické pomoci.

e) Orgány lidové kontroly jsou kolektivními orgány. Úspěšné rozvíjení jejich činnosti je přímo závislé na aktivitě jejich členů i širšího okruhu spolupracovníků. V zájmu vytvoření příznivých podmínek v tomto směru se upravují poměry členů a spolupracovníků orgánů lidové kontroly obdobným způsobem, jako je tomu u poslanců a spolupracovníků národních výborů.

4. Jednotně pro celou soustavu orgánů lidové kontroly v ČSSR se upravují příslušným zákonem Federálního shromáždění pravidla pro výkon kontroly, práva a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných a sankční oprávnění orgánů lidové kontroly.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP