ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1969

I. volební období

27

Vládní návrh

Zákon

České národní rady

ze dne……………1969

o Státním fondu pro zúrodnění půdy

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

(1) Ke zvýšení péče a půdu a její úrodnost se zřizuje při ministerstvu zemědělství a výživy České socialistické republiky Státní fond pro zúrodnění půdy (dále jen "Fond").

(2) Fond ve všech věcech spravuje a jeho jménem jedná ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky (dále jen "správce Fondu").

(3) Za hospodaření s prostředky Fondu odpovídá ministr zemědělství a výživy vládě České socialistické republiky a České národní radě.

§ 2

Kontrolu hospodaření s prostředky Fondu provádí ministerstvo financí České socialistické republiky.

§ 3

Správce Fondu sestavuje každoročně rozpočet a závěrku Fondu, které předkládá ministerstvu financí České socialistické republiky ve lhůtách stanovených pro sestavování státního rozpočtu České socialistické republiky (dále jen "státní rozpočet") a státního závěrečného účtu k projednání. Rozpočet a závěrku Fondu připojí ministerstvo financí České socialistické republiky k návrhu státního rozpočtu a státníka závěrečného účtu předkládaného vládě České socialistické republiky a České národní radě ke schválení. Současně se závěrkou předloží správce Fondu vyhodnocení vynaložených prostředků Fondem.

§ 4

Finančními zdroji Fondu jsou:

a) náhrady za odnětí součásti zemědělského půdního fondu zemědělské výrobě odváděné do státního rozpočtu podle § 16 zákona č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen "zákon"),

b) prostředky plánované ve státním rozpočtu na výstavbu hlavních melioračních zařízení (kostry pro odvodnění a závlahy) a úpravy vodních vaků ve správě organizací v působnosti ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, pokud těchto úprav je třeba k provedení vodohospodářských meliorací a k přímému zvýšení výnosnosti zemědělských pozemků (dále jen "vodní toky"),

c) část dotací z celkového objemu prostředků ze státníka rozpočtu pro odvětví zemědělství ve výši uvažované pro podporu výstavby melioračních detailů,

d) prostředky rozpočtované na údržbu hlavních melioračních zařízení,

e) subvence určené na rekultivaci půdy neinvestičního charakteru obsažené ve stabilizačních dotacích pro zemědělské podniky,

f) prostředky ze státního rozpočtu určené podle vládního nařízení č. 47/1955 Sb., o opatřeních v oboru hospodářsko-technických úprav pozemků, na jejich realizaci.

§ 5

Dalšími zdroji Fondu budou:

a) úroky z prostředků Fondu uložených u Státní banky československé z půjček, poskytnutých Fondem žadatelům,

b) splátky půjček žadatelů,

c) splátky půjček a příspěvků žadatelů v případech, kdy byla znemožněna zemědělské využití zúrodněné půdy,

d) hmotný postih žadatelů v případech, kdy nebylo prostředků Fondu využito podle stanovených podmínek,

e) další zdroje, pokud budou stanoveny zvláštními předpisy.

§ 6

Pro finanční hospodaření Fondu se zřídí u Státní banky československé samostatný účet.

§ 7

(1) Z finančních zdrojů Fondu se mohou poskytovat subvence nebo půjčky na

a) výstavbu, rekonstrukci a údržbu hlavních melioračních zařízení a úprav vodních toků,

b) plošné - systematické nebo sporadické odvodnění pozemků,

c) závlahy všech druhů včetně závlah hnojivých,

d) terénní úpravy honů (odstraňování terénních nerovností),

e) úpravy orné půdy, luk a pastvin k trvalému zvýšení úrodnosti půd (zvýšení vrstvy ornice apod.),

f) protierozní opatření,

g) povážení vhodnými přírodními nebo odpadními hmotami k trvalému zlepšení půdní struktury (rybniční bahno, slín, popílek, struska apod.),

h) odstraňování pevnůstek, zákopů, jam po bombardování apod., pokud jsou na překážku pro velkovýrobní způsob hospodaření,

ch) odstraňování demolic, které brání hospodaření na zcelených honech,

i) budování hnojišť, močůvkových jímek a kompostáren,

j) meliorační vápnění,

k) pozemkové úpravy (zemní práce - shrnování mezí, zahrnování úvozů, zrušení cest a další drobné práce stroji),

1) ostatní zúrodňovací práce

- rekultivace luk a pastvin (úpravy vodních poměrů, odstraňování kamenů, balvanů, keřů, náletů dřevin, terénní úpravy půdy pro první osev),

- rekultivace nevyužívané zemědělské půdy,

- čištění rybníků z důvodu řešení vodního režimu,

- rekultivace písčitých půd,

- technické úpravy půdy (rekultivace starých cest, úvozů, skládek materiálu, materiálových jam apod.),

- terasování svahů,

m) náklady na údržbu a provoz melioračních staveb a zařízení.

(2) Na rekultivaci pozemků, které provádí investor podle § 7 odst. 2 písm. g), § 11 odst. 1 písm. a) a § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 53/1966 Sb. se subvence ani půjčky neposkytují. Tyto subvence (půjčky) se neposkytují také účelovým rekultivačním podnikům v působnosti ministerstva průmyslu České socialistické republiky.

§ 8

(1) O použití finančních prostředků Fondu k účelům uvedeným v § 7 zákona rozhoduje správce Fondu v souladu s investiční a subvenční politikou ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky.

(2) Prostředky poskytované z Fondu jsou účelově vázány. Žadatel je povinen použít jich podle stanovených podmínek (§ 9 odst. 1 zákona).

(3) Prostředky Fondu na intenzifikaci půdního fondu se poskytují buď jako subvence nebo jako úročitelné půjčky.

Výše poskytovaných prostředků a jejich způsob se stanoví podle efektivnosti a národohospodářské účelnosti s přihlédnutím k finanční situaci žadatele a jeho schopnosti zamýšlené akce realizovat a využívat.

Subvence poskytované Fondem mají charakter subvencí podmíněně nenávratných. Nebude-li jich využito podle stanovených směrnic (§ 10 odst. 1 zákona) zejména pro intenzívní a efektivní využívání zúrodňovacích prací, je žadatel povinen vrátit subvenci, popřípadě její část.

§ 9

Prostředky Fondu se poskytují žadatelům podle podmínek stanovených ve směrnicích, které vydá ministr zemědělství a výživy České socialistické republiky, po dohodě s ministrem financí České socialistické republiky. Žadateli mohou být socialistické organizace hospodařící na půdě, popřípadě i jednotlivě hospodařící rolníci, kteří se sdruží k jednorázovému nebo trvalému provádění úprav zemědělské půdy za účelem jejího zúrodnění.

K provádění zúrodňovacích akcí celostátního významu (např. zkoušení nových forem ve zúrodňování) se mohou poskytovat prostředky Fondu žadatelům přímo.

§ 10

Zůstatek finančních prostředků Fondu koncem roku nepropadá.

§ 11

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

Důvodová zpráva

Jednou z hlavních podmínek zajištění výživy obyvatelstva převážně z vlastních zdrojů je zvýšení péče o půdní fond, jeho racionální využití a soustavné zúrodňování. Současný stav hospodaření s půdou je velmi neuspokojivý. Celková výměra zemědělské půdy se rok od roku snižuje. Patříme mezi státy s největšími úbytky půdy v celé Evropě. Jen v českých zemích se zmenšila výměra zemědělského půdního fondu v posledních 6 letech téměř o 100 000 ha. V minulém roce nám ubylo dalších 13 551 ha zemědělské půdy, takže dnes připadá v ČSR na 1 obyvatele již jen 45,3 arů zemědělské půdy.

Za této situace není péče o půdu a zvyšování její úrodnosti jen věcí zemědělství, ale stává se záležitostí celospolečenského dosahu.

Na území České socialistické republiky je značná výměra zamokřených půd, půd, které potřebují závlahu, nekulturních luk a pastvin, jejichž intenzívní využití a zařazení do výrobního procesu bude možné pouze za účasti státu.

Podle dosud provedených rozborů a komplexního průzkumu půd je 664 000 ha znehodnoceno zamokřením. Přitom zanedbané vodní toky zaplavují dalších cca 150 000 ha zemědělské půdy. Na druhé straně trpí na 332 000 ha půdy nedostatkem vláhy. Zhruba 500 000 ha našich luk a pastvin vyžaduje radikální zúrodnění. Převážná část půd je kyselá a potřebuje vápnění a u 250 000 ha je potřeba vápnění velmi akutní.

Dosavadní průběh zúrodňovacích prací je nutno v zájmu zamezení rychle postupující degradace této půdy urychlit podstatným posílením vkladů do půdy.

Pro rok 1969 se počítá s celkovým rozsahem melioračních a zúrodňovacích prací ve výši zhruba 1080 mil. Kčs. Z toho vlastní zdroje zemědělských podniků by měly činit cca 190 mil. Kčs. Prostředky přidělené ze státního rozpočtu pro odvětví zemědělství a určené pro meliorace a zúrodňovací práce by činily cca 607 mil. Kčs. Zbytek činí část stabilizačních dotací, která má být převedena do "Fondu", odvody za odňatou půdu a prostředky na pozemkové úpravy.

Pro rok 1970 se počítá s rozsahem melioračních a zúrodňovacích prací cca o 85 mil. Kčs vyšším oproti roku 1969.

Vzhledem ke zvláštní povaze zúrodňovacích prací, tvořících komplex opatření celospolečenského dosahu, která nezasahují současně časově, místně a rovnoměrně do všech zemědělských podniků, není možno tento problém řešit plně ekonomickými nástroji, nýbrž účelově.

Současně je nutno diferencovaně řešit poskytování příspěvků a půjček na meliorační a zúrodňovací práce v určitých oblastech, kde úprava vláhových poměrů v půdě zásadně podmiňuje intenzitu zemědělské výroby.

Jde především o oblasti:

Třeboňské a Chebské pánve, Opočenské kotliny a Jeseníků, Kopanic, jižní Moravy (okresy Znojmo a Břeclav) a oblasti 8 pohraničních okresů kategorie "A".

K prosazování centrálního zájmu na zúrodňování půdy v souladu s melioračními programy okresů a závěry komplexního rozboru půd k operativnějšímu a účelnějšímu využívání prostředků státního rozpočtu a ke zvýšení účinnosti kontroly na efektivním využívání těchto prostředků, navrhuje se zřídit při ministerstvu zemědělství a výživy ČSR Státní fond pro zúrodnění půdy (dále jen "Fond").

Návrh na zřízení Fondu vychází ze

- zásad fondového hospodářství, jež jsou součástí návrhu ministerstva financí a pojetí, členění a úloze státního rozpočtu ve zdokonalené soustavě řízení národního hospodářství (část VII) schváleného vládou dne 23. září 1966,

- § 16 zákona č. 53/1966 Sb., a ochraně zemědělského půdního fondu, který stanoví, že náhrady za odnětí půdy zemědělské výrobě mají být použity k rozvoji zemědělské výroby, zejména k zúrodnění a rekultivaci zemědělské půdy.

Se zřízením Fondu nebudou spojeny další požadavky na státní rozpočet.

Fond se zřizuje při ministerstvu zemědělství a výživy ve smyslu zásad a postavení, úloze a členění státního rozpočtu, schválených vládou dne 23. září 1966.

Fond bude spravovat a jeho jménem ve všech věcech jednat ministerstva zemědělství a výživy ČSR.

Fond vymezí svůj ekonomicky uzavřený okruh příjmů a výdajů a bude hospodařit relativně samostatně. Nebudou na něj přenášeny důsledky výkyvů rozvoje hospodářství v jednotlivých letech. Vyčleněním určitých finančních prostředků a subvencí včetně náhrad podle § 16 zákona č. 53/1968 Sb. do Fondu (§ 4) k účelovému použití na krytí nákladů na zúrodnění půdy (dříve financovaných ze státního rozpočtu) bude napomáhat nejen větší stabilitě při krytí Fondem zajišťovaných společenských potřeb, ale též posílení rovnováhy v rozvoji hospodářství v nové soustavě řízení. Prostřednictvím Fondu bude zabezpečena lepší kontrola hospodaření s prostředky určenými k financováni komplexu opatření, směřujících k maximální intenzifikaci půdního fondu a zároveň podnícena hmotná zainteresovanost podniků na dalším zúrodňování půdy v souladu s celospolečenskými zájmy.

Zdroje Fondu budou tvořit:

a) náhrady za odnětí součásti zemědělského půdního fondu zemědělské výrobě odváděné do státního rozpočtu podle § 16 zákona č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,

b) prostředky plánované ve státním rozpočtu na výstavbu hlavních melioračních zařízení (kostry pro odvodnění a závlahy) a úpravy vodních toků ve správě organizací v působnosti ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, pokud těchto úprav je třeba k provedení vodohospodářských meliorací a k přímému zvýšení výnosnosti zemědělských pozemků (dále jen vodní toky),

c) část dotací z celkového objemu prostředků ze státního rozpočtu pro odvětví zemědělství ve výši uvažované pro podporu výstavby melioračních detailů,

d) prostředky rozpočtované na údržbu hlavních melioračních zařízení,

e) subvence určené na rekultivaci půdy neinvestičního charakteru, obsažené ve stabilizačních dotacích pro zemědělské podniky,

f) prostředky ze státního rozpočtu určené padlo vládního nařízení. č. 47/1955 Sb., o opatřeních v oboru hospodářsko-technických úprav pozemků, na jejich realizaci.

Dalšími zdroji Fondu budou:

a) úroky z prostředků Fondu uložených u Státní banky československé z půjček, poskytnutých Fondem žadatelům,

b) splátky půjček žadatelů,

c) splátky půjček a příspěvků žadatelů v případech, kdy byla znemožněna zemědělské využití zúrodněné půdy,

d) hmotný postih žadatelů v případech, kdy nebylo prostředků Fondu využito dle stanovených podmínek,

e) další zdroje, pokud budou stanoveny zvláštními předpisy.

Finanční pomoc Fondu mohou za stanovených podmínek využívat všechna odvětví národního hospodářství včetně hospodářství řízeného národními výbory.

Z Fondu mohou být poskytovány subvence nebo půjčky (popřípadě obojí současně) všem žadatelům včetně jednotlivě hospodařících rolníků. Subvence a půjčky mohou být poskytovány jen na takové práce (i neinvestiční povahy), jimiž se trvale zvýší úrodnost zemědělské půdy (§ 7 odst. 1 zákona).

(1) Z finančních zdrojů Fondu se mohou poskytovat subvence nebo půjčky na

a) výstavbu, rekonstrukci a údržbu hlavních melioračních zařízení a úprav vodních toků,

b) plošně-systematické nebo sporadické odvodnění pozemků,

c) závlahy všech druhů včetně závlah hnojivých,

d) terénní úpravy honů (odstraňování terénních nerovností),

e) úpravy orné půdy, luk a pastvin k trvalému zvýšení úrodnosti půd (zvýšení vrstvy ornice apod.),

f) protierozní opatření,

g) povážení vhodnými přírodními nebo odpadními hmotami k trvalému zlepšení půdní struktury (rybniční bahno, slín, popílek, struska apod.),

h) odstraňování pevnůstek, zákopů, jam po bombardování apod., pokud jsou na překážku pro velkovýrobní způsob hospodaření,

ch) odstraňování demolic, které brání hospodaření na zcelených honech,

i) budování hnojišť, močůvkových jímek a kompostáren,

j) meliorační vápnění,

k) pozemkové úpravy (zemní práce - shrnování mezí, zahrnování úvozů, zrušení cest a další drobné práce stroji),

l) ostatní zúrodňovací práce,

- rekultivace luk a pastvin (úpravy vodních poměrů, odstraňování kamenů, balvanů, keřů, náletů dřevin, terénní úpravy půdy pro první osev),

- rekultivace nevyužívané zemědělské půdy,

- čištění rybníků z důvodu řešení vodního režimu,

- rekultivace písčitých půd,

- technické úpravy půdy (rekultivace starých cest, úvozů, skládek materiálu, materiálových jam apod.),

- terasování svahů,

m) náklady na údržbu a provoz melioračních staveb a zařízení.

Subvence ani půjčky nebudou poskytovány účelovým podnikům v působnosti ministerstva průmyslu (býv. ministerstva hornictví). Rovněž tak nebudou z Fondu poskytovány prostředky

a) na zúrodňování jiných zemědělských pozemků nebo k rekultivaci jiné půdy, pokud v nezbytných případech odůvodněných společenským zájmem musí dojít k odnětí součástí zemědělského půdního fondu nebo ke ztížení jeho využití (§ 7 odst. 2 pístu g) zákona č. 53/1966 Sb.);

b) k zahlazení následků těžební nebo jiné průmyslové činnosti včetně rekultivace (§ 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 53/1966 Sb.);

c) k provedení zúrodnění zemědělských pozemků nebo rekultivace jiných pozemků tak, aby byly schopny zemědělského využití (jde o opatření, která podle § 20 odst. 1 zákona č. 53/1966 Sb. provádí organizace za účelem snížení odvodu za trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě předepsaného okresním národním výborem).

O poskytnutí prostředků z Fondu bude rozhodovat ministerstvo zemědělství a výživy jako správce Fondu s přihlédnutím k důležitosti, efektivnosti a možnostem realizace a využití zúrodňovacích akcí a finanční situaci žadatele. Správce Fondu může vázat poskytování prostředků zejména také na podmínky, jimiž se prováděné práce zlevní, nebo zkrátí doba návratnosti vynaložených prostředků.

Prostředky za odňatou zemědělskou půdu podle § 16 zákona č. 53/1966 Sb., které budou organizace odvádět v jednotlivých okresech, budou ve výši až do 50 % z odvedené částky přiděleny k dispozici v okresech nebo oblastech k použití na zúrodnění půdy podle zásad Fondu pro zúrodnění půdy.

Prostředky poskytované z Fondu budou zásadně účelově vázány na konkrétní zúrodňovací akce. Při jejich poskytování bude dbáno, aby zemědělské podniky byly ve větší míře zainteresovány na efektivním využívání vynakládaných nákladů na intenzifikaci půdního fondu.

Subvence poskytované Fondem budou proto mít charakter subvencí podmíněně nenávratných. To znamená, že budou-li žadatelem využity podle předem stanovených podmínek (§ 9 odst. 1 zákona č. 53/1966 Sb.), žadatel bude povinen je úměrně vrátit. Jestliže žadatel bude podmínky pro poskytnutí subvence, spočívající zejména v intenzívním a efektivním využívání zúrodňovacích akcí, zpravidla po dobu 10 let plnit, bude subvence považována za nenávratnou. Kontrolu plnění stanovených podmínek bude provádět nadřízený orgán žadatele, popřípadě orgán pověřený správcem Fondu. Jestliže tento orgán zjistí, že předpokládaná doba návratnosti vynaložených prostředků na zúrodnění byla krátká, může ji v případech žadatelem nezaviněných prodloužit a v případech jím zaviněných rozhodnout, že žadatel subvenci vrátí celou, popřípadě její část.

Obdobným způsobem bude postupováno při odnětí zúrodněné půdy zemědělské výrobě, na kterou byla poskytnuta subvence z Fondu a rovněž v případech, kdy k znehodnocení půdy dojde vnějšími vlivy (exhalace, znehodnocení půdy jedovatými odpadními vodami apod.).

Půjčky poskytované Fondem budou zpravidla bezúročné a splatné maximálně do 10 let.

Prostředky z Fondu budou poskytovány podle podmínek stanovených směrnicemi, které vydá ministerstva zemědělství a výživy ČSR v dohodě s ministerstvem financí ČSR.

Tyto směrnice zejména stanoví,

- že žadatelé musí prokázat technickou o ekonomickou efektivnost opatření pro zúrodnění zemědělských půd,

- v kterých případech bude žadateli poskytnuta subvence nebo k jeho žádosti půjčka.

Kromě toho směrnice upraví 1 případy, ve kterých může správce Fondu uložit žadateli vrácení celé subvence nebo její části.

Správce Fondu sestaví každoročně rozpočet a závěrku Fondu a předloží ji ministerstvu financí ČSR. Ministr zemědělství a výživy ČSR současně se závěrkou předloží vyhodnocení vynakládaných prostředků z Fondu. Ministerstvo financí ČSR připojí rozpočet a závěrku Fondu k návrhu státního rozpočtu a státního závěrečného účtu předkládaného vládě ČSR a České národní radě.

V Praze dne 20. května 1969

Předseda vlády ČSR:

Ing. Stanislav Rázl


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP