Kolaříková Heda

nar. 14. 9. 1921

bytem Jihlava, Vrchlického 21

vdaná

národnost česká

pův. povolání obch. příručí

členka KSČ

Má základní školní vzdělání a pracuje jako ředitelka v n. p. Drobné zboží v Jihlavě.

Je nositelkou vyznamenání "Za vynikající práci".

Je poslankyní ČNR a pracovala v její státoprávní komisi.

Kouba Jindřich

nar. 29. 6. 1917

bytem Řípec čp. 71, okr. Tábor

ženatý

národnost česká

pův. povolání mzdový účetní

člen KSČ

Je absolventem reálky s maturitou. V současné době je předsedou Jihočeského KNV. Je členem ÚV KSČ a členem předsednictva Jihočeského KV KSČ.

Je nositelem Řádu práce a vyznamenání "Za zásluhy o výstavbu".

Je poslancem ČNR a pracoval v její státoprávní komisi.

Kučera Jaroslav

nar. 5. 7. 1920

bytem Cheb, nám. Pohraniční stráže 7

ženatý

národnost česká

pův. povolání mzd. účetní

člen ČSS

Je absolventem gymnasia s maturitou. Později získal odbornou kvalifikaci frézaře a pracuje v n. p. ESKA v Chebu. Je členem předsednictva ÚV ČSS a předsednictva KV ČSS v Plzni.

Je poslancem České národní rady a dosud pracoval v její organizační komisi.

Losseová Jarmila

nar. 8. 8. 1932

bytem Rychnov n. Kn., tř. Rudé armády 857

vdaná

národnost česká

pův. povolání modistka

členka KSČ

Má základní školní vzdělání a je vyučena modistkou. Absolvovala ÚPŠ ČSM a tříletou VÚML. Nyní zastává funkci tajemnice OV ČSŽ v Rychnově n. Kn. Je členkou OV KSČ, ZV ROH a ORPO ČSM.

Je poslankyní ČNR a pracovala v její kulturní komisi.

Löbl Karel Ing. DrSc.

nar. 21. 9. 1925

bytem Praha

národnost česká

pův. povolání výzk. pracov.

člen ČSS

Je absolventem ČVUT a doktorem technických věd. Až do roku 1968 pracoval ve výzkumu kovových materiálů a technologie, později jako vedoucí pracovník Státního výzkumného ústavu materiálu a technologie v Praze. V roce 1968 byl jmenován náměstkem ministra techniky.

Je místopředsedou ÚV ČSS.

Poslancem České národní rady byl zvolen 21. 12. 1968.

Macura Josef JUDr.

nar. 29. 4. 1919

bytem Český Těšín, Dimitrovova 18

ženatý

národnost polská

pův. povolání učitel

bez stranické příslušnosti

Je absolventem právnické a filosofické fakulty. Nyní pracuje jako metodický pracovník Krajského pedagogického ústavu, pracoviště v Ostravě. Je místopředsedou HV PZKO v Českém Těšíně a předsedou ZV ROH při Krajském pedag. ústavu.

Je nositelem vyznamenání "Za vynikající práci".

Je poslancem České národní rady a pracoval v její státoprávní komisi.

Machač Jaromír PhDr., gen. por.

nar. 13. 6. 1923

bytem Praha 6, Kotěrova 7

ženatý

národnost česká

pův. povolání dělník

člen KSČ

Je absolventem Vojenské politické akademie Klementa Gottwalda, Ústřední politické školy při ÚV KSČ, Vyššího akademického kursu při Vojenské politické akademii V. I. Lenina.

Je nositelem 16 čs., sovětských a polských řádů, vyznamenání a medailí.

Je členem ÚV socialistické akademie.

Je poslancem ČNR a pracoval v její státoprávní komisi.

Malý Jiří

nar. 13. 3. 1921

bytem Kadaň, okr. Chomutov

národnost česká

pův. povolání dělník

člen KSČ

Má základní školní vzdělání. Nyní pracuje jako dělník na dole Merkur v Tušimicích a je vedoucím brigády socialistické práce.

Je funkcionářem ROH a KSČ.

V letech 1953 - 1964 byl poslancem KNV.

Poslancem ČNR zvolen 21. 12. 1968.

Matějka Miloš JUDr.

nar. 17. 12. 1925

bytem Rychnov n/Kn., Jiráskova 1071

ženatý

národnost česká

pův. povolání úředník

člen ČSS

Je absolventem právnické fakulty KU v Praze, nyní pracuje jako vedoucí zásobování v n. p. Automobilové závody Kvasiny. Je členem prac. právní komise OOR v Rychnově n/Kn. a místopředs. TJ Spartak Rychnov n/Kněžnou.

Je poslancem České národní rady a pracoval v její státoprávní komisi.

Matějková Anna RNDr.

nar. 15. 10. 1920

bytem Čáslav, Palackého 204

vdova

národnost česká

pův. povolání lék. labor.

členka ČSS

Je absolventkou přírodověd. fakulty KU v Praze. Nyní pracuje jako okrs. lékárnice v OÚNZ v Kutné Hoře. Je poslankyní ONV, předs. zdrav. komise ONV, členkou ÚV Čs. svazu žen, KV obránců míru a předs. ÚV ČSS.

Je poslankyní České národní rady a pracovala v její kulturní komisi.

Matyáš Mirko JUDr.

nar. 22. 1. 1919

bytem Teplice III., Palackého 1175

ženatý

národnost česká

pův. povolání úředník

bez stranické příslušnosti

Je absolventem právnické fakulty KU v Praze. Pracoval jako ředitel "Výstavby koridoru Most, odštěpný závod obor. ředitel. SHD v Mostě". Nyní je místopředsedou Severočeského KNV. Je členem předsednictva OV SPB. Má Pamětní medaili k 20. výročí osvobození.

Je poslancem České národní rady, byl členem jejího předsednictva a pracoval v její organizační komisi.

Mikeska Jan

nar. 14. 10. 1930

bytem Pardubice - Dukla, Sov. armády 2287

ženatý

národnost česká

pův. povolání stroj. zámečník

člen KSČ

Má základní školní vzdělání a je vyučen strojním zámečníkem. Pracuje ve Východočeských chemických závodech Syntesia v Semtíně u Pardubic.

Je poslancem ČNR a pracoval v její správní komisi

Motlík Václav

nar. 14. 1. 1914

bytem Horšice č. 71, okr. Plzeň - jih

ženatý

národnost česká

pův. povolání jeřábník

člen KSČ

Má základní vzdělání a absolvoval dvouletou ekonomickou školu zemědělskou. Nyní je předsedou JZD Velký říjen v Horšicích.

Obdržel dvakrát titul Vynikající pracovník socialistického zemědělství a Budovatel socialistického zemědělství.

Je členem představenstva Okresního zemědělského sdružení Plzeň - jih, výboru ZO KSČ a místopředsedou přípravného výboru HD v Přešticích.

Je poslancem ČNR a pracoval v její státoprávní komisi.

Návorková Marie

nar. 5. 12. 1935

bytem v Čes. Budějovicích, Mladá, ul. K. V. Raise č. 55

národnost česká

pův. povolání dělnice

členka KSČ

Má základní školní vzdělání. Nyní pracuje jako dělnice v n. p. Koh-i-Noor. Je předsedkyní ZO KSČ, CZV a členkou předsednictva OV KSČ. Aktivně pracovala jako funkcionářka ČSM.

Poslankyní ČNR byla zvolena 21. 12. 1968.

Neubert Karel

nar. 27. 4. 1915

bytem Brno, Klusáčkova 5/A

národnost česká

pův. povolání dělník

člen KSČ

Vyučil se strojním zámečníkem a pracoval jako dělník, později jako podnikový ředitel Závodů G. Klimenta v Třebíči - Borovině. V r. 1964 byl zvolen předsedou Jihomoravského KNV a tuto funkci zastává dosud.

Je členem předsednictva ÚV KSČ a byra ÚV KSČ pro řízení stranické práce v českých zemích.

Poslancem ČNR byl zvolen 21. 12. 1968.

Neumann Jan

nar. 19. 9. 1920

bytem Brno, Čápkova č. 3

ženatý

národnost česká

pův. povolání účetní

člen KSS

Je absolventem obchodní školy a kursu státního účetnictví na právnické fakultě. Nyní pracuje jako vnitropodnikový kontrolor v družstvu Konekta, Brno. Je poslancem Jihomoravského KNV a členem krajské zdravotní komise, MěV NF v Brně a předsedou krajského protialkoholního sboru.

Je nositelem vyznamenání "Za zásluhy o výstavbu", medaile rady MěNV Brno k 15. výročí osvobození a pamětního listu MěNV Brno k 20. výročí osvobození.

Je poslancem České národní rady a pracoval v její správní komisi.

Novotný Václav

nar. 29. 9. 1924

bytem Příbram VII./294

ženatý

národnost česká

pův. povolání dělník

člen KSČ

Má základní školní vzdělání, pracuje jako horník v n. p. Uranové doly, Příbram. Je členem Oborové komise ROH pro uranový průmysl.

Je nositelem vyznamenání "Pracovní obětavost", Zlaté spony a Stříbrné spony.

Je poslancem ČNR a pracoval v její organizační komisi.

Onderek Zdeněk

nar. 18. 12. 1943

bytem Ostrava 4, Vyškovická 123/8

ženatý

národnost česká

pův. povolání dělník

člen KSČ

Je absolventem střední průmyslové hutní školy s maturitou a pracuje jako mistr v n. p. NHKG Ostrava - Kunčice. Zastával řadu funkcí v ČSM a je předsedou CZV ČSM.

Je poslancem ČNR a pracoval v její ekonomické komisi.

Pacovský Rudolf

nar. 10. 7. 1921

bytem Praha 4, Podolská č. 122

národnost česká

pův. povolání obchodní příručí

člen KSČ

Má středoškolské vzdělání. Zastává funkci tajemníka ÚRO a je předsedou přípravného výboru České rady odborových svazů. Je nositelem vyznamenání "Za zásluhy o výstavbu".

Je poslancem ČNR a pracoval v její státoprávní komisi.

Pauly Jan

nar. 22. 8. 1910

bytem Praha 5, U Nikolajky č. 25

ženatý

národnost česká

pův. povolání úředník

člen ČSL

Je absolventem gymnasia a abiturientského kursu při obchodní akademii. Je ústředním tajemníkem čs. strany lidové, místopředsedou ÚV NF a poslancem Středočes. KNV.

Nyní byl jmenován ministrem vlády ČSSR.

Je členem ÚV SPB a KV Obránců míru.

Je nositelem vyznamenání "Za Vynikající práci", má "Pamětní medaili k 20. výročí osvobození", "Pamětní medaili 2. odboje" a vyznamenání za "Zásluhy o budování Středočeského kraje (I. stupně)"

Je poslancem České národní rady.

Pelnář Jan

nar. 24. 4. 1911

bytem Praha

ženatý

národnost česká

pův. povolání zedník

člen KSČ

Je absolventem Ústřední politické školy ÚV KSČ. Zastával řadu stranických a veřejných funkcí, mezi jinými předsedy Západočeského KNV. Nyní je ministrem vnitra ČSSR, členem ÚV KSČ a členem KV KSČ.

Je nositelem Řádu práce, vyznamenání "Za zásluhy o výstavbu" a Řádu 25. února II. stupně.

Je poslancem ČNR.

Piverka Walter

nar. 4. 8. 1931

bytem Chodov - Vítězná 623, okr. Sokolov

ženatý

národnost německá

pův. povolání elektrotech.

bez stranické příslušnosti

Je absolv. Vyšší prům. šk. elektrotechn. a pracuje jako energetik v n. p. 25. únor Vintířov, závod Lipnice. Je členem okr. komise pro spolupráci mezi občany něm. národn. v Sokolově.

Je poslancem České národní rady a pracoval v její státoprávní komisi.

Poláček Karel

nar. 7. 7. 1913

bytem Praha

národnost česká

pův. povolání soustružník

člen KSČ

Po vyučení pracoval jako soustružník, později technický úředník. Nyní je předsedou URO a kandidátem předsednictva ÚV KSČ. Zastával řadu významných stranických, veřejných, státních a odborářských funkcí jako poslanec NS, předseda KV KSČ, ministr, náměstek předsedy vlády, předseda ÚV OS KOVO a místopředseda ÚRO.

Je nositelem Řádu práce, vyznamenání "Za zásluhy o výstavbu", Řádu 25. února, Za zásluhy - 10 let LM, Řádu rudého praporu práce (SSSR) a Korejského řádu práce.

Poslancem České národní rady byl zvolen 21. 12. 1968.

Ptáček Milan Ing.

nar. 17. 3. 1933

bytem Uherské Hradiště Mojmírova 927

ženatý

národnost česká

pův. povolání ekonom

člen KSČ

Je absolventem Vysoké školy ekonomické. V současné době je místopředsedou ONV v Uh. Hradišti a předsedou jeho plánovací komise.

Je poslancem České národní rady a pracoval v její správní komisi

Rázl Stanislav Ing.

nar. 13. 4. 1920

bytem Praha

národnost česká

pův. povolání barvíř

člen KSČ

Je absolventem Vysoké školy chem. inženýrství. Pracoval původně jako dělník, poté referent a dále jako vedoucí pracovník ministerstva chemického průmyslu. Od roku 1968 byl ministrem chemického průmyslu. Nyní je předsedou vlády České socialistické republiky.

Je nositelem vyznamenání "Za zásluhy o výstavbu".

Poslancem České národní rady byl zvolen 21. 12. 1968.

Rusek Antonín Ing., CSc.

nar. 4. 1. 1926

bytem Brno, Dřevařská 20

ženatý

národnost česká

pův. povolání veř. pracovník

člen KSČ

Je absolventem Vysoké školy ekonomické, kandidátem ekonomických věd. Pracuje jako docent politické ekonomie Vysokého učení technického v Brně. Je členem Čs. ekonomické společnosti.

Je poslancem České národní rady a členem jejího předsednictva a zastával funkci předsedy její organizační komise.

Rychtrmoc Zdeněk

nar. 6. 1. 1929

bytem Vysoká n/Labem, okr. Hradec Králové

ženatý

národnost česká

pův. povolání sedlář

člen KSČ

Je absolventem jedenáctiletky, vyučen sedlářem. Nyní pracuje jako zámečník v n. p. Chepos, Hradec Králové.

Je členem finanční komise MNV Vysoká n/Labem.

Je poslancem České národní rady a pracoval v její organizační komisi.

Skopal Jaroslav Ing.

nar. 24. 9. 1936

bytem Přerov, Wurmova 13

národnost česká

pův. povolání stroj. inženýr

člen ČSS

Je absolventem VUT a pracuje jako strojní inženýr v Přerovských strojírnách. Je členem POV ČSS, předsedou ZO ČSS na závodě a členem ZV ROH.

Poslancem České národní rady byl zvolen 21. 12. 1968.

Smutný Rudolf Ing.

nar. 23. 4. 1923

bytem Ústí n/Labem Na Vyhlídce 13

národnost česká

pův. povolání výzk. prac.

bez stranické příslušnosti

Je absolventem ČVUT a pracuje jako samostatný výzk. pracovník ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Ústí n/Labem.

Aktivně pracuje v ROH a je členem ÚVOS chemie.

Je nositelem odznaku "Vzorný pracovník" a stříbrného odznaku ROH.

Poslancem České národní rady byl zvolen 21. 12. 1968.

Sobotníková Olga JUDr.

nar. 4. 1. 1928

bytem Valtice 658, okr. Břeclav

vdova

národnost česká

pův. povolání úřednice

členka KSČ

Je absolventkou právnické fakulty Karlovy University v Praze. Nyní pracuje jako zástupkyně vedoucího odboru sociálního zabezpečení a zdravotnictví ONV Břeclav.

Je poslankyní ONV, tajemnicí zdravotní komise ONV a předsedkyní okr. interrupční komise.

Je poslankyní ČNR a pracovala v její správní komisi.

Souček Jiří Ing.

nar. 9. 10. 1932

bytem Kolín II., Sluneční 71

ženatý

národnost česká

pův. povolání chemik

člen KSČ

Je absolventem Vysoké školy technické. Pracuje jako vedoucí technologické skupiny n. p. VCHZ Synthesia, závod Kolín.

Je členem CZV KSČ. Je laureátem státní ceny Klementa Gottwalda.

Je poslancem ČNR a pracoval v její kulturní komisi.

Srb Jaroslav JUDr.

nar. 19. 8. 1921

bytem Mladá Boleslav

národnost česká

pův. povolání advokát

člen ČSL

Je absolventem právnické fakulty KU v Praze. Pracuje jako člen Advokátní poradny v Mladé Boleslavi. Je předsedou MO ČSL, členem předsednictva OV ČSL a členem KV ČSL.

Je členem rady MěNV, předsedou komise OVP a členem pracovně právní komise OOR.

Poslancem ČNR byl zvolen 21. 12. 1968.

Suchopárek Miroslav

nar. 22. 12. 1921

bytem Slaný, Vrchlického 1199/7

ženatý

národnost česká

pův. povolání úředník

bez stranické příslušnosti

Je absolventem obchodní akademie s maturitou, večerní školy pro taviče a večerní školy pro mistry. Pracuje jako mistr a zástupce vedoucího směny Ocelárny II. POLDI. Je členem ZV ROH.

Obdržel odznak "Nejlepší zlepšovatel SONP", "Nejlepší pracovník MHD" a je nositelem vyznamenání "Za zásluhy o výstavbu".

Je poslancem ČNR a členem jejího předsednictva. Dosud pracoval v její ekonomické komisi.

Šikolová Jarmila

nar. 12. 10. 1924

bytem Mšeno n/Nisou 383

vdaná

národnost česká

pův. povolání úřednice

členka KSČ

Je absolventkou sklářsko-obchodní školy. Studuje v dálkovém studiu na Vysoké škole ekonomické - zahraniční obchod. Nyní je uvolněnou předsedkyní ZV ROH PZO Jablonex. Je členkou KOR, CZV KSČ.

Je poslankyní ČNR a pracovala v její správní komisi.

Šimek Vladimír Ing.

nar. 20. 5. 1936

bytem Police n/Metují 239

národnost česká

pův. povolání zem. inženýr

člen ČSL

Je absolventem Vysoké školy zemědělské v Praze a pracuje jako vedoucí farmy chovu drůbeže a krůt Drůbežářských závodů v Jaroměři.

Je předsedou MO ČSL, členem zemědělské komise při OV ČSL a předsedou KV ČSL.

Poslancem ČNR byl zvolen 21. 12. 1968.

Špaček Josef RSDr.

nar. 7. 8. 1927

bytem Praha

ženatý

národnost česká

pův. povolání skladník

člen KSČ

Je absolventem Vysoké politické školy ÚV KSČ. Zastával řadu stranických funkcí v okresním, krajském a ústředním měřítku. Nyní je členem ÚV KSČ, předsednictva a tajemníkem ÚV KSČ.

Je nositelem Řádu 25. února II. stupně a vyznamenání "Za zásluhy o výstavbu".

Je poslancem ČNR.

Toman Josef Ing., CSc.

nar. 19. 8. 1925

bytem Praha

národnost česká

pův. povolání ekonom

člen KSČ

Je absolventem Vysoké školy obchodní a kandidátem ekonomických věd. Nyní zastává funkci ředitele Výzkumného ústavu národohospodářského plánování. Je národohospodářským odborníkem a své zkušenosti prokázal zejména jako předseda Státní komise pro řízení a organizaci.

Poslancem České národní rady byl zvolen 21. 12. 1968.

Tománek Eduard

nar. 19. 7. 1936

bytem Horní Suchá 637 okr. Karviná

národnost česká

pův. povolání horník

člen KSČ

Je vyučen horníkem, nyní zastává funkci uvolněného předsedy ZV ROH na dole Doubrava v ostravsko karvinském revíru. Byl činný jako funkcionář v ČSM, jako člen ÚV a člen předsednictva ÚV ČSM.

Poslancem ČNR byl zvolen 21. 12. 1968.

Tlustý Andrej JUDr.

nar. 15. 10. 1915

bytem Teplice, Třebízského 2100/4

ženatý

národnost česká

pův. povolání úředník

člen ČSS

Je absolventem právnické fakulty. Nyní pracuje jako člen Advokátní poradny v Teplicích. Je členem předsednictva KV NF v Ústí n/Labem.

Je poslancem ČNR a pracoval v její státoprávní komisi.

Turek Adolf PhDr.

nar. 20. 2. 1911

bytem Opava, Hradecká 10

ženatý

národnost česká

pův. povolání asistent na Vysoké škole a profesor na střední škole

člen ČSL

Je absolventem filosofické fakulty university v Brně. Absolvoval tříletou večerní universitu Marx-Leninismu v Ostravě. Nyní pracuje jako ved. odd. státního archivu v Opavě.

Za svou činnost obdržel zemskou cenu osvobození expozitury Ostrava 1946 a cenu města N. Jičína 1963 k 650. výročí.

Je poslancem ČNR a pracoval v její organizační komisi jako ověřovatel.

Ungrád Bohuslav

nar. 23. 1. 1918

bytem Žamberk č. 811

ženatý

národnost česká

pův. povolání dentista

člen KSČ

Má státní zkoušku dentistickou. Pracuje jako dentista, zástupce přednosty stomatologického oddělení polikliniky v Žamberku.

Je poslancem Východočeského KNV a předsedou KV NF.

Je nositelem vyznamenání "Za zásluhy o výstavbu" a titulu "Průkopník socialistické práce".

Je poslancem České národní rady a pracoval v její správní komisi.

Václavík Antonín PhDr.,CSc.

nar. 12. 3. 1927

bytem Olomouc, nábř. V. Nejedlého 7

ženatý

národnost česká

pův. povolání středoškolský profesor

člen KSČ

Je absolventem filosofické fakulty Palackého university v Olomouci a kandidátem věd. Nyní je docentem sovětské literatury na filosofické fakultě v Olomouci a prorektorem Palackého university.

Obdržel čestný odznak SČSP I. stupně.

Je poslancem České národní rady a pracoval v její kulturní komisi.

Vobořilová Helena

nar. 9. 11. 1929

bytem Zruč - Senec č. 166, okr. Plzeň - sever

vdaná

pův. povolání dámská krejč.

bez stranické příslušnosti

Má základní školní vzdělání a je vyučena dámskou krejčovou. Na základě povolení MNV ve Zruči pracuje jako dámská krejčová.

Je poslankyní ONV Plzeň sever a členkou předsednictva OV Čs. svazu žen v okrese Plzeň - sever.

Je poslankyní České národní rady a pracovala v její kulturní komisi.

Vokrouhlický Zbyněk JUDr.

nar. 17. 12. 1931

bytem Praha 3, Pod lipami 41

ženatý

národnost česká

pův. povolání právník

člen KSČ

Je absolventem právnické fakulty KU v Praze. Působil jako novinář. Je dlouholetým funkcionářem ČSM a studentského hnutí. Nyní je předsedou ÚV ČSM, předsedou Rady sdružení dětských a mládežnických organizací ČSR a předsedou Mezinárodního svazu studentstva.

Je nositelem vyznamenání "Za vynikající práci".

Poslancem České národní rady byl zvolen 21. 12. 1968.

Vybral Vladimír JUDr. prof.

nar. 9. 12. 1902

bytem Brno - Řečkovice Kořízkova 51

ženatý

národnost česká

pův. povolání právník

člen ČSL

Je absolventem právnické fakulty Masarykovy university v Brně a bývalý její řádný profesor. Později působil jako vědecký pracovník v ČSAV, nyní je v důchodu.

Je poslancem České národní rady a pracoval v její státoprávní komisi.

Wichterle Otto, akademik

nar. 27. 10. 1913

bytem Praha 6 - Václavkova 2

ženatý

národnost česká

pův. povolání inženýr

bez stranické příslušnosti

Je absolventem Vysoké školy chemicko-technolog. inženýrství, doktorem technických věd, řádným členem ČSAV a členem Akademie NDR. Nyní je ředitelem Ústavu makromolekulární chemie ČSAV a profesorem Vysoké školy chemicko-technol. v Praze. Je laureátem stát. ceny Kl. Gottwalda v roce 1954 a 1967 a nositelem Řádu práce.

Je poslancem České národní rady a pracoval v její kulturní komisi.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP