Středa 17. března 1971

Ministr prof. dr. Löbl: Vážená Česká národní rado, soudružky a soudruzi. Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty ČSR projednalo dne 9. 3. 1971 otázku doplňovací volby delegace České národní rady do Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSSR podle § 2 ústavního zákona č. 117/69 Sb., o prodloužení volebního období národních výborů, národních rad a Federálního shromáždění, nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů.

Závěr jednání vyzněl v tom směru, že jako delegáti do funkcí poslanců Sněmovny národů Federálního shromáždění jsou navrženi poslanci České národní rady podle jmenovitého seznamu v tisku č. 114, který jste obdrželi. Jde o tyto poslance: JUDr. Čestmír Adam, ing. Miloslav Benc, Emanuel Černý, Josef Hlavička, Miroslav Hudeček, Marie Jarošová, Emílie Kotková, Oldřich Křenek, Karel Novák, Rostislav Petera, prof. ing. Kurt Rozsypal, Anna Skácelová, František Šebera, Miroslav Vacík, dr. Zdeněk Zuska.

Jménem předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSR proto navrhuji, aby dnešní plenární schůze všechny navržené kandidáty, poslance České národní rady zvolila v rámci doplňovací volby delegace České národní rady do Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSSR.

Předseda E. Erban: Děkuji představiteli ústředního výboru Národní fronty ČSR posl. Löblovi za jeho slova. Hlásí se někdo o slovo k předloženému návrhu? /Nikdo./

Nikdo se nehlásí. Můžeme přistoupit k hlasování, a to tím způsobem, že budeme hlasovat o celém návrhu na doplnění delegace do Sněmovny národů Federálního shromáždění najednou hlasovacími lístky. Zvolen je přitom ten, kdo dosáhne nadpoloviční většiny odevzdaných platných hlasů. Jsou nějaké námitky nebo připomínky k tomuto způsobu hlasování? /Nebyly./

Prosím tedy poslance, aby se odebrali do místnosti čís. 71, kde jim budou vydány kandidátní listiny, aby vykonali ve vedlejší místnosti akt volby a po krátké přestávce se vrátili opět na svá místa v zasedací síni.

Prosím ověřovatele ČNR, aby sepsali protokol o volbě a aby pak jeden z jejich středu vyhlásil výsledek volby. Přerušuji schůzi až do skončení volby. /Probíhá volba - přestávka./

Předseda ČNR E. Erban /zvoní/: Soudružky a soudruzi poslanci, zahajuji přerušenou schůzi a sděluji, že doplňovací volba delegace České národní rady do Sněmovny národů skončila. Také ověřovatelé skončili svou práci. Prosím soudruha posl. Židlického, aby sdělil výsledky volby.

Posl. Židlický: Soudružky a soudruzi poslanci, dovolte, abych vás seznámil -s protokolem o provedení doplňovací volby delegace České národní rady do Sněmovny národů Federálního shromáždění podle čl. 147 písm. b/ ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, a podle § 2 ústavního zákona č. 117/1969 Sb., o prodloužení volebního období národních výborů, národních rad a Federálního shromáždění, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů.

Podle prezenční listiny bylo v 11. schůzi České národní rady v době volby přítomno 149 poslanců České národní rady, což je nadpoloviční většina všech jejích poslanců. Česká národní rada tedy byla ve smyslu § 32 odst. 1 zákona ČNR č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, schopna se usnášet.

Poslancům bylo vydáno celkem 142 hlasovacích lístků.

Odevzdáno bylo 142 hlasovacích lístků, z toho 142 platných a 0 neplatných. Hlasování se zdrželo 7 poslanců.

Podle § 35 odst. 1 zákona o jednacím řádu České národní rady je pro zvolení kandidátů třeba prosté většiny hlasů, tj. 75 hlasů.

Podepsaní ověřovatelé České národní rady sečetli odevzdané hlasy u jednotlivých kandidátů s výsledkem, který je uveden v příloze, z něhož je patrno, že všech 15 kandidátů obdrželo prostou většinu hlasů poslanců přítomných při volbě a bylo tedy zvoleno za poslance Sněmovny národů Federálního shromáždění.

Podepsáno 5 ověřovatelů.

Předseda ČNR E. Erban: Děkuji. Zjišťuji, že všichni navržení poslanci České národní rady byli zvoleni do funkce poslanců Sněmovny národů Federálního shromáždění.

Tím jsme projednali šestý bod pořadu. Přistoupíme k projednání 7. bodu pořadu schůze, kterým je

VII

Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců povolání soudcovské funkce

Navrhuji, abychom podle § 24 odst. 2 jednacího řádu sloučili projednávání tohoto bodu pořadu s osmým bodem pořadu, kterým je

VIII

Návrh ministra spravedlnosti České socialistické republiky na odvolání soudce z povolání ze soudcovské funkce

Jsou nějaké připomínky k návrhu na sloučení těchto bodů pořadu? /Nejsou./

Kdo tedy s návrhem na sloučení obou bodů pořadu souhlasí, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? /Nikdo./

Zdržel se někdo hlasování? /Nikdo./

Děkuji, projednávání obou bodů pořadu bude sloučeno.

Dávám nyní slovo zpravodaji posl. dr. Srbovi.

Posl. dr. Srb: Soudružky a soudruzi poslanci. Obdrželi jste tisk 108 jako návrh na zproštění 2 soudců z povolání soudcovské funkce. Je to návrh ústavně právního výboru. Žádá o zproštění dr. J. Králíka, soudce z povolání Nejvyššího soudu ČSR, a dr. A. Kubíčka, soudce z povolání okresního soudu v Litoměřicích.

Oba návrhy jsou odůvodněny zdravotními důvody. Oba jsou starší šedesáti let a zejména u dr. Kubíčka je zde otázka, že bydlí v Roudnici a nemůže denně pro těžké onemocnění páteře dojíždět do Litoměřic k výkonu soudcovské funkce.

Podle zákona o volbách soudců je potřeba vedle žádosti soudce z povolání také vyjádření ministra spravedlnosti. Obojí bylo projednáno v ústavně právním výboru. Ministr spravedlnosti dr. Němec dal své kladné vyjádření, a proto jménem ústavně právního výboru ČNR doporučuji České národní radě, aby první část, to znamená zproštění dvou soudců z povolání soudcovské funkce, jak je obsaženo v tisku 108, schválila.

Předseda ČNR E. Erban: O slovo se přihlásil ministr spravedlnosti soudruh dr. Jan Němec.

JUDr. Jan Němec, ministr spravedlnosti ČSR: Vážené soudružky a soudruzi poslanci! Dr. Ladislav Zlámal, soudce z povolání krajského soudu v Brně, byl zvolen v roce 1968 soudcem zvláštního senátu krajského soudu v Brně v souvislosti s rehabilitačním zákonem. Jeho činnost neskýtá záruky a předpoklady pro to, aby byl znovu navržen jako soudce z povolání a vzhledem k tomu, že v této době dosáhl 65 let, je splněna podmínka zákonem stanovená, která mne opravňuje předložit návrh. Navrhuji přijmout usnesení, jak je uvedeno v tisku č. 106.

Předseda ČNR E. Erban: Děkuji soudruhu ministrovi spravedlnosti JUDr. Němcovi za jeho odůvodnění. Hlásí se někdo do rozpravy? Nikdo. Budeme hlasovat o každém bodu pořadu odděleně a ve znění předložených návrhů.

Kdo souhlasí s návrhem ústavně právního výboru, aby Česká národní rada zprostila JUDr. Jaroslava Králíka funkce soudce z povolání Nejvyššího soudu ČSR a dr. A. Kubíčka soudce z povolání okresního soudu v Litoměřicích, nechť zvedne ruku. /Hlasuje se./

Děkuji. Je někdo proti? /Nikdo./

Zdržel se někdo hlasování? /Nikdo./

Česká národní rada zprostila oba uvedené soudce z povolání soudcovské funkce.

Přistoupíme k hlasování o dalším návrhu.

Kdo souhlasí s tím, aby Česká národní rada na návrh ministra spravedlnosti ČSR odvolala dr. Ladislava Zlámala z funkce soudce z povolání krajského soudu v Brně, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Děkuji. Je někdo proti? /Nikdo./

Z držel se někdo hlasování? /Nikdo./

Tím Česká národní rada odvolala dr. Ladislava Zlámala ze soudcovské funkce. Tím je projednán tento bod pořadu.

Předposledním bodem pořadu je

IX

Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty na volbu soudců z povolání několika okresních soudů ve Východočeském a Severomoravském kraji

Prosím ministra prof. ing. Karla Löbla jako představitele ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky, aby se ujal slova.

Ministr prof. ing. Karel Löbl: Vážená Česká národní rado, dovolte mi, aby jménem předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSR vám předložil návrh na schválení kandidátů na funkce soudců z povolání k několika okresním soudům, a to v Rychnově n. Kněžnou, ve Frýdku-Místku, v Novém Jičíně a v Opavě /tisk č. 107/.

Jsou to další návrhy na provedení volby kandidátů do uvedené funkce, u nichž z různých objektivních důvodů nemohl být návrh na jejich volbu předložen již v předchozích termínech. i

Navržení kandidáti splňují požadavky stanovené v § 39 odst. 1 a 2 zákona o organizaci soudů a volbách soudců z povolání, jak byl v úplném znění vyhlášen pod č. 19/1970 Sb.

Pro okresní soud v Rychnově n. Kněžnou je navržen s. Karel Hloupý, pro okresní soud ve Frýdku-Místku Emílie Jílková, prom. práv., pro okresní soud v Novém Jičíně JUDr. Ant. Hendrych, a pro okresní soud v Opavě JUDr. Dušan Kupka.

Výběr navrhovaných kandidátů byl proveden na základě zhodnocení jejich politické a odborné připravenosti pro funkci soudce z povolání. Všichni kandidáti vyslovilo se svou kandidaturou souhlas.

Z pověření předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSR navrhuji, aby Česká národní rada navrhované kandidáty zvolila za účelem jejich ustanovení do funkce soudců z povolání u uvedených soudů ve Východočeském a Severomoravském kraji.

Předseda ČNR E. Erban: Můžeme přistoupit k hlasování. Budeme hlasovat najednou. Jsou nějaké námitky nebo připomínky? /Nejsou./ Kdo tedy souhlasí s návrhem ústředního výboru Národní fronty, aby Česká národní rada zvolila uvedené soudce z povolání, a to pro okresní soud v Rychnově n. Kn. Karla Hloupého, pro okresní soud ve Frýdku-Místku promovanou právničku Emílii Jílkovou, pro okresní soud v Novém Jičíně dr. Antonína Hendrycha a pro okresní soud v Opavě dr. Dušana Kupku, nechť zvedne ruku. /Děje se./ Děkuji.

Je někdo proti? /Nikdo se nehlásí./ Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? /Nikdo se nehlásí./ Nikdo. Děkuji.

Tím Česká národní rada zvolila uvedené soudce z povolání a projednala tak tento bod pořadu schůze.

Posledním bodem našeho jednání je

X

Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 22. prosince 1970 do 17. března 1971

Tato zpráva byla v obvyklé písemné formě rozdána.

Má někdo k předložené písemné zprávě nějaké otázky nebo připomínky? /Nikdo se nehlásí./ Není tomu tak.

Protože předložená písemná zpráva neobsahuje nic, o čem jednací řád ČNR nařizuje hlasování, zjišťuji, že Česká národní rada bere tuto zprávu předsednictva na vědomí.

Tím je, soudružky a soudruzi poslanci, projednán poslední bod pořadu naší dnešní schůze. Sděluji ještě, že ve 14 hodin podá poslancům České národní rady v této zasedací síni náměstek ministra zahraničních věcí soudruh dr. Zdeněk Trhlík výklad k některým aktuálním otázkám československé zahraniční politiky.

Končím schůzi.

/Schůze České národní rady skončena ve 13.18 hodin./


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP