Středa 9. prosince 1970

/Začátek schůze v 9.13 hod./

Přítomni:

Předseda České národní rady Evžen Erban a místopředsedové dr. Ambruz, Jedlička a Toman

Členové vlády České socialistické republiky předseda vlády Josef Korčák, místopředseda vlády prof. ing. Antonín Červinka, místopředseda vlády pověřený řízením ministerstva plánování ing. Stanislav Rázl, ministr financí ing. Leopold Lér, CSc., ministr práce a sociálních věcí Emilian Hamerník, ministr výstavby a techniky doc. ing. Karel Löbl, DrSc., ministr kultury dr. Miloslav Brůžek, CSc., ministr zdravotnictví RNDr. PhMr. Vladislav Vlček, ministr vnitra ing. Josef Jung, ministr průmyslu ing. Josef Šimon, ministr stavebnictví ing. František Šrámek, ministr zemědělství a výživy Josef Černý, ministr lesního a vodního hospodářství ing. Ladislav Hruzík, ministr dopravy prof. JUDr. Josef Starý a ministr obchodu Štěpán Horník

162 poslanců České národní rady podle prezenční listiny

Z Kanceláře České národní rady: sekretář České národní rady dr. Vácha

Předseda ČNR E. Erban: Soudružky a soudruzi, zahajuji 9. schůzi České národní rady.

Oznamuji, soudružky a soudruzi, že dne 4. října 1970 zemřel poslanec České národní rady Richard Škrobánek. Soudruh Škrobánek byl poslancem ČNR od jejího vzniku a platně se podílel na plnění jejích úkolů.

Prosím, abychom uctili jeho památku. /Přítomní povstali a chvílí ticha uctili památku zemřelého poslance./

Sděluji, že vedle rezignací poslanců České národní rady, které vzalo předsednictvo České národní rady na vědomí a které jsou obsaženy v rozdané zprávě předsedy o činnosti předsednictva ČNR, vzdali se dále poslaneckého mandátu tito poslanci: prof. dr. Václav Chytil, ing. Jiří Kabelka, dr. Božena Pátková a Ladislav Smrčka. Česká národní rada bere rezignace těchto poslanců se souhlasem na vědomí.

Předsednictvo České národní rady se ve své schůzi dne 19. listopadu 1970 usneslo navrhnout České národní radě k projednání pořad, který je uveden na rozeslané pozvánce. Návrh pořadu, který je vám předkládán ke schválení, tedy zní:

I. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky /tisk 94/ na doplňovací volbu poslanců České národní rady. Návrh odůvodní úřadující místopředseda ústředního výboru Národní fronty ČSR posl. Jan Pelnár.

II. Sliby nově zvolených poslanců.

III. Společný návrh /tisk 91/ výboru ústavně právního, pro plán a rozpočet, průmyslového, pro obchod, dopravu, pošty a telekomunikace na vyjádření České národní rady k vládnímu návrhu ústavního zákona /tisk FS 54/, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci. Společný zpravodaj posl. prof. dr. Václav Vaněček, DrSc.

IV. Společná zpráva /tisk 92/ výboru pro plán a rozpočet a ústavně právního výboru k vládnímu návrhu zákona ČNR /tisk 89/ o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení. Společný zpravodaj posl. doc. ing. J. Toman, CSc.

V. Společná zpráva /tisk 93/ výboru pro plán a rozpočet a ústavně právního výboru k vládnímu návrh zákona ČNR /tisk 88/, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 173/69 Sb., o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení. Společný zpravodaj posl. ing. Jiří Souček.

VI. Návrh ústavně právního výboru /tisk 87/ na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce. Zpravodaj posl. prof. dr. Václav Vaněček, DrSc.

VII. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSR /tisk 85/ na volbu soudců z povolání Městského soudu v Praze a krajských soudů v ČSR. Návrh odůvodní představitel ústředního výboru Národní fronty ČSR.

VIII. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSR /tisk 86/ na volbu soudců z povolání obvodních soudů v Praze a okresních soudů v ČSR. Návrh odůvodní představitel ústředního výboru Národní fronty ČSR.

IX. Zpráva předsedy České národní rady /tisk 90/ o činnosti předsednictva České národní rady podle § 60 zákona ČNR o jednacím řádu ČNR za dobu od 9. července 1970 do 9. prosince 1970.

Slyšeli jste, soudružky a soudruzi poslanci, návrh denního pořadu 9. schůze České národní rady.

Má někdo k přednesenému návrhu pořadu dnešní schůze nějaké připomínky nebo námitky? /Neměl./

Nemá.

Konstatuji, že je přítomno 145 poslanců České národní rady, 7 je zatím omluveno, že tedy je Česká národní rada schopna se usnášet.

Přistoupíme ke schválení denního pořadu.

Kdo s navrženým pořadem dnešní schůze souhlasí, nechť zvedne ruku. /Děje se./

Děkuji.

Je někdo proti? /Nikdo./

Zdržel se někdo hlasování? /Nikdo./

Děkuji. Tím Česká národní rada schválila svůj denní pořad.

Přistoupíme k projednávání prvního bodu pořadu, kterým je

I

Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSR na doplňovací volbu poslanců České národní rady

Písemný text návrhu vám byl rozdán a prosím úřadujícího místopředsedu ústředního výboru Národní fronty ČSR soudruha Jana Pelnáře, aby jej blíže zdůvodnil.

Posl. Pelnář: Vážená Česká národní rado, dovolte mi, abych jménem ústředního výboru Národní fronty ČSR vám předložil návrh na částečné doplnění České národní rady podle ústavního zákona č. 117/1969 Sb. tak, aby nebyla doplněna na svůj početní stav jednorázově - to na jedné straně, a na druhé straně ústřední výbor Národní fronty vychází ze stanoviska, aby Česká národní rada byla doplněna především o významné představitele našeho veřejného a politického života, kteří z hlediska svých významných funkcí a dřívější činnosti by měli být v nejvyšším zastupitelském sboru České socialistické republiky.

V tomto smyslu ústřední výbor Národní fronty vážil koho doporučit do funkce poslanců České národní rady a došel k jednoznačnému návrhu, aby do funkcí poslanců České národní rady byli zvoleni za poslance soudruzi Zdeněk Zuska, Josef Hlavička, Josef Jung, Karel Novák a bratr Rostislav Petera.

Soudruh Zuska je dlouholetým stranickým funkcionářem se značnými zkušenostmi z oblasti práce stranických i státních orgánů. Ve své činnosti principiálně uplatňuje marxisticko-leninské zásady a za poslance České národní rady je navrhován vzhledem ke své veřejné funkci primátora hl. m. Prahy.

Soudruh Hlavička je dlouholetým stranickým a odborovým funkcionářem s bohatými zkušenostmi. V období let 1968 - 1969 stál důsledně na pozicích marxismu-leninismu. Na funkci poslance České národní rady je navrhován vzhledem ke své funkci předsedy České rady odborových svazů.

Soudruh Jung má mnohaleté zkušenosti politického pracovníka, které získal v předchozích funkcích. V uplynulém období stál pevně na pozicích marxismu-leninismu a proletářského internacionalismu.

Soudruh Novák je zkušený funkcionář, osvědčil se v různých hospodářských funkcích nejen odborně, ale i politicky. V letech 1968 - 1969 svými postoji prokázal, že jde o politicky zkušeného a čestného funkcionáře. Jeho nynější odpovědná funkce by měla být využita jako poslance České národní rady.

Bratr Petera je aktivní, politicky činný funkcionář Československé strany lidové; zejména působil jako šéfredaktor Lidové demokracie v letech 1968 - 1969. Od počátku roku 1969 se politicky angažoval a stál na pozicích politiky KSČ a Národní fronty. Do funkce poslance ČNR je navrhován jako ústřední tajemník Čs. strany lidové.

Vážené soudružky a soudruzi, poslanci České národní rady, vyslechli jste návrh a zdůvodnění ústředního výboru Národní fronty ČSR, který vám doporučuje ke schválení nové poslance.

Předseda ČNR E. Erban: Děkuji posl. Pelnářovi za zdůvodnění návrhu na doplňovací volbu poslanců České národní rady.

Má někdo k předloženému návrhu na doplňovací volbu poslanců České národní rady nějaké připomínky? /Nikdo se nehlásil./ Můžeme přistoupit k hlasování. Návrh na doplňovací volbu poslanců České národní rady předkládá jménem předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSR posl. Jan Pelnář. Protože jiný návrh nebyl podán, můžeme přistoupit k hlasování.

Pokud se týká způsobu hlasování, doporučuji ve smyslu jednacího řádu, abychom hlasovali o každém kandidátovi zvlášť a zdvižením ruky. Jsou nějaké námitky proti tomuto způsobu hlasování? /Námitky nebyly./

Kdo tedy souhlasí, aby soudruh Josef Hlavička byl zvolen poslancem České národní rady, nechť zvedne ruku. /Hlasuje se./ Je někdo proti? /Nikdo./ Zdržel se někdo hlasování? /Nikdo./ Děkuji. Soudruh Josef Hlavička byl zvolen poslancem České národní rady.

Kdo dále souhlasí, aby soudruh ing. Josef Jung byl zvolen poslancem České národní rady, nechť zvedne ruku. /Hlasuje se./ Je někdo proti? /Nikdo./ Zdržel se někdo hlasování? /Nikdo./ Děkuji. Soudruh ing. Josef Jung byl zvolen poslancem České národní rady.

Kdo souhlasí, aby soudruh Karel Novák byl zvolen poslancem České národní rady, nechť zvedne ruku. /Hlasuje se./ Je někdo proti? /Nikdo./ Zdržel se někdo hlasování? /Nikdo./ Děkuji. Soudruh Karel Novák byl zvolen poslancem České národní rady.

Kdo souhlasí, aby soudruh Rostislav Petera byl zvolen poslancem České národní rady, nechť zvedne ruku. /Hlasuje se./ Je někdo proti? /Nikdo./ Zdržel se někdo hlasování? /Nikdo./ Děkuji. Soudruh Rostislav Petera byl zvolen poslancem České národní rady.

Kdo souhlasí, aby soudruh dr. Zdeněk Zuska byl zvolen poslancem České národní rady, nechť zvedne ruku. /Hlasuje se./ Je někdo proti? /Nikdo./ Zdržel se někdo hlasování? /Nikdo./ Děkuji. Soudruh dr. Zdeněk Zuska byl zvolen poslancem České národní rady.

Děkuji. Tím Česká národní rada provedla podle návrhu doplňovací volbu svých poslanců.

Protože se nově zvolení poslanci České národní rady dostavili do dnešní schůze, můžeme přistoupit k dalšímu bodu pořadu, kterým je

II

Slib nově zvolených poslanců

Prosím, aby se nově zvolení poslanci dostavili do zasedací síně.

/Do zasedací síně se dostavili jmenovaní soudruzi ke složení poslaneckého slibu./

Předseda ČNR E. Erban /zvoní/: Soudružky a soudruzi, slib bude složen tím způsobem, že bude přečtena jeho písemná formule, poslanci ke mně přistoupí a složí slib podáním ruky a slovem "slibuji".

Žádám nyní o přečtení formule poslaneckého slibu a nově zvolené poslance žádám, aby ke mně přistoupili vykonat slib. /Přítomní povstávají./

Sekretář ČNR dr. Vácha /předčítá formuli slibu/: "Slibuji na svou čest a svědomí, že budu věren Československé socialistické republice, České socialistické republice a věci socialismu. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavou a ostatními zákony Československé socialistické republiky i České socialistické republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život."

Předseda ČNR E. Erban: Prosím soudruha poslance Josefa Hlavičku.

Posl. Josef Hlavička /podávaje předsedovi České národní rady ruku/: Slibuji.

Předseda ČNR E. Erban: Prosím soudruha poslance ing. Josefa Junga.

Posl. ing. Josef Jung /podávaje předsedovi České národní rady ruku/: Slibuji.

Předseda ČNR E. Erban: Prosím soudruha poslance Karla Nováka.

Posl. Karel Novák /podávaje předsedovi České národní rady ruku/: Slibuji.

Předseda ČNR E. Erban: Prosím soudruha poslance Rostislava Peteru.

Posl. Rostislav Petera /podávaje předsedovi České národní rady ruku/: Slibuji.

Předseda ČNR E. Erban: Prosím soudruha poslance dr. Zdeňka Zusku.

Posl. dr. Zdeněk Zuska /podávaje předsedovi České národní rady ruku/: Slibuji.

/Přítomní v zasedací síni usedají./

Předseda ČNR E. Erban: Soudružky a soudruzi, tím poslanci České národní rady Josef Hlavička, ing. Josef Jung, Karel Novák, Rostislav Petera a dr. Zdeněk Zuska složili své poslanecké sliby.

Doporučuji nyní, soudružky a soudruzi poslanci, abychom z technických důvodů učinili dvacetiminutovou přestávku.

/Jednání přerušeno v 9.33 hod. a opět zahájeno v 10 hod./

Předseda ČNR E. Erban: Soudružky a soudruzi, přistoupíme k 3. bodu schváleného pořadu, kterým je

III

Společný návrh výborů ústavně právního, pro plán a rozpočet, průmyslového, pro obchod, dopravu, pošty a telekomunikace na vyjádření České národní rady k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci

Společným zpravodajem je posl. prof. dr. Václav Vaněček, DrSc. Prosím ho, aby se ujal slova.

Zpravodaj posl. prof. dr. Vaněček: Soudruhu předsedo, soudružky poslankyně, soudruzi poslanci! Před dvěma roky, v předvečer 50. výročí vzniku Československé socialistické republiky, schválilo tehdejší Národní shromáždění ČSSR návrh ústavního zákona o čs. federaci, připravený v alternativním znění oběma národními radami, Českou a Slovenskou.

Přijetí tohoto ústavního zákona znamenalo hluboký zásah do dosavadní státní struktury Československé republiky. Ze státu dosud unitárního vzniklo soustátí, přesně vzato dvojstátí, dvoučlenná federace složená z České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky.

Ponechme stranou historické souvislosti roku 1968, v nichž k tomuto zásahu došlo. Ponechme stranou také otázku, co bylo pro toto ústavně právní uspořádání historickým vzorem. Věc je značně složitá a bude se jí nepochybně zabývat příští historiografie. Jisté však je, že ke změnám tak hlubokým ve struktuře našeho státu nedošlo bez závažných příčin, jejichž kořeny jsou velmi staré.

Preambule ústavního zákona o čs. federaci uvádí hlavní z nich. Vychází z faktu, že na území ČSSR žijí dva národy, český a slovenský, které chtějí spolu žít ve společném státě. Zdůrazňuje, že oba národy chtějí své vzájemné vztahy upravit co nejspravedlivěji, že vzájemně uznávají svou národní suverenitu a že za nejlepší výraz svých vzájemných vztahů založených na principech socialismu a proletářského internacionalismu považují dobrovolné federativní státní spojení.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP