Úterý 29. dubna 1969

Přítomni:

Předseda České národní rady dr. Císař a místopředsedové Jedlička, Válek a Lochner

Členové vlády České socialistické republiky předseda vlády ing. Rázl, místopředsedové vlády dr. Adamec a prof. ing. Červinka, ministři Dvořák, ing. Lér, ing. Löbl, prof. ing. dr. Bezdíček, RNDr. PhMr. Vlček, JUDr. Hrabal, Grösser, ing. Čihák, Urbánková

171 poslanců České národní rady podle presenční listiny.

Z Kanceláře České národní rady: sekretář ČNR dr. Vácha

Předseda dr. Císař /zvoní/: Zahajuji 3. schůzi České národní rady.

Tato dnešní schůze se schází ve dnech, které jsou nesmírně významné pro budoucnost našich zemí.

Dne 17. dubna rozhodl Ústřední výbor Komunistické strany Československa, která je vedoucí politickou silou Národní fronty a celé společnosti, rekonstruovat své předsednictvo a do funkce prvního tajemníka zvolit soudruha dr. Gustáva Husáka. Včera zvolilo Federální shromáždění za svého předsedu soudruha Alexandra Dubčeka.

Tato organizační a personální opatření mají vytvořit jednu z nejdůležitějších podmínek pro uklidnění rozbouřené hladiny našeho veřejného života, pro zjednání klidné atmosféry, pro důsledné plnění politického programu komunistické strany a Národní fronty a pro úspěšnější práci federálních i národních státních orgánů.

Dovolte mi, soudružky poslankyně a soudruzi poslanci, abych jménem tohoto váženého sboru vyslovil upřímné přesvědčení, že uvedená opatření splní zamýšlený účel a že vzniknou příznivější podmínky také pro odpovědnou práci České národní rady.

Dále mi dovolte, abych vyslovil oběma státníkům, kteří převzali vysoké funkce ve straně a ve státě, soudruhům Gustávu Husákovi a Alexandru Dubčekovi, srdečné blahopřání a ujištění plné podpory v jejich příští práci.

Do dnešní schůze ČNR se dostavili tito poslanci České národní rady, kteří dosud nesložili poslanecký slib předepsaný ústavním zákonem o čs. federaci: posl. Alois Indra, posl. Václav Kučera a posl. Blažena Šmejkalová. Žádám uvedené poslance, aby složili předepsaný poslanecký slib. Ke složení slibu přistoupíme tím způsobem, že bude přečtena ústavním zákonem předepsaná formule slibu, jmenovaní poslanci se dostaví ke mně a složí slib podáním ruky a slovem "slibuji".

Žádám proto sekretáře České národní rady, aby přečetl formuli poslaneckého slibu, a jmenované poslance žádám, aby ke mně přistoupili vykonat slib.

Sekretář ČNR dr. Vácha /čte slib/:

"Slibuji na svou čest a svědomí, že budu věren Československé socialistické republice, České socialistické republice a věci socialismu. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavou a ostatními zákony Československé socialistické republiky i České socialistické republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život."

/Poslanci slibují/.

Předseda dr. Císař: Tím poslanci Indra, Václav Kučera a Šmejkalová složili předepsaný slib.

Předsednictvo ČNR se ve své schůzi dne 16. dubna 1969 usneslo předložit České národní radě tento návrh denního pořadu, který byl poslancům oznámen již na pozvánce:

1. Zpráva mandátového a imunitního výboru o ověření platnosti volby poslanců České národní rady; zpravodaj posl. Šulc

2. Zpráva výboru ústavně právního o návrhu výboru na vydání zákona ČNR o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky; zpravodajka posl. dr. Pátková

3. Společná zpráva výboru pro národní výbory a výboru ústavně právního o návrhu skupiny poslanců ČNR na vydání zákona ČNR o městě Ostravě; společný zpravodaj posl. ing. Kempný

4. Společná zpráva výboru pro národní výbory a výboru ústavně právního o návrhu skupiny poslanců ČNR na vydání zákona ČNR o městě Plzni; společný zpravodaj posl. Sluka

5. Návrh poslanců Šulce, dr. Pátkové, Válka a Suchopárka na doplňovací volby do výborů ČNR;

6. Zpráva předsedy ČNR o činnosti předsednictva ČNR, která vám byla rozdána písemně;

7. Odpovědi členů vlády České socialistické republiky na podané interpelace poslanců ČNR.

Konstatuji, že do této chvíle je přítomno 152 poslanců České národní rady a 12 se omluvilo. Česká národní rada je schopna usnášení.

Jsou nějaké námitky nebo připomínky k návrhu pořadu naší schůze? /Nebyly./

Kdo souhlasí s tímto pořadem? /Hlasuje se./

Děkuji. Je někdo proti? /Nikdo./

Zdržel se někdo hlasování? /Nikdo./

Pořad naší schůze byl schválen.

Přistoupíme k projednávání prvního bodu pořadu schůze, kterým je

I

Zpráva mandátového a imunitního výboru České národní rady o ověření platnosti volby poslanců České národní rady

Ústní zprávu k tomuto bodu pořadu podá předseda mandátového a imunitního výboru posl. Šulc. Prosím, aby se ujal slova.

Posl. Šulc: Vážené soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, podle ustanovení § 64 zákona ČNR č. 1/1969, o jednacím řádu České národní rady, je úkolem mandátového a imunitního výboru zkoumat, zda jednotliví poslanci byli platně zvoleni. Proto se mandátový a imunitní výbor na své schůzi dne 21. ledna 1969 zabýval platností voleb poslanců ČNR a po projednání doporučil předsednictvu ČNR zařadit na pořad schůze ČNR zprávu o platnosti voleb poslanců ČNR. Zpráva mandátového a imunitního výboru byla projednána ve schůzi předsednictva ČNR dne 19. února 1969 a zařazena na program dnešní schůze.

Podle § 4 ústavního zákona č. 77/1968 Sb., o přípravě federativního uspořádání Československé socialistické republiky volí Českou národní radu Národní shromáždění na návrh Národní fronty z poslanců Národního shromáždění v českých krajích a z významných představitelů veřejného života českého národa, kteří nejsou poslanci Národního shromáždění.

Podle stenografického zápisu z 25. schůze Národního shromáždění konané dne 10. července 1968, bylo platně v tajném hlasování zvoleno 148 členů ČNR a 2 členové byli zvoleni v doplňovací volbě aklamací. Tím Národní shromáždění ČSSR zvolilo na návrh Ústředního výboru NF podle § 4 odst. 2. ústavního zákona č. 77/1968 Sb. všech 150 členů ČNR. Usnesení Národního shromáždění ze dne 10. července 1968 o volbě členů ČNR je publikováno ve Sbírce zákonů č. 109 ze dne 29. července 1968.

V ustanovení článku 146 odst. 2. ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ukládá se České národní radě rozšířit volbou počet svých členů tak, aby měla 200 členů.

Předsednictvo ČNR usnesením ze dne 3. prosince 1968 stanovilo volbu na den 21. prosince 1968 a 7. schůze ČNR tuto volbu tajným hlasováním provedla. Kandidátní listinu navrhl ústřední výbor Národní fronty a byla předložena členům ČNR jako tisk 8 z r. 1968.

Podle zprávy volební komise uvedené v protokolu a podané ústně JUDr. Václavem Chytilem na schůzi pléna ČNR 21. prosince 1968 po skončené volbě, byli všichni navržení kandidáti zvoleni za členy ČNR, neboť dosáhli nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů ČNR.

Doplňovací volby 50 členů ČNR byly tedy provedeny v souladu se zákonnými předpisy. Mandátový výbor proto navrhuje, aby Česká národní rada přijala toto usnesení:

"Česká národní rada souhlasí se zprávou svého mandátového a imunitního výboru a konstatuje, že poslanci ČNR byli platně zvoleni podle ústavního zákona čís. 77/1968 Sb., o přípravě federativního uspořádání ČSSR, a podle ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci. Česká národní rada proto podle čl. 113 ústavního zákona o československé federaci ověřuje platnost voleb poslanců České národní rady."

Předseda dr. Císař: Děkuji posl. Šulcovi. Hlásí se někdo o slovo k této zprávě? /Nikdo./

Můžeme přistoupit k hlasování o návrhu, který přednesl posl. Šulc.

Prosím, kdo souhlasí s tím, aby Česká národní rada podle předneseného návrhu mandátového a imunitního výboru ověřila platnost volby svých poslanců, nechť zvedne ruku. /Děje se./

Děkuji.

Je někdo proti? /Nikdo./

Zdržel se někdo hlasování? /Nikdo./

Zpráva byla jednomyslně schválena.

Tím jsme skončili projednání prvního bodu pořadu naší schůze.

Druhým bodem schváleného denního pořadu je

II

Zpráva výboru ústavně právního /tisk 13/ o návrhu výboru na vydání zákona České národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky /tisk 8/

Prosím zpravodajku posl. dr. Pátkovou, aby se ujala slova.

Zpravodajka posl. dr. Pátková: Tisk 8 obsahující návrh ústavně právního výboru na vydání zákona ČNR o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky byl již všem poslancům doručen a v 2. schůzi České národní rady dne 23. ledna 1969 byl tento návrh zákona projednáván.

Toto lednové plénum však většinou hlasů rozhodlo, aby předložený návrh zákona byl vrácen výboru k novému projednávání.

Ústavně právní výbor se proto k věci vrátil dne 13. února 1969 /viz tisk č. 13, který máte také v rukou/ a podrobně tuto věc projednával. Po výměně názorů poslanců i expertů dospěl pak k závěru doporučit plénu ČNR, aby tento zákon přijalo v původně navrženém znění, avšak s některými změnami.

Doporučuje vypustit vůbec § 15, týkající se pozbytí občanství tzv. odnětím.

Dále doporučuje doplnit § 23 - samozřejmě po příslušném přečíslování, když vypadl § 15 - novým odstavcem 2 tohoto znění: "Zásada pozbývání státního občanství odnětím, obsažená v § 9 zákona 165/1968 Sb., bude upravena zvláštním zákonem ČNR."

Přitom se odkazuje na § 7 zákona č. 194/1949 Sb. ve znění zákona č. 72/1959 Sb.

Tento odstavec, jak jsem řekla, byl by jako druhý v § 23.

Tím by bylo prozatím vůbec, až do nové zákonné úpravy, vyloučeno jakékoli administrativní opatření v tomto směru.

Ovšem nesmíme zapomenout, že tento návrh zákona vychází ze zákona tehdejšího Národního shromáždění č. 165/1968 Sb. z prosince 1968, o zásadách nabývání a pozbývání státního občanství, jak byl uložen ústavním zákonem o federaci. Proto tento návrh zákona nemůže vybočit z mezí zákona 165/1968 Sb., který má povahu zákona federálního, a jeho obsah musí být v souladu se zásadami, které byly tehdy určeny.

Proto doporučujeme České národní radě, aby tento návrh zákona přijala, poněvadž je logickým, nutným důsledkem předchozí zprávy, jak je uvedeno v tisku č. 13.

Předseda dr. Císař: Slyšeli jste zpravodajskou zprávu o návrhu zákona o nabývání a pozbývání státního občanství ČSR.

Hlásí se někdo do rozpravy k této zprávě?

/Nikdo se nehlásil./

Vzhledem k tomu, že jde vlastně o druhé projednávání téhož návrhu zákona, ve kterém výbor přihlédl k připomínkám poslanců, které byly předneseny na minulé schůzi, myslím, že můžeme přistoupit ke schválení tohoto návrhu.

Můžeme hlasovat o celém návrhu najednou, podle předložené zprávy výboru ústavně právního, která vám byla rozeslána jako tisk 13.

Jsou nějaké námitky proti tomuto způsobu hlasování?

/Nebyly./

Prosím, kdo souhlasí s návrhem zákona ČNR o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky podle předložené zprávy ústavně právního výboru, která vám byla rozeslána jako tisk č. 13, nechť zvedne ruku.

/Děje se./

Děkuji vám.

Je někdo proti? /Nikdo./

Zdržel se někdo hlasování?

/Jeden poslanec se zdržel hlasování./

Děkuji zpravodajce posl. dr. Pátkové a konstatuji, že Česká národní rada schválila tento návrh zákona.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP