Středa 8. ledna 1969

/Začátek schůze v 10.08 hod./

Přítomni:

Předseda České národní rady dr. Císař a místopředsedové Jičínský, Jedlička, Válek a Lochner

192 poslanců České národní rady podle prezenční listiny.

Z Kanceláře České národní rady: sekretář ČNR dr. Vácha

Předseda ČNR dr. Císař /zvoní/: Zahajuji první schůzi České národní rady a prosím všechny soudruhy a soudružky poslankyně, aby zaujali svá místa.

Česká národní rada se dnes schází poprvé po 1. lednu 1969, kdy nabyl účinnosti ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o čs. federaci, a kdy se tedy bude vlastně konstituovat jako nejvyšší orgán státní moci, jako nejvyšší zastupitelský sbor a jediný zákonodárný sbor České socialistické republiky.

Proto i celý pořad dnešní schůze je slavnostní a bude věnován tomu, aby Česká národní rada mohla od nynějška plnit svou ústavní funkci a aby mohla být jmenována vláda České socialistické republiky, což hodlá předsednictvo České národní rady podle práv, které mu přísluší, učinit ještě dnes.

Předsednictvo navrhuje, jak jste o tom byli již informováni z pozvánky, aby Česká národní rada projednala v dnešní schůzi tento pořad:

1. Slib poslanců České národní rady.

2. Zpráva ústavně právní komise k návrhu skupiny poslanců na vydání zákona ČNR o jednacím řádu České národní rady. Zpravodajem je dr. Vladimír Klokočka.

3. Zpráva ústavně právní komise k návrhu skupiny poslanců na vydání zákona ČNR o ministerstvech a jiných ústředních orgánech státní správy České socialistické republiky. Zpravodajem je dr. Zdeněk Jičínský.

4. Zpráva ústavně právní komise k návrhu skupiny poslanců na vydání zákona ČNR o vyhlašování zákonů České národní rady a jiných obecně závazných předpisů České socialistické republiky. Zpravodajem je dr. Vladimír Vybral.

Zjišťuji, že do této chvíle je přítomno 148 poslanců České národní rady. Česká národní rada je tedy schopna se usnášet.

Prosím, zda jsou k navrženému pořadu schůze nějaké námitky?

Posl. Gebauer: Domnívám se, že situace, která se vytvořila kolem osoby soudruha Smrkovského, a všechno, co s tím souvisí, přímo vyžaduje, aby Česká národní rada buď vyslovila souhlas, nebo nesouhlas s postupem předsednictva, s usnesením ze dne 6. ledna t. r.

Navrhuji, aby tento bod byl zařazen ještě do programu schůze.

Předseda ČNR dr. Císař: Děkuji. Jsou ještě nějaké další námitky nebo připomínky k programu? /Nikdo se nehlásil./

Chci upozornit, že pokud měl soudruh Gebauer na mysli diskusi o politických otázkách, že na příští schůzi České národní rady vystoupí předseda vlády s vládním prohlášením, kde počítáme s tím, že velice široce budeme projednávat všechny politické otázky, nejen aktuální, ale i výhledové, které se týkají České socialistické republiky, situace v zemi atd. Naše schůze bude ještě před ustavující schůzí Federálního shromáždění a před volbami do jeho vedoucích orgánů. Je třeba brát tuto okolnost v úvahu.

Prosím, zda jsou ještě další námitky nebo připomínky? /Nikdo se nehlásil./ Prosím tedy, abychom přistoupili k hlasování.

Nejprve budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí s návrhem pořadu, jak jej připravilo předsednictvo ČNR, a zvlášť budeme hlasovat o dodatečném návrhu poslance Gebauera.

Kdo souhlasí s pořadem schůze, jak jej předložilo předsednictvo ČNR, nechť zvedne ruku. /Děje se./

Děkuji vám. Kdo souhlasí se zařazením dodatečného bodu pořadu navrženého poslancem Gebauerem, nechť zvedne ruku. /Děje se./

Prosím skrutátory, aby sčítali hlasy. /Děje se./

Pro tento návrh se vyslovilo pouze 52 poslanců, a proto nemůže být tento bod zařazen na pořad jednání. Tím máme pořad našeho dnešního jednání schválen.

Prvním bodem schváleného pořadu je

I

Slib poslanců České národní rady

/Řízení schůze převzal místopředseda ČNR Věroslav Jedlička./

Místopředseda ČNR Jedlička: Ke složení poslaneckého slibu přistoupíme tak, že sekretář ČNR přečte nejprve formuli slibu, jak je předepsána v čl. 114, odst. 2 ústavního zákona o čs. federaci. Pak složí do mých rukou slib předseda České národní rady, a to podáním ruky a slovem "slibuji".

Nato poslanci přistoupí jednotlivě k předsedovi České národní rady a složí slib do jeho rukou rovněž podáním ruky a slovem "slibuji". Budeme přitom postupovat tak, že nejdříve složí slib poslanci České národní rady na předsednické tribuně, pak poslanci z míst po levé straně sálu, ze středu a z pravé strany sálu.

Prosím, aby poslanci, než přistoupí k předsedovi České národní rady, odevzdali sekretáři České národní rady podepsané písemné prohlášení o slibu, které jim bylo při prezenci rozdáno. Prosím tedy, abyste text slibu podepsali, přičemž neopomeňte vyplnit své jméno.

Žádám nyní sekretáře České národní rady dr. Váchu, aby přečetl formuli slibu, a předsedu České národní rady, aby ke mně potom přistoupil vykonat slib.

Sekretář ČNR dr. Vácha /čte - poslanci povstávají/: "Slibuji na svou čest a svědomí, že budu věren Československé socialistické republice, České socialistické republice a věci socialismu. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavou a ostatními zákony Československé socialistické republiky a České socialistické republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život." /Poslanci usedají./

Posl. dr. Čestmír Císař /podávaje předsedajícímu ruku/: Slibuji.

/Řízení schůze převzal předseda ČNR dr. Císař./

Posl. Věroslav Jedlička: Slibuji.

Posl. František Válek: Slibuji.

Posl. dr. Zdeněk Jičínský: Slibuji.

Posl. Josef Lochner: Slibuji.

Posl. ing. Vladimír Bosák: Slibuji.

Posl. ing. Václav Tůma: Slibuji.

Posl. Světla Valášková: Slibuji.

Posl. ing. Jana Bardoňová: Slibuji.

Posl. dr. Lubomír Štrougal: Slibuji.

Posl. ing. Jaroslav Černý: Slibuji.

Posl. ing. Stanislav Brada: Slibuji.

Posl. ing. Jaromír Petřík: Slibuji.

Posl. Jiří Fleyberk: Slibuji.

Posl. ing. František Exner: Slibuji.

Posl. Marie Návorková: Slibuji.

Posl. ing. Jiří Kabelka: Slibuji.

Posl. ing. Josef Fořt: Slibuji.

Posl. Jiří Hrdlička: Slibuji.

Posl. Václav Kůrka: Slibuji.

Posl. Rudolf Chlad: Slibuji.

Posl. Růžena Kolářová: Slibuji.

Posl. Jindřich Kouba: Slibuji.

Posl. Bohumil Sluka: Slibuji.

Posl. Rudolf Švácha: Slibuji.

Posl. Josef Miler: Slibuji.

Posl. Walter Piverka: Slibuji.

Posl. ing. Karel Zíka: Slibuji.

Posl. dr. Mirko Matyáš: Slibuji.

Posl. Jan Pelnář: Slibuji.

Posl. Helena Vobořilová: Slibuji.

Posl. Jiří Malý: Slibuji.

Posl. Václav Motlík: Slibuji.

Posl. Jan Aubrecht: Slibuji.

Posl. Jaroslav Kučera: Slibuji.

Posl. Jan Latner: Slibuji.

Posl. Josef Kratochvíl: Slibuji.

Posl. Jan Jelínek: Slibuji.

Posl. Václav Ircing: Slibuji.

Posl. Břetislav Klein: Slibuji.

Posl. Antonín Klíma: Slibuji.

Posl. Karel Pařízek: Slibuji.

Posl. Antonín Kozák: Slibuji.

Posl. ing. Alena Pokorná: Slibuji.

Posl. Jaroslav Hübner: Slibuji.

Posl. Artur Rössler: Slibuji.

Posl. dr. Jiří Lacina: Slibuji.

Posl. František Haas: Slibuji.

Posl. Jarmila Losseová: Slibuji.

Posl. ing. Rudolf Smutný: Slibuji.

Posl. Josef Grösser: Slibuji.

Posl. dr. Miloš Matějka: Slibuji.

Posl. Josef Soukup: Slibuji.

Posl. Jaroslav Brabec: Slibuji.

Posl. Emanuel Mička: Slibuji.

Posl. dr. Erich Springer: Slibuji.

Posl. dr. Andrej Tlustý: Slibuji.

Posl. Jan Mikeska: Slibuji.

Posl. Jarmila Šikolová: Slibuji.

Posl. Antonín Pospíšil: Slibuji.

Posl. Věroslav Vondrouš: Slibuji.

Posl. ing. Jiří Zahradník: Slibuji.

Posl. Hana Vejnarová: Slibuji.

Posl. ing. Jiří Burian: Slibuji.

Posl. Dobromila Vávrová: Slibuji.

Posl. Emanuel Černý: Slibuji.

Posl. František Červenka: Slibuji.

Posl. ing. Vladimír Šimek: Slibuji.

Posl. Zdeněk Rychtrmoc: Slibuji.

Posl. Vlastimil David: Slibuji.

Posl. Rudolf Gärtner: Slibuji.

Posl. Josef Půlpán: Slibuji.

Posl. ing. Jaroslav Horák: Slibuji.

Posl. ing. Jiří Souček: Slibuji.

Posl. Vlastimil Pecka: Slibuji.

Posl. Alois Žíla: Slibuji.

Posl. dr. Čestmír Adam: Slibuji.

Posl. dr. Jaroslav Srb: Slibuji.

Posl. Václav Novotný: Slibuji.

Posl. Anna Stibůrková: Slibuji.

Posl. ing. Rudolf Battěk: Slibuji.

Posl. dr. Anna Matějková: Slibuji.

Posl. Anna Matysová: Slibuji.

Posl. Miroslav Suchopárek: Slibuji.

Posl. dr. František Bláha: Slibuji.

Posl. Václav Koutný: Slibuji.

Posl. Zdeněk Vodička: Slibuji.

Posl. Ludvík Svoboda: Slibuji.

Posl. ing. Václav Černovský: Slibuji.

Posl. Jiří Hrdlička: Slibuji.

Posl. dr. Jaroslav Vitáček: Slibuji.

Posl. ing. Miroslav Svoboda: Slibuji.

Posl. Ludvík Černý: Slibuji.

Posl. Miluše Fischerová: Slibuji.

Posl. Miroslav Galuška: Slibuji.

Posl. akademik Josef Charvát: Slibuji.

Posl. Evžen Erban: Slibuji.

Posl. František Gebauer: Slibuji.

Posl. dr. Milan Hübl: Slibuji.

Posl. Drahomír Dvořák: Slibuji.

Posl. Miroslav Hlaváček: Slibuji.

Posl. Lumír Čivrný: Slibuji.

Posl. Miloslav Hlásek: Slibuji.

Posl. ing. Antonín Červinka: Slibuji.

Posl. Květoslava Grünová: Slibuji.

Posl. Marie Hechtová: Slibuji.

Posl. ing. Václav Pánek: Slibuji.

Posl. Rudolf Pacovský: Slibuji.

Posl. dr. Karel Kácl: Slibuji.

Posl. dr. Božena Pátková: Slibuji.

Posl. dr. František Malíř: Slibuji.

Posl. ing. Vlastimil Kaše: Slibuji.

Posl. Ladislav Smrčka: Slibuji.

Posl. Jan Pauly: Slibuji.

Posl. dr. Jaromír Machač: Slibuji.

Posl. dr. Vladimír Kašpar: Slibuji.

Posl. Petr Rybář: Slibuji.

Posl. Karel Poláček: Slibuji.

Posl. Miroslav Mach: Slibuji.

Posl. dr. Vladimír Klokočka: Slibuji.

Posl. Jiří Rubín: Slibuji.

Posl. ing. Stanislav Rázl: Slibuji.

Posl. ing. Karel Löbl: Slibuji.

Posl. dr. Bohuslav Kučera: Slibuji.

Posl. Václav Voska: Slibuji.

Posl. dr. Zdeněk Vokrouhlický: Slibuji.

Posl. akademik Otto Wichterle: Slibuji.

Posl. dr. Vladislav Vlček: Slibuji.

Posl. ing. Petr Víšek: Slibuji.

Posl. ing. Alois Buchta: Slibuji.

Posl. Lubomír Dohnal: Slibuji.

Posl. Eduard Frank: Slibuji.

Posl. dr. Ladislav Veltruský: Slibuji.

Posl. ing. Zdeněk Chlup: Slibuji.

Posl. ing. Josef Toman: Slibuji.

Posl. dr. Václav Chytil: Slibuji.

Posl. Jiří Šůcha: Slibuji.

Posl. dr. Ivan Kříž: Slibuji.

Posl. Oldřich Křenek: Slibuji.

Posl. Vítězslav Krejčí: Slibuji.

Posl. Jan Kučera: Slibuji.

Posl. ing. František Michele: Slibuji.

Posl. ing. Antonín Rusek: Slibuji.

Posl. Josef Kovařík: Slibuji.

Posl. Antonín Mazálek: Slibuji.

Posl. ing. Jan Karásek: Slibuji.

Posl. Jana Kaňková: Slibuji.

Posl. ing. Milan Ptáček: Slibuji.

Posl. Karel Neubert: Slibuji.

Posl. Jan Neumann: Slibuji.

Posl. Čeněk Procházka: Slibuji.

Posl. Liběna Snížková: Slibuji.

Posl. Ladislav Coufal: Slibuji.

Posl. dr. Eva Dutková: Slibuji.

Posl. dr. Olga Sobotníková: Slibuji.

Posl. Alois Coufal: Slibuji.

Posl. Vítězslav Frank: Slibuji.

Posl. Richard Škrobánek: Slibuji.

Posl. František Beneš: Slibuji.

Posl. Božena Hašplová: Slibuji.

Posl. dr. Josef Špaček: Slibuji.

Posl. Jaromír Bartášek: Slibuji.

Posl. Zdeněk Hejzlar: Slibuji.

Posl. Stanislav Šulc: Slibuji.

Posl. Oldřich Vyhnálek: Slibuji.

Posl. Marie Holatová: Slibuji.

Posl. František Toman: Slibuji.

Posl. dr. Vladimír Vybral: Slibuji.

Posl. dr. Václav Hrabal: Slibuji.

Posl. Maxmilián Icha: Slibuji.

Posl. dr. Jan Špaňúr: Slibuji.

Posl. Marie Miková: Slibuji.

Posl. Zdeněk Onderek: Slibuji.

Posl. Jiří Vilímec: Slibuji.

Posl. dr. Josef Macura: Slibuji.

Posl. ing. Zdeňka Polochová: Slibuji.

Posl. ing. Josef Kempný: Slibuji.

Posl. Jaroslav Skopal: Slibuji.

Posl. dr. Antonín Václavík: Slibuji.

Posl. Jaroslav Karhan: Slibuji.

Posl. Anna Skácelová: Slibuji.

Posl. dr. Adolf Turek: Slibuji.

Posl. Jiřina Turečková: Slibuji.

Posl. Emil Kantor: Slibuji.

Posl. Eduard Tománek: Slibuji.

Posl. František Touška: Slibuji.

Posl. dr. Jiří Grospič: Slibuji.

Posl. Emil Malivánek: Slibuji.

Posl. Josef Rudolf: Slibuji.

Posl. dr. Regina Rýdlová: Slibuji.

Posl. ing. Bohumil Šimon: Slibuji.

Posl. Bohuslav Ungrád: Slibuji.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP