Zápis

ze schůze České národní rady konané 24. srpna 1968 v Kanceláři Národního shromáždění.

Přítomni; dle presenční listiny

Schůzi řídil místopředseda ČNR s. Josef Lochner. Členové přítomní na schůzi byli soudruhy Lochnerem, Veltruským a Váchou seznámeni s prohlášením, které v době konání své schůze 21. srpna vydala jménem ČNR ekonomická komise ČNR a členové ČNR přítomní v Praze, kteří se sešli v Kanceláři Národního shromáždění. První rezoluce ze schůze ekonomické komise, která se sešla 21. srpna, vyjádřila v souladu se všemi rezolucemi plnou důvěru legální vládě, za kterou se jednoznačně postavila, dále kategoricky požadovala propuštění předsedy České národní rady s. dr. Čestmíra Císaře. Druhá a třetí rezoluce byla schválena 25 členy České národní rady, kteří se sešli 21. srpna odpoledne. Druhé prohlášení je "Bratrům Slovákům", které ujišťuje dokončit společně federativní uspořádání našeho státu k 28. říjnu t. r. Třetí prohlášení je protest proti zatčení předsedy ČNR, jehož únos je pokládán za zločin. Čtvrtá rezoluce byla vydána jako odezva na dopis předsedy ČNR s. dr. Čestmíra Císaře, komise ČNR v ní byly vyzvány, aby pokračovaly ve své práci.

Všechny rezoluce byly publikovány v rozhlase, rezoluce "Bratrům Slovákům" byla poslána dálnopisem do Bratislavy. Prohlášení ČNR - odezva na dopis s. dr. Čestmíra Císaře a rezoluce na Slovensko byly publikovány po Praze též ve formě letáků.

V diskusi upozorňovali členové České národní rady, že by bývalo bylo správné, aby se Česká národní rada sešla dříve a ve větším počtu. K tomu bylo vysvětleno, že 30 členů České národní rady jsou poslanci Národního shromáždění, kteří v uplynulých dnech permanentně zasedali jako poslanci.

Po diskusi bylo uznáno za správné, aby členové České národní rady, kteří nejsou trvale v Praze, působili v místech svého bydliště a na svých pracovištích a do Prahy se dostavovali pouze na výzvu. Soudruh Lochner, který se 24. srpna odpoledne účastní aktivu předsedů KOR, upozorní předsedy KOR, aby informovali Krajské výbory Národní fronty o prohlášeních České národní rady.

S uvedenými prohlášeními, která byla vydána, vyslovili přítomní členové České národní rady souhlas.

Poté primátor NVP s. Černý podal zprávu o situaci v Praze. Je zajištěno zásobování, doprava, zabezpečují se hygienické potřeby města a pokud jsou potíže, jsou lokálního charakteru. Od 23. 8. není možno vysílat v městském rozhlase, který je v rukou okupantů. Spojení se všemi národními výbory je však udržováno, je navázán kontakt s vládou. Zatím nehrozí v Praze vážnější poruchy. Nyní se řeší problémy zahájení školního vyučování, nelze zajistit brigádníky na chmel. NVP odmítl dát k dispozici budovy pro okupantská vojska a řídí se jen pokyny legální vlády.

S. Lochner podal zprávu o činnosti stávkových výborů a závodních výborů, které správným směrem ovlivňují pracující na závodech v této době a v daných podmínkách.

Soudruh dr. Malíř upozornil na situaci SČSP, kde ÚV vydal své prohlášení velvyslanci SSSR.

Soudruh poslanec Jedlička informoval členy České národní rady o jednání vlády a předsednictva Národního shromáždění, které právě projednává možnost trvalého spojení se Slovenskou národní radou. Je třeba zajistit i trvalé spojení České národní rady, která musí Slovenskou národní radu ujišťovat o svém úsilí dosáhnout federativního uspořádání naší republiky v daném termínu. Po diskusi bylo dohodnuto, že bude pověřeno několik členů, kteří odjedou do Bratislavy a budou trvale ve styku se Slovenskou národní radou. V této delegaci bude posl. s. dr. Turečková, za předpokladu, že předsednictvo NS dá souhlas, aby byla uvolněna. Po projednání se s. Šulcem z Brna a s. Polochovou z Ostravy bude delegace o tyto dva soudruhy rozšířena.

Po diskusi, které se účastnili všichni přítomní bylo dohodnuto, aby určená skupina ss. Pátková, Lochner, Veltruský a Vácha vypracovali návrh dalšího prohlášení, které bude vydáno.

Poté byla schůze přerušena na půl hodiny.

V další části schůze bylo přečteno a projednáno předložené prohlášení. Přítomní členové schválili jednohlasně, aby bylo podepsáno "Česká národní rada". Byly přijaty některé věcné připomínky (vyslovit dík pracovníkům rozhlasu, poctivým příslušníkům VB, armády, národním výborům, poukázat na jednotu pracujících v generální stávce), které budou zapracovány do návrhu rezoluce.

Přijaté prohlášení bude vydáno, všechna prohlášení, která až dosud byla vydána, budou předložena v první řádné schůzi České národní rady ke schválení podle příslušných ustanovení jednacího a pracovního řádu České národní rady.

V závěru upozornil posl. Jedlička, že členové České národní rady, kteří nejsou poslanci Národního shromáždění, se mohou zúčastňovat schůzí Národního shromáždění. Za tím účelem dostávají také průkazky ke vstupu do budovy KNS.

Praha 24. srpna 1968

Zapsala: dr. B. HolátkováPřihlásit/registrovat se do ISP