Úterý 30. června 1964

Štefan Ozimý, námestník generálneho prokurátora pre Slovensko dr. Milan Šimovič, námestník hlavného arbitra pre Slovensko dr. Vojtech Telek, predseda Slovenského výboru Ústredia čs. advokácie

Komisia SNR pre obchod:

Členovia z radov poslancov Slovenskej národnej rady:

Ján Belovický

Irena Ďurišová

Július Szaniszló

Vojtech Török

Veronika Tuščáková

inž. Petronela Višňovcová

Michal Žákovič

Členovia z radov politických, hospodárskych, vedeckých, kultúrnych a iných pracovníkov:

doc. inž. Filip Hronský, C. Sc., vedúci katedry ekonomiky vnútorného obchodu na VŠE v Bratislave

Ladislav Šťastný, predseda komisie obchodu Východoslovenského KNV

Ľudovít Talo, podpredseda Krajského sväzu spotrebných družstiev v Stredoslovenskom kraji

Pavol Tonhauser, predseda predstavenstva Slovenského výboru spotrebných družstiev

Emil Vicen, inštruktor pre spotrebný priemysel na VI. odd. ÚV KSS

Bohuš Zach, riaditeľ Krajského podniku uhoľných skladov pre Západoslovenský kraj

Komisia SNR pre potravinársky priemysel:

Členovia z radov poslancov Slovenskej národnej rady:

Zoltán Bánsky Jozef Gajdošík Ján Harvát Mária Kudryová Ján Lichner inž. Emil Píš Ľudovít Retkes

Členovia z radov politických, hospodárskych, vedeckých, kultúrnych a iných pracovníkov:

Ján Gregor, námestník predsedu Slovenskej plánovacej komisie Ladislav Špačinský, riaditeľ Vinárskych závodov v Bratislave Štefan Ťažký, podnikový riaditeľ Stredoslovenského mäsopriemyslu vo Zvolene Jozef Voskár, podnikový riaditeľ Východoslovenských liehovarov

a konzervárni

Komisia ľudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady:

Členovia z radov poslancov Slovenskej národnej rady:

Justín Polák Viliam Šalgovič Ján Štencl Vilma Zacharová Šimon Žbirka

Členovia z radov politických, hospodárskych, vedeckých, kultúrnych a iných pracovníkov:

František Lipka, riaditeľ Závodu železiarne a drôtovne v Hlohovci za podpredsedu Komisie ľudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady

Ivan Bosák, technológ v Závode Slovenského národného povstania Žiar nad Hronom

inž. Rudolf Bucko, riaditeľ Štátneho majetku Poprad

Mária Dancáková, členka JRD Červenica, okres Prešov

Anton Jankech, ekonomický námestník riaditeľa Strojárskych a metalurgických závodov v Dubnici

Ľudovít Kvačkay, vedúci ekonomického oddelenia na Odbore SNR pre stavebníctvo

Ján Laskovič, riaditeľ STS Moldava nad Bodvou

inž. Ján Marček, námestník predsedu Komisie ľudovej kontroly a štatistiky SNR

Vasiľ Pačuta, pracovník VSŽ Košice

Mária Sedláková, redaktorka Pravdy

Michal Schnierer, vedúci oddelenia kontroly noriem vo Veľkobani Handlová

Timotej Skalický, tajomník Slovenskej odborovej rady František Solár, poslucháč Vysokej straníckej školy pri ÚV KSČ Anton Švirec, vedúci odboru Kontrolnej a revíznej komisie ÚV KSS Ladislav Turčan, pracovník Pedagogického inštitútu v Nitre

Slovenská komisia pre investičnú výstavbu: Členovia z radov poslancov Slovenskej národnej rady:

Jozef Bednár František Faraga inž. Ján Marko Ladislav Pittner Anton Prečuch Anton Ťažký

Členovia z radov politických, hospodárskych, vedeckých, kultúrnych a iných pracovníkov:

Jozef Fischer, riaditeľ Krajského združenia stavebníctva Košice

Miloš Hrušovský, námestník predsedu Slovenskej komisie pre investičnú výstavbu

akad. arch. Miloš Chorvát, tajomník Sväzu slovenských architektov

inž. Ján Longauer, riaditeľ Ústavu ekonomiky a organizácie stavebníctva

inž. Daniel Matejko, námestník predsedu Slovenskej plánovacej komisie

doc. inž. arch. Peter Náhalka, C. Sc., dekan Stavebnej fakulty SVŠT v Bratislave

inž. Ladislav Prekop, námestník povereníka SNR pre stavebníctvo

inž. Milan Sedlák, výrobno-technický námestník riaditeľa pobočky Štátneho ústavu pre projektovanie a typizáciu poľnohospodárskych a lesníckych stavieb

inž. arch. Štefan Svetko, vedúci ateliéru Útvaru hlavného architekta mesta Bratislavy

prof. inž. Vladimír Synek, profesor na Slovenskej vysokej škole technickej

Štefan Šebesta, riaditeľ Hydroprojektu v Bratislave

inž. arch. Ján Zemko, C. Sc., pracovník Ústavu stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied

inž. arch. Pavol Zibrin, námestník predsedu Slovenskej komisie pre investičnú výstavbu

inž. Anton Žiak, riaditeľ Riaditeľstva vodohospodárskeho rozvoja v Bratislave

Komisia SNR pre rozvoj vedy a techniky:

Členovia z radov poslancov Slovenskej národnej rady:

prof. inž. Ján Gonda, Dr. Sc.

Stanislav Hollý

inž. Miloslav Hruškovič

Emília Janíková

Ján Minárik

Členovia z radov politických, hospodárskych, vedeckých, kultúrnych a iných pracovníkov:

Miloš Hrušovský, námestník predsedu Slovenskej komisie pre investičnú výstavbu

inž. Ladislav Káčer, technický námestník riaditeľa Chemických závodov J. Dimitrova v Bratislave

prof. dr. Vojtech Kellö, vedúci katedry fyzikálnej chémie na Chemickej fakulte SVŠT

Michal Kimlík, tajomník Slovenskej rady Československej vedecko-technickej spoločnosti

doc. inž. Anton Klas, prorektor Vysokej školy ekonomickej pre vedeckú prácu

doc. dr. Miroslav Kuthan, riaditeľ Geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave

inž. Michal Maťaš, riaditeľ Výskumného ústavu ropy a uhľovodíkových plynov v Bratislave

inž. Daniel Matejko, námestník predsedu Slovenskej plánovacej komisie

inž. Ján Pliešovský, námestník riaditeľa Slovenských magnezitových závodov Košice

akademik Štefan Schwarz, Dr. Sc., profesor matematiky na SVŠT a vedúci katedry matematiky

Július Slabej, referent nových foriem práce na odbore technického rozvoja v Strojárňach Piesok

inž. Bedřich Staněk, technický námestník riaditeľa Východoslovenských železiarní v Košiciach

prof. dr. inž. Miroslav Šalamon, vedúci katedry automatizácie na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave

inž. Imrich Škerlík, vedúci technického útvaru v Železorudných baniach v Spiš. Novej Vsi

doc. inž. Ján Tomovčík, vedúci katedry mechanizácie na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre

inž. Ján Zelinka, C. Sc., vedecký pracovník Ústavu biológie ČSAV

Komisia SNR pre rozvoj miestneho hospodárstva:

Členovia z radov poslancov Slovenskej národnej rady:

Matej Berník Anna Bilaninová Štefan Fábry Ernest Križan Helena Kunovská Ján Marejka Emília Štifterová

Členovia z radov politických, hospodárskych, vedeckých, kultúrnych a iných pracovníkov:

Ján Filko, vedúci odboru na oddelení spotrebného a potravinárskeho priemyslu, obchodu, miestneho hospodárstva, spotrebných a výrobných družstiev ÚV KSS

Ján Križan, predseda komisie pre služby a miestny priemysel Západoslovenského KNV

Emil Lupták, riaditeľ Komunálnych služieb mesta Bratislavy

Vlastimil Petrek, predseda komisie pre služby a miestny priemysel Stredoslovenského KNV

Rehor Slámka, predseda komisie pre služby a miestny priemysel na ONV Žilina

Juraj Šén, predseda Predstavenstva Slovenského výboru výrobných družstiev.

V Bratislave 29. júna 1964

Alexander Dubček v. r.                Ondrej S ú l e t y v. r.

Michal S a b o l č í k, CSc. v. r.      inž. Jaroslav Knížka v. r.

Ján P a š k o v. r.                                  Štefan Trstenský v. r.

Emília M u r í ň o v á, v. r.                  gen. mjr. Ján Strcula v. r.

DODATOK K TLAČI Č. 4

1. Za člena Slovenskej plánovacej komisie z radov politických, hospodárskych, vedeckých, kultúrnych a iných pracovníkov sa navrhuje Pavol Molnár, námestník povereníka SNR pre pôdohospodárstva, namiesto Júliusa Chovanca, námestníka povereníka SNR pre pôdohospodárstvo.

2. Za člena Komisie SNR pre rozvoj vedy a techniky z radov politických, hospodárskych, vedeckých, kultúrnych a iných pracovníkov

sa navrhuje inž. Miloš Ukropec, vedúci odboru strojárenstva na Slovenskej plánovacej komisii, namiesto inž. Daniela Matejku, námestníka predsedu Slovenskej plánovacej komisie.

V Bratislave 29. júna 1964

Alexander Dubček v. r.               Ondrej S ú l e t y v. r.

Michal S a b o l č í k, C. Sc. v. r.      inž. Ladislav Knížka v. r.

Ján P a š k o v. r.                               Štefan Trstenský v. r.

Emília Muríňová v. r.                gen. mjr. Ján S t r c u l a v. r.

OBSAH 1. (ustavujúcej) schôdzky 29. júna 1964

Zpráva o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za posledné obdobie.........         4

Rozoslaná a rozdaná tlač ......         8

1.   Zloženie sľubu poslancov Slovenskej národnej rady..          8

2.   Voľba predsedu, podpredsedu a ostatných členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady......11

3.   Voľba Mandátovej komisie Slovenskej národnej rady

(tlač SNR 3. )............19

Schôdzka prerušená.........19

Schôdzka znovu otvorená.......19

4.   Zpráva Mandátovej komisie o overení platnosti voľby poslancov Slovenskej národnej rady - zpravodajca poslanec D a u b n e r...........19

Voľba poslancov overená.........22

5.   Návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady na prijatie zákona SNR o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady (tlač SNR 1) - zpravodajca

doc. dr. Colotka..........22

Rozoslaná tlač.........       22

Rozprava.............       33

Reč poslanca Vincenta Krahulca......       33

Reč poslankyne Emílie Muríňovej......       36

Dotazy poslanca Hollého........       40

Odpoveď zpravodajcu na dotazy.......       40

Rozprava skončená ..........       40

Záverečné slovo zpravodajcu........       40

Návrh zákona prijatý.........       41

Voľba overovateľov pre 1. schôdzku SNR.....       41

3. Návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady na prijatie zákona SNR o Komisii ľudovej kontroly o Štatistiky Slovenskej národnej rady (tlač SNR 2) - zpravodajca

poslanec Šalgovič..........       42

Návrh zákona prijatý.........              46

7. Voľba povereníkov Slovenskej národnej rady, predsedov a členov komisií Slovenskej národnej rady (tlač 4 a dodatok k tlači 4)...........       46

Zloženie sľubu členov Komisie ľudovej kontroly a štatistiky SNR............       48

Schôdzka prerušená.........       49

Schôdzka znovu otvorená........       49

3. Vyhlásenie predsedu Slovenskej národnej rady...                  49

Schôdzka prerušená.........                 79

30. júna 1964

Schôdzka znovuotvorená.......        79

Rozprava.............        79

Reč poslanca Jána Koscelanského.....        79

Reč povereníka SNR prof. dr. Kolomana Boďu C. Sc.           84

Reč poslanca doc. Vasila Kapišovského...         90

Reč poslanca Jána Lichnera.......        95

Reč povereníka SNR dr. Mateja L ú č a n a....       100

Schôdzka prerušená.........      108

Schôdzka znovu otvorená.......      108

Reč poslanca Františka Déneša......      108

Reč poslanca inž. Jaroslava Knížku.....      114

Reč povereníka SNR doc. MUDr. Vladimíra Z v a r u..       120

Reč poslanca Ondreja Súletyho......      126

Reč poslanca Vojtecha Daubnera......      130

Rozprava skončená..........     133

9. Uznesenie Slovenskej národnej rady......133

Uznesenie schválené..........134

Prílohy.............135

Prílohy k 1. (ustavujúcej) schôdzke:

Návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady na prijatie zákona SNR o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady (tlač SNR 1)......137

Návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady na prijatie zákona o Komisii ľudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady (tlač SNR 2)........177

Návrh poslancov Františka B a r b í r k a, Štefana F e r e nc e i h o, Michala Žákoviča a ďalších poslancov na voľbu Mandátovej komisie Slovenskej národnej rady (tlač SNR č. 3)..............182

Návrh poslancov Alexandra Dubčeka, Michala S a b o lč í k a, Jána P a š k u, Emílie Muríňovej a ďalších poslancov na voľbu členov komisií Slovenskej národnej rady a podpredsedu Komisie ľudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady (tlač SNR 4)......183

Dodatok k tlači SNR 4..........193


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP