Pondělí 29. června 1964

o plnšom uplatnení Slovenskej národnej rady pri plnení úloh hospodárskej a kultúrnej výstavby. Na tento dokument nadväzuje celý program nášho rokovania.

Preto návrh nového zákona o Komisii žudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady, ktorý vám bol predložený k prerokovaniu na dnešnom zasadnutí, vychádza tiež z tohto dokumentu.

Komisia žudovej, kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady bola vytvorená na základe uznesenia XII. sjazdu Komunistickej strany Československa v rámci sústavy orgánov žudovej kontroly zákonom č. 23/1963 Zb. o žudovej kontrole a o národohospodárskej evidencii. V súlade s týmto zákonom upravila Slovenská národná rada zákonom č. 30/1963 vzťahy Komisie žudovej kontroly a štatistiky k Slovenskej národnej rade. Úlohou Komisie žudovej kontroly a štatistiky v zmysle záverov XII. sjazdu je obhajovať celospoločenské záujmy, presadzovať a zabezpečovať uznesenia strany a vlády na všetkých stupňoch riadiacich orgánov, bojovať za najvyššiu hospodárnosť, za vysokú kvalitu výrobkov a starostlivosť o ochranu socialistického vlastníctva. Preto i plán činnosti komisie je zameraný k splneniu hlavných úloh štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva.

Vo svojej práci komisia uplatňuje zásadu predchádzať nežiadúcemu vývoju, odhažovať príčiny negatívnych javov, navrhovať a prijímať opatrenia na ich odstránenie a včas signalizovať príslušným orgánom prípady porušovania základných proporcií.

V duchu týchto zásad, i keď za pomerne krátke obdobie, Komisia žudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady svojou činnosťou účinne prispieva k zabezpečovaniu úloh rozvoja národného hospodárstva.

Komisia, jej volená členovia, aktivisti aj aparát vykonali rad previerok a rozborov na najdôležitejších úsekoch národného hospodárstva, v požnohospodárstve, priemysle, stavebníctve, na úseku investičnej výstavby, v doprave, miestnom hospodárstve, školstve i zdravotníctve. Riešila problémy nadnormatívnych zásob, ich správne využitie, prípadne ich likvidáciu, riešila otázky kvality výroby, zaoberala sa odbytom nezabezpečenej výroby, sústavne sledovala plnenie úloh na vládou stanovených akciách a riešila celý rad ďalších úloh, ktoré boli a sú v súčasnosti ťažiskovými z hžadiska zabezpečenia ďalšieho rozvoja našej socialistickej spoločnosti. Komisia ďalej kontrolovala a mesačne hodnotila plnenie národohospodárskeho plánu a prijatých akčných plánov hospodárskych orgánov a organizácií na Slovensku.

Skutočnosť, že komisia sa usilovala na mieste previerky účinne pomôcť riešiť problémy, zjednávať nápravu a odstraňovať nedostatky, potvrdzujú tiež opatrenia, ktoré sa vykonali na základe previerok, ako napríklad na úseku uskladňovania zeleniny, investičnej výstavby JRD, plnenia úloh na vybraných, vládou sledovaných stavbách, najmä z hžadiska včasného uvádzania kapacít do prevádzky.

Opatrenia prijaté na základe týchto previerok našimi najvyššími straníckymi a štátnymi orgánmi znamenali skutočne prínos z hžadiska odstránenia nedostatkov a vytvorenia podmienok pre úspešné plnenie úloh na týchto i ďalších úsekoch.

Dosiaž platné zákony umožňovali a umožňujú ďalšie prehĺbenie našej socialistickej demokracie desaťtisícom našich pracujúcich priamou účasťou na riadení našej spoločnosti vytvorením žudom volenej sústavy orgánov žudovej kontroly, predsa však plne nezosúladili sa v nich vzťahy a postavenie Komisie žudovej kontroly a štatistiky k Slovenskej národnej rade a jej Predsedníctvu tak, aby to zodpovedalo požiadavkám, ktoré s ciežom plnšieho uplatnenia Slovenskej národnej rady vytýčil Ústredný výbor Komunistickej strany Československa.

V  zmysle týchto zákonov komisia nebola včlenená do sústavy orgánov Slovenskej národnej rady a jej aparát netvoril súčasť jednotného aparátu Slovenskej národnej rady. V dôsledku tohto stavu sa nemohla plne zabezpečiť organická náväznosť činnosti komisie na úlohy Slovenskej národnej rady a jej orgánov.

V  záujme odstránenia tohto - už v súčasnosti nevyhovujúceho stavu - bolo nutné v zmysle uznesení Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska z mája tohto roku zabezpečiť úzke organické napojenie komisie na Slovensku národnú radu za plného rešpektovania jej postavenia ako oblastného orgánu Ústrednej komisie žudovej kontroly a štatistiky.

Stalo sa tak zákonom č. 93/1964 Zb. o určení odborov štátnej správy, v ktorých pôsobia povereníci Slovenskej národnej rady a o súvisiacich zmenách v niektorých ústredných orgánoch.

Návrh zákona, ktorý uvádzam, vychádza plne z tejto zásady, zdôrazňuje ju a obsahuje niektoré ďalšie zmeny, ktoré z nej vyplývajú pre zloženie a vožby komisie, jej pôsobnosť a vzťahy k Slovenskej národnej rade, organizačnú štruktúru a aparát. Komisia žudovej kontroly a štatistiky sa stáva takto jednou z komisií Slovenskej národnej rady. Pri svojej činnosti bude plniť úlohy v rozsahu určenom jednak Predsedníctvom Slovenskej národnej rady, jednak uzneseniami Ústrednej komisie žudovej kontroly a štatistiky.

Navrhovaná zákonná úprava, i keď plne zosúladí postavenie Komisie žudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady s postavením iných komisií Slovenskej národnej rady, neznamená oslabenie jej postavenia ako orgánu jednotnej, ústredne riadenej a ucelenej sústavy orgánov žudovej kontroly. Novou úpravou sa umožňuje, aby komisia aktívne a iniciatívne v rámci Slovenskej národnej rady pôsobila na plnenie politicko-ekonomických ciežov vytýčených Komunistickou stranou Československa a úloh štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva na Slovensku.

V  záujme tohto sa zdôrazňuje požiadavka, aby komisia plnila svoje úlohy v úzkej súčinnosti s ostatnými komisiami Slovenskej národnej rady.

Úlohou komisie je tiež koordinácia kontrolnej činnosti jednotlivých povereníctiev.

V  zmysle navrhovaného zákona bude na čele komisie predseda, ktorý je tiež povereníkom Slovenskej národnej rady.

Aparát komisie sa včlení do jednotného aparátu Slovenskej národnej rady.

Tieto zmeny sú pojaté ako nové do jednotlivých ustanovení návrhu zákona o Komisii žudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady.

Ako vyplýva z týchto skutočností, vážené súdružky a súdruhovia, nová zákonná úprava vytvára optimálne podmienky pre to, aby Slovenská národná rada a jej orgány mohli dôslednejšie vykonávať svoju kontrolnú funkciu a prostredníctvom kontroly spoločným ciežavedomým úsilím účinne vplývať na zabezpečovanie úloh, ktoré vytýčil XII. sjazd Komunistickej strany Československa v záujme ďalšieho rozvoja našej spoločnosti.

Pretože návrh zákona je v plnom súlade s opatreniami na plnšie uplatnenie Slovenskej národnej rady, rozvíja ich v záujme rozhodnejšieho a účinnejšieho podielu Slovenskej národnej rady na zabezpečovaní hospodárskej a kultúrnej výstavby Slovenska v súlade so záujmami celej našej spoločnosti, doporučujem ho v plnom znení schváliť.

Predseda Chudík:

Ďakujem zpravodajcovi poslancovi Viliamovi Šalgovičovi za podanú zprávu.

Hlási sa niekto o slovo k tomuto bodu programu? (Nikto. )

Do rozpravy sa nikto nehlási, preto rozprava odpadá a budeme hlasovať o návrhu zákona Slovenskej národnej rady o Komisii žudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady.

Kto súhlasí s návrhom tohto zákona, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada návrh zákona schválila.

Prikročíme k siedmemu bodu programu, ktorým je vožba povereníkov Slovenskej národnej rady, predsedov a členov komisií Slovenskej národnej rady, podža podaného návrhu poslancov Alexandra Dubčeka, Michala Sabolčíka, Jána P a š k u, Emílie Muríňovej, Ondreja S ú l e t y h o, inž. Jaroslava Knižku, Štefana Trstenského a Jána Strculu.

Prosím poslanca Alexandra Dubčeka, aby predniesol návrh poslancov.

Poslanec Dubček: Súdružky a súdruhovia,

v priebehu rokovania zvolili sme členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

Podža Ústavy Československej socialistickej republiky a zákona Slovenskej národnej rady o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady povereníci a predsedovia komisií Slovenskej národnej rady sú volení z členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

Vychádzajúc z úloh, ktoré stoja pred Slovenskou národnou radou v nastávajúcom funkčnom období, odporúčame, aby za povereníkov Slovenskej národnej rady a predsedov komisií SNR boli zvolení títo súdruhovia:

-   prof. dr. Koloman B o ď a za povereníka SNR pre pôdohospodárstvo a predsedu Komisie SNR pre pôdohospodárstvo;

-   doc. dr. Peter Colotka za povereníka SNR pre spravodlivosť a predsedu Právnej komisie SNR;

-   Jozef Gajdošík za povereníka SNR pre potravinársky priemysel a predsedu Komisie SNR pre potravinársky priemysel;

-   František H a g a r a za povereníka SNR pre financie a predsedu Finančnej a rozpočtovej komisie SNR;

-   Ladislav Kompiš za povereníka SNR pre stavebníctvo a predsedu Komisie SNR pre stavebníctvo;

-   dr. Matej Lúč a n za povereníka SNR pre školstvo a kultúru a predsedu Komisie SNR pre školstvo a kultúru;

-   inž. Ján M a r k o za povereníka-predsedu Slovenskej komisie pre investičnú výstavbu;

-   Ján Štencl za povereníka-predsedu Komisie žudovej kontroly a štatistiky SNR;

-   inž. Petronela Višňovcová za povereníka SNR pre obchod a predsedu Komisie SNR pre obchod;

-   doc. MUDr. Vladimír Zvara za povereníka SNR pre zdravotníctvo a predsedu Komisie SNR pre zdravotníctvo;

-   Štefan F á b r y za predsedu Komisie SNR pre rozvoj miestneho hospodárstva.

Z radov poslancov-nečlenov Predsedníctva Slovenskej národnej rady doporučujeme

-   inž. Miloslava Hruškoviča za predsedu Komisie SNR pre rozvoj vedy a techniky.

Sme toho názoru, že navrhovaní súdruhovia za účinnej práce všetkých nás poslancov a členov komisií sú schopní plniť úlohy na úsekoch, pre ktoré ich doporučujeme zvoliť.

Súdružky a súdruhovia, návrh na zloženie jednotlivých komisií Slovenskej národnej rady vám bol rozdaný písomne ako tlač č. 4 a dodatok k tlači č. 4, preto nepovažujem za nutné vzhžadom na počet členov komisií tento predniesť.

Predseda Chudík:

Hlási sa k tomuto návrhu a tiež k písomnému návrhu rozdanému ako tlač č. 4 a dodatok k tlači č. 4 niekto o slovo, sú pripomienky k návrhu alebo má niekto iný návrh?

(Neboli. )

Pretože iného návrhu niet, dávam hlasovať o podanom návrhu, a to osobitne o vožbe povereníkov a predsedov komisií Slovenskej národnej rady a osobitne o vožbe členov jednotlivých komisií Slovenskej národnej rady.

Kto súhlasí, aby povereníci a predsedovia komisií Slovenskej národnej rady boli zvolení podža podaného návrhu, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Konštatujem, že Slovenská národná rada podža článku 85 a 78 Ústavy si zvolila povereníkov Slovenskej národnej rady, povereníka-predsedu Komisie žudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady, povereníka-predsedu Slovenskej komisie pre investičnú výstavbu a predsedov komisií Slovenskej národnej rady podža predloženého návrhu.

Kto súhlasí s návrhom, ktorý vám bol rozdaný ako tlač 4 a dodatok k tlači číslo 4 na vožbu členov komisií Slovenskej národnej rady a na vožbu podpredsedu Komisie žudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania ?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada zvolila členov komisií Slovenskej národnej rady a podpredsedu Komisie žudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady podža podaného návrhu.

Podža § 23 zákona č. 23/1963 Zb. o žudovej kontrole a národohospodárskej evidencii a § 5 zákona o Komisii žudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady členovia Komisie žudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady skladajú do rúk predsedu Slovenskej národnej rady sžub.

Zvolení členovia Komisie žudovej kontroly a štatistiky sú prítomní na dnešnej schôdzke.

Pristúpime preto k zloženiu sžubu, a to tak, že sžub bude prečítaný a členovia Komisie žudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady ho vykonajú podaním ruky a slovom: "Sžubujem!".

Žiadam prítomných členov komisie, aby pristúpili na vykonanie sžubu a aby bol prečítaný text sžubu.

(Pracovník aparátu Slovenskej národnej rady súdruh Ilčík číta: )

,, Sžubujem na svoju česť a svedomie, že budem verný Československej socialistickej republike a veci socializmu, že sa budem spravovať ústavou a ostatnými zákonmi a že budem zachovávať štátne, hospodárske a služobné tajomstvo. Budem nezmieritežne bojovať za presadzovanie celospoločenských záujmov, najmä za splnenie úloh štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva, upevňovanie štátnej disciplíny a posilňovanie ochrany majetku v socialistickom vlastníctve. "

(Členovia komisie podaním ruky predsedovi a slovom "Sžubujem!" skladajú sžub. )

Predseda Chudík:

Súdružky a súdruhovia, schôdzku prerušujem na 30 minút.

(Prestávka 30 minút. )

(Po prestávke: )

Podpredseda Krahulec:

Súdružky a súdruhovia poslanci,

nasleduje ôsmy bod programu:

vyhlásenie predsedu Slovenskej národnej rady.

Prosím predsedu Slovenskej národnej rady súdruha Michala C h u d í k a, aby sa ujal slova.

Predseda Chudík:

Vážená Slovenská národná rada, súdružky a súdruhovia!

Stalo sa už tradíciou, že novozvolená Slovenská národná rada zaoberá sa na svojej prvej, ustavujúcej schôdzi programom, s ktorým predstupovali kandidáti pred svojich voličov a ktorý občania v predvolebnej kampani doplňovali, podža miestnych podmienok tvorivo rozvíjali. Ide o program ďalšieho rozvoja spoločnosti, o program, za ktorý sa vyslovili voliči svojimi hlasmi pre kandidátov Národného frontu.

Vožby 14. júna 1964 boli manifestačným vyjadrením jednoty nášho žudu, prejavom dôvery pracujúcich ku Komunistickej strane Československa, k jej programu budovania vyspelej socialistickej spoločnosti.

Táto dôvera žudu je pre každého poslanca záväzkom obetavo, svedomite a nezištne pracovať pre blaho občanov, pozorne načúvať hlasu žudí, citlivo reagovať na ich pripomienky a návrhy, aktívne a iniciatívne sa zúčastňovať na riešení všetkých problémov.

Dôvera žudu je základným predpokladom pre zvládnutie vežkých úloh, ktoré nás v nastávajúcom období čakajú, ktoré musíme riešiť pri plnení uznesení XII. sjazdu KSČ.

Na tieto úlohy, na problémy hospodárskej a kultúrnej výstavby sa plne upriami činnosť Slovenskej národnej rady, jej orgánov, poslancov a aparátu.

Ustavujúca schôdzka SNR sa koná dva mesiace pred oslavami 20. výročia Slovenského národného povstania a necelý rok pred 20. výročím oslobodenia Československa slávnou sovietskou armádou, pred 20. výročím historických udalostí, ktoré zaujali popredné miesto v novodobých dejinách národov Československa.

So slávnou kapitolou našej histórie, s ozbrojeným povstaním slovenského národa proti hitlerovským okupantom a klérofašistickému žudáckemu režimu, s bojom slovenského žudu za novú Československú republiku, je spojený zrod a vývoj slovenských národných orgánov.

Slovenská národná rada vznikla v roku 1943 v prípravách na celonárodné ozbrojené povstanie, ako vrcholný orgán odboja na Slovensku, v ktorom sa pod vedením Komunistickej strany združovali antifašistické demokratické sily.

Prvým a najdôležitejším štátno-politickým dokumentom, pamätnou Deklaráciou z 1. septembra 1944, prevzala Slovenská národná rada zákonodarnú a výkonnú moc, obnovila suverenitu Československej republiky na povstaleckom území, stala sa reprezentantkou tejto suverenity, nositežkou jednotnej československej štátnej moci a súčasne vrcholným slovenským národným orgánom. Takto vyjadrila Slovenská národná rada vôžu a túžbu slovenského národa po bratskom spolužití s českým národom v novej Československej republike.

Celú svoju činnosť upriamila Slovenská národná rada v roku 1944, v slávnych dňoch povstania, na plnenie tých úloh, ktoré napomáhali ozbrojenému boju.

Jej postavenie bolo charakterizované tým, že ako revolučný štátny orgán spájala zákonodarnú a výkonnú moc. To sa prejavilo v organizačnej štruktúre SNR, v pracovnom zameraní jej členov a povereníctiev, i v pružných metódach práce. Popri bezprostrednom organizovaní ozbrojeného boja zabezpečovala spolu s revolučnými národnými výbormi na oslobodenom povstaleckom území beh hospodárskeho života, výrobu v továrňach najmä pre potreby frontu, organizovala železničnú a automobilovú dopravu, budovanie pancierových vlakov, obranných objektov, zabezpečovala zásobovanie frontu i obyvatežstva.

Celá činnosť Slovenskej národnej rady, od jej vzniku a výkonu revolučnej moci v Slovenskom národnom povstaní, cez politickoorganizátorskú prácu v oslobodenej Československej republike až do dnešných dní je predchnutá úsilím komunistov a ďalších pokrokových síl o progresívny vývoj v štáte, o rozvíjanie národnej a demokratickej revolúcie, o vybudovanie socializmu.

Za tento progresívny vývoj Slovenska v jednotnej Československej republike bojovala Komunistická strana Slovenska i na pôde SNR a jej orgánov do Februára 1948, keď predstavitelia Demokratickej strany začali zrádzať revolučný odkaz Slovenského národného povstania a spolčili sa so separatistickými pohlavármi žudáckeho podzemia a súčasne s predstavitežmi reakčného benešovského čechoslovakizmu. Ciežom tohto spoločného úsilia slovenskej a českej reakcie bolo zahatanie pokrokového vývoja, odbúranie revolučných vymožeností žudu, návrat ku kapitalizmu.

Slovensko, s ktorým najmä po vožbách roku 1946 reakční sprisahanci rátali ako so svojou oporou a zálohou, nestalo sa slabým miestom v pokrokovom vývoji republiky. Spoločne prebojovali českí a slovenskí komunisti jednotu nášho štátu, spoločne sa usilovali, aby sa progresívne sily Slovenska mohli oprieť o českú robotnícku triedu.

Rozhodným vystúpením českého a slovenského žudu vo Februári 1948 zrútili sa plány reakcie na reštauráciu kapitalizmu, zabezpečil sa socialistický vývoj Československa.

Roky socialistického budovania boli obdobím, v ktorom sa slovenské národné orgány spolu s ústrednými orgánmi štátu a národnými výbormi výrazne zúčastňovali na riešení a organizovaní socialistickej industrializácie Slovenska, združstevňovania požnohospodárstva, ďalších problémov hospodárskej a kultúrnej výstavby. Boli to roky plnenia a ďalšieho rozvinutia odkazu Slovenského národného povstania.

Opierajúc sa o skvelé výsledky, ktoré sme v rozvoji Slovenska dosiahli vďaka internacionálnej politike Komunistickej strany Československa, vychádzajúc z revolučných tradícií, bude novozvolená Slovenská národná rada prehlbovať svoju prácu, aby stále lepšie plnila svoje významné poslanie v období budovania vyspelej socialistickej spoločnosti.

Vážené súdružky a súdruhovia!

Dnešná ustavujúca schôdzka Slovenskej národnej rady koná sa niekožko dní po ustavujúcom zasadnutí novozvoleného Národného zhromaždenia, na ktorom vláda ČSSR v zmysle Ústavy predložila najvyššiemu zastupitežskému orgánu svoje programové vyhlásenie.

Slovenská národná rada sa plne hlási k programu vlády s vedomím, že ide o rozpracovanie smerníc XII. sjazdu Komunistickej strany Československa a uznesení Ústredného výboru strany, že ide o program nášho mierového napredovania, ďalšieho rozvoja hospodárstva a kultúry, pozdvihnutia hmotnej a kultúrnej úrovne žudu.

Zo všetkých programových zásad vlády vyplývajú pre Slovenskú národnú radu, pre národné výbory, pre všetky štátne a hospodárske orgány na Slovensku vežmi náročné úlohy, pretože rozvoj hospodárstva na Slovensku stojí na poprednom mieste starostlivosti vlády.

"Vláda považuje i naďalej za vysoko dôležitú hospodárskopolitickú úlohu - hovorí sa v programovom vyhlásení - usilovať sa o dosiahnutie ďalšieho pokroku v ekonomickom vyrovnávaní Slovenska na úroveň českých krajov, vo zvýšení aktívnej účasti obyvatežov Slovenska na tvorbe národného dôchodku a vo zvýšení účasti Slovenska na užívaní celospoločenských fondov, najmä v školstve a v zdravotníctve. Vláda bude na Slovensku zabezpečovať rýchlejší rast výroby v priemysle a v požnohospodárstve a objem investičnej výstavby zvyšovať tak, aby pre tento rast utváral predpoklady i pre budúcnosť. "

Pri realizovaní zásad programového vyhlásenia vlády ČSSR bude sa Slovenská národná rada usilovať, aby sa všetky prírodné a ekonomické zdroje a rezervy Slovenska (surovinové bohatstvo, zdroje pracovných síl) čo najefektívnejšie využili v záujme posilnenia jednotnej československej ekonomiky.

S plným vedomím spoluzodpovednosti za budovanie vyspelej socialistickej spoločnosti, za ďalší rozmach Slovenska v pevnej, jednotnej Československej socialistickej republike sa Slovenská národná rada hlási k aktívnej práci na realizovaní vládneho vyhlásenia.

Uvedomujeme si, súdružky a súdruhovia, že splnenie náročných úloh v hospodárskom a kultúrnom rozvoji Slovenska, dosiahnutie ciežov, vytýčených Komunistickou stranou Československa a obsiahnutých v programovom vyhlásení vlády, predpokladá maximálnu iniciatívnu, sústavnú, ciežavedomú tvorivú prácu Slovenskej národnej rady, všetkých jej orgánov, poslancov a pracovníkov.

Súdružky a súdruhovia!

Vežký význam pre rozvinutie všestrannej iniciatívnej činnosti Slovenskej národnej rady má uznesenie Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska zo dňa 7. mája 1964.

Týmto uznesením sa rozpracúvajú zásadné direktívy XII. sjazdu o upevňovaní centrálneho riadenia, ktorého súčasťou je aj rozvíjanie činnosti ústredných slovenských orgánov, predovšetkým SNR.

Uznesenie ÚV KSČ a ÚV KSS zo dňa 7. mája 1964 kladie dôraz predovšetkým na tie funkcie Slovenskej národnej rady, rozvinutím ktorých sa zabezpečí plnšia účasť SNR na plnení úloh hospodárskej a kultúrnej výstavby. Po zhodnotení skúseností od roku 1960 sa spresňujú vzťahy SNR k Národnému zhromaždeniu a vláde, k národným výborom, štátnym a hospodárskym organizáciám na Slovensku.

Od prijatia dokumentu vykonali sa už niektoré základné legislatívne, organizačné a kádrové opatrenia, ktoré umožňujú, aby hneď od začiatku činnosti pozitívne ovplyvnili prácu novozvolenej Slovenskej národnej rady, jej orgánov a poslancov SNR. Rozšírenie pôsobnosti Slovenskej národnej rady na ďalšie úseky, ako je obchod, potravinársky priemysel a miestne hospodárstvo, bolo spolu s opatreniami na úseku vedy, dopravy upravené zákonom Národného zhromaždenia. Realizovaním týchto opatrení bude pôsobnosť SNR zahrňovať okrem celej sféry spoločenskej spotreby aj tie výrobné úseky národného hospodárstva a obchod, ktoré sú vežmi náročné na operatívne riadenie.

Na realizovanie uznesenia ÚV KSČ a ÚV KSS "Za plnšie uplatnenie SNR" prijala vláda opatrenia, ktorými sa konkretizuje zásada, že SNR je nielen slovenským národným orgánom, ale aj národným článkom celoštátneho riadenia, ktorého úlohou je priamo spoluvytvárať a tiež spoluzabezpečovať celoštátnu politiku.

Pôsobnosť orgánov Slovenskej národnej rady je konkretizovaná na jednotlivých úsekoch národného hospodárstva a kultúrnovýchovnej práce tak, aby sa dosiahlo organické zapojenie SNR do celého procesu prípravy, realizácie a kontroly plánu a rozpočtu.

Za významnú zložku činnosti SNR pokladáme jej účasť na zákonodarnej tvorbe. Ide o aktivizáciu SNR predovšetkým pri vypracúvaní návrhov celoštátnych noriem, a to i formou predkladania iniciatívnych návrhov celoštátnych zákonov. Súbežne s tým bude SNR rozvíjať zákonodarstvo, ktoré je v jej vlastnej pôsobnosti, a bude sa zameriavať na riešenie takých otázok, ktoré so zretežom na národné, prípadne regionálne špecifičnosti budú vyžadovať osobitnú úpravu zákonom SNR.

V  celej činnosti SNR, jej orgánov a aparátu budeme dennodenne dbať, aby sa uznesenia strany a vlády na Slovensku zabezpečovali v duchu upevňovania jednotnej ekonomiky ČSSR a morálno-politickej jednoty našich národov.

Uznesenie ÚV KSČ a ÚV KSS, zákon Národného zhromaždenia a uznesenie vlády vytvárajú rámec pre účinnú činorodú prácu Slovenskej národnej rady a jej orgánov.

Súdružky a súdruhovia!

Najvážnejšie úlohy má SNR a jej orgány pri realizovaní úloh štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva na Slovensku. V súlade s tým Slovenská národná rada, vychádzajúc z uznesení januárového zasadnutia ÚV KSČ, ÚV KSS a z uznesení vlády k štátnemu plánu na rok 1964, prijala a vykonáva opatrenia na rovnomerné a včasné plnenie úloh plánu rozvoja hospodárstva na Slovensku.

Aktívne opatrenia politické a ekonomické, vykonané v poslednom období, prejavili sa v kladných výsledkoch plnenia plánu. Lepšie a rovnomernejšie sa plnia kvantitatívne úlohy tak v priemysle, ako aj v stavebníctve, nedosahujú sa však stanovené kvalitatívne ukazovatele.

V  priemysle sa ukazujú vzostupné tendencie oproti minulému roku, keď za prvých päť mesiacov tohto roku ústredne riadené podniky splnili plán na 101, 5 %. Vysoký rast výroby sa dosiahol najmä v chemickom priemysle (112, 5 %). Zlepšilo sa zabezpečovanie ďalších výrobkov, dôležitých pre národné hospodárstvo a plnenie dodávok pre zahraničný obchod. Pracujúci v uhožných baniach na Slovensku do konca mája vyťažili naviac 119 tisíc ton uhlia a lignitu.

Priaznivý je vývin v nákupe živočíšnych výrobkov a tiež vo zvyšovaní úžitkovosti hospodárskych zvierat. Do konca mája sa prekročil nákup mäsa o 7 tisíc ton, vajec o 15, 5 milióna kusov a splnil sa nákup mlieka.

Lepšie sa plnia aj úlohy v stavebníctve. Pracovníci stavebných podnikov Ministerstva stavebníctva a krajských združení do konca mája vykonali naviac stavebných prác za 46 miliónov korún. Postup prác však nie je plynulý na všetkých stavbách, a to najmä na niektorých dôležitých kapacitných stavbách.

Ukazuje sa aj zlepšenie práce železničnej dopravy, najmä vo vyššom plnení grafikonu vlakovej dopravy, v objeme prepravy a v lepšom plnení úloh v nakládke.

Zlepšenie sa dosiahlo i v plnení rozpočtov národných výborov, keď za 5 mesiacov sa v priamych príjmoch splnilo 40, 8 % celoročného rozpočtu, zatiaž čo vlani len 33, 8 %. Výdavky sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka plnia priaznivejšie o 6, 3 %.

Z doterajšieho vývinu plnenia úloh rozvoja hospodárstva na Slovensku vidieť, že máme reálne možnosti pre priaznivé splnenie tohoročného plánu.

Vežmi vážnym problémom však zostáva neplnenie úloh v organizovanom nábore pracovníkov, a to vo všetkých troch slovenských krajoch. Zaostáva predovšetkým nábor pre OKR, kde do konca mája ostal najviac dlžný Stredoslovenský kraj (476 pracovníkov), a nábor pre slovenské bane, kde ostal najviac dlžný Západoslovenský kraj (228 pracovníkov).

Rozhodujúcim úsekom, na ktorý sa musíme sústrediť, je oblasť kvalitatívnych ukazovatežov plánu, dodržiavanie stanovenej kvality výrobkov, zabezpečovanie úloh v znižovaní vlastných nákladov a efektívnejšie využívanie najmä výrobných zásob.

Súbežne so zabezpečovaním úloh plánu na tento rok pripravuje Slovenská národná rada plán na rok 1965 a návrh základných úloh do roku 1970.

Pri riešení otázok rozvoja hospodárstva na Slovensku v ďalšom období budeme postupovať v súlade s ciežmi štrukturálnej prestavby nášho národného hospodárstva. Budeme predovšetkým sledovať, aby sa plne využili zdroje a rezervy, ktoré na Slovensku sú, pre urýchlenie rozvoja celého národného hospodárstva ČSSR a pre plnenie politicko-hospodárskej úlohy XII. sjazdu KSČ, pokračovať v rozvoji slovenských krajov tak, aby sa urobil ďalší podstatný krok k vyrovnávaniu ich ekonomickej úrovne s úrovňou českých krajov.

Na ktoré rozhodujúce úlohy sústredí Slovenská národná rada svoju pozornosť v nastávajúcom období?

V záujme účinnosti práce sústredíme sa na tie úseky, ktoré v súčasnej situácii predstavujú ťažisko pri riešení úloh prestavby


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP