Pondělí 29. června 1964

Slovenská národná rada

1. (ustavujúca) schôdza

29. a 30. júna 1964

STENOGRAFICKÁ ZPRÁVA

O SCHÔDZKACH SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

Zpráva o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za posledné obdobie

Zloženie sžubu poslancov Slovenskej národnej rady

Vožba predsedu, podpredsedov a ostatných členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady

Vožba Mandátovej komisie Slovenskej národnej rady

Zpráva Mandátovej komisie o overení platnosti vožby poslancov Slovenskej národnej rady

Návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady na prijatie zákona SNR o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady

Návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady na prijatie zákona SNR o Komisii žudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady

Vožba povereníkov Slovenskej národnej rady, predsedov a členov komisií Slovenskej národnej rady

Vyhlásenie predsedu Slovenskej národnej rady

Rozprava k vyhláseniu predsedu Slovenskej národnej rady a schválenie rezolúcie Slovenskej národnej rady

Bratislava 1964

IV. volebné obdobie

STENOGRAFICKÁ ZPRÁVA

o 1. (ustavujúcej) schôdzke Slovenskej národnej rady v Bratislave v pondelok a v utorok, 29. a 30. júna 1964

Prítomní:

Predseda Michal C h u d í k

podpredsedovia źudovít B e n a d a a Vincent K r a h u l e c

člen Predsedníctva ÚV KSČ, člen Predsedníctva ÚV KSS a prvý tajomník ÚV KSS Alexander Dubček, kandidát Predsedníctva ÚV KSČ, člen Predsedníctva ÚV KSS a tajomník ÚV KSS Michal S a b o l č í k CSc., člen Predsedníctva ÚV KSS a tajomník ÚV KSS František Barbírek, člen Predsedníctva ÚV KSS a tajomník ÚV KSS Vasil B i ž a k, člen Predsedníctva ÚV KSS a tajomník ÚV KSS Ján J a n í k, člen Predsedníctva ÚV KSS Vojtech D a u b n e r, člen Predsedníctva ÚV KSS Július L ö r i n c z, kandidát Predsedníctva ÚV KSS František Dvorský

91 poslancov podža listiny o prítomnosti.

(Začiatok schôdzky o 14, 00 hod. ) Podpredseda Benada:

Vážená Slovenská národná rada!

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady podža článku 75 ods. 1 Ústavy svojím uznesením zo 17. júna 1964 zvolalo novozvolenú Slovenskú národnú radu na prvé zasadanie dňom 29. júna 1964. Slovenská národná rada bola na dni 29. a 30. júna 1964 riadne zvolaná na ustavujúcu schôdzku, ktorú súčasne otváram a zisťujem, že Slovenská národná rada je spôsobilá sa uznášať.

Na dnešnom rokovaní vítam všetkých pozvaných hostí.

Vážená Slovenská národná rada!

Pracujúci celej našej vlasti pred niekožkými dňami znova manifestačne prejavili svoj súhlas s politikou Komunistickej strany Československa, keď hlasovali vo vožbách za kandidátov Národného frontu do všetkých zastupitežských orgánov našej socialistickej vlasti.

Dôvera, ktorú nám prejavil náš žud tým, že nás zvolil za poslancov Slovenskej národnej rady, nás zaväzuje, aby sme všetky svoje sily venovali ďalšiemu plánovitému rozvoju našej socialistickej spoločnosti, upevňovaniu jednoty oboch našich národov Čechov a Slovákov i ostatných národností žijúcich v našej republike, aby sme upevňovali nerozbornú jednotu socialistického tábora.

Osobitný výraz tomuto nášmu úsiliu dáva blížiace sa 20. výročie oslobodenia Československa bratskou Sovietskou armádou, ktoré oslávi všetok náš pracujúci žud ďalšími úspechmi rozvoja hospodárstva a kultúry našej socialistickej vlasti. Vzdáme hold vďaky tým, ktorí sa najviac zaslúžili o našu slobodu, hold vďaky všetkým statočným robotníkom, rožníkom a pracujúcej inteligencii za ich obetavú prácu pri budovaní socializmu. Začiatkom týchto osláv budú oslavy 20. výročia Slovenského národného povstania, v ktorom slovenský národ jednoznačne vyjadril svoju vôžu žiť po boku bratského českého národa v jednotnom štáte dvoch slobodných a rovnoprávnych národov, opierajúc sa o nerozborné priatežstvo s národmi Sovietskeho sväzu.

Skôr, ako prikročíme k programu rokovania, dovožte, aby som vás informoval o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za posledné obdobie.

Činnosť Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od poslednej schôdzky Slovenskej národnej rady, konanej 16. apríla 1964, sústreďovala sa na zabezpečovanie úloh vytýčených mu v pláne hlavných úloh Slovenskej národnej rady a jej orgánov na I. polrok 1964.

V  súlade s tým prvoradé miesto v jeho práci bolo venované otázkam plnenia štátneho plánu rozvoja hospodárstva na Slovensku.

Stav v plnení štátneho plánu rozvoja hospodárstva na Slovensku a riešenie vyskytujúcich sa problémov boli pravidelným bodom každého rokovania Predsedníctva SNR.

Predsedníctvo SNR sa osobitne zaoberalo rozborom plnenia úloh na 31 prednostne zabezpečovaných stavbách sledovaných Slovenskou komisiou pre investičnú výstavbu. V prijatých opatreniach v záujme zlepšenia realizácie týchto stavieb sa sleduje obsadenie vedenia stavieb zodpovednými zástupcami dodávatežov technológie a generálnych projektantov a na základe doterajších skúseností s vedením stavieb doplnenie a upresnenie pokynov Štátnej komisie pre investičnú výstavbu, najmä pokiaž ide o vymedzenie právomoci vedenia stavby ako celku.

V bytovej výstavbe bola sústredená starostlivosť na vyrovnanie nepriaznivej rozostavanosti a na zvýšenie úrovne predovšetkým II. fázy krajských harmonogramov bytovej výstavby pre rok 1965. Napriek vynaloženému úsiliu nepodarilo sa zabezpečiť splnenie plánu odovzdávania bytov do užívania. Pravidelne sa sledovalo plnenie úloh taktiež v zdravotníckej a školskej výstavbe, kde sa vyvíjalo úsilie na to, aby všetky plánované školské objekty sa odovzdali do užívania najneskôr do začiatku nového školského roku. Na základe výsledkov previerky Komisie žudovej kontroly a štatistiky SNR prijalo Predsedníctvo SNR ďalej viaceré opatrenia na odstránenie nedostatkov v kvalite bytovej, zdravotníckej a školskej výstavby, najmä na odstránenie závad na zatekajúcich rovných strechách, vo vykurovacích systémoch školských objektov a na zabezpečenie, aby pri odsúhlasovaní a schvažovaní projektovej dokumentácie nových školských a zdravotníckych zariadení a pred zavedením nových typov do výstavby sa dôsledne preverila správnosť celkového dispozičného riešenia tak hlavných, ako aj pomocných priestorov.

Na úseku požnohospodárstva zaoberalo sa Predsedníctvo SNR opatreniami na rýchlejší rozvoj výroby JRD a konsolidáciu zaostávajúcich družstiev, najmä opatreniami pre zvýšenie úrovne organizácie práce, odmeňovania a normovania.

V  rámci rozvoja požnohospodárskej výroby v horských a podhorských oblastiach najzložitejším problémom zostáva vyriešiť otázky ďalšieho vývoja a rozvoja požnohospodárskej výroby v oblastiach s rozptýleným osídlením. Preto s návrhom na riešenie organizácie požnohospodárskej výroby v týchto oblastiach zaoberalo sa i Predsedníctvo SNR. Schválilo predložený návrh s tým, že pri ďalšom spracovaní bude prerokovaný s príslušnými štátnymi hospodárskymi orgánmi a vedeckými ustanovizňami a predložený na rokovanie požnohospodárskej komisii ÚV KSČ.

Z ďalších otázok a problémov, ktoré v poslednom období Predsedníctvo SNR riešilo, treba uviesť najmä otázku využitia nerastných surovín na Slovensku a riešenie niektorých problémov na úseku geológie. Príslušný návrh, hlavne pokiaž ide o investičné zámery na výstavbu kapacít pre zvýšenie ťažby a spracovania nerastných surovín na Slovensku, bol predložený vláde. Taktiež boli v Predsedníctve SNR schválené a predložené vláde návrhy opatrení dohodnuté na spoločnom rokovaní predsedu SNR s ministrom potravinárskeho priemyslu k vybraným problémom potravinárskeho priemyslu na Slovensku a s predsedom Ústredného sväzu spotrebných družstiev o niektorých výrobných problémoch spotrebných družstiev na Slovensku.

Osobitná pozornosť bola venovaná zabezpečovaniu realizácie uznesení Predsedníctva Ústredného výboru KSČ a Ústredného výboru KSS a vlády o rozvoji cestovného ruchu. V tejto súvislosti boli v Predsedníctve SNR prerokované a prijaté príslušné opatrenia k výsledkom previerky Komisie žudovej kontroly a štatistiky SNR o plnení úloh vyplývajúcich z predmetných uznesení, k príprave spotrebných družstiev na letnú sezónu 1964, k riešeniu dokompletizácie turistickej oblasti na Oravskej priehrade a k účinnejšiemu zabezpečeniu plnenia uznesenia vlády č. 188 z roku 1959 o opatreniach vyplývajúcich z rajónového územného plánu Vysokých Tatier.

Ďalšiu skupinu otázok, s ktorými sa Predsedníctvo SNR v poslednom období zaoberalo, tvorilo rozpracovanie koncepcie rozvoja niektorých odvetví národného hospodárstva na Slovensku do roku 1970. Tak Predsedníctvo SNR prerokovalo návrhy rozvoja bytovej výstavby na Slovensku, výstavby kapacít v konzervárenskom priemysle, rozvoja siete zdravotníckych zariadení a rozvoja vinohradníctva.

V rámci účasti Predsedníctva SNR na príprave plánu rozvoja hospodárstva na Slovensku zaoberalo sa stavom prác na rozpracúvaní základných smerov a overovaní predpokladov rozvoja hospodárstva na Slovensku v roku 1965. Hlavným ciežom základných smerov rozvoja bolo v dostatočnom časovom predstihu poukázať na hlavné úlohy rozvoja a zamerať pozornosť príslušných orgánov na riešenie rozhodujúcich problémov. Schválilo

ďalej opatrenia na organizačné zabezpečenie prác k zostaveniu návrhu plánu rozvoja hospodárstva na Slovensku na rok 1965 a základných smerov riešenia pre rok 1966.

Dôležitá úloha pripadla Predsedníctvu SNR v tomto období v súvislosti s realizáciou uznesenia Ústredného výboru KSČ a KSS zo 7. mája tohto roku na plnšie uplatnenie Slovenskej národnej rady. Jej vyjadrením sú tiež najmä návrhy zákona SNR o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady a zákona SNR o Komisii žudovej kontroly a štatistiky SNR. Obidva návrhy zákonov predkladá Predsedníctvo SNR na prerokovanie terajšej ustavujúcej schôdzke Slovenskej národnej rady.

To bol v podstate, súdružky a súdruhovia poslanci, hlavný obsah činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od poslednej schôdzky Slovenskej národnej rady.

Súdružky a súdruhovia poslanci,

má niekto dotazy, prípadne pripomienky k prednesenej zpráve ?

(Neboli. )

Pripomienok niet. Prikročíme k schváleniu programu ustavujúcej schôdzky Slovenskej národnej rady.

Predsedníctvo navrhuje, aby Slovenská národná rada pre túto svoju schôdzku určila nasledovný program:

1.   Zloženie sžubu poslancov Slovenskej národnej rady

2.   Vožba predsedu, podpredsedov a ostatných členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady

3.   Vožba Mandátovej komisie Slovenskej národnej rady

4.   Zpráva Mandátovej komisie o overení platnosti vožby poslancov Slovenskej národnej rady

5.   Návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady na prijatie zákona SNR o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady

6.   Návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady na prijatie zákona SNR o Komisii žudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady

7.   Vožba povereníkov Slovenskej národnej rady, predsedov a členov komisií Slovenskej národnej rady

8.   Vyhlásenie predsedu Slovenskej národnej rady

9.   Schválenie uznesenia Slovenskej národnej rady

Máte, súdružky a súdruhovia poslanci, pripomienky alebo doplnky k navrhnutému programu?

(Neboli. )

Pretože pripomienok niet, dávam o návrhu hlasovať.

Kto súhlasí s navrhnutým programom, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. ) Ďakujem.

Tým Slovenská národná rada navrhnutý program rokovania schválila.

Súdružky a súdruhovia,

bol vám rozoslaný návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady na vydanie zákona SNR o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady ako tlač SNR 1.

Prosím, aby ste svoje pripomienky, prípadne námety k návrhu zákona odovzdali zpravodajcovi poslancovi doc. dr. Petrovi C o l o t k o v i počas prestávky.

Ďalej vám bol rozoslaný návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady na prijatie zákona SNR o Komisii žudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady ako tlač SNR 2.

Pripomienky, prípadne námety k tomuto návrhu zákona prosím odovzdajte zpravodajcovi poslancovi Viliamovi Šalgovičovi taktiež počas prestávky.

Dnes vám bol rozdaný návrh poslancov Františka B a rb í r k a, Štefana Ferenceiho, Michala Žákoviča a ďalších poslancov na vožbu Mandátovej komisie Slovenskej národnej rady ako tlač SNR 3.

Pristúpime k prerokovaniu prvého bodu programu, ktorým je zloženie sžubu poslancov Slovenskej národnej rady podža článku 80 Ústavy.

Poslanci zvolení vo vožbách 14. júna 1964 sa dostavili na dnešnú schôdzku. Žiadam poslancov, aby po prečítaní sžubu pristúpili ku mne a podaním ruky a slovom "Sžubujem!" zložili poslanecký sžub. Žiadam prečítať text sžubu.

(Pracovník aparátu Slovenskej národnej rady súdruh Ilčík číta):

"Sžubujem na svoju česť a svedomie, že budem verný Československej socialistickej republike, veci socializmu a odkazu Slovenského národného povstania. Budem dbať na vôžu a záujmy žudu, spravovať sa ústavou a ostatnými zákonmi republiky a pracovať pre to, aby sa zákony uvádzali do života. "

(Poslanci pristupujú k predsedovi súdruhovi Benadovi, podávajú mu ruku a sžubujú: )

Posl. MUDr. CSc. Vladimír Zvara: Sžubujem.

Posl. Vojtech Mihálik: Sžubujem.

Posl. Tibor Demmer: Sžubujem.

Posl. inž. Miloslav Hruškovič: Sžubujem.

Posl. prof. inž. Dr. Sc. Ján Gonda: Sžubujem.

Posl. Ervín Polák: Sžubujem.

Posl. Viliam Šalgovič: Sžubujem.

Posl. František Hagara: Sžubujem.

Posl. Štefan Ferencei: Sžubujem.

Posl. Emília Štifterová: Sžubujem.

Posl. Ján Janík: Sžubujem.

Posl. Vilma Vaculová: Sžubujem.

Posl. Karol Tomaškovič: Sžubujem.

Posl. źudovít Retkes: Sžubujem.

Posl. Vincent Horváth: Sžubujem.

Posl. Ján Paško: Sžubujem.

Posl. Ernest Križan: Sžubujem.

Posl. Valéria Gulišová: Sžubujem.

Posl. Jozef Haša: Sžubujem.

Posl. František Šimegová: Sžubujem.

Posl. Jozef Malina: Sžubujem.

Posl. dr. Matej Lúčan: Sžubujem.

Posl. Vojtech Daubner: Sžubujem.

Posl. Zoltán Bánsky: Sžubujem.

Posl. Irena Ďurišová: Sžubujem.

Posl. Ján Mešťánek: Sžubujem.

Posl. Alexander Dubček: Sžubujem.

Posl. Terézia Strmenská: Sžubujem.

Posl. Ján Koscelanský: Sžubujem.

Posl. doc. dr. CSc. Peter Colotka: Sžubujem.

Posl. Helena Kunovská: Sžubujem.

Posl. Ján Minárik: Sžubujem.

Posl. Jozef Bednár: Sžubujem.

Posl. inž. Emil Píš: Sžubujem.

Posl. gen. mjr. Ján Strcula: Sžubujem.

Posl. Justín Polák: Sžubujem.

Posl. Jozef Gajdošík: Sžubujem.

Posl. Mária Kudryová: Sžubujem.

Posl. Vilma Zacharová: Sžubujem.

Posl. plk. Andrej Faglic: Sžubujem.

Posl. Anton Prečuch: Sžubujem.

Posl. Elena Pastorková: Sžubujem.

Posl. Ján Marejka: Sžubujem.

Posl. inž. Ján Marko: Sžubujem.

Posl. Ján Harvát: Sžubujem.

Posl. Vincent Krahulec: Sžubujem.

Posl. Emília Muríňová: Sžubujem.

Posl. František Faraga: Sžubujem.

Posl. Michal Chudík: Sžubujem.

Posl. Martin Hraško: Sžubujem.

Posl. inž. Petronela Višňovcová: Sžubujem.

Posl. Ján Lichner: Sžubujem.

Posl. Stanislav Hollý: Sžubujem.

Posl. Daniel Futej: Sžubujem.

Posl. Emília Janíková: Sžubujem.

Posl. Augustín Machata: Sžubujem.

Posl. František Barbírek: Sžubujem.

Posl. Michal Žákovič: Sžubujem.

Posl. Valentín Czaban: Sžubujem.

Posl. Jozef Viktor: Sžubujem.

Posl. Ján Belovický: Sžubujem.

Posl. Jozef Holička: Sžubujem.

Posl. Ján Štencl: Sžubujem.

Posl. Ondrej Klokoč: Sžubujem.

Posl. Ladislav Kompiš: Sžubujem.

Posl. Štefan Trstenský: Sžubujem.

Posl. doc. Vasiž Kapišovský: Sžubujem.

Posl. Anna Bilaninová: Sžubujem.

Posl. Anna Hirková: Sžubujem.

Posl. Michal Hrib: Sžubujem.

Posl. CSc. Michal Sabolčík: Sžubujem.

Posl. inž. Jaroslav Knižka: Sžubujem.

Posl. Július Szaniszló: Sžubujem.

Posl. Ladislav Leco: Sžubujem.

Posl. Šimon Žbirka: Sžubujem.

Posl. prof. MVDr. CSc. Koloman Boďa: Sžubujem.

Posl. Ján Humeník: Sžubujem.

Posl. Mária Lorenčíková: Sžubujem.

Posl. pplk. Ladislav Pittner: Sžubujem.

Posl. Vojtech Török: Sžubujem.

Posl. dr. h. c. Alexander Horák: Sžubujem.

Posl. Margita Potočková: Sžubujem.

Posl. Anton Ťažký: Sžubujem.

Posl. Peter Dupej: Sžubujem.

Posl. Jozef Kríž: Sžubujem.

Posl. Štefan Fábry: Sžubujem.

Posl. Matej Berník: Sžubujem.

Posl. Veronika Tuščáková: Sžubujem.

Posl. František Déneš: Sžubujem.

Posl. Ondrej Súlety: Sžubujem.

Podpredseda Benada:

Prikročíme k druhému bodu programu, ktorým je vožba predsedu, podpredsedov a ostatných členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

Žiadam člena Predsedníctva Ústredného výboru Komunistickej strany Československa, prvého tajomníka Ústredného výboru Komunistickej Strany Slovenska, predsedu Ústredného výboru Slovenského národného frontu poslanca Alexandra Dubčeka, aby predniesol návrh.

Poslanec Dubček:

Súdružky a súdruhovia,

vážená Slovenská národná rada!

Novozvolená Slovenská národná rada schádza sa na svoju ustavujúcu schôdzku krátko po tom, čo pracujúci našej vlasti jednoznačne vyjadrili svoje súhlasné stanovisko k návrhom Národného frontu na poslancov zastupitežských orgánov všetkých stupňov.

Priebeh a výsledky volieb znovu potvrdili, že pracujúci neochvejne stoja za politikou Komunistickej strany Československa, že túto plne podporujú a že línia strany je ich vlastnou líniou. V tomto období sa znovu výrazne prejavil rast politickej aktivity a socialistickej uvedomelosti nášho žudu. Odrazilo sa to i v plnení úloh plánu rozvoja národného hospodárstva za I. polrok, ako aj v akcii zvežaďovania miest a dedín. Prejavilo sa to i v rozmachu súťaženia a záväzkov, uzatváraných na počesť 20. výročia oslobodenia Československa a 20. výročia Slovenského národného povstania.

Ako predvolebná kampaň ukázala, žijeme v dobe, keď sa dennodenne dozvedáme o nových dôkazoch pracovného nadšenia a tvorivej iniciatívy pracujúcich. Rast ich politickej aktivity a štátnického rozhžadu sa dosiahol vďaka všestrannému prehlbovaniu socialistickej demokracie a upevňovaniu socialistického zriadenia, ktoré vytvára všetky predpoklady pre rozvoj tejto aktivity a iniciatívy.

Na čele tohto procesu stojí Komunistická strana Československa, jej orgány a organizácie. Je to práve naša strana, ktorá svojou tvorivou činnosťou, podporou všetkého nového a revolučného, krok za krokom uvožňuje priestor tejto aktivite, odstraňuje z našej cesty všetko zastaralé a skostnatelé, čo môže brzdiť naše napredovanie. V dôsledku tejto činnosti komunistickej strany uberá sa vývoj našej spoločnosti v smere zvyšovania zodpovednosti žudu za realizáciu záverov XII. sjazdu KSČ, v smere narastania účasti najširších más na riadení národného hospodárstva, na správe štátu a spoločnosti. XII. sjazd poukázal na to, že hlavným smerom rozvoja štátnej moci je všestranné prehlbovanie socialistického demokratizmu a účasť širokých vrstiev obyvatežstva na hospodárskej a kultúrnej výstavbe štátu. Toto je najvýznamnejším zdrojom našich úspechov, ktoré, povedzme si otvorene, mohli byť ešte ďalekosiahlejšie, nebyť mnohých objektívnych, ale aj subjektívnych chýb a nedostatkov v minulosti. Nezveličujeme tieto nedostatky, veď ich dosah nie je taký, aby sme ich ciežavedomým a sústredeným úsilím nevedeli prekonať. Predsa však nám sťažujú riešenie mnohých ekonomických a politických úloh, vyplývajúcich z XII. sjazdu KSČ. Preto tak naliehavo Ústredný výbor kladie do popredia našej práce zlepšenie riadiacej práce, plánovania, prehlbovať princíp demokratického centralizmu. Máme ešte tiež mnohé záporné a našej morálke cudzie javy, vyskytujúce sa v dôsledku existencie rôznych buržoáznych prežitkov. Celkový efekt a výsledky práce znižuje porušovanie pracovnej, mzdovej, technologickej, finančnej alebo plánovacej disciplíny, rôzne prejavy karierizmu, nedisciplinovanosti i príživníctva. Na ne, ako i na mnohé ďalšie nedostatky poukazovali v predvolebnom období i voliči. Mali voči ním veža výhrad a kritiky. Vyslovovali však zároveň i mnoho správnych podnetov, ako ich odstrániť. Na túto skutočnosť nesmieme zabúdať, ba naopak, všetkému, Čo bolo v predvolebnej diskusii hodnotné, rozumné a pre rozvoj našej spoločnosti užitočné, treba v budúcnosti venovať pozornosť. Veci treba citlivo posudzovať starostlivo kriticky prehodnotiť a riešiť. Dobré podnety realizovať, nesprávne vysvetžovať a nedostatky prekonávať. Nenechať bez povšimnutia ani jednu pripomienku, ktorá by našej veci pomohla. Takáto prax prináša nielen pre spoločnosť vežké hodnoty, ale upevňuje i dôveru v stranu, v štátne orgány a zainteresúva na celospoločenských problémoch najširšie masy pracujúcich. Na nás všetkých záleží, ako budeme úlohy riešiť, ako rýchle budeme napredovať. Majme na pamäti, čomu nás učil L e n i n, že "Socializmus môže byť vybudovaný len vtedy, keď desať a stokrát širšie ako predtým masy začnú budovať štát a stavať nový hospodársky život. " Náš žud nesčíselnekrát dokázal, že správne chápe svoje poslanie pri pretváraní spoločnosti. Nielen pri posledných vožbách, ale aj predtým, v rôznych komplikovaných a ťažkých dobách prejavil vežkú štátnickú múdrosť a pevnú jednotu. Takéto morálno-politické kvality sú vlastné iba socialistickej spoločnosti źudia kapitalistického sveta ich ani nevedia pochopiť. Nevedia pochopiť, a samozrejme ani nemôžu, že táto jednota a iniciatíva má hlboké korene v dôvere más v komunistickú stranu, ktorá obstála ako vodkyňa v najťažších historických skúškach. Vďaka strane, jej inšpirujúcej a organizujúcej činnosti a pod jej vedením uskutočnili sme v našej vlasti historické spoločensko-ekonomické premeny. Uskutočnili sme ich úspešne, pretože línia strany našla svoj výraz v aplikácii a tvorivom uplatnení skúseností Sovietskeho sväzu a sovietskeho žudu a všeobecne platných zákonitostí socialistickej výstavby.

Všetky premeny, ku ktorým došlo, podstatne ovplyvnili život nášho žudu. Napriek dosiaž trvajúcim niektorým prechodným nedostatkom "zostáva základným faktom - ako vyhlásil súdruh Novotný na zasadnutí rozšíreného Ústredného výboru Národného frontu v marci tohto roku - že sme vybudovali mohutné socialistické hospodárstvo so silnou priemyslovou bázou, ktorá nám okrem iného umožnila splniť historickú úlohu socialistických premien v požnohospodárskej výrobe a pozdvihnúť hmotnú a kultúrnu úroveň československého žudu na popredné miesto vo svete".

Vďaka týmto úspechom, súdruhovia, vďaka rešpektovaniu marx-leninských zásad národnostnej politiky, prekonalo i Slovensko svoju odvekú zaostalosť a premenilo sa na vysoko vyspelú hospodársko-kultúrnu a politickú súčasť socialistickej Československej republiky. Nesmierne vzrástol jeho ekonomický a politický význam pri rozvoji jednotnej ekonomiky, pri budovaní materiálno-technickej základne socializmu a komunizmu. Naše národy a národnosti sa dnes rozvíjajú v pevnej bratskej jednote ako národy socialistické, ktoré sú pevnou súčasťou svetového socialistického spoločenstva. Upevňovanie bratskej jednoty Čechov a Slovákov je základným pilierom pevnosti a nerozbornosti našej republiky. Upevňovanie všestrannej spolupráce predovšetkým so Sovietskym sväzom a ostatnými krajinami socialistického tábora sú zárukou našej cesty vpred.

Významný podiel na výsledkoch našej socialistickej výstavby, na všestrannom rozvoji Slovenska má i doterajšia činnosť Slovenskej národnej rady, ktorá vznikla z iniciatívy komunistickej strany, v podmienkach protifašistického boja ako revolučný orgán štátnej moci a správy, ako nový článok v boji obnovenej československej štátnosti.

Významným činitežom doterajšej 20-ročnej činnosti Slovenskej národnej rady boli komunistickí poslanci a pokrokoví poslanci Národného frontu. Nemožno nevidieť, že práve ich zásluhou, zásluhou komunistickej strany a za aktívnej účasti najpokrokovejšej časti nášho národa, za účasti pokrokových síl v iných politických stranách Národného frontu podarilo sa úspešne zmariť úsilie tej reakčnej časti slovenskej buržoázie, ktorá chcela zneužiť Slovenskú národnú radu pre svoje ciele.

Dnes Slovenská národná rada tvorí podža ústavy organickú súčasť celého zastupitežského systému v Československej republike. Ako sa hovorí v uznesení ÚV KSČ a ÚV KSS, "nie je len slovenským národným orgánom, do pôsobnosti ktorého spadajú veci národnej a regionálnej povahy, ale je súčasne v tomto svojom postavení tiež národným článkom celoštátneho politického a hospodárskeho riadenia pre územie Slovenska, ktorý má za úlohu priamo spoluvytváranie a spoluzabezpečovanie celoštátnej politiky".

V súlade s týmito zámermi je úlohou Slovenskej národnej rady rozvíjať a správne usmerňovať iniciatívu pracujúcich Slovenska k splneniu celoštátnych úloh plánu. Takto chápané postavenie SNR a jej orgánov, ďalej narastajúce úlohy, náročnosť na ich plnenie, predpokladá zvýšiť požiadavky na kádrové zloženie poslancov, komisií i aparátu SNR. Z toho sa i vychádzalo pri návrhoch, ktoré sa dnes SNR predkladajú.

I našej práce, súdruhovia, sa dotýkajú myšlienky Lenina k práci sovietov, v ktorých zdôrazňoval, že poslanci musia "sami pracovať, sami uskutočňovať svoje zákony, sami preverovať to, čo prináša život, sami zodpovedať priamo svojim voličom". K takémuto štýlu práce musí smerovať i úsilie nás, poslancov Slovenskej národnej rady, pretože riešenie naliehavých závažných problémov závisí predovšetkým od toho, ako sú ony rozpracúvané a prerokúvané, ako je ich plnenie zabezpečované. Mám na mysli najmä dôkladnú prípravu rozborov a návrhov uznesení pre rokovanie Slovenskej národnej rady. Ak máme z našej práce odstrániť akékožvek prvky formalizmu, je nutné, aby zasadaniu predchádzala svedomitá prípravná práca za aktívnej účasti poslancov, komisií i aparátu. Pritom by sa mala tiež zlepšiť spolupráca so spoločenskými organizáciami, najmä Revolučným odborovým hnutím, ktoré má do otázok plánu, bezpečnosti práce, výchovy pracujúcich, súťaženia atď. v prvom rade čo hovoriť. V práci Slovenskej národnej rady je nutné vytvoriť také prostredie, v ktorom sa bude plne rozvíjať kritika a sebakritika, vzájomná pracovná náročnosť, aby súdruhovia poslanci iniciatívne prispievali k zvyšovaniu riadiacej a organizátorskej práce Slovenskej národnej rady, aby sa aktívne podiežali na riešení a zabezpečovaní úloh.

Nové úlohy Slovenskej národnej rady treba vidieť i v súvislosti s neustálym skvalitňovaním jej aparátu, aby tento bol kvalifikovaný, operatívnejší a hospodárnejší, aby dobre poznal situáciu, držal krok so životom a jeho požiadavkami, skrátka, aby dosah jeho práce bol čo najúčinnejší.

Súdružky a súdruhovia!

Z poverenia Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska a Ústredného výboru Slovenského národného frontu predkladám návrh na predsedu, podpredsedov a ďalších členov Predsedníctva novozvolenej Slovenskej národnej rady.

Ústredný výbor Komunistickej strany Slovenska a Ústredný výbor Slovenského národného frontu pri tvorbe návrhu na zloženie predsedníctva, ako som už uviedol, vychádzali z toho, že v novom volebnom období stoja pred nami kvalitatívne náročnejšie a väčšie úlohy. Preto sa tiež aj pri tvorbe nových orgánov Slovenskej národnej rady dbalo, aby boli do nich navrhnutí osvedčení politickí a verejní funkcionári, hospodárski a vedeckí pracovníci, ktorí majú z práce v straníckych, hospodárskych a štátnych orgánoch bohaté skúsenosti, politické a odborné znalosti a organizátorské schopnosti. Pri návrhu sa prihliadalo tiež na politické a národnostné hžadisko tak, aby zloženie vedúcich orgánov Slovenskej národnej rady zodpovedalo i politickým a národnostným pomerom na Slovensku.

Predkladám ustavujúcemu zasadnutiu nasledujúci návrh na zloženie Predsedníctva Slovenskej národnej rady:

Za predsedu Slovenskej národnej rady navrhujeme poslanca Slovenskej národnej rady súdruha Michala C h u d í k a, člena Predsedníctva ÚV KSČ a ÚV KSS, ministra a doterajšieho predsedu SNR. (Potlesk. )

Za podpredsedu Slovenskej národnej rady a predsedu Slovenskej plánovacej komisie, poslanca ministra Vincenta K r ahulca. (Potlesk. )

Za ďalšieho podpredsedu Slovenskej národnej rady poslanca súdruha Jozefa Kríža, doterajšieho tajomníka Ústredného výboru KSS. (Potlesk. )

Za ďalších členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady navrhujeme týchto poslancov: prof. dr. B o ď u Kolomana CSc. doc. dr. C o l o t k u Petra CSc.

Daubnera Vojtecha - predsedu Slovenskej odborovej rady F á b r y h o Štefana Gajdošíka Jozefa, vedúceho tajomníka Strany slovenskej obrody

H a g a r u Františka K o m p i š a Ladislava dr. L ú č a n a Mateja inž. Marku Jána Štencla Jána inž. Višňovcovú Petronelu doc. MUDr. Z v a r u Vladimíra C. Sc. Ž á k o v i č a Michala - predsedu Strany slobody.

Predkladám vám tieto návrhy na posúdenie a doporučujem ich na schválenie.

Dovožte, aby som pri tejto príležitosti v mene Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska a Ústredného výboru Slovenského národného frontu tiež blahoželal k vášmu zvoleniu za poslancov Slovenskej národnej rady a zaželal vám mnoho úspechov pri zodpovednej práci v prospech nášho žudu, pre blaho našej socialistickej vlasti. Dajme sa do práce, aby Slovenská národná rada a národné výbory na Slovensku, ako orgány štátnej moci a správy, dôsledne zabezpečili realizáciu uznesení XII. sjazdu Komunistickej strany Československa. (Potlesk. )

Predsedajúci Benada:

Ďakujem poslancovi Alexandrovi Dubčekovi za prednesenie návrhu.

Má niekto pripomienky k prednesenému návrhu?


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP