Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1968

IV. volební období

226

Vládní návrh

Ústavní zákon

ze dne .......................... 1968

o zřízení federálních ministerstev a federálních výborů

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:

Čl. 1

Zřizují se tato federální ministerstva:

ministerstvo zahraničních věcí,

ministerstvo národní obrany,

ministerstvo vnitra,

ministerstvo plánování,

ministerstvo financí,

ministerstvo zahraničního obchodu,

ministerstvo práce a sociálních věcí.

Čl. 2

Zřizují se tyto federální výbory:

výbor pro ceny,

výbor pro technický rozvoj a výstavbu,

výbor pro průmysl,

výbor pro zemědělství a výživu,

výbor pro dopravu,

výbor pro pošty a telekomunikace,

výbor pro tisk a informace.

Čl. 3

Federální ministerstva a federální výbory jako ústřední orgány státní správy Československé socialistické republiky plní úkoly ve věcech, patřících do působnosti Československé socialistické republiky.

Čl. 4

Federální ministerstvo řídí a za jeho činnost odpovídá ministr. Na řízení federálního ministerstva se podílí státní tajemník.

Čl. 5

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1969.

Důvodová zpráva

Ústavní zákon o československé federaci upravuje v základních rysech postavení a oprávnění federálních ministerstev a federálních výborů. Jejich zřízení však vyhrazuje zvláštnímu ústavnímu zákonu (čl. 81 odst. 2 a čl. 82 odst. 4).

Předložený návrh ústavního zákona plní tento úkol.

Pro oblast výlučné působnosti federace jsou zřizována ministerstva. Jde o ministerstvo zahraničních věcí a ministerstvo národní obrany.

Ostatní navrhovaná ministerstva a výbory mají působit v oblastech společné působnosti.

Čl. 3 zakotvuje hlavní zásadu pro úpravu působnosti federálních ministerstev a výborů, která vyplývá z jejich postavení ve struktuře ústředních orgánů státní správy ČSSR. Z tohoto hlediska budou federální ministerstva a výbory plnit úkoly, patřící do působnosti ČSSR (tj. úkoly uvedené v hl. II. ústavního zákona o československé federaci s výjimkou těch, které jsou v pravomoci Federálního shromáždění nebo vlády ČSSR). Konkretizace působnosti federálních ministerstev a výborů bude věcí běžného zákonodárství.

Postavení a úlohu státního tajemníka - ve smyslu ustanovení čl. 67 - jako ústavního činitele a reprezentanta národních zájmů upraví zvláštní zákon. Vláda považuje za účelné, aby návrh takového zákona byl připraven a předložen Federálnímu shromáždění po získání a zobecnění praktických zkušeností.

Provedení tohoto ústavního zákona si nevyžádá zvýšených nároků na financování státní správy ze státního rozpočtu; celkové náklady na státní správu v souvislosti s realizací federativního uspořádání se proti dosavadnímu stavu nezvýší.

V Praze dne 26. listopadu 1968

Předseda vlády:

Ing. Černík v. r.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP