Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1968

IV. volební období

187

Návrh

výboru ústavně právního

na vydání ústavního zákona

o skončení volebního období národních výborů, Národního shromáždění a Slovenské národní rady

Ústavně právní výbor navrhuje podle čl. 52 ústavy, aby se Národní shromáždění usneslo na tomto ústavním zákoně:

Ústavní zákon

ze dne ............................ 1968

o skončení volebního období národních výborů, Národního shromáždění a Slovenské národní rady

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:

§ 1

(1) Volební období národních výborů, Národního shromáždění a Slovenské národní rady končí dnem všeobecných voleb do těchto zastupitelských sborů. Volby budou provedeny nejpozději do konce roku 1969.

(2) Uprázdní-li se z jakéhokoliv důvodu funkce poslance zastupitelského sboru, není třeba před provedením všeobecných voleb do tohoto sboru konat doplňovací volby.

§ 2

Ustanovení § 1 ústavního zákona č. 112/1967 Sb., o skončení volebního období Národního shromáždění, Slovenské národní rady, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů, se zrušuje.

§ 3

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1968.

Důvodová zpráva

Volební období národních výborů je upraveno v čl. 86 odst. 3 ústavy, který stanoví, že národní výbory se volí na dobu 4 let.

Ústavním zákonem č. 112/1967 Sb. ze dne 30. listopadu 1967 bylo z důvodů rozdělení voleb do národních výborů a do zákonodárných sborů prodlouženo volební období Národního shromáždění a Slovenské národní rady do 18. listopadu 1968.

V současné době probíhá vytváření nového politického systému, nově se formuje úloha a postavení Národní fronty, připravuje se nové státoprávní uspořádání a dojde patrně ke změnám systému národních výborů. Ze všech těchto důvodů se ukazuje jako nemožné, konat již nyní volby do národních výborů a nebude ani možné, aby volby do Národního shromáždění a Slovenské národní rady byly konány v termínu, stanoveném v ústavním zákoně č. 712/1967 Sb.

Přesné termíny konání nových voleb není prakticky možné v současné době stanovit, a tím tedy není ani možno určit termín, kdy končí volební období dosud fungujících zastupitelských sborů. Proto také tento zákon stanoví, že jejich volební období končí dnem všeobecných voleb zastupitelských sborů. Je možno ovšem vycházet z toho, že všechny připravované změny v uspořádání struktury orgánů v naší republice budou vyřešeny v dohledné době, a proto zákon omezuje lhůtu, do níž mají být volby provedeny, koncem roku 1969.

Volební období všech zastupitelských sborů je stanoveno ústavou a proto je nutno vyřešení tohoto problému provést ústavním zákonem.

V Praze dne 18. června 1968

Litvajová v. r.

akad. Knapp v. r.

ověřovatelka výboru ústavně právního

předseda výboru ústavně právního


 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP