Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1967

IV. volební období

147

Návrh

výboru ústavně právního a výboru pro národní výbory

na vydání ústavního zákona

o skončení volebního období Národního shromáždění, Slovenské národní rady, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů

Výbor ústavně právní a výbor pro národní výbory navrhují podle čl. 52 ústavy, aby se Národní shromáždění usneslo na tomto ústavním zákoně:

Ústavní zákon

ze dne ........................ 1967

o skončení volebního období Národního shromáždění, Slovenské národní rady, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:

§ 1

Volební období Národního shromáždění a Slovenské národní rady končí dnem 18. listopadu 1968.

§ 2

Volební období Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů končí v roce 1969.

§ 3

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1968.

Důvodová zpráva

k ústavnímu zákonu o skončení volebního období Národního shromáždění, Slovenské národní rady, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů

Dne 14. června 1964 se konaly volby jak do Národního shromáždění a Slovenské národní rady, tak i do národních výborů všech stupňů. Uplyne tedy čtyřleté ústavou stanovené volební období všech těchto zastupitelských sborů v červnu 1968. Podle usnesení zářijového zasedání ÚV KSČ se mají konat volby do národních výborů odděleně od voleb do Národního shromáždění a Slovenské národní rady a od voleb soudů. Volby do národních výborů budou provedeny dne 19. května 1968 a volby do Národního shromáždění a Slovenské národní rady dne 17. listopadu 1968. Stanovené datum voleb do Národního shromáždění a Slovenské národní rady vyžaduje, aby volební období obou těchto zastupitelských sborů bylo prodlouženo o 5 měsíců. Takové prodloužení je nutno provést ústavním zákonem.

Význam rozdělení voleb spočívá v tom, že dvě samostatné volební kampaně posílí specifické postavení a funkce jednotlivých typů zastupitelských sborů. Výrazně odliší obsahovou a programovou náplň voleb do národních výborů od voleb do Národního shromáždění a Slovenské národní rady. V současné době je nutné při volbách do národních výborů zdůraznit jejich postavení jako samosprávných orgánů, jak vyplývá z nového zákona o národních výborech. V předvolební kampani je nezbytné vyzdvihovat úkoly národních výborů v konkrétních místních podmínkách, zejména na úseku životního prostředí a při organizování účasti občanů pro plnění těchto úkolů. V obsahu volební kampaně při volbách do Národního shromáždění a Slovenské národní rady bude naproti tomu věnována pozornost postavení a úloze těchto zastupitelských sborů při řešení celospolečenských otázek, a to i se zřetelem k 50. výročí vzniku samostatného státu Čechů a Slováků. Při zachování jediného volebního termínu by nutně při volební kampani jedny z těchto důležitých aspektů byly zatlačovány do pozadí druhými, jak to také ukazují zkušenosti z posledních voleb.

Rozdělení voleb také umocní zvýšit aktivitu občanů při výběru kandidátů. Nové prvky ve volebním systému, zejména zavedení vícemandátových obvodů a voleb náhradníků, nutně vyžadují projednávat větší počet kandidátů. Spojením voleb by tento okruh kandidátů se dále zvětšoval a stával by se pro jednání schůzí voličů, zejména při představování kandidátů, značně nepřehledný.

Při volbách soudců okresních soudů je nezbytné zaměřovat pozornost občanů na zcela jiné problémy, nežli vyplývají z úkolů zastupitelských sborů jakožto orgánů státního politického řízení. Ve volební kampani k volbám soudců je třeba zaměřovat pozornost občanů na dodržování socialistické zákonnosti a na ochranu práv a zájmů jednotlivců i organizací. Zkušenost z posledních voleb ukázala, že sloučení voleb vedlo často k pouhému formálnímu projednávání úkolů soudů. Proto ústavní zákon prodlužuje volební období soudců až do roku 1969. Tím bude dána tato možnost prozkoumat důkladně celou problematiku voleb soudů.

V Praze dne 10. listopadu 1967

Litvajová v. r.

Dr. Škoda v. r.

ověřovatelka výboru ústavně právního

předseda výboru ústavně právního

   

Latner v. r.

Dr. Leflerová v. r.

ověřovatel výboru pro národní výbory

předsedkyně výboru pro národní výbory


 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP