Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1965

IV. volební období

62

Vládní návrh

Zákon

ze dne ........................ 1965,

o změnách v organizaci a působnosti některých odvětvových ústředních orgánů

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

(1) Zřizuje se ministerstvo hornictví s působností v oborech těžby a úpravy paliv, rud a nerudných surovin.

(2) Ministerstvu hornictví se podřizují Ústřední geologický úřad a Ústřední správa uranového průmyslu.

§ 2

Zřizuje se ministerstvo těžkého průmyslu s působností v oborech strojírenské a hutní výroby.

§ 3

(1) Zřizuje se Ústřední správa vodního hospodářství jako ústřední orgán státní správy.

(2) Do působnosti Ústřední správy vodního hospodářství přechází z dosavadního ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství působnost na úseku řízení vodního hospodářství.

(3) Ústřední správa vodního hospodářství se podřizuje vládě. V čele je předseda, kterým je člen vlády.

§ 4

Podrobnější vymezení působnosti orgánů uvedených v §§ 1 - 3 stanoví vláda.

§ 5

Zrušují se ministerstva paliv, hutního průmyslu a rudných dolů, těžkého strojírenství a všeobecného strojírenství. Působnost zrušovaných ministerstev, stanovená zvláštními předpisy, přechází na zřizovaná ministerstva podle jejich působnosti.

§ 6

(1) Zrušuje se Ústřední správa pro rozvoj místního hospodářství. Zrušuje se též ustanovení § 1 odst. 2 písm. e) zákona č. 93/1964 Sb., o určení oborů státní správy ve kterých působí pověřenci Slovenské národní rady, a o souvisejících změnách v organizaci některých ústředních orgánů.

(2) Působnost dosavadní Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství přechází na ministerstvo vnitra a na národní výbory v rozsahu, který podrobněji vymezí vláda.

§ 7

Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství se mění na ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství.

§ 8

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

V Praze dne 4. listopadu 1985.

Předseda vlády:

Lenárt v. r.

Důvodová zpráva je vytištěna u čísla tisku 60.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP