Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1965

IV. volební období

51

Vládní návrh

Zákon

ze dne .......................... 1965

o Československé tiskové kanceláři

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

Československá tisková kancelář je zpravodajským orgánem Československé socialistické republiky. Zajišťuje všestranné informace o událostech doma i v zahraničí.

§ 2

Československá tisková kancelář

a) obstarává a zpracovává politické, hospodářská, kulturní, sportovní a jiné zpravodajství slovem i obrazem z Československé socialistické republiky i ze zahraničí,

b) dodává zpravodajský materiál československému tisku, Československému rozhlasu, Československé televizi, státním i jiným orgánům, jakož i zpravodajským agenturám, tisku, rozhlasu, televizi a jiným organizacím v zahraničí,

c) vydává oficiální texty a prohlášení vlády a ústředních úřadů a tlumočí na základě zmocnění svým jménem oficiální stanoviska k vnitřním a zahraničním událostem a problémům,

d) vydává a rozšiřuje v češtině, slovenštině a v jiných jazycích zpravodajské a informační materiály slovem a obrazem, zpravodajské publikace a časopisy v Československé socialistické republice i v zahraničí,

e) plní další úkoly v souvislosti s propagací mezinárodní spolupráce v oblasti ekonomiky, vědy, techniky, kultury a cestovního ruchu, a v dohodě s ministerstvem zahraničního obchodu i v oblasti obchodu.

§ 3

(1) K zajištění své činnosti Československá tisková kancelář zejména

a) spolupracuje se státními orgány, s hospodářskými, společenskými, kulturními a vědeckými organizacemi a jinými institucemi, které poskytují Československé tiskové kanceláři včasné a úplné informace pro zpravodajské účely,

b) zřizuje síť odboček, zpravodajů a informátorů na území Československé socialistické republiky a v zahraničí,

c) uzavírá smlouvy a dohody se zahraničními zpravodajskými a propagačními agenturami a spolupracuje s mezinárodními organizacemi a jinými zahraničními orgány, institucemi a jednotlivci,

d) po dohodě s příslušnými orgány používá telekomunikačních prostředků a zřizuje v Československé socialistické republice i v zahraničí vlastní telekomunikační střediska a zařízení.

(2) Československá tisková kancelář může při plnění svých úkolů vyvíjet obchodní činnost.

§ 4

(1) Československá tisková kancelář je samostatnou ústřední organizaci s celostátní působností tr může svým jménem nabývat práv a zavazovat se.

(2) Za činnost Československé tiskové kanceláře odpovídá vládě Československé socialistické republiky ústřední ředitel, kterého jmenuje a odvolává vláda.

§ 5

(1) Činnost Československé tiskové kanceláře na Slovensku řídí ústřední ředitel prostřednictvím ředitele Československé tiskové kanceláře pro Slovensko, kterého jmenuje a odvolává předsednictvo Slovenské národní rady.

(2) Ředitel Československé tiskové kanceláře pro Slovensko odpovídá za činnost Československé tiskové kanceláře na Slovensku předsednictvu Slovenské národní rady a ústřednímu řediteli Československé tiskové kanceláře.

(3) Působnost Československé tiskové kanceláře na Slovensku upraví Slovenská národní rada.

§ 6

Zásady vnitřního uspořádání a hospodaření Československé tiskové kanceláře obsahuje statut, který na návrh ústředního ředitele Československé tiskové kanceláře vydá vláda.

§ 7

Znaků, symbolů a názvů Československé tiskové kanceláře, jejích složek a útvarů nesmí být bez jejího souhlasu použito jinou organizací nebo osobou.

§ 8

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

A - Část všeobecná

Československá tisková kancelář je zpravodajským orgánem ČSSR. Jejím hlavním úkolem je zajišťovat veškeré informace o událostech v ČSSR i v zahraničí.

Usnesením vlády z 21. 12. 1955 č. 3604 byla ČTK vyčleněna z působnosti ministerstva kultury a podřízena s účinností od 1. ledna 1956 jako samostatná rozpočtová organizace předsednictvu vlády.

Postavení ČTK dosud upravuje statut ČTK vydaný v roce 1957 a schválený usnesením vlády z 3. května 1957 č. 488. Tento statut však již byl překonán rozvojem a výsledky činnosti ČTK v průběhu uplynulých osmi let. Tato léta přinesla do činnosti ČTK řadu nových úkolů a s nimi i řadu velkých kvalitativních a kvantitativních změn. Pro zabezpečení dalšího úspěšného rozvoje ČTK je proto nutné upravit její právní poměry zákonem, který by zakotvil její politické, kulturní a hospodářské poslání, její postavení i úkoly v naší socialistické společnosti a vztah k ústředním orgánům, organizacím a institucím, obdobně jako zákony o Československém rozhlasu a Československé televizi.

B - Část zvláštní

K § 1

Osnova navrhovaného zákona o ČTK vymezuje v § 1 poslání a hlavní smysl činnosti ČTK a společenskou funkci, kterou ČTK jako zpravodajský orgán ČSSR plní. Jako oficiální informátor československého i zahraničního tisku, rozhlasu i televize o událostech na území ČSSR je ČTK také hlavním zdrojem operativních informací z celého světa. Široce rozvinutá síť zahraničních zpravodajů ČTK a spolupráce se světovými nebo i národními agenturami vytváří z ČTK klíčový orgán pro informování čs. veřejnosti o nejvýznamnějších otázkách mezinárodní politiky a ekonomiky.

K § 2

Osnova vymezuje zpravodajskou a propagační činnost ČTK a její oprávnění zajišťovat zpravodajství z ČSSR, ze zahraničí i do zahraničí, vydávat a rozšiřovat toto zpravodajství slovem i obrazem a plnit další úkoly. Rozsah těchto úkolů je zřejmý již ze stručného přehledu náplně činnosti ČTK.

Z ČSSR přináší ČTK zpravodajství o jednáních stranických, státních a národních orgánů, o událostech celostátního významu a dosahu, o aktuálních otázkách a problémech, zejména z oblasti politické práce, průmyslové výroby, zemědělství, životní úrovně a školství, o významných sportovních událostech a další zpravodajství. V tomto zpravodajství jsou zařazovány informace o historických, kulturních, národopisných, přírodních a jiných zajímavostech.

Informační bulletiny ČTK (inpresy), které vycházejí rusky (2 x týdně), anglicky, francouzsky, španělsky a německy (týdně), přinášejí zpravodajství o nejvýznamnějších událostech v ČSSR, kulturní a sportovní události a vztahové zprávy. Kromě toho vydává ČTK v angličtině denní přehled čs. tisku, hlavních událostí v ČSSR i v zahraničí (Daily Press Survey), který je určen pro informování zahraničních diplomatických zástupců v ČSSR.

Ze zahraničí přináší ČTK zpravodajství o všech důležitých otázkách světového dění. Je to především denní zpravodajství pro čs. tisk, rozhlas a televizi. ČTK dále vydává Přehled světového tisku (denně), Hospodářské informace ze zahraničí (týdně) a zvláštní zahraniční zpravodajství (denně). Tyto materiály přinášejí zpravodajství o denních událostech v cizině, informace, rozbory, situační zprávy, komentáře, souhrnné přehledy, ohlasy tisku a různé dokumentace, jako texty projevů, prohlášení, diplomatické a politické dokumenty, zásadní články z tisku apod.

Úkolem měsíčníku Zemědělské informace ze zahraničí je informovat čs. veřejnost a zejména pracovníky v zemědělství i čs. tisk o vývoji a problémech zemědělství ve světě, o poznatcích a zkušenostech z praxe světového zemědělství. Nově vytvořená redakce Hospodářských informací ze zahraničí informuje čs. tisk, ústřední úřady a vedoucí pracovníky ve výrobě a obchodu o problémech světového hospodářského vývoje, o situaci na světových trzích zboží, o ekonomickém, vědeckém a technickém pokroku v zahraničí aj.

ČTK zajišťuje rovněž rozsáhlé vysílání zpravodajství do zahraničí ve všech světových jazycích.

Články, reportáže, komentáře, dokumentační materiály, črty a jiné textové materiály doplněné fotografiemi rozšiřuje a dodává pod označením PRAGOPRESS zejména zahraničnímu tisku, a to buď přímo nebo prostřednictvím agentur a jiných spolupracovníků.

Úkolem obrazového zpravodajství ČTK je dokumentovat obrazem dění v ČSSR a v zahraničí. Obrazový materiál získává ČTK od vlastních fotoreportérů, externích spolupracovníků a spoluprací s více než 60 zahraničními agenturami. Zahraniční aktuality jsou denně přijímány telefonní nebo radiofonní technikou, jejíž užívání se stále rozšiřuje.

ČTK vydává vlastní časopisy, které vhodně doplňují její zpravodajskou a propagační činnost a znamenají další účelné využití vlastních bohatých informací a materiálů. Je to týdeník Svět v obrazech, který ČTK vydává od 1. ledna 1964, dále čtrnáctideník ZZ (100+1 zahraniční zajímavost) přinášející mj. aktuality ze zahraničního tisku a příspěvky zahraničních zpravodajů ČTK. Nový měsíčník Made in 65 informuje o světovém technickém a vědeckém pokroku, ekonomickém vývoji a mezinárodním obchodu. Tento měsíčník má zvlášť příznivé možnosti pro inzerci zejména zahraničních firem, jež mají zájem o obchod s ČSSR.

ČTK vydává také základní státně politickou nomenklaturu, chronologické přehledy a základní údaje o zemích, různé přílohy k materiálům, příležitostné zpravodajské, propagační a tematické publikace a sborníky, v nichž zpracovává různé zahraničně politické, vnitropolitické, hospodářské, kulturní a jiné otázky a materiály. Pokud jde o knižní a periodické publikace určené pro širší veřejnost, vydává ČTK tyto materiály podle příslušných vydavatelských oprávnění.

Na mezinárodním úseku vyvíjí ČTK intenzívní činnost, aby uplatnila své zpravodajství, fotografie a články v zahraničí s cílem pravdivě informovat a Československu a čs. stanovisku ke všem významným mezinárodním událostem.

V Africe se ČTK podílí bezprostředně na budování národních agentur a tisku v některých zemích tohoto kontinentu, vysílá tam své novinářské a technické experty a připravuje v pokrokovém duchu odborné kádry pro africké národní tiskové agentury, tisk i ministerstva.

ČTK plní i důležité úkoly v souvislosti s propagací mezinárodní spolupráce v oblasti ekonomiky, vědy, techniky a kultury, a v dohodě s ministerstvem zahraničního obchodu i v oblasti obchodu. Těmito otázkami se zabývá především MADE IN PUBLICITY. Jedním z úkolů tohoto útvaru je propagace zahraničních výrobků a služeb v Československu. MADE IN PUBLICITY ji provádí nebo zprostředkuje pro zahraniční výrobce a zájemce vhodnými propagačními prostředky a formami.

PRESSFOTO vyvíjí obchodní činnost na úseku obrazové propagace. Vydává pestrý sortiment obrazové propagace nejrůznějších druhů z oblasti politického a kulturního života, sportu a turistiky, vydává fotosoubory a pohlednice.

K § 3

Z ustanovení § 3 je zřejmá mnohostrannost prostředků, jimiž ČTK zajišťuje plnění svých úkolů, které jsou uvedeny jen příkladmo. Rozsah prostředků je určen rozsahem úkolů uložených ČTK.

Ustanovení osnovy nepřímo zavazuje státní orgány, socialistické a ostatní organizace a instituce k účelné spolupráci s ČTK.

ČTK má vlastní zahraniční zpravodajskou síť s 31 vlastními zpravodaji v nejdůležitějších hlavních městech a několik desítek zahraničních dopisovatelů po celém světě. Má spojení s více než 40 zahraničními zpravodajskými agenturami a tiskovými středisky.

Zprávy od těchto agentur přijímá ČTK dálnopisem, radiodálnopisem, systémem Morse a dalšími způsoby. Obdobným způsobem opět zprávy předává. Tato široce rozvětvená zpravodajská síť umožňuje ČTK zajišťovat všestranné, pohotové a pestré zpravodajství a je jednou z cest, jak rozšiřovat vlastní zpravodajství a propagovat politické a hospodářské úspěchy ČSSR v zahraničí.

Osnova také dokumentuje dosavadní praxi a stanoví, že ČTK může při plnění svých úkolů vyvíjet obchodní činnost. ČTK dodává na základě hospodářských smluv své materiály čs. tisku, rozhlasu a televizi, rozšiřuje v zahraničí na obchodní bázi články a obrazové materiály, vyvíjí obchodní činnost na úseku propagace prostřednictvím útvarů Made in..., PRESSFOTO apod.

K § 4

Podle § 4 osnovy je ČTK samostatnou ústřední organizací. Má celostátní působnost a může se svým jménem zavazovat a nabývat práv. Financování a rozvoj ČTK zabezpečují prostředky státního plánu a rozpočtu.

K § 5

V § 5 upravuje osnova činnost ČTK na Slovensku v souladu s opatřeními ÚV KSČ a ÚV KSS a vlády směřujícími k plnějšímu uplatnění Slovenské národní rady ve smyslu Ústavy a závěrů XII. sjezdu KSČ.

K § 6

Bližší vymezení vnitřního uspořádání, organizace a hospodaření ČTK určí podle § 6 statut ČTK. Nový statut bude jedním z prvních prováděcích předpisů zákona a stane se dokumentem, na jehož; podkladě budou vydány organizační, provozní a pracovní řády.

K § 7

V § 7 stanoví osnova ochranu znaků, symbolů a názvů ČTK a jejích složek. V současné době je to zkratka ČTK, názvy některých složek (PRESSFOTO, MADE IN..., PRAGOPRESS) a jiné.

Finanční dosah zákona:

Provedení navrhovaného zákona si nevyžádá nových finančních prostředků ze státního rozpočtu.

V Praze dne 23. června 1965

Předseda vlády:

v z. inž. Šimůnek v. r.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP