Pátek 13. září 1968

Ochrana občanů ovšem souvisí, a to bych chtěl na tomto místě zdůraznit, také s přísnou ochranou našeho právního řádu. Naše zákony chrání socialistický řád, chrání práva a svobody lidu. Jejich ochrana proti jakýmkoliv narušovatelům souvisí tedy nerozlučně s naší snahou po upevnění zákonností a právní jistoty.

Podstatu rehabilitací, toho co sledujeme a čeho chceme docílit, vystihuje ve své preambuli přímo zákon o soudní rehabilitaci: odčinit křivdy, k nimž došlo v minulosti, vytvořit předpoklady pro obnovení důvěry v socialistickou zákonnost a spravedlnost, nedotknout se však aktů revoluční zákonnosti a nedát možnost k tomu, aby rehabilitací využívali ti, které orgány našeho socialistického státu právem postihly.

Zákon sám však nestačí. Jako každé zákonodárné dílo musí být naplněn životem, musí být realizován lidmi, kteří mají předpoklady pro to, aby v denním životě společnosti plnili cíle sledované zákonodárcem.

Dnešní plenární schůze Národního shromáždění, na které mají být zvoleni soudci zvláštních senátů krajských soudů, vyšších vojenských soudů a Nejvyššího soudu, kteří budou ustanovení zákona o soudní rehabilitaci uvádět v život, plní úkol stejně významný, jako schůze, na níž byl zákon o soudní rehabilitaci projednán a schválen.

Od zvolených kandidátů očekáváme, že do služeb ušlechtilých cílů, sledovaných zákonodárcem při vydání zákona o soudní rehabilitaci, dají všechny své síly, svou odbornou zdatnost i pracovní obětavost.

V duchu toho, co jsem již naznačil, v duchu myšlenky, o jejíž správnosti myslím nikdo nepochybuje, že právní jistota vyžaduje důsledné dodržování právního řádu, považuji v tomto shromáždění za potřebné výslovně upozornit na jednu důležitou okolnost. Je přirozené, že ne všichni, kteří byli v minulých letech odsouzeni pro protistátní delikty, jsou nevinní, a je rovněž přirozené, že mezi těmi občany, kteří budou o revizi svého procesu žádat, budou i mnozí z těch, které naše společnost právem postihla.

Musíme vytvořit takové podmínky, aby soudci zvláštních senátů mohli všechny věci, v nichž budou rozhodovat, posoudit v klidu, objektivně a všestranně rozhodnout podle zákona v každé jimi projednávané věci tak, jak to odpovídá požadavkům naší společnosti. Vrátit občanskou čest nevinně odsouzeným, potvrdit tresty těch, kteří porušovali zákony socialistického státu.

Soudružky poslankyně, soudruzi poslanci! Máte v rukou návrhy na volbu první skupiny soudců zvláštních senátů. V důvodové zprávě k předloženému návrhu vysvětlujeme, proč volba soudců zvláštních senátů byla rozdělena do dvou etap. Po zahájení činnosti první skupiny těchto soudců si chceme ověřit předpoklady, za nichž jsme provedli rozdělení jejich stanoveného počtu na jednotlivé kraje. Při volbě druhé skupiny budeme mít možnost operativně zajišťovat doplnění potřebného stavu soudců podle konkrétní situace v jednotlivých krajích. Že tato myšlenka byla správná, to ukazuje již dnes krajové rozvrstvení dosud podaných žádostí o soudní rehabilitaci. Ukazuje se např., že v porovnání s původním odhadem bude třeba zvýšit počet soudců zvláštních senátů u krajského soudu v Brně, u něhož byl prozatím podán nejvyšší počet žádostí o rehabilitaci (k 1. 9. 1968 - 1622) a v Ostravě (k 1. 9. 1968 - 534).

Uvedený postup také umožnil včasnou přípravu voleb, takže zvláštní senáty mohou zahájit svou činnost již v září letošního roku, tedy velmi krátce po tom, co nabyl účinnosti zákon o soudní rehabilitaci.

Ve spolupráci s orgány Národní fronty, všemi politickými stranami i jinými společenskými organizacemi, připravili jsme návrh na zvolení 57 kandidátů zvláštních senátů krajských soudů v českých krajích, 8 kandidátů zvláštních senátů vyšších vojenských soudů a 23 kandidátů zvláštních senátů Nejvyššího soudu, včetně 6 kandidátů volených pro úsek vojenského soudnictví.

V této souvislosti upozorňuji na to, že dodatečně v návrhu došlo k některým změnám; prosím, abyste si v písemném materiálu (zejména v návrhu usnesení) poznamenali, že beru zpět návrhy na kandidaturu dr. Viliama Tholta za člena zvláštního senátu Nejvyššího soudu a dr. Vojena Güttlera za člena zvláštního senátu pro krajský soud v Ústí nad Labem.

Výběr kandidátů odpovídá požadavkům kladeným na soudce z povolání, a speciálně na soudce zvláštních senátů; dbali jsme proto na to, aby v jejich řadách nebyli takoví soudci, kteří se podíleli na nezákonnostech minulých let.

Národní shromáždění může s plnou odpovědností funkci členů zvláštních senátů navrhovaným kandidátům svěřit a právem očekávat, že jejich volbou zabezpečí účinnou rehabilitaci nevinně odsouzených občanů.

Vedle členů zvláštních senátů předkládáme Vám, soudruzi poslanci, také návrhy kandidátky zvláštních kárných senátů a prověrkové komise, která má být ustavena při Národním shromáždění. Úkoly těchto orgánů znáte. Vracíme-li čest občanům nevinně odsouzeným, musíme pečovat o to, abychom vrátili čest i soudcům, prokurátorům a jiným pracovníkům těch resortů, které měly podíl na zjištěných nezákonnostech. To můžeme učinit jedině tím, když z těchto orgánů odejdou pracovníci, kteří se na zjištěných nezákonnostech prokazatelně podíleli. K tomu nám budou pomáhat zvláštní kárné senáty a prověrková komise, které zajistí, aby s vinnými nebyli postiženi i nevinní, aby zákonnost a spravedlnost nebyla narušena ani při plnění tohoto obtížného a náročného úkolu.

Výběr členů těchto orgánů je proto úkolem stejně závažným jako výběr soudců zvláštních senátů.

Při vypracování návrhu kandidátky jsme proto stejně pečlivě přihlíželi k vlastnostem, vyžadovaným na těch, kteří budou prověřovat činnost pracovníků právě uvedených orgánů a rozhodovat o jejich občanské cti a možnostech jejich dalšího pracovního a existenčního uplatnění.

Na závěr bych vás chtěl ubezpečit, že všichni navrhovaní kandidáti jsou si dobře vědomi odpovědnosti, kterou kandidaturou do těchto funkcí přebírají. Věřím proto, že dnešní volba soudců zvláštních senátů, zvláštních kárných senátů a členů prověrkové komise vytvoří další předpoklady pro to, ony záruky zákonnosti a práva v naší zemi plně platily. (Potlesk.)

Předseda NS Smrkovský: Děkuji ministru spravedlnosti za důvodovou zprávu. Nyní prosím předsedu rehabilitační komise a mpř. NS Jozefa Valo, aby seznámil NS s výsledky jednání komise, kterou vede.

Podpredseda NZ Valo: Súdružky a súdruhovia, nakoľko zákon o rehabilitácii bol schválený, ide teraz o zvolenie orgánov, ktoré tento zákon budú uvádzať do života. Pretože si chcem vyslúžiť potlesk, ako súdruh minister, budem veľmi stručný.

Komisia NZ pre dozor nad rehabilitáciou prerokovala návrh a zoznam predložených kandidátov a aj výbor ústavnoprávny prerokoval jak obsahovú náplň, tak aj návrh kandidátov a zoznámil sa s ich charakteristikou. Preto doporučujem, súdružky a súdruhovia, menom komisie i menom ústavnoprávneho výboru schváliť zoznam kandidátov jak do rehabilitačných senátov, tak i do komisie, ktorú uvádzal súdruh minister. (Potlesk.)

Předseda NS Smrkovský: Děkuji s. Valo za přednesenou zprávu. Táži se, zda jsou z pléna NS dotazy či připomínky k přednesu ministra spravedlnosti a místopředsedy NS. Není tomu tak. Navrhuji, aby volby podle návrhu opraveného a vysvětleného ministrem dr. Kučerou ve dvou případech byly provedeny aklamací.

Kdo souhlasí s tímto způsobem provedení volby, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

Kdo je proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Proveďme tedy volby aklamací. Písemný návrh usnesení máte před sebou, o celém návrhu budeme hlasovat najednou.

Kdo souhlasí, aby členy zvláštních senátů Nejvyššího soudu, vyšších vojenských soudů a krajských soudů v českých krajích byli zvoleni soudci a odborní pracovníci podle předloženého písemného návrhu s přihlédnutím ke změnám, uvedeným v ústním projevu ministra spravedlnosti dr. B. Kučery, a podle téhož návrhu i soudci zvláštního kárného senátu a zřízena prověrková komise, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.)

Kdo je proti? (Nikdo.) Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Děkuji. Konstatuji, že Národní shromáždění volbou členů zvláštních senátů Nejvyššího soudu, vyšších vojenských soudů a krajských soudců v českých krajích a volbou kárného senátu a příslušné komise dalo základ k realizaci přijatého zákona o soudní rehabilitaci Národním shromážděním v červnu t. r. Důslednou realizací tohoto zákona se hlásíme k akčnímu programu Komunistické strany Československa a k prohlášení vlády. Oznamuji, že zvolení soudci složí slib do mých rukou příští týden. Tím máme tento bod pořadu vyřízen.

Přistoupíme k dalšímu bodu pořadu, kterým je

lX.

Doplňovací volba členů výborů Národního shromáždění

Prosím místopředsedkyni Národního shromáždění posl. Mikovou, aby navrhované dílčí změny ve složení výborů Národního shromáždění přednesla a odůvodnila.

Mpř. NS Miková: Vážené soudružky a soudruzi poslanci, předsednictvo NS navrhuje dnešní plenární schůzi ke schválení některé změny, pokud jde o zařazení poslanců ve výborech Národního shromáždění:

1. Doporučuje, aby místopředseda NS s. Jozef Valo a posl. s. Bohumír Lomský byli schváleni za členy branného a bezpečnostního výboru. V souvislosti s tím je třeba uvolnit s. posl. B. Lomského na jeho přání z kulturního výboru Národního shromáždění. Tyto změny se navrhují vzhledem k nově vzniklé situaci, kdy před branným a bezpečnostním výborem NS stojí řada vážných úkolů spojená s odchodem cizích vojsk a zabezpečením ochrany státních hranic, se zvyšováním bojeschopnosti naší armády, veřejného pořádku a bezpečnosti státu.

Všechny tyto úkoly musí být řešeny v poměrně krátké době, Proto považuje předsednictvo NS za nutné kádrově posílit branný a bezpečnostní výbor.

2. Předsednictvo NS doporučuje, aby s. posl. V. Ircing byl uvolněn z funkce člena výboru pro plán a rozpočet. Posl. Ircing pracuje totiž v branném a bezpečnostním výboru NS a je také poslancem ČNR. Z těchto důvodů by nebylo únosné, aby pracoval ještě v rozpočtovém výboru. Navrhuji proto, abyste uvedená doporučení předsednictva NS schválili.

Předseda NS Smrkovský: Děkuji s. mpř. Mikové a táži se, zda má někdo dotazy nebo připomínky k přednesenému návrhu předsednictva NS? (Nikdo se nehlásí.)

Není tomu tak. Dám tedy hlasovat.

Kdo souhlasí s doplňovací volbou členů výborů NS podle předneseného návrhu předsednictva NS, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasováni? (Nikdo.)

Návrh předsednictva byl jednomyslně schválen.

Dříve než přistoupíme k zakončení plenárního zasedání Národního shromáždění, prosím, abyste vyslechli některá presidiální sdělení.

President republiky zaslal dne 31. srpna 1968 a dne 3. září 1968 Národnímu shromáždění dopisy, s jejichž obsahem byla již veřejnost seznámena. Sdělil, že dne 31. srpna 1968 podle čl. 62 ústavy ČSSR odvolal Josefa Pavla na jeho vlastní žádost z funkce ministra a jmenoval Jana Pelnáře ministrem a pověřil jej řízením ministerstva vnitra. Dále sdělil, že svým rozhodnutím ze dne 3. září 1968 odvolal s. prof. Otu Šika na jeho vlastní žádost z funkce místopředsedy vlády.

Dále sděluji, že předsednictvo NS podle § 54 odst. 2 zákona č. 113 z roku 1968 o volbách do NS vzalo na vědomí resignaci poslance Národního shromáždění Richarda Dvořáka, který svůj mandát nemůže vykonávat, protože je trvale vázán služební povinností mimo území republiky. Je totiž velvyslancem v Indii. Resignace byla předsednictvu NS zaslána 8. 8. 1968.

Další sdělení: v souvislosti s nepravdivým tvrzením Mariana Podkowiňského v Trybuně Ludu - polský časopis - 27. 8. 1968, že náš zahraniční výbor se na své schůzi 23. 8. 1968 postavil za požadavek neutrality, požádalo předsednictví NS ministerstvo zahraničních věcí, aby v této věci podalo velvyslanectví Polské lidové republiky v Praze protestní nótu a stejným zákrokem byl pověřen náš velvyslanec v Polské lidové republice.

V nótě se mimo jiné praví: Ministerstvo zahraničních věcí tlumočí na žádost předsednictva NS rozhodný protest proti článku Mariana Podkowiňského v Trybuně Ludu. Protože v článku "Československo a bezpečnost Polska" jsou předkládány polské a mezinárodní veřejnosti nepřípustným způsobem zkreslené informace a fakta o postoji představitelů ČSSR, a dokonce je napaden zahraniční výbor NS a podkládána mu stanoviska, která jsou v naprostém rozporu s pravdou, pokládáme za nutné prohlásit:

Není pravda, co tvrdí Marian Podkowiňski, že se zahraniční výbor Národního shromáždění ve svém usnesení ze schůze 23. srpna - dva dny po vstupu vojsk některých zemí Varšavské smlouvy na území ČSSR - postavil za požadavek neutrality. Naopak, zahraniční výbor Národního shromáždění ČSSR tento požadavek jednoznačně odsoudil a odmítl.

Všichni víte, že i ve složité a tragickými událostmi poznamenané situaci, za které se v československé veřejnosti zdrcené nečekaným vstupem cizích vojsk na naše území objevila hesla neutrality, zaujal jak zahraniční výbor, tak i plénum Národního shromáždění neprodleně stanovisko, a v prohlášení Národního shromáždění bylo vysvětleno veškeré naší veřejnosti, že vyhlášení neutrality nebo neutralizace Československa nejenže by nebylo žádným řešením, ale označil toto heslo jako politicky nebezpečné a právně neúčinné.

Předsednictvo Národního shromáždění požádalo, aby Trybuna Ludu uvedla svá tvrzení v soulad s pravdou.

Soudružky a soudruzi poslanci, pořad naší 26. schůze Národního shromáždění byl vyčerpán. Děkuji vám všem za vykonanou práci a naše zasedání končím. (Potlesk.)

(Konec schůze v 17. hod. 53 min.)

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP