Pátek 13. září 1968

Návrh zákona také definuje pojem politické strany a tím i její právní postavení, což dosud nikdy před tím u nás kodifikováno nebylo. Zákon tedy znamená přínos pro uspořádání naší společnosti.

Čs. strana socialistická usilovala o oživení neformální NF již od lednového pléna ÚV KSČ. Vycházeli jsme z toho, že NF u nás má svou historickou tradici, že vyjadřuje skutečnou jednotu lidu, což se velmi zřetelně projevilo v nedávných srpnových dnech.

Již březnové zasedání ÚV ČSS zaujalo zásadní stanovisko k NF jako základně, na které by strana chtěla a mohla spoluvytvářet socialistickou společnost v rámci hluboce demokratických a humanistických principů čs. cesty k socialismu. Navrhovala, aby politické strany uzavřely dohodu o společném postupu při vytýčení stanovisek i úkolů v NF, kam by KSČ s koncepčními a perspektivními návrhy dalšího rozvoje země přicházela.

Také nástin ideových zásad strany v duchu letošního roku zdůrazňuje, že NF je základnou, na které se mají uplatňovat a setkávat politické zájmy rozmanitých společenských vrstev. Vycházeli jsme z toho, že v souladu s tradicemi našeho myšlení a po důsledném přebudování dřívější antagonní třídní společnosti ve společnost socialistickou jsou všechny politické strany v naší republice stranami ústavními a sledují základní cíl - dosažení socialismu. Odlišnost mezi nimi se projevuje v ideových východiscích a v prostředcích k dosažení tohoto socialistického cíle.

Již v dubnových ideových zásadách strany jsme odmítli antikomunismus v jakékoliv podobě jako projev rozkladného, primitivního, nesnášenlivého a nelogického postoje k našemu současnému politickému vývoji. Ve shodě s naším názorem tvoří NF, pokud jde o politické strany, uzavřenou soustavu. Domníváme se, že je na praktické politice NF, aby její systém byl plně využit, protože dává našim občanům dostatek možností, aby podle nejrůznějších ideových východisek nalezli svou cestu k realizaci socialistických cílů.

Prohlášení NF z 15. června letošního roku i zákon sám jsou výsledkem několikaměsíčních diskusí. Přes nejrůznější názory, ve kterých jednotlivé organizace NF k dané otázce přistupovaly, domníváme se, že zákon i prohlášení NF jsou optimálním řešením nám všem společných problémů.

Schválením zákona vytváříme i formálně legální oprávnění Národní frontě, aby se stala opravdovou základnou sjednocování všech tvůrčích sil našeho lidu k rozvíjení demokratických a humanistických principů socialismu v ČSSR.

Z pověření skupiny poslanců, příslušníků ČSS, jsem zmocněn prohlásit, že pro přijetí navrhovaného zákona budeme hlasovat. (Potlesk.)

Předseda NS Smrkovský: Děkuji posl. Fleyberkovi. Slova se ujme posl. Haško, následovat bude posl. Hanúsek.

Posl. Haško: Vážený pán prezident, vážené Národné zhromaždenie. Národný front sme v Strane slovenskej obrody i v časoch deformácií považovali a chápali ako reálnu základňu politického života našej socialistickej spoločnosti. Napriek ťažkostiam a obmedzovaniu, ktoré sa v našej politickej a organizačnej práci stavali do cesty, boli sme presvedčení, že politické omyly a priama či nepriama manipulácia so spoločenskými organizáciami a politickými nekomunistickými stranami netkvie v myšlienke a obsahu NF, ani v pracovníkoch sekretariátov NF, ale v nedemokraticky sústredenej politickej moci.

Národný front, o ktorom hovorí naša socialistická ústava, v čase deformácií nebol živým zväzkom pracujúcich miest a vidieka, ale často formálnou nadstavbou organizácií bez vnútornej a na vyšších stupňoch samostatnej vôli a činnosti.

Schôdze ich orgánov v krajoch a na vyšších stupňoch neboli miestom slobodnej výmeny názorov a politickou školou na vytvorenie jednoty občanov pre veľké akcie súvisiace s budovaním socializmu, ale často miestom, kde sa požadovalo hovoriť uniformovane, nekriticky, kde sa schvaľoval pripravený program, a často sa vydával súhlas s nemeniteľnými určenými kandidátmi do rôznych zastupiteľských orgánov. Každú kritiku, ktorá nebola v súlade s líniou naznačenou zhora, vedúce politické miesta označovali za deštruktívnu.

V záujme spravodlivosti treba povedať, že až v čase, kedy sa stal predsedom SV NF s. Dubček, u nás na Slovensku sa rozvinuli lepšie vzťahy medzi SV NF a KV NF, spoločenskými organizáciami a politickými stranami. Tak sa konečne umožnilo už i v predošlej dobe, aby sme sa mohli dostať zo začarovaného kruhu nášho vegetovania a rozšírili sme si svoje členské rady a politicko-organizačne sme upevnili na svojich krajských a slovenských konferenciách SS0 svoje organizačné začlenenie. Prvé krôčky urobili aj niektoré OV NF, ktoré sa po dlhej dobe znova skromne hlásili k životu. NF sa otvorila jasná perspektíva činnosti až po januárových uzneseniach ÚV KSČS a najmä po vyhlásení Akčného programu na jar t. r.

Spoločenské organizácie a iné politické strany, ktoré nestratili vedomie, že sú živými zložkami NF, vďačne prijali obrodný demokratizačný proces a aktívne sa do neho včlenili. Stali sa spolutvorcami vyhlásenia najmä politických organizácií NF a jeho signatármi z 15. júna t. r.

Národný front nadviazal svojou činnosťou na ideály z dôb svojho vzniku v protifašistickom boji a najmä na Slovenské národné povstanie, v ktorom za slobodu, spravodlivosť a rovnoprávnosť slovenského národa s bratským národom českým v slobodnej Československej republike nastúpili do boja proti nemeckému fašizmu a domácim fašistickým prisluhovačom všetky zdravé pokrokové sily.

Národný front sa stáva spoločenstvom všetkých demokratických síl v našej spoločnosti, ktorým ide o socializmus demokratický, humanistický a ktorým leží na srdci hospodársky, kultúrny a sociálny rozkvet našej socialistickej vlasti.

S vďakou kvitujeme, že NF Čechov a Slovákov sa jednoznačne vyslovil za federatívne usporiadanie spoločného štátu Čechov a Slovákov a že na federatívnych zásadách sa rozvinie jeho organizačné usporiadanie na dôsledných demokratických princípoch.

Strana slovenskej obrody vo svojom akčnom programe z júna t. r. vyhlásila, že na pôde NF spolupracuje ako rovnocenný partner s KSČS a ostatnými politickými stranami i spoločenskými organizáciami, ktoré ju uznávajú ako spoločenskú, politickú základňu všetkých demokratických a socialistických síl v spoločnosti. Spolu s týmito pokrokovými demokratickými organizáciami snaží sa o rozvoj našej socialistickej republiky a prispieva k jednote a aktívnej tvorčej práci všetkých občanov.

Budeme vyvíjať úsilie, aby Národný front, vybudovaný na demokratických princípoch, bol zárukou účasti všetkých politických strán a spoločenských organizácií na správe verejných vecí. Vyslovujeme presvedčenie, že v Národnom fronte sa vždy dosiahne jednoty v názoroch pre spoločnú užitočnú a tvorivú prácu v našom socialistickom štáte, v ktorom je vylúčené vykorisťovanie človeka človekom. Aj keď sa jednotlivé spoločenské a záujmové skupiny rôznia v názoroch, cieľoch a činnosti, budú jednotne pre hospodársky a kultúrny rozkvet vlasti, pre uplatnenie sociálnej spravodlivosti a pre čestné, nezávislé a suverénne postavenie ČSSR v rodine slobodných národov.

Rozdiely v ideologických názoroch sa nebudú riešiť vzájomným bojom, ale dialógom a vo vzájomnej úcte. Keď konfrontujeme toto naše stanovisko k Národnému frontu s predloženým návrhom zákona o Národnom fronte a návrhom pripravovaného štatútu Národného frontu, zisťujeme, že naše názory sa plne stotožňujú s obsahom zákona. Preto z poverenia skupiny poslancov Strany slovenskej obrody môžem prehlásiť, že budeme za uzákonenie návrhu zákona o Národnom fronte hlasovať. (Potlesk.)

Předseda NS Smrkovský: Děkuji posl. Haškovi. Jako poslední k tomuto bodu se přihlásil posl. Hanúsek.

Posl. Hanúsek: Vážený pán prezident, vážené Národné zhromaždenie, vážení priatelia! Národný front Čechov a Slovákov, ktorý má svoje korene v hnutí za ľudový front a v boji nášho ľudu proti fašizmu a okupantom, v zápase o znovuzískanie národnej slobody a štátnej samostatnosti, sa stal v roku 1945 pilierom budovania ľudovej demokracie v našej republike. Umožnil zjednocovať demokraticky všetky pokrokové sily a rozvíjať socialistickú revolúciu.

Na škodu socializmu a záujmu všetkých ľudí i oboch našich národov a v dôsledku deformácií revolučnej socialistickej moci, bol Národný front ako živý demokratický politický organizmus oslabovaný a umŕtvovaný v záujme direktívneho politického rozhodovania. Národný front existoval len formálne, nemal žiadny politický priestor a preto ani vo verejnosti nemal výraznejšiu váhu a postavenie.

Po januári v súvislosti s hľadaním a zdokonaľovaním nášho politického systému si i KSČS uvedomovala, že celý Národný front v budúcnosti musí zohrať významnejšiu úlohu, že sa musí pojanuárový demokratizačný proces, zdokonaľovanie socialistickej demokracie vytvárať za účasti a spoluzodpovednosti všetkých politických strán a ostatných organizácií združených v Národnom fronte. Národný front musí v budúcnosti zohrať významnú úlohu, musí byť výrazom plurality a jednoty našej socialistickej spoločnosti.

Tohto roku, v roku 50. výročia vzniku našej republiky dvoch bratských národov, Čechov a Slovákov, postihla našu spoločnú vlasť veľmi ťažká situácia, v ktorej sa prejavila jednota našich národov a všetkého ľudu žijúceho v našej krajine, milovanej spoločnej vlasti Čechov a Slovákov. Sme presvedčení, že napriek tragickým rušivým momentom nastane znova tvorčia aktivita vo všetkých zložkách Národného frontu a pod vedením KSČS, ktorú uznávame ako vedúcu silu našej spoločnosti, a za účasti všetkého nášho pracujúceho ľudu prekonáme všetky ťažkosti.

Vývoj posledných udalostí ukázal, že prevažná väčšina občanov našej republiky spontánne a uvedomele podporuje politickú líniu vyhlásenú Akčným programom KSČS a programom vlády, ku ktorým sa prihlásil celý Národný front v spoločnom politickom programe, ktorý umožňuje na základe svetového názoru alebo na základe spoločného politického programu účasť občanov na tvorbe politiky a účasť na štátnej moci vykonávanej zastupiteľskými výbormi. Túto formuláciu návrhu zákona o Národnom fronte, ktorý otvára široký priestor a možnosti pre uplatnenie všetkých presocialistických politických smerov, názorov i záujmov socialistického snaženia, vrátane úsilia založeného na kresťanskom svetovom názore, považujeme za dôležitý faktor socialistickej demokracie založenej na rešpektovaní a tolerancii odlišného svetového názoru a za základňu pre zjednocovanie všetkých síl našich národov a národností v záujme životných záujmov našej socialistickej spoločnosti. Sme presvedčení, že možno len so zadosťučinením kvitovať, ak politická strana, vychádzajúca z kresťanského svetového názoru, dospieva k rovnakým praktickým záverom pri budovaní sociálne spravodlivejšieho a teda aj mravnejšieho poriadku, uskutočnenie ktorého bolo a vždy bude najvznešenejším poslaním komunistov. Opätovne zdôrazňujeme, že považujeme tento dôležitý fakt za prvok zjednocujúci a všetkými silami budeme proti tomu, aby ktokoľvek a akýmkoľvek spôsobom náboženského cítenia a rôznosti svetového názoru našich občanov zneužíval k roznecovaniu konfesionálnych sporov, zasieval nedôveru a podozrievanie.

Také poňatie Národného frontu považujeme za správne a jednomyseľne sa k tejto politike hlásime. Súčasný demokratický pluralistický systém Národného frontu plne vyhovuje súčasným záujmom našej socialistickej spoločnosti. Už v minulosti predstavitelia našej strany neraz prehlasovali, že všetky tie kluby a spoločnosti, ktoré začali vznikať po januári, mali hľadať a mohli nájsť spoločenské a profesionálne uplatnenie v záujmových spoločenských organizáciách a politické uplatnenie v existujúcich politických stranách Národného frontu. Považujeme však za veľmi dôležité, aby sa možnosťou existujúcej širokej socialistickej a demokratickej koncepcie Národného frontu využilo, aby sa rozvíjali do maximálnych rozmerov.

Navrhovaný zákon poskytuje záruku, že Národný front sa stane miestom plodných diskusií a zjednocujúcich dohôd, že právo slobodného, ale veľmi zodpovedného vyjadrovania bude nedotknuteľným právom všetkých zložiek Národného frontu, celej našej spoločnosti, Ide nám predsa o tú istú vec: úsilie komunistov, ktorí s veľkým pocitom zodpovednosti riadia osudy našich národov k najlepšiemu východisku z ťažkej situácie, musíme podporiť všetci bez rozdielu príslušnosti, členovia iných politických strán i bezpartijní.

Národný front čakajú už v najbližšom období veľmi vážne a veľmi ťažké úlohy. Musíme oddeliť podstatné od vedľajšieho, v podstatných veciach sa musíme zjednotiť a tie vedľajšie odložiť na príhodnejšie obdobie. Literu zákona však musíme zodpovedne uvádzať do praxe. Dôležité je, aby zmizli všetky zbytky formalizmu a byrokracie, aby to bol skutočne náš socialistický Národný front, kde si každý zvlášť a všetci spoločne nájdeme miesto a možnosť plného uplatnenia. Toto sa návrhom zákona sleduje a preto skupina poslancov Strany slobody doporučuje Národnému zhromaždeniu, aby tento návrh zákona bol schválený a bude zaň hlasovať. (Potlesk.)

Předseda NS Smrkovský: Soudružky a soudruzi poslanci! Rozprava k zákonu o Národní frontě je vyčerpána. Táži se zpravodaje, zda se ještě chce přihlásit o slovo.

Zpravodaj posl. Zedník: Vzhledem k tomu, že rozprava k předloženému zákonu vyzněla na podporu tohoto zákona, prosím soudruha předsedu, aby nechal o zákonu hlasovat.

Předseda NS Smrkovský: Přistoupíme tedy k hlasování.

Kdo souhlasí s návrhem zákona o Národní frontě ve znění, které vám bylo rozdáno a jak je ústně odůvodnil zpravodaj posl. Zedník, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Kdo se zdržel hlasováni? (Nikdo.)

Konstatuji, že Národní shromáždění schválilo zákon o Národní frontě jednomyslně.

Děkuji vám.

Vyhlašuji nyní 20 minutovou přestávku.

(Jednání přerušeno v 16.13 hod.)

(Jednání opět zahájeno v 16. 38 hod.)

Podpredseda NZ Valo: Súdružky a súdruhovia, budeme pokračovať v rokovaní. Na programu máme:

V.

Návrh zákona o úprave premlčaných lehôt u majetkových a mimoriadnych dávok .

Tento návrh zákona zdôvodní minister financií s. inž. Sucharda. Prosím, aby sa ujal slova.

Ministr financí ing. Sucharda: Vážené soudružky a vážení soudruzi poslanci, vládní návrh zákona o úpravě promlčecích lhůt u majetkových a mimořádných dávek má zajistit právo státu vyměřit případné majetkové a mimořádné dávky v těch případech, kde se tak dosud nestalo, a to převážně z důvodů, že nebyla nebo nemohla být ukončena některá mezistátní jednání. Přitom vyměření a likvidace majetkových dávek našich občanů byly v podstatě ukončeny. Důvody navrhované úpravy jsou podrobněji uvedeny v důvodové zprávě a jde o úpravu zcela nespornou. S ohledem na tuto nespornost i vzhledem k závažnosti ostatních projednávaných opatření na této schůzi Národního shromáždění nepovažuji ani za nutné ani za potřebné provádět k tomu hlubší analýzu a navržený vládní návrh zdůvodňovat v širším rozsahu, než je tomu v důvodové zprávě. Prosím proto, vážené Národní shromáždění, aby vládní návrh zákona o úpravě promlčecích lhůt u majetkových a mimořádných dávek byl schválen. (Potlesk.)

Podpredseda NZ Valo: Spravodajcom Ústavnoprávneho výboru NZ je s. posl. Dohnalová. Prosím, aby sa ujala slova.

Zpravodajka posl. Dohnalová: Soudružky a soudruzi poslanci, ústavně právní výbor Národního shromáždění projednal předložený návrh zákona o úpravě promlčecích lhůt u majetkových a mimořádných dávek již v červenci letošního roku a doporučil jej beze změny ke schválení plenární schůzi Národního shromáždění. S povděkem kvitujeme, že návrh zákona je velmi stručný a že soudruh ministr financí při jeho zdůvodňování měl ve svém životě nejstručnější projev. My si myslíme, že je třeba tímto zákonem, jak to zdůvodnil s. Sucharda, vytvořit právní předpoklad k tomu, aby nedošlo k promlčení nároků státu na nedoplacené majetkové a mimořádné dávky. Bylo řečeno, že právo našeho státu na vymáhání by bylo možno zabezpečit individuálním opatřením. To je v praxi způsob velmi obtížný a nevhodný. Proto také ústavně právní výbor dospěl k závěru, že nejvhodnějším prostředkem, jak zabránit promlčení majetkových dávek je prodloužení promlčecích lhůt o dalších 10 let. Doporučuji proto předložený návrh zákona o úpravě promlčecích lhůt u majetkových a mimořádných dávek ke schválení.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP