Pátek 13. září 1968

Pochopitelně to však v žádném případě neznamená přehlížení jiných názorů a návrhů. Ústřední rada odborů se obrací na ÚV Národní fronty, na Národní shromáždění, vládu a Českou a Slovenskou národní radu, aby se stejnou důsledností a věcností byly posouzeny objektivně odlišné podmínky řízení státní správy na Slovensku a v českých krajích. Nepřisvojujeme si dělat právo posuzovatele, tím méně rozhodčího. Předpokládáme toto doporučení s přesvědčením, že musí být zvážen každý návrh, protože jde o záležitost nesmírně citlivou a jde přece o to, aby byla upevněna i jednota českého národa.

Ústřední rada odborů je hluboce přesvědčena, že bude nalezeno uspokojivé a spravedlivé řešení při respektování zájmů obou našich národů.

Ústřední rada odborů považuje za svou povinnost v souladu s programem Revolučního odborového hnutí i s názorem většiny svého členstva upozornit, že bezpodmínečně vyžaduje, aby navrhované státoprávní uspořádání v žádném případě nevedlo ke zvyšování nákladů na státní správu. Je si vědoma toho, že to bude vyžadovat takové uspořádání federálních a národních orgánů státní moci a správy, které by bylo nedělitelnou součástí demokratizace celého našeho života v Československu. Na druhé straně je však nutné odbourání všech zbytečných administrativně byrokratických forem řízení ve všech oblastech státu.

To dokazuje, že i tuto oblast je třeba posuzovat velmi citlivě a uvážlivě a při uplatnění zákazu majorizace vytvořit takové uspořádání, které sice zabezpečí zájmy jednotlivých národů, ale stejně tak i zájmy jednotné Československé socialistické republiky.

Vědomi si konkrétní situace a nezbytnosti konsolidace našeho života, budou i odbory společně s ostatními orgány a organizacemi Národní fronty napomáhat k plnění Moskevských dohod s cílem, aby co nejdříve došlo k normalizaci našeho společenského, hospodářského i odborářského života, abychom i nadále mohli pokračovat v zásadách přijatých celostátní poradou delegátů základních organizací ROH v červnu t. r.

Předseda NS Smrkovský: Děkuji posl. Závětovi. Slovo má poslanec Vaverka.

Poslanec Vaverka: Vážený soudruhu presidente, vážené soudružky a soudruzi poslanci, v posledních třech týdnech, i když se nám mnohé z toho, čeho jsme byli svědky, co jsme přímo každý z nás prožíval, zdálo být sebevíce nepochopitelné, zvláště to, co je dnes nazýváno politickou realitou, prožívali jsme na druhé straně přímo s naším lidem něco, co nelze zapomenout po celý náš život.

I když jsme pracovali v parlamentě od 21. do 28. srpna za určitých podmínek a poměrů, přece jsme slyšeli tlukot srdcí našeho lidu, viděli kvést srdce tím nejkrásnějším květem jednoty národa. Naši lidé z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska dali až příliš najevo, kde vidí naše místo, kde vidí smysl a cíl našeho života. Mám na mysli to veliké - socialismus, demokracii a humanismus, jak byla naše cesta za vedení naší KSČ nastoupena v polednovém letošním vývoji. Pochopitelně, bez projevů určitých extrémů a dřívějších deformací, s nimiž nikdo z nás nesouhlasil a souhlasit nemohl. Pevná jednota našeho lidu, jeho odhodlání a postoj k legálně zvoleným orgánům byla opravdu mohutnou silou, která nejen dokázala téměř nemožné, ale byla navíc velkou oporou v práci, byť za ztížených podmínek, naší komunistické straně, naši vládě, presidentu republiky i nám zde v NS.

Myslím, že nelze najít dostatek slov, jak postoj našich lidí, jejich uvážlivost, jejich moudrost dostatečně vyjádřit a ocenit, už také proto, že této jednoty, této střízlivosti a uvážlivosti bude třeba i v nejbližších dobách. Máme-li na zřeteli dnešní prohlášení vlády, s nímž osobně souhlasím, jako cesty k postupné normalizaci našeho života, jako cesty k důslednému plnění moskevských dohod a tím vytváření reálného předpokladu pro odchod vojsk zemí Varšavské smlouvy za předpokladu oboustranného plnění, mám pak také na zřeteli úlohu a velký význam dělnické třídy v procesu konsolidace. Mám-li na mysli úlohu dělnické třídy v konsolidaci našeho národního hospodářství, myslím tím také pevné spojení naší dělnické třídy s vědeckou, zvláště technickou inteligencí a pevné spojení s naší mládeží.

Ta posledně jmenovaná - mládež - v uplynulých dnech dokázala svým vlasteneckým postojem, svými vroucími srdci, svou rozvážností a nadšením rozptýlit někdy až příliš časté naše obavy o to, jaká že naše mládež byla, je a jaká bude. Nejde jen o správné hodnoceni úlohy naší mládeže v oněch historických dnech, ale také myslím, že jde o to, abychom vůči naší mládeži splnili některé naše dluhy; nejenom v korekci našich názorů na naši mládež, ale zvláště v tom, abychom všem vrstvám naší mládeže snažili se dát všechny podmínky, i materiální, aby se mohla vyvíjet tak, jak ukázala svým postojem, aby nejenom mohla, ale měla také přímo právo se podílet na budování naší vlasti a humánního socialismu ve všech oblastech našeho života, jak po tom ona právem volá. Příkladů ukázala naše mládež tolik, že podle mého názoru není třeba mít žádných obav, právě naopak. Mám na zřeteli i úlohu mládeže, soustředěné např. kolem Štábu mladých, jak bylo v Brně a v některých dalších městech a místech naší republiky.

Soudružky a soudruzi poslanci V těchto dnech a dobách, které nás čekají, se říká, že není třeba velkých slov, že je nanejvýš nutno přejít od slov k činům. Je to správné. Přesto ale myslím, že jedno velké slovo bude pro nás krédem a zárukou naší cesty vpřed. Bude to především pevná a nerozborná jednota naší Komunistické strany, všeho našeho lidu a pevné spojení lidu našich národů s naší stranou, s legálními ústavními orgány, bude to pochopitelně i jednotící úloha Národní fronty, jejíž zákon budeme dnes projednávat.

Dovolte mi, soudružky a soudruzi poslanci, abych jménem občanů a všech pracujících města Brna vyjádřil hlubokou úctu a poděkování presidentu republiky s. Svobodovi, soudruhům Dubčekovi, Smrkovskému, Černíkovi a dalším členům naší oficiální delegace v Moskvě za jejich neohrožený postoj, za jejich vlastenecké jednání; abych je ubezpečil bezvýhradnou podporou Brňanů, nejen slovy, ale tím, že každý z nás každodenní prací na všech úsecích chce soustavně prokazovat svou důvěru naší straně, vládě, Národnímu shromáždění a osobně soudruhu Svobodovi. Dovolte mi, drazí soudruzi, abych vás jménem občanů města Brna, a vás všechny, soudruzi poslanci a poslankyně, pozval na X. Mezinárodní jubilejní veletrh. Budete všichni u nás srdečně vítáni. Máme, drazí soudruzi, ve vás důvěru. Rozumíme vám a ideály socialismu pro lid - tvůrce všech materiálních a humánních hodnot - nezradíme. (Potlesk.)

Předseda NS Smrkovský: Děkuji s. Vaverkovi. Slovo má s. Hečko, následovat bude s. Karhan a jako poslední s. Laštovička.

Poslanec Hečko: Vážený soudruhu presidente, vážené Národní shromáždění, po té, co jsem se seznámil s obsahem prohlášení vlády k naléhavým opatřením vzhledem k vzniklé situaci u nás, které jsme dostali písemně jako podkladový materiál k dnešnímu jednání Národního shromáždění, po vyslechnutí předsedy vlády s. Černíka a presidenta republiky chci jednoznačně a otevřeně říci: Jsem připraven nejen hlasovat pro přijetí naléhavých opatření, jak je navrhuje vláda, ale jsem připraven podporovat aktivně tato opatření a vše, co přispěje k naplnění moskevských dohod jako jediné cesty, která ukazuje perspektivy, která ukazuje východisko z dnešní neutěšené situace.

K prohlášení vlády mám však zároveň jednu připomínku a některé výhrady. Tyto moje výhrady se týkají té části vládního prohlášení, ve které předseda vlády hodnotí a charakterizuje období před 20. 8., to je před obsazením našeho území vojsky pěti států. Podotýkám, že hodnocení období před 20. 8. není obsaženo v písemném materiálu, který jsme pro toto dnešní jednání dostali; přednášel ho předseda vlády ústně zde. Nakolik jsem dovedl pochopit předsedu vlády jen tak z poslechu, jsem povinen říci, že mám k tomuto hodnocení některé výhrady; to je k hodnocení období před obsazením našeho území. Nepovažuji však za vhodné na dnešním zasedání polemizovat, není na to podle mého názoru doba. Není doba na dlouhé řeči. Současná doba chce činy, chce práci. Proto k této otázce chci zaujmout stanovisko, ovšem jindy, příště, předpokládám, že na to bude vhodnější doba. Děkuji za pozornost.

Předseda NS Smrkovský: Děkuji s. poslanci Hečkovi. Slovo má s. Karhan, připraví se s. Lastovička.

Poslanec Karhan: Vážený soudruhu presidente, vážené Národní shromáždění, soudruzi poslanci! Události, které proběhly u nás v době od 21. srpna až do dnešního dne, znamenaly významné období v našem životě, ve veřejném i politickém životě, a rovněž i v národním hospodářství. Jistě je zapotřebí zhodnotit i rozvážnost a moudrost našich občanů. Pomáhala a pomáhá úspěšně řešit celou složitou situaci, ve které jsme stáli. Všichni občané našeho státu, obyvatelé měst i venkova, naprostou jednotou, rozvahou, klidem a rozumem pomáhali všem našim představitelům, presidentu republiky, vládě, ústřednímu výboru KSČ i Národnímu shromáždění řešit tak těžké politické úkoly, které vyplynuli do příchodu pěti armád Varšavské smlouvy na území naší republiky.

Tato jednota všeho lidu, podpora Komunistické straně Československa, pevná víra, klid a rozum pomohly nemalou měrou k stabilizaci poměrů, která si již všude projevuje. I když se stabilizuje celý život v národním hospodářství, je třeba říci, že všichni si přejí, aby život pokračoval v nástupu započatém lednovým plenárním zasedáním ÚV KSČ. Vážení poslanci, chtěl bych na tomto plenárním zasedání NS ujistit vás, hlavně za obyvatele vesnic, pracovníky v zemědělství, které znám - a jsem jeden z nich - že nebyly u nás žádné organizované útoky ze strany těchto lidí proti socialismu, proti tomu co jsme za celou dobu od roku 1945 pod vedením komunistické strany vykonali. Jestli někteří jedinci měli podobné názory, což nelze vyloučit, nenašli podporu ani pochopení široké veřejnosti. Jsme v zemědělství na dílo vybudované za uplynulých 20 let hrdí, chtěli a chceme pokračovat v rozvoji a budování socialistického zemědělství velkovýrobní cestou, ať družstevní nebo státní. Opačné snahy nenašly, ani nenajdou u zemědělců pochopení ani podporu.

Dvacetileté výročí zakládání JZD, které oslavíme v příštím roce, a téměř stoletá tradice zemědělského družstevnictví svědčí o zdravých kořenech, které není možno zviklat. Nejsou menší naděje na znehodnocení této myšlenky. Je však zapotřebí neustále uvádět věci na pravou míru, a hlavně proto, že někdy i z neinformovanosti nebo ze škodolibosti jsou rozšiřovány neoprávněné obavy o protisocialistických tendencích. Stavěly se do souvislosti hlavně tehdy, když zemědělci - družstevníci volali na VII. Sjezd JZD a v době po něm po vlastní společensko-zájmové organizaci. Uvítali jsme odbourání direktivního řízení zemědělství a jsme přesvědčeni, že je nutno v tomto nastoupeném směru pokračovat a že jakýkoliv návrat zpět k direktivnímu řízení není možný. Volný způsob plánování zemědělské výroby se a minulé dva roky vžil a nelze se vracet k jiným formám. Nejsou naprosto žádné obavy, že by zemědělci neměli pochopení a odpovědnost vůči povinnostem k státu a národu, co se týká zvyšování zemědělské výroby a zajištění potravin. Je však nutné v této souvislosti seznámit širokou veřejnost, že v zemědělství nám za dvacet roků vývoje socializace vesnice vyrostla nová třída pracujících v naší společnosti, třída družstevního rolnictva, která se hlásí organizovaně ke spolupráci a obhajobě svých společenských a ekonomických zájmů.

Družstva a zemědělští družstevníci se osvědčili jako hospodáři i organizátoři družstevní zemědělské velkovýroby. Odmítali a odmítají nutnost dalšího direktivního řízení a z tohoto pohledu žádali vytvoření vlastní společensko-zájmové organizace, která by hájila jejich zájmy společenské i ekonomické, a to proto, že dosud jako jediní neměli možnost být odborově organizováni a neměli ani možnost sami si své organizace řídit. Plně se hlásíme k dalšímu budování socialistické společnosti v práci a v účasti v Národní frontě pro rozkvět socialistického státu.

Nově utvořená společensko-zájmová organizace družstevních rolníků je jen doceněním samotného zemědělství, práce zemědělců, která je pro národní hospodářství tak důležitá. Jsme přesvědčeni, že práce této organizace půjde cestou budování socialismu v pevné jednotě s ostatními politickými stranami v Národní frontě. Vyslovujeme plnou důvěru KSČ, presidentu republiky Ludvíku Svobodovi, vládě republiky i NS. Přispějeme všemi silami k tomu, aby naše národní hospodářství rozvojem zemědělské výroby co nejrychleji překlenulo ekonomické problémy současné doby.

Plně podporujeme přednesené vládní prohlášení. Zavazuje nás k tomu vlastenecká povinnost a jsme odhodláni vynaložit všechny síly a prostředky. Slibujeme, že nezklameme. (Potlesk.)

Poslanec Lastovička: Vážený soudruhu presidente, vážené soudružky a soudruzi. Chci se připojit k projevům kladného ocenění vládního prohlášení. Souhlasím též plně s myšlenkou, kterou zdůraznil president republiky s. Svoboda, že je třeba se soustředit na nejpalčivější otázky, na otázky blízké i vzdálenější budoucnosti.

V této souvislosti obzvláště velmi vítám slova předsedy vlády o tom, jak je nutno chápat živý problém normalizace. Jsem toho názoru, že v dané chvíli je to vedle udržení plného chodu hospodářství náš centrální problém. V nejasnostech o této otázce právě též tkvějí rizika a komplikace vývoje nejbližších týdnů. S. Černík jasně řekl, že jediným kritériem a naplněním normalizace může být upevnění pozic socialismu, posílení vlivu komunistické strany, oslabení pozic pravicových a vůbec extrémních sil a upevnění socialistického společenství. Takto ve zkratce vyjádřená koncepce zahrnuje, myslím, skutečně to podstatné, co je třeba v dané chvíli dělat. Ona je obsahovým ukazatelem cesty, která jediná může vést též k postupnému oslabování oboustranné nedůvěry a k obnově přátelských vztahů na solidních základech. Myslím, že domýšlení problému nás vede k závěru, že bez takových vztahů je nakonec obtížné zajistit i úspěšnou realizaci programu vlády. Myslím, že tyto závěry se dotýkají i osudu rozkvětu našeho hospodářství a růstu naší životni úrovně.

Myslím, že slova vládního prohlášení o normalizaci skutečně vyjadřují jádro současných problémů a cíl moskevského protokolu. S. Smrkovský řekl, že závazky je třeba brát vážně a že je nebudeme obcházet. V takových slovech podle mého názoru je obsažena i důvěra a víra, že plnění protokolu neuzavírá cestu k naplnění ideálů našeho lidu, k pokračování v dalším demokratizačním procesu a k rozvoji socialistické demokracie. A nejen že neuzavírá, nýbrž v dané situaci je reálnou cestou právě k těmto ideálům.

Závěrem chci vyslovit své úhrnné stanovisko k vládnímu prohlášení. Soudím, že duch prohlášení je veskrze konstruktivní a činorodý, a proto zasluhuje plnou podporu NS nejen hlasováním, ale též aktivní naší účastí při jeho uskutečňování, jeho propagováním a prosazováním. Mezi návrhy, které projednáme v dalším našem jednání a obsahem vládního prohlášení vidím logickou vazbu a souvislost. Myslím, že rovněž tu jednoznačně vyjádříme své kladné stanovisko, a že jak pro prohlášení, tak pro jiné návrhy bude NS (já osobně zde za sebe se k tomu zavazuji) hlasovat. (Potlesk.)

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP