Pátek 13. září 1968

V súvise s četnými odpoveďami na otázku - ako ďalej - a to je vlastne centrálna otázka vyhlásenia vlády, trpko myslím na profesorov, lekárov, vedcov, spisovateľov a umelcov, ktorí tiež hovorili odvážne, neraz múdre a povzbudivé reči národu v období medzi januárom a 21. augustom 1968. Teraz vyčkávajú v rakúskych a iných lágroch, rozhodujú sa o tom či prísť z dovolenej z cudziny, alebo požiadať o azyl do tých čias, kým búrka prehrmí a zasvieti slniečko. Nechcem ich ľahkomyseľne súdiť, ale predsa sa domnievam, aby si uvedomili, ako svojou váhavosťou narušujú krásnu synchronizáciu, ktorá nastala medzi robotníkmi, roľníkmi a inteligenciou. Inteligencia v našej širokej spoločnosti získala vrelé sympatie. Ak svet ocenil jedinečnú jednotu nášho ľudu v uplynulých troch týždňoch ako našu najcennejšiu silu, potom by si mal každý občan nášho štátu, nech je doma alebo za hranicami, uvedomiť, že jeho jediným čestným miestom je miesto pri vlastnom národe, v dobrom i zlom, miesto na domácom pracovisku, v rodnej obci, v prostredí vlastného ľudu.

A tu azda na tých, ktorí z pohodlia a túžby po ľahkom živote a bohatstve zradia, uviedol by som biblické napomenutie: "Dobrý pastier pokladá dušu svoju za zverené stádo."

Dúfam, že mi nebudete mať za zlé, keď v súvislosti so spomenutou krásnou jednotou národa spomeniem jednu tichú a predsa veľmi významnú udalosť. Dňa 2. septembra t. r. oficiálne, a azda po prvý raz v dejinách, na území našej republiky stretli sa najvyšší reprezentanti rímskokatolíckej, evanjelickej, českobratskej reformovanej, československej, pravoslávnej cirkvi a ďalších protestantských cirkví a vo vážnych chvíľach nášho ľudu a štátu v spoločnom, jednomyseľne schválenom posolstve prehovorili ku všetkým kresťanom v našej ČSSR.

Z Posolstva odcitujem niekoľko odsekov:

"Ďakujeme všetkým ústavným činiteľom v čele s prezidentom republiky Ludvíkom Svobodom, ktorí v záujme života a cti národov nášho socialistického štátu sa v danej tiesni rozhodli pre cestu postupnej konsolidácie pomerov, vzniklých vstupom armád niektorých štátov Varšavskej zmluvy na územie nášho štátu.

Oceňujeme, že sa konsolidácia pomerov v našej socialistickej republike za úsilie nášho ľudu deje - a ako dúfame, aj bude diať - pod vedením prezidenta republiky L. Svobodu, Národného zhromaždenia so s. J. Smrkovským, vlády O. Černíka a v čele s Alexandrom Dubčekom, ktorým všetci dôverujeme.

Ďakujeme Vám - hovoria k veriacim títo reprezentanti cirkví - bratia a sestry vo viere, že ste v skúškach minulých dní prejavili akú veľkú morálnu silu, rozvahu, jednotu i obetavosť a že ste sa vyvarovali všetkého, čo by mohlo ohroziť nádej na riešenie situácie.

Podľa svojho kresťanského svedomia hlásime sa k uskutočňovaniu pravdy, spravodlivosti, slobody a ľudskej rovnosti v demokratickom socializme. To je dôvod našej solidarity a vernosti socialistickému zriadeniu.

Prosíme Vás, aby ste v záujme normalizácie života svojou rozvahou, zodpovednosťou, obetavosťou a pracovnou horlivosťou boli kvasom dobra v našej krajine, príkladom pre všetok ľud. Zostaňme úprimní. Buďme strážnymi svojich blížnych pred každým mravným pokušením a politickým scestím. Skúšky, to sú situácie, v ktorých sa ukážu hrdinovia alebo zbabelci.

Konajme z pozície pravdy a lásky; zachovajme pokoj a vo všetkom dobré svedomie. Nezradiť dané slovo, nesklamať priateľstvo a nestrácať nádej Ako kresťania neodpovedajme na udalosti, v ktorých sa naše národy ocitli, hnevom a nenávisťou, ale trpezlivosťou a premáhaním zla dobrom. Majme odvahu k náprave života. Starajme sa, aby nikto medzi nami nebol opustený, aby sa nikomu nediala krivda!

Posolstvo podpísali rím. kat. biskupovia na čele s apoštolským administrátorom Tomáškom, biskupovia protestantských cirkví, pravoslávny metropolita Dorotej, patriarcha čs. cirkvi Novák a ďalší a ďalší reprezentanti.

Všetko, čo som si dovolil v tomto zákonodarnom zbore z prostredia spisovateľov a vedcov, zo sekulárnej i cirkevnej oblasti citovať, urobil som zámerne, aby som dokázal, že v našom ľude, medzi Slovákmi a Čechmi práve tak, ako aj medzi nimi a ostatnými národnosťami, je živá mravnopolitická vlastenecká jednota a že je tu veľa pozitívnych síl, ktoré sa o upevnenie tejto jednoty pričiňujú, že sme teda dosť silní, aby sme všetky ťažkosti a prekážky premohli a aby sme úspešne previedli normalizáciu života, aby sme dosiahli čo najskôr odchod cudzích armád z nášho územia.

Do tohoto prostredia jednoty v štáte prichádza vláda so svojím vyhlásením a niektorými nepopulárnymi návrhmi opatrení v záujme normalizácie pomerov. Som presvedčený, že naše Národné zhromaždenie v absolútnej väčšine vláde dôveruje.

Za stranícku skupinu poslancov Strany slovenskej obrody môžem vyhlásiť plnú dôveru vláde a prisľúbiť jej podporu pri plnení predneseného programu. Chcem zároveň zdôrazniť, že dôvera poslancov SSO vláde Oldřicha Černíka a podpora pri plnení vládneho programu opiera sa hlavne o vyslovené stanoviská ÚV SSO, v ktorých sa naša strana a jej členovia jednohlasne prihlásili k politike vedúcej politickej sily v našom štáte pod vedením Alexandra Dubčeka nielen po januári t, r., ale k línii politiky zaručenej našimi vedúcimi štátnikmi - Svobodom, Dubčekom, Smrkovským, Černíkom a Husákom - k politike NF, ochrany národnej cti, slobody, spravodlivosti a suverenity nášho socialistického štátu, verne sa hlási a priznáva k tej to línii aj v dňoch, ktoré nasledovali a nasledujú po tragickej noci z 20. na 21. augusta 1968. Uvedomujeme si, že v dnešnej situácii negácia, zatrpklosť a planá kritika nie je programom. Chladnnokrvná bilancia v našom živote od 21. augusta vykazuje značné pasíva, ale aj vysoké morálne aktíva. Dokiaľ žijeme, stále máme perspektívu, že pasíva znížime a aktíva zvýšime.

S novou nádejou, vo vzájomnej dôvere, v jednote komunistov i nekomunistov pod vedením Svobodu a Dubčeka plníme vládny program s presvedčením, že naša štátna loď bezpečne dosiahne prístav pokoja a pohody k ďalšej práci a k ďalšiemu rozvoju nášho ľudu a k slávnej budúcnosti našej ČSSR. (Potlesk.)

Předseda NS Smrkovský: Děkuji s. posl. Žiakovi. jako poslední před polední přestávkou promluví posl. Škula a zbývajících pět přihlášených řečníků k vládnímu prohlášení promluví po polední přestávce.

Posl. Škula: Vážený súdruh prezident, vážené Národné zhromaždenie, súdružky a súdruhovia poslanci, dovoľte mi predniesť stanovisko skupiny poslancov Strany slobody. Nie je tomu ani tak dávno, čo vláda republiky predniesla pred Národným zhromaždením svoje programové vyhlásenie, v ktorom vytýčila zásady nového ekonomického riadenia a rozvoja nášho národného hospodárstva v záujme zvyšovania životnej úrovne nášho ľudu a posilnenie politicko-ekonomického potenciálu socialistického spoločenstva národov. Mal to byť dlhodobý program obnovy nášho hospodárstva na základe dôsledného uplatňovania hmotnej zainteresovanosti, relatívnej samostatnosti podnikov a vytvárania priestoru pre skutočné a efektívne podnikanie. A miesto toho, aby vláda predstúpila pred Národné zhromaždenie s pozitívnymi výsledkami tohto dlhodobého programu, ani nie po piatich mesiacoch informuje Národné zhromaždenie o naliehavých a nevyhnuteľných opatreniach na najdôležitejších úsekoch spoločenského života v záujme normalizácie pomerov, ktoré vznikli vstupom vojsk piatich štátov Varšavskej zmluvy na naše územie.

Považujeme súhrn opatrení navrhovaných vládou za reálny základ riešenia najaktuálnejších otázok, ktorý prispeje k urýchlenému prekonaniu následkov nedávno vzniklej zložitej situácie v spoločenskom i hospodárskom živote zeme a k posilneniu ďalšieho rozvoja socializmu a upevnenia suverenity našej vlasti. Tvárou v tvár tvrdej skutočnosti menom Strany slobody zodpovedne prehlasujeme, že nevidíme v súčasnosti iné riešenie vzniklej situácie, než pevné zomknutie našich národov, všetkého nášho ľudu okolo ústavných orgánov, pretože len obrodená aktivita pokrokových spoločenských síl a jednota nášho ľudu môže splniť zámery týchto opatrení, ktoré vychádzajú zo zásad programového vyhlásenia vlády z apríla t. r. V priebehu posledných týždňov sme neraz vyhlásili a vedomí si plnej zodpovednosti prehlasujeme, že Strana slobody sa jednomyseľne a zásadne hlási k obrodnému procesu a so všetkou zodpovednosťou povedie svojich členov a priaznivcov k aktívnej a pozitívnej účasti na uskutočňovaní vyhlásených opatrení vlády, na činorodej a vlasteneckej práci v oblasti konsolidácie politických, hospodárskych i spoločenských pomerov.

V záujme čo najrýchlejšieho vyriešenia všetkých aktuálnych otázok predstavujú navrhované vládne opatrenia určité obmedzenie a spomalenie tempa postupu v spoločenskej a hospodárskej činnosti. Považujeme tieto obmedzenia za nevyhnuteľné, zároveň však za prechodné, lebo vo svojom konečnom výsledku musia urýchliť náš postup na ceste obrody tak, ako ju KSČS a vláda Národného frontu vytýčila v januári t. r. Na druhej strane sme rozhodnutí zo všetkých síl a všetkými spôsobmi bojovať proti takým hlasom a tendenciám, ktoré rozširujú skeptické názory, ako keby novej sústave ekonomického riadenia bol koniec. Sme presvedčení, že nová sústava riadenia u nás vznikala a vzniká celkom zákonito a kategoricky odmietame len myšlienku možnosti návratu k starému byrokratickému systému riadenia našej ekonomiky. Tento systém so svojimi tonami a litrami, s naturálnou distribúciou mal u nás za následok miesto iniciatívy a podnikavosti technickú a technologickú zaostalosť. Ideologickú, politickú i spoločenskú činnosť našej strany zameriame na prekonávanie týchto nesprávnych názorov. Náš ľud v poslednom čase už neraz dokázal svoju rozvahu, múdrosť i odvahu, pomocou ktorých sme dokázali prekonať aj tie najťažšie prekážky.

Krásnym prejavom nevšedného nadšenia a iniciatívy nášho ľudu sú Dubčekovské smeny, v ktorých sa prejavilo nesmierne úsilie vyporiadať sa z vlastnej iniciatívy s ťažkosťami hospodárskeho charakteru. Sme si vedomí, že normalizácia hospodárskej situácie závisí na našej vlastnej práci, na usilovnosti a iniciatíve nášho ľudu. Veríme, že náš ľud ani teraz nesklame.

Musíme dosiahnuť, aby v hospodárskych vzťahoch - a to platí v plnej miere aj o politických vzťahoch - s našimi spojencami a priateľmi prevládali reálne vzťahy, založené nie na emóciách a predstavách a často aj skreslených informáciách, ale na víťazných princípoch marxizmu-leninizmu: úplná rovnoprávnosť národov, rešpektovanie nezávislosti a národnej suverenity, nezasahovanie do vnútorných záležitostí, súdružská pomoc a solidarita v boji za práva pracujúcich na celom svete. Majúc na pamäti, že ČSSR je a zostane socialistickou krajinou, musí vláda usilovať vo svojich dvoch alebo viacstranných rokovaniach o zabezpečenie, dodržovanie a garantovanie týchto zásad tak, aby naše socialistické snaženie a pokračovanie pojanuárovej cesty v budúcnosti bolo správne chápané. Okrem týchto opatrení by mala vláda v oveľa väčšej miere a intenzite presadzovať a zákonným spôsobom zabezpečiť možnosť drobného podnikania, predovšetkým v oblasti služieb, v ktorom vidíme jednu z najrýchlejšie dosažiteľných ciest k ozdraveniu nášho národného hospodárstva. Zároveň musí vláda zabezpečiť také podmienky, aby sa slobodne rozvíjali najlepšie vlastnosti, rozum, vynaliezavosť a zlaté ruky našich pracujúcich.

V našej strane sme urobili už nemálo, aby sme presvedčili našich spojencov o čestných úmysloch nášho ľudu a našich legitímnych orgánov. V tomto zmysle chápeme a aj prijímame navrhované opatrenie vlády. Budeme prísne rešpektovať politické smernice v oblasti tlače, rozhlasu a televízie a vyslovujeme presvedčenie, že naša publicistická činnosť bude plne podporovať úsilie vlády a všetkého ľudu o normalizáciu života v našej vlasti a dbať, aby neboli narušované dôležité záujmy vnútornej alebo zahraničnej politiky štátu. Keď ale považujeme normalizáciu za dodržiavanie určitých vzájomne dohodnutých noriem, tak by táto zásada mala byť všeobecne a obojstranne plnená. Tlač a rozhlas signatárov Varšavskej dohody by mali účinnejšie informovať verejnosť svojich krajín o poctivých úmysloch a aktívnej činnosti našich pracujúcich v oblasti normalizácie života u nás. Popri našich čestných záväzkoch, ktoré chceme do dôsledkov splniť, mohla by aj tlač týchto zemí prispieť k úspechu rokovania našej vlády o podmienkach odchodu vojsk piatich štátov Varšavskej zmluvy z územia ČSSR. Aj keď odchod týchto vojsk v navrhovaných opatreniach nie je termínovaný, mohlo by mať mimoriadne pozitívny vplyv na posilnenie socialistického vedomia a internacionálnej súdržnosti to, keby sme pri oslavách 50. výročia vzniku Československej republiky mohli vyhlásiť našu štátnu zvrchovanosť za úplnú. Sme presvedčení, že vláda vyvinie v tomto smere maximálne úsilie.

Sme presvedčení, že navrhované opatrenia sú aj v takejto forme nevyhnuteľné a že Národné zhromaždenie splnomocní vládu, aby ich realizovala. Za Stranu slobody prehlasujeme, že ju v tomto úsilí budeme všemožne podporovať. Vo svojej ďalšej činnosti sa sústredíme na podporu týchto úloh a urobíme potrebné opatrenia, aby každý člen a priaznivec našej strany priložil ruku k dielu a urobil všetko v záujme postupnej normalizácie pomerov v našej socialistickej vlasti. Princípy politiky Národného frontu, ktoré rešpektujú práva i povinnosti politických strán združených v NZ, vysoká uvedomelosť a disciplína, ktorých dôsledné dodržovanie nám umožní čestne splniť navrhovaný program vlády - to sú základné predpoklady aktívneho úsilia čs. ľudu o ďalší rozvoj socializmu skutočne demokratického a vysoko humánneho, na ktorom sa i Strana slobody chce v plnej miere podieľať.

Preto poslanci NZ za Stranu slobody doporučujú vyhlásenie vlády, ako aj milé slová s. prezidenta prijať. Ďakujem za pozornosť.

Předseda NS Smrkovský: Děkuji poslanci Škulovi.

Vyhlašuji polední přestávku. Začneme opět jednat o půl třetí. První do diskuse půjde posl. Závěta.

(Schůze přerušena ve 12.54 hod.)

(Zahájeno po přerušení ve 14.28 hod.)

Předseda NS Smrkovský: Soudružky a soudruzi, zahajuji přerušené jednání. Slova se ujímá s. posl. Závěta, následovat bude posl. Vaverka. Tlumočím prosbu celé řady poslanců, kteří mě o přestávce žádali, že se potřebují ještě dnes dostat domů - spoje, letadla atd. Já Vás, na to, soudružky a soudruzi poslanci, upozorňuji, že to záleží jen a jen na Vás samých. Slovo má s. posl. Závěta.

Poslanec Závěta: Soudruhu presidente, soudružky a soudruzi poslanci, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás seznámil se stanoviskem ÚRO k návrhu zásad generálního uspořádání naší socialistické společnosti. ROH od svého vzniku zdůrazňovalo nutnost respektování specifických národnostních podmínek dělnického hnutí a spolu s tím i význam upevňování jednoty ROH. ÚRO jednomyslně podporuje návrh speciálního uspořádání státu. Jeho realizace umožní rozvinutí politické, národní, ekonomické i kulturních tvůrčích sil českého a slovenského národa, a tím i upevňování ČSSR.

Je pochopitelné, že tato zásadní přeměna nutně přináší i problémy, jež nemohou být ROH lhostejné, protože mohou zejména v počátečních obdobích ovlivnit další rozvoj socialismu, spokojenosti a blahobytu pracujících. Různost názorů se projevuje především v oblasti ekonomických vztahů. Politické cíle a program ROH vedou ÚRO k názoru, že právě v oblasti ekonomických vztahů je nutno uvážlivě a objektivně zvažovat všechna opatření tak, aby byl zajištěn nejen rozvoj národní ekonomiky, ale na druhé straně aby byla zabezpečena i nutná a účelná ekonomická integrace, a to nejen celostátní, ale případně i mezistátní. Zde máme na mysli především oblast vědy, výzkumu a kooperace výroby. Každé jiné řešení může vést k dalšímu prohlubování současných hospodářských a sociálních problémů a bude v rozporu s potřebami a zájmy obou národů a pracujících celé republiky. I v našich podmínkách při respektování naprosté rovnoprávnosti obou našich národů je nutno tvůrčím způsobem uplatňovat nejpokrokovější zkušenosti a poznatky nejen při zdůrazňování významu vědeckého pokroku, ale zvláště při vytváření předpokladů nutné a účelné ekonomické integrace praktické činnosti našeho státu. Odborové hnutí sleduje ve své činnosti přispět aktivní prací funkcionářů a členů k upevňování socialistické ekonomiky, ke zvyšování její efektivnosti a rentability, protože je to jedna z hlavních podmínek k realizaci programu ROH.

Proto ÚRO trvá na tom, aby vyjasňování složitých problémů v oblasti ekonomiky bylo prováděno s maximální uvážlivostí, aby byla přijímána taková opatření, která prospějí občanům a pracujícím celého našeho státu.

Stejně tak ÚRO posuzovala s velkou pečlivostí stanoviska a návrhy od závodů, orgánů politické a státní oblasti z jednotlivých oblastí Moravy a Slezska. Vychází z toho, že mnohé tyto návrhy a názory vyvěrají ze zkušeností uplynulých let a chtějí dát takové záruky, aby bylo všem měřeno spravedlivě. ÚRO nezastává názor, že bude hned bezpodmínečná jednota a shoda názorů.

Avšak v jednom, při dobré vůli odborářů, zejména občanů české národnosti, by mělo být jasno, že jde především o to, konečně objektivně a spravedlivě zakončit padesátiletou neplodnou diskusi a potvrdit, že v současné době jde o stanovení zásad vzájemného respektování a soužití dvou rovnoprávných národů - Čechů a Slováků. A to je v zájmu dalšího rozvoje a upevnění naší socialistické republiky bezpodmínečně nutné.

Jednota našeho státu a respektování plných práv českého a slovenského národa je v současné době hlavní a rozhodující, co musíme střežit jako oko v hlavě.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP