Pátek 13. září 1968

Slovenská národná rada vychádza z danej skutočnosti a vidí konsolidáciu života u nás v dôslednom plnení moskovských dohôd a podporuje vládne vyhlásenie prednesené predsedom vlády s. Černíkom. SNR vychádzajúc z uznesenia mimoriadneho zjazdu Komunistickej strany Slovenska vyvíja úsilie, aby národné orgány, predstavujúce štátnu moc na Slovensku, sa plne ujali svojich funkcií. Tak, ako je nesporná úloha komunistickej strany, nesporná je aj úloha štátnych orgánov riadiť život spoločnosti, aby sa odstraňovali prekážky normalizácie, aby sa vytvárala atmosféra dôvery širokých vrstiev v ich právoplatné orgány.

Pokiaľ sa týka celkovej situácie v oblasti hospodárstva, môžem prehlásiť, že sa v podstate podarilo odstrániť najvážnejšie poruchy a ekonomika Slovenska sa postupne konsoliduje. Zostáva nám úkol normalizovať medzipodnikové vzťahy, plne obnoviť dopravu hlavne v zabezpečovaní výroby surovinami a odbytu hotových výrobkov. V stavebníctve zabezpečiť dostatok pracovných síl na rozhodujúcich stavbách. V poľnohospodárstve všestranne pomôcť pri skludzni cukrovej repy, zemiakov a iných plodín. V tomto smere prejavila účinnú pomoc najmä armáda a mládež.

Vážené súdružky a súdruhovia, v nadväznosti na Akčný program KSČS a KSS, ako aj na závery májového pléna ÚV strany, Slovenská národná rada si stanovila svoj vlastný program, v ktorom vytýčila zásadné úkoly pre najbližšie obdobie. V súčasnosti po udalostiach minulých týždňov sme sa v SNR zamýšľali nad tým, ktoré sú naše najnaliehavejšie úkoly a ktorým vo svojej práci v najbližších dňoch musíme dať čo najširší priestor. Dnes oveľa viac ako kedykoľvek predtým si uvedomujeme, že len spoločným úsilím oboch našich národov môžeme znásobiť silu na splnenie cieľov v hospodárskom a spoločenskom rozvoji našej republiky.

Predpokladáme tiež, že pre ďalší rozvoj hospodárstva na Slovensku nájdeme plné pochopenie centrálnych orgánov, vo vláde, i u vás, poslancov nášho najvyššieho zákonodarného zboru.

Menom Predsedníctva SNR by som chcel vyjadriť presvedčenie, že vláda v duchu svojho aprílového vyhlásenia i dnešného vyhlásenia bude aj v nových podmienkach pokračovať v úsilí o vyrovnávanie ekonomickej i kultúrnej úrovne Slovenska na úroveň českých krajov. Vychádzame z toho, že racionálne vtiahnutie všetkých prírodných a ekonomických zdrojov Slovenska do celkového reprodukčného procesu bude znamenať prínos na posilnenie ekonomického potenciálu republiky.

Z hľadiska dlhodobých úloh, ktoré už dnes vyžadujú zásadnejšie riešenie, považujeme za naliehavé problémy využitia zdrojov pracovných síl, najmä mladého dorastu, riešenie otázok bytovej, školskej a zdravotníckej výstavby a konečne tiež efektívne využitie tých prírodných zdrojov, ktoré v tejto oblasti máme.

Zdôrazňujem, že tieto otázky nie sú nové, že SNR i výbory NZ sa problémami viackrát zaoberali. Bude treba ich doviesť do konečného riešenia.

V súčasnosti i u nás vyvstáva pred nami o mnoho intenzívnejšie ako kedykoľvek predtým otázka bytovej výstavby. Nechceme zatajovať, že ani na Slovensku sme tento problém neriešili v celej jeho šírke. Pritom chcem poznamenať, že obyvateľstvo na Slovensku sa v značnej miere podieľalo samo na riešení tohto problému. V ďalšom období chceme vytvárať lepšie materiálne, kapacitné a iné podmienky na zlepšenie úloh na tomto úseku. Ukazuje sa, že máme pre to predpoklady. Treba len lepšie využiť, lepšie organizovať prácu a najmä územnú a projekčnú pripravenosť tak, aby bytová výstavba bola výrazom rastúcej životnej úrovne socialistického človeka.

V súvislosti s riešením problému okolo životnej úrovne nechcem obísť taký závažný problém, ako je správne rozmiestňovanie výrobných síl a zvyšovanie úrovne zaostávajúcich oblastí. Práve z podnetu NZ sa poslanci sami presvedčili, že problémy zaostávajúcich oblastí na Slovensku, ale aj v českých krajoch neboli doteraz doriešené, že tento problém tu je a že vyžaduje neodkladné riešenie.

Považujem za veľmi správne opatrenie, ktoré vláda prijala v minulých dňoch, keď na riešenie týchto problémov rozhodla uvoľniť len pre Slovensko zhruba 300 mil. Kčs. Menšia čiastka z nich už bola Slovensku uvoľnená. Predsedníctvo SNR posúdilo použitie týchto prostriedkov a rozhodlo o ich pridelení pre jednotlivé oblasti, tak aby boli efektívne využité. Predsedníctvo SNR očakáva, že zostávajúca väčšia časť určených prostriedkov bude v dohľadnom čase a v zmysle uznesenia vlády uvoľnená.

Všetky tieto problémy a ich riešenie vyžadujú zásadnejšie pristupovať k niektorým problémom v rozvoji priemyslu na Slovensku. Ani teraz nemôžeme pustiť zo zreteľa otázky, ktoré do značnej miery rozhodujúcim spôsobom budú ovplyvňovať tvorbu zdrojov. Myslíme predovšetkým na riešenie niektorých neodkladných štrukturálnych zmien v súvislosti s dôrazom na zvyšovanie finality výroby najmä v strojárenstve, chémii a v spotrebnom priemysle.

Slovenská národná rada bude podporovať vládu v jej úsilí ďalej pokračovať na vytýčenom zásadnom programe ekonomickej sústavy riadenia národného hospodárstva. Nemožno zavierať oči, že už doterajšie uplatňovanie novej sústavy nie je bez problémov, najmä v oblasti ekonomických nástrojov, ktoré by mali pomôcť pri riešení oblastných problémov, niektorých problémov v investičnej výstavbe i v technicko-výrobnej základni. Našou snahou je postupne dospieť k takému riešeniu, aby ekonomické nástroje tvorili skĺbený, vyvážený systém riadenia hospodárstva.

Úprimne vítame uistenie vlády, že vynaloží všetko úsilie, aby Národné zhromaždenie mohlo do 28. októbra t. r. prerokovať a ústavný zákon o čs. federácii.

V najťažších, osudových chvíľach augustových dní ako Česká, tak aj Slovenská národná rada vyjadrili vo svojich vyhláseniach nezlomnú vôľu našich národov zachovať celistvosť našej spoločnej vlasti, Československej socialistickej republiky a pokračovať v spoločnom diele, ktoré sme začali pod vedením KSČS po januári tohto roku.

Predsedníctvo SNR vysoko oceňuje, že napriek zložitej situácii už 25. augusta prišla do Bratislavy skupina poslancov Národného zhromaždenia a členov Českej národnej rady, čo umožnilo vzájomnú informovanosť i prijatie ďalších naliehavých opatrení ako to vyžadujú záujmy oboch našich národov, záujmy upevňovania československej štátnosti.

Na spoločnej schôdzi delegácii Predsedníctiev Českej národnej rady a Slovenskej národnej rady 5. septembra a nasledovný deň na plenárnej schôdzi SNR nielen, že sme si znova ozrejmili a utvrdili svoje predchádzajúce predsavzatie v príprave nového štátoprávneho usporiadania, ale dohodli sme tiež, že i napriek prerušeniu v týchto prácach uskutočníme v najbližších dňoch a týždňoch také opatrenia, vrátane spoločnej schôdze Predsedníctva ČNR a SNR, aby už v prvých dňoch októbra mohol predseda ČNR s. Císař a predseda SNR s. Klokoč odovzdať predsedovi NZ s. Smrkovskému návrh ústavného zákona o československej federácii. K tomu sú vytvorené potrebné predpoklady. SNR už prerokovala návrh ústavného zákona o československej federácii v článkovanom znení. Považuje ho za komplexný výsledok práce orgánov a odborných komisií SNR na príprave federatívneho usporiadania ČSSR.

Slovenská národná rada oceňuje doterajšie práce, ktoré na príprave nových štátoprávnych vzťahov vykonala odborná vládna komisia vedená s. Husákom. Očakávame, že už v najbližších dňoch bude môcť odovzdať orgánom ČNR a SNR kompletný návrh ústavného zákona. Práve tak očakávame, že tento návrh bude obsahovať v maximálnej miere dôslednú a presnú úpravu všetkých vzťahov pre úspešný chod štátneho mechanizmu v podmienkach federatívneho štátoprávneho usporiadania, aby sa neodkladalo na budúce riešenie nič, čo môžeme a máme upraviť už teraz. To sa týka aj prípravy zákona o národnostných menšinách.

Sme pevne presvedčení, že prijatie týchto základných právnych noriem a ich dôsledné uskutočňovanie upevní našu socialistickú demokraciu a československú štátnosť založenú na zásadách bratstva, jednoty a najužšej spolupráce našich národov a národností.

Předseda NS Smrkovský: Nyní uděluji slovo s. posl. Fierlingerovi, po něm vystoupí místopředseda NS s. Lubomír Dohnal.

Poslanec NS Fierlinger: Soudruhu presidente, drazí přátelé, soudružky a soudruzi, pevně věřím, že budete všichni plně souhlasit se střízlivým a věcným vystoupením s. Černíka, s vytyčenými jím směrnicemi, které chceme také uskutečňovat v duchu té národní jednoty, která vyjadřovala myšlení všech našich občanů ve dnech a týdnech minulé těžké krize.

Přece jen bych rád připojil několik poznámek k jeho vystoupení, abych se pokusil analyzovat skutečné příčiny těžké krize, kterou jsme tak bolestně prožívali a částečně i prožíváme a dovolte, abych tak učinil velmi otevřeně.

Zásah vojsk pěti s námi spojeneckých zemí do našich výsostních práv, zejména v té drastické formě, jak byl uskutečněn, vzrušil hluboce celou naší veřejnost. Byl to pro nás všechny těžký otřes a náš lid může těžko pochopit skutečné příčiny, které k tomu vedly, ať již to byly úvahy politické či strategické. Události se dotkly hrdosti našeho lidu, i když předtím v roce 1945 nadšeně vítal sovětskou armádu jako svou osvoboditelku, která cenou nezměrných obětí vysvobodila celou Evropu z nacistického otroctví. Přesto vše svémocný vstup vojsk našich spojenců na naše území v podmínkách, jak se tyto v poslední době u nás vytvořily, vyvolal u nás přirozeně bolestný pocit, i když si uvědomujeme, že v přechodném údobí směny dvou režimů došlo u nás k celé řadě nežádoucích zjevů, které začaly být pro socialistickou společnost svým rozkladným vlivem velmi nebezpečné. Vždyť teprve po lednovém vývoji mohla naše komunistická strana v čele se svým svobodně zvoleným novým vedením znovu prosazovat svoji autoritu a překonávat odcizení své členské masy, způsobené předchozím, takřka dvacetiletým tvrdým centralistickým a byrokratickým režimem, hřešícím proti všem ideovým zásadám leninismu. To pohříchu vrhlo stín i na naše přátelství se Sovětským svazem, což je nyní protisovětskou propagandou plně využíváno. Vždyť předchozí byrokratický režim nedával širší prostor iniciativě a tvořivé práci všech vrstev pracujicích a nevychovával je k socialistické idejnosti.

Odpovědní činitelé pěti spřátelených států zřejmě nepochopili složitost a celou podstatu tohoto našeho dvacetiletého vývoje a tím méně složitou situaci po lednovém plénu, podceňovali skutečné socialistické smýšlení našich pracujících mas a význam naší lidově demokratické tradice, která nám dovolila po dlouhá staletí ubránit se tlaku feudální Vídně, agresivnímu prušáckému nacionalismu a šovinismu a stupňujícímu se tlaku cizího kapitálu. Proto nějaká skutečná kontrarevoluce - alespoň v této etapě - neměla u nás žádnou reálnou základnu a proti ní by se byl český lid s největší rozhodností postavil. Nicméně čím dříve cizí vojska z našeho území odejdou, tím rychleji se náš lid vyrovná se svými bolestnými pocity a tím rychleji u nás dojdeme k uklidnění. Vždyť sympatie lidu nelze si vynutit silou zbraní, ale pouze citlivým přístupem k jeho skutečnému myšlení a k jeho životním problémům.

Říkám to zde zcela upřímně jako poctivý marxista, jako vlastenec a internacionalista, který takřka celý svůj život věnoval přátelství s lidem ruským i sovětským a který vždy věřil, a i dnes pevně věří ve velké lidské a civilizační poslání Velké říjnové revoluce.

Všechny složité příčiny, které vedly k posledním dramatickým událostem, si vyžadují podrobného objektivního rozboru. Leč třeba připustit, že byly ve značné míře zaviněny předchozím naším předlednovým režimem. Ten po dlouhou dobu se snažil skutečný stav myšlení a nálad našich pracujících navenek zakrývat neupřímnými frázemi a tvrzením o jakoby příznivém vývoji u nás. Ve skutečnosti rozkladné zjevy, jež se v celé naší společnosti v té či oné podobě projevily, byly vlastně produktem neleninské politiky řízení strany a státu podle vůle jediného člověka. Ty pak vyvolávaly zdání antagonismu mezi dělníky, rolníky a inteligencí, který musí být socialismu cizí.

Dovolte, abych se vrátil k jednání našich soudruhů v čele se soudruhem presidentem Svobodou a Dubčekem v Moskvě, kteří tam v obtížných podmínkách hájili čestně naši věc. Když jsme před krátkou dobou v NS volili jednomyslně na úřad presidenta republiky soudruha Ludvíka Svobodu, již tehdy, znaje jeho pevnost a charakter, jeho spjatost s lidem, jsem měl zcela určitou představu, že právě jeho osobnost v narůstající těžké krizi vzájemné důvěry mezi námi a našimi spojenci může v případě akutní krize sehrát rozhodující úlohu. A nemýlil jsem se.

Vyskytly se sice některé neoprávněné názory, že snad naši soudruzi v Moskvě přijali potupnou kapitulaci, s níž se náš lid nikdy nesmíří. Je nebezpečné a škodlivé tento názor lidu vymlouvat. Lid sám jistě jinak a střízlivěji soudí. Kategoricky musíme podobná nevěcná obvinění odmítnout, i když naši soudruzi, jednající v Moskvě, byli nuceni přijmout určité závazky, které však je nemohou nikterak v našich očích kompromitovat. Byli nuceni dobře zvážit celou reálnost situace.

Tyto závazky musíme nyní věrně plnit, neboť věříme, že budou-li s obou stran loajálně plněny, nemusejí u nás vyvolat žádný pocit méněcennosti, nebo dokonce ponížení.

Soudruzi, kteří za nás v Moskvě jednali, mohli cítit za sebou velkou sílu jednoty lidu, která se tak zřejmě projevovala, a mohli proto odmítnout návrhy, jež by odporovaly důstojnosti našeho lidu, a které, kdyby měly být splněny, by nás mohly zavést do bezvýchodné situace.

Nejlépe tuto naši vlasteneckou solidaritu vyjádřilo naše NS, které v nepřítomnosti svého předsedy soudruha Smrkovského pokračovalo ve své práci a pod řízením svých náměstků s. Valo, Mikové, Žiaka, Zedníka a Dohnala po plných sedm dní trvale zasedalo a v podmínkách předepsaných ústavou a v rámci své pravomoci dávalo směrnice druhým našim státním a správním orgánům.

Tuto naši jednotu vyjádřili i naši pracující na závodech a mnohé jiné naše správní orgány a naše národní výbory, zatímco naše armáda po příkazu svého vrchního velitele zůstávala stranou a zachovávala nutnou kázeň.

Přitom jsme mohli dále rozvíjet a upevňovat účelnou politickou formu řízení naší nové demokratické socialistické společnosti, která odpovídá našim podmínkám a požadavkům moderní civilizace a ekonomiky. Je to forma, odpovídající potřebám širšího demokratického společenství, v jehož čele stojí KSČ jako vedoucí síla, která se bude dále v duchu vnitrostranické demokracie rozvíjet a svojí autoritu bude tím dále utvrzovat. Touto novou formou řízení naší společnosti jeví se naše Národní fronta, která se vlastně osvědčila již v prvních dvou letech po našem osvobození, která však je dnes zbavena definitivně všech škodlivých vlivů soukromého podnikatelského kapitálu a proklamujíc plné uplatnění všech občanských práv, bude dále pomáhat utvrzovat naší socialistickou a vlasteneckou jednotu. Je to forma skutečně leninská, odpovídající plně potřebám dnešní naší socialistické společnosti.

Oč nám dnes jde, drazí soudruzi? Jde o to, abychom mohli dále svobodně pracovat, aby do našeho vnitřního života nezasahovaly nějaké vnější nepřátelské a protisocialistické vlivy a neobjektivní a přímo hysterická protisovětská propaganda, abychom s rozvahou se snažili zabezpečit naši suverenitu a samostatnost. Jde o to, abychom vytvářeli nutné podmínky pro další vzájemnou spolupráci mezi námi a lidem sovětským, polským, maďarským, bulharským a NDR, abychom správně a střízlivě chápali realitu dnešního vývoje ve světě. Jde o to, abychom mohli své sporné otázky s našimi spojenci co nejrychleji. a co nejlépe vyřídit. Věřím pevně, že leninská moudrost všude zvítězí a bude znovu pozitivním a sjednocujícím činitelem ve velkém pokrokovém hnutí celého světa.

Především však, soudruzi, musíme považovat události poslední doby za sice tragickou záležitost, ale za naši vlastní rodinnou záležitost. Nechtějme zanášet své rodinné spory na širší mezinárodní fórum. Tím bychom zasadili těžkou ránu myšlence našeho skutečného spojenectví. Musíme dále upevňovat spojenecký svazek v rámci Varšavského paktu, dokud nám ze Západu hrozí Severoatlantický pakt a jeho agresivní politika a hrozivá válečná technika. Nechceme se přece vrhnout do objetí tzv. svobodného světa, kde je sice mnoho rozrůzněných pokrokových sil, ale jeho osud je spjat se zájmy velké korumpující moci monopolistického kapitalismu, který udržuje svou ekonomickou rovnováhu pouze další militarizací svého národního hospodářství a novými válečnými dobrodružstvími. Nemůžeme tady mluvit o žádné konvergenci obou světů, protože tyto dva světy, kapitalistický a socialistický, se řídí svými vlastními sociálními zákony. Jestli tam, na Západě, mají určité nové pokrokové zásady definitivně zvítězit, pak to bude jistě také proces revoluční.

Ten, kdo má skutečně naši vlast rád, kdo si cení našich revolučních vymožeností, byť zaplacených krutým vnitřním třídním konfliktem a mnohými těžkými omyly, ten musí být pamětliv složitého historického vývoje, kterým jsme prošli. Abychom dnes správně politicky soudili a rozhodovali, je třeba znát dobře celý složitý historický vývoj posledních 50 let. Kdo jej neprožil, musí se s ním dobře seznámit a pravdivě a objektivně jej chápat, a to zejména naše mládež. Musíme se všichni sjednotit v duchu správného vědeckého, realistického a přitom skutečně vlasteneckého chápání této důležité dějinné epochy a všech našich úkolů moderní civilizace a kultury.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP