Pátek 13. září 1968

Bude nutné soustředit úsilí na propracování zásad socialistického podnikání na úrovni podniků, vyšších integračních seskupení, národních a federálních orgánů. Nechceme redukovat zákonnou úpravu v tomto směru jen na postavení socialistického podniku, ale bude nutné vyjasnit zejména též podnikatelské funkce socialistického státu a velkých integračních seskupení. V souvislosti s federativním uspořádáním státu dojde ke konstituování federálních a národních orgánů, které by měly náplní a metodami práce odpovídat duchu ekonomické reformy. Ekonomická reforma musí vytvářet podmínky pro to, aby pracující pocítili vědomí sociální jistoty, aby se překonávalo ekonomické odcizení dělníků a rolníků od výrobních prostředků.

Všechna nutná mimořádná opatření směřující ke konsolidaci hospodářství včetně odstranění ekonomických důsledků událostí z posledních dnů je třeba volit tak, aby byly využity všechny přednosti ekonomické soustavy řízení a iniciativa lidu, která byla tak významným činitelem v posledních událostech.

Vláda znovu zdůrazňuje, že významná úloha v konsolidaci života našich obyvatel v obcích, městech, okresech a krajích připadá národním výborům, které v uplynulých dnech projevily mimořádné organizační schopnosti a nezměrnou obětavost. Vyjadřuje také jim, tisícům funkcionářů národních výborů, dík za jejich obětavou práci. Proto spatřuje základní smysl jejich činnosti ve vytváření podmínek k úplné normalizaci života v celé naší republice tak, aby byly zajištěny všechny základní potřeby obyvatel.

Vláda bude pokračovat v duchu svého programového prohlášení z dubna t. r. v práci na všech základních úkolech dotýkajících se postavení a činnosti národních výborů, racionalizace státní správy a rozvíjení samosprávy.

Vláda vychází z přesvědčení, že další rozvoj všech oblastí života naší společnosti je do značné míry podmíněn kvalitou práce s lidmi v socialistických hospodářských organizacích i ve státní správě. To vyžaduje realizovat promyšlený program a koncepci personální politiky a důsledně využívat vědecké poznatky v personálních činnostech a kádrové práci, jejíž smysl je nutno vidět především v péči o rozvoj osobnosti člověka a ve vytváření všech podmínek pro optimální a efektivní využití lidí v pracovním procesu. Velmi mnoho v tom může učinit každý občan republiky. Je přece známo, že v našich zemích žije pracovitý lid, který vyniká zručností, vynalézavostí a tvůrčí dovedností. Těchto neocenitelných vlastností je nám nyní zejména zapotřebí.

V.

Vážené soudružky a soudruzi poslanci, v období po lednu se snažila Komunistická strana Československa a v souladu s ní ostatní instituce společnosti, a tedy i vláda, o všestranné uplatnění marxisticko-leninských principů řízení socialistické společnosti, o jejich tvůrčí aplikaci v konkrétních podmínkách Československa. Vycházeli jsme přitom ze základního smyslu Marxova učení, které obsahuje jak cíle, tak i prostředky boje revolučního dělnického hnutí. Přitom jsme si plně uvědomovali, že cíle marxismu-leninismu mají obecně platný charakter, zatímco prostředky a metody k jejich dosažení jsou nezbytně ovlivňovány konkrétním prostředím, místními podmínkami i časem, v němž se uplatňují.

Jsme pevně přesvědčeni, že základním cílem Marxova učení, důvodem, proč vůbec vzniklo, a tedy i jeho hlavním smyslem je úplné a všestranné osvobození člověka od všech forem útlaku, vytvoření skutečné říše svobody. Podstatou marxismu-leninismu je tedy humanismus v takové šíři, jakou lidská společnost dosud nepoznala. V tom vidíme i podstatu socialistické demokracie.

Buržoazní demokracie, a to i v zemích, kde dosáhla svého největšího rozmachu, je nutně omezena ze dvou základních příčin. V první řadě jde o omezení vyplývající z rozdílnosti dané různým hospodářským postavením a tím i rozdílnými faktickými možnostmi uplatnění práv buržoazií a pracujícími. Za druhé samotná práva a jejich využití jsou nejrůznějšími způsoby omezována třídním charakterem buržoazního státu.

Jestliže mluvíme o socialistické demokracii, vidíme, že v socialismu nutně odpadá porušování rovnosti práv různých společenských skupin v důsledku rozdílnosti jejich hospodářského postavení. Proto také socialistická demokracie musí být širší než demokracie buržoazní. Jedině tehdy splňuje socialistická společnost smysl marxisticko-leninských principů výstavby socialismu. Na druhé straně i socialistická demokracie je nutně omezována svým třídním charakterem. Tato omezení mají ovšem svoji časovou i místní podmíněnost. Socialistická demokracie a její šíře se tedy trvale vyvíjí v každé zemi a mění se v závislostech na všech vnějších a vnitřních podmínkách. To platí i pro Československou socialistickou republiku. Uskutečňování obecných principů je s ohledem na konkrétní historické podmínky výsledkem činnosti lidí, přičemž za jistých okolností může docházet ke komplikacím i nedostatkům.

Náš lid, naše dělnická třída, rolnictvo a inteligence nejlépe ví, že před lednem 1968 docházelo v Československu ke známým deformacím při výstavbě socialistické společnosti.

Jako jeden ze základních principů zdravého rozvoje socialistické společnosti stanovila vláda přísné dodržování socialistické zákonnosti, její další rozvoj a odstranění chyb minulého vývoje.

Vláda po celou dobu své činnosti prosazovala princip přísného zachovávání ústavnosti a zákonnosti od všech orgánů a občanů. To platí i v nynějším období, kdy usiluje o normalizaci situace v naší zemi. Fungování státních orgánů, důsledný pořádek a uvědomělá disciplína všech jejich pracovníků musí být založeny na plném respektování platného právního řádu. Vláda bude považovat jakékoliv porušení platných zákonů za oslabování svého konsolidačního úsilí a bude přijímat opatření proti jakémukoliv porušování zákonnosti.

Ve svém programovém prohlášení dne 24. dubna 1968 vláda zdůraznila, že plné reálné uplatnění občanských práv a svobod zakotvených v ústavě pokládá za nezbytný předpoklad dalšího rozvoje socialismu v našem státě. To odpovídá i celému našemu polednovému programu, který budeme provádět a který je charakterizován jako program dalšího rozvoje socialismu.

Na tomto programu vláda setrvává a bude se jím i nadále ve své práci řídit. Princip přísného dodržování zákonností, princip legality musí i v nynější složité situaci zůstat mimo jakoukoliv diskusi.

Vláda zajišťuje, že československé orgány v případech přesně stanovených v zákoně mohou zasahovat do osobních práv a svobod občanů podle československých zákonů a v mezích těchto zákonů.

Vláda prohlašuje, že podle naší ústavy a ve smyslu našich zákonů musí být zajištěna nedotknutelnost obydlí, tajemství dopravovaných zpráv, jakož i svoboda pohybu. Na druhé straně je nutné, aby se dostalo náležité ochrany i zájmům republiky a aby občanských svobod nemohlo být zneužíváno k poškozování zájmů státu a socialistické společnosti.

I když naprostá většina obyvatelstva celým svým postojem k socialistické výstavbě přijala socialistickou alternativu vývoje společnosti a nesčetněkrát to projevila ve svých rezolucích a usneseních kolektivů závodů, úřadů, institucí, společenských organizací a organizací Národní fronty, existují u nás jednotlivci a skupiny občanů, kteří se se socialismem nesžili. Byli zde před lednem a jsou zde i nyní.

Ve svém programu jsme vycházeli z toho, že boj o názory a přesvědčeni těchto lidí se musí dít politickou cestou, politickým působením. Touto zásadou se budeme řídit i nadále. Musíme také otevřeně říci, že k ochraně socialistických vymožeností lidu vláda použije všech prostředků státu proti silám, které by chtěly organizovaně vystupovat proti socialistickému zřízení, proti zájmům republiky a jejího lidu, proti platným zákonům naší republiky.

Součástí našeho demokratického systému jsou normy hájící společenské zřízení. Chceme dát ujištění našemu lidu, že narušitelé těchto norem nemohou očekávat naši toleranci a blahovolnost. Mimořádná situace nás nutí k tomu, aby právě těmto souvislostem byla věnována potřebná pozornost.

Důležitým garantem práv a svobod občanů i garantem ochrany celospolečenských zájmů jsou řádně fungující sondy a prokuratura, při plném respektování ústavního principu soudcovské nezávislosti. Prokuratura a soudy zůstanou strážcem ochrany práv občanů. Přitom nadále vycházíme z požadavku, který bude nutno postupně realizovat, že soudy mají rozhodovat všude tam, kde jde o spor o právo. Z tohoto hlediska bude postupně rozšiřován okruh případů, v nichž jsou soudy povolány přezkoumávat zákonnost rozhodnutí státní správy. K dalšímu rozvíjení socialistických principů trestního řízení budeme dále pracovat na úpravách posilujících zákonnost a objektivnost vyšetřování, upevňujících nezávislost soudů a jejich vliv v přípravném řízení trestním, zejména pokud jde o opatření, jimiž se zasahuje do práv občanů.

Význam svobody slova a úlohy masových sdělovacích prostředků v moderní společnosti je tím větší, čím více občané žijí společnými problémy. To samozřejmě znásobuje i nároky, které společnost klade na činnost všech sdělovacích prostředků. V době, která uplynula od ledna tohoto roku, a která právě je takovou dobou, v níž lidé zvlášť intenzívně žili společenskými problémy, je samozřejmým požadavkem, aby tyto prostředky měly jasný profil, který nedá vzniknout pochybnostem o jejich socialistickém charakteru. Jsme si jisti, že socialističtí novináři si uvědomují tuto skutečnost. Jejich odpovědnost je nesmírná, neboť každý den může novinář, reportér či hlasatel ovlivňovat milióny spoluobčanů. Společenská odpovědnost za ovlivňování veřejného mínění je základním kritériem novinářské etiky socialistického novináře. Vláda chce nejen všem pracovníkům tisku, rozhlasu a televize, ale celé československé veřejnosti otevřeně říci, že i v těchto rozhodujících týdnech či měsících je si vědoma svého poslání a chce se ho odpovědně zhostit. To znamená, že odpovědnost za řešení státně politických úkolů je plně svěřena řídicím institucím socialistické společnosti.

Nesprávné pojetí demokracie dalo zaznít i v prostředcích masového působení extrémním hlasům, vystupujícím z pozic negace všeho, co náš lid vykonal v uplynulých dvaceti letech. Právě na tomto základě se mohl vytvořit mylný názor, že s podobnými projevy se státní orgány ztotožňují.

Vláda vychází i z hluboké moudrosti a porozumění občanů a v souladu s tím provádí opatření na úseku kontroly a řízení tisku, rozhlasu a televize, aby nebyly ohroženy zájmy republiky. Vláda bude prostřednictvím svých orgánů ovlivňovat hromadné sdělovací prostředky v tom smyslu, aby tisk, rozhlas a televize podporovaly politiku vlády a respektovaly zájmy státu. Využije k tomu především všech vhodných forem spolupráce se svazy novinářů. Zavádí opatření, která zajistí, aby nedocházelo k nesprávnému a nevhodnému osvětlování politických otázek v rozporu se zájmy státu, jeho ústavních orgánů a činitelů. Z těchto důvodů předložila vláda Národnímu shromáždění ke schválení návrh zákona o některých opatřeních v oblasti periodického tisku a ostatních hromadných informačních prostředků. Tímto zákonem se zřizuje Úřad pro tisk a informace a Slovenský úřad pro tisk a informace. Vycházejíc z mimořádných poměrů, v kterých se naše země ocitla, a sledujíc zájmy co nejrychlejší konsolidace politických poměrů, byla vláda nucena na přechodnou dobu zrušit ustanovení tiskového zákona o zrušení předběžné cenzury. Vedle zesílení ochrany celospolečenských zájmů bude mít vláda na zřeteli i zesílení ochrany osobnosti, zejména občanské cti. Vláda bude pokračovat v přípravě novely tiskového zákona tak, aby mohl být předložen Národnímu shromáždění do 6 měsíců.

Dokončeny budou práce na úpravě práva spolčovacího a shromažďovacího, aby návrh nové právní úpravy mohl být na podkladě již schválených zásad v dohledné době předložen k projednání Národnímu shromáždění.

Považujeme však za nutné, abychom v zájmu urychleného vytvoření podmínek pro normalizaci vnitřních poměrů ve státě, k upevnění klidu a pořádku, jakož i k ochraně práv a zájmů našich občanů předstoupili již dnes před Národní shromáždění s návrhem na přijetí přechodné zákonné úpravy. Bude jí, podle našeho přesvědčení, zjednán zákonný podklad pro nezbytná opatření k zabezpečování veřejného klidu a pořádku.

V souvislosti s realizací zákona o soudní rehabilitaci a s opatřeními, která vláda k tomu přijala, vydalo, jak známo, ministerstvo vnitra rozhodnutí, jimž se neschvalují stanovy K 231. Ministerstvo vnitra rovněž zamítlo žádost KAN o povolení jejich činnosti.

V souladu se svým programovým prohlášením projednala vláda a předkládá Národnímu shromáždění návrh zákona, jímž se mění a doplňuje zákon číslo 59/1965 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody. Účelem této novely je převedení nápravně výchovných ústavů z resortu ministerstva vnitra do resortu ministerstva spravedlnosti.

Vláda uvítala a svým souhlasem přispěla k přípravě zákona o Národní frontě, významné instituci našeho politického systému. Národní fronta byla po celou dobu poválečné existence naší republiky základním pilířem československé státnosti a zůstává jim i v současné době. V Národní frontě jsou sdruženy politické strany a jiné společenské organizace, které se významně podílejí na konstituování našich zastupitelských orgánů.

Stojíme přitom pevně na ústavně politickém principu, že jen na podkladě a uvnitř systému Národní fronty mohou politické strany existovat a vyvíjet svou činnost. Státní orgány nechtějí a nemohou zasahovat do činnosti NF, ale budou zajišťovat zákonnou ochranu proti tomu, kdyby politická činnost byla organizována a vyvíjena mimo rámec Národní fronty a v rozporu s jejími cíli.

V přípravě návrhu zákona o cestovních dokladech považuje vláda za správné nadále vycházet ze zásad, podle nichž má občan právo na vydání cestovního dokladu k cestě do zahraničí, pokud toto právo nebude zákonem taxativně omezeno.

VI.

Vláda oceňuje, že školské orgány, školy a učitelé pokračovali v obtížných podmínkách v přípravách na nový školní rok, a to v souladu s výzvou a pokyny ministra školství, s nimiž vláda vyslovila souhlas.

Vysoko hodnotí rozvahu, kterou naši studenti a veškerá mládež v těchto osudových dnech svým celým chováním tak výrazně prokázali.

Vláda pokládá za nezbytné plně zabezpečit a udržet normální podmínky pro činnost všech škol, zachovat a připravit pro výuku všechny školní objekty. Obrací se ke školským orgánům a učitelům, aby v těsné součinnosti s rodiči děti, místními orgány, podniky, organizacemi a s celou veřejností vytvořili všechny nezbytné podmínky pro řádnou činnost škol a zajistili péči o mládež a děti a jejich bezpečnost.

Vláda prohlašuje, že vyvine veškeré úsilí o realizaci svého dubnového programu v oblasti vzdělání a péče o potřeby mládeže, jakož i tělesnou výchovu a sport.

Náš dík patří také obětavé práci zdravotnických pracovníků, kteří i v těžké situaci vzorně plnili své povinnosti. Vláda je přesvědčena, že při zlepšováni péče o zdraví lidu se může plně spoléhat na jejich vysoce humánní postoj.

Spoléháme zvláště na účinnou pomoc a spolupráci kulturních a uměleckých pracovníků. Spoléháme na to, že nebudou v této chvíli rezignovat, že nesloží ruce v klín. Vždyť kultura byla vždy v minulosti významnou oporou oběma našim národům, dávala jim sílu a otevírala jim naděje do budoucnosti.

Očekáváme, že celá naše kulturní fronta projeví spontánní iniciativu a najde prostředky a cesty, jak morálně posílit lid naší vlasti, jak před něj postavit reálné perspektivy a upevnit socialistické ideály.

Vláda neustane ve své péči o kulturu a bude chránit její zájmy. Bude vytvářet podmínky pro vznik nových uměleckých děl a pro další rozvoj kultury. Nepřestane střežit svobodu tvorby a pečovat o demokratický přístup ke kulturním hodnotám a jejich šíření do všech společenských vrstev. To vše chce vykonávat i nadále v těsné spolupráci s tvůrci našeho umění, pracovníky kultury i jejich organizacemi.

Vláda oceňuje postoj vědeckých pracovníků v uplynulých dnech a zdůrazňuje, že se i nadále chce ve veškeré své činnosti opírat o vědu jako spolehlivý základ dalšího rozvoje naší socialistické společnosti. Obracíme se na vědecké pracovníky, aby soustředěně a s největším úsilím pracovali na řešení úkolů, jež znamenají bezprostřední i perspektivní přínos pro naši socialistickou ekonomiku, politiku a kulturu i pro další prohlubování vědeckého poznání. Vláda bude nadále pečovat o zajištění podmínek svobodné tvůrčí práce vědců a o její materiální zajištění.

Šťastná budoucnost našich národů, naší společnosti je nemyslitelná bez jednoty strany a lidu. I v nových podmínkách budou naše národy potřebovat soustředit všechny své duchovní schopnosti a znalosti, usilovat o jejich vyjádření a uplatnění na všech úsecích společenské činnosti. Vláda si je vědoma, že pro život našich národů, rozvoj naší ekonomiky a zajištění socialistické budoucnosti je nyní nezbytné nasadit veškeré síly v oblasti výroby, podporovat nadále svobodný rozvoj vědy a umění. Uplynulé období ukázalo, jak ohromnými zdroji disponujeme a jakou životní sílu mají naše národy. Budeme se opírat o vysoké uvědomění, vyspělost, disciplinovanost a vlastenecké cítění našich dělníků, rolníků a inteligence. Vyzýváme naši mládež, aby dala všechny síly do služeb své socialistické vlasti.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP