Pátek 13. září 1968

IV.

Soudružky a soudruzi poslanci!

Události posledních dnů se citelně dotkly normálního chodu národního hospodářství, které již před těmito událostmi procházelo v důsledku dlouhodobě působících faktorů vážnými obtížemi. Za této situace byla narušen plynulý rytmus i kapacita přepravy, zpožděna sklizeň a jsou ztráty na úrodě. Byly porušeny kooperační vztahy, v nemalé míře došlo někde k odčerpání zásob, vznikly poruchy a nedostatky v zásobování obyvatelstva. Jsou vážně ohroženy předpokládané výsledky zahraničního obchodu a předpokládané výsledky plnění plánu letošního roku. V této situaci usilovala vláda o to, aby národní hospodářství mohlo plnit své základní úkoly důležité pro život společnosti. Přitom však si je plně vědoma, že hlavní tíha odpovědnosti spočívala na pracujících všech sektorů národního hospodářství. Jim patří největší dík za to, že i v nejvážnějších dnech plnilo národní hospodářství své společenské funkce a že nedošlo k vážnějším poruchám při uspokojování základních životních potřeb obyvatelstva.

Nyní stojí před námi úkol plně normalizovat hospodářský život země. V této souvislosti vznikají otázky, do jaké míry je dosavadní hospodářská politika vlády ohrožena, do jaké míry je v ní možno pokračovat, jak co nejrychleji odstranit vzniklé ztráty a jak čelit dalším.

Nezbytným předpokladem zabezpečení hladkého chodu a rozvoje národního hospodářství je zajištění výroby paliv a energie a bezporuchový provoz dopravy a spojů. I přes obtížnou situaci v národním hospodářství je vláda rozhodnuta ocenit mimořádné pracovní výsledky pracovníků dopravy a dodržet závazky, které jim dala.

Vláda učiní dále opatření, aby k rychlém u odstranění škod na dopravních a spojovacích zařízeních pomohla i armáda. Současně se obrací na průmysl, aby přednostně uspokojoval požadavky dopravních organizací a organizací spojů na materiálové a provozní prostředky, ať již jde o vozidla, dopravní zařízení, náhradní díly, pohonné hmoty apod.

Dalším důležitým úkolem těchto dnů je vytvoření všech podmínek pro hladké dokončení sklizně zemědělských plodin a plynulý chod potravinářského průmyslu. V tomto směru organizují národní výbory výpomoc při sklizňových pracích, zajišťují přesuny sklizňových strojů, dopravní prostředky i pohonné hmoty a opravárenskou službu, potřebnou pro tyto účely, jakož i pro potřebnou pomoc podnikům potravinářského průmyslu. Vysoce oceňujeme spontánní dobrovolné úsilí zejména mládeže a studentů při záchraně sklizně chmele.

Podrobně sledujeme zásobování obyvatelstva potravinami i jinými druhy spotřebního zboží a učiníme všechna opatření, aby plynulost nebyla narušena. Stejně tak činíme opatření k normální činnosti institucí a orgánů zajišťujících péči o zdraví obyvatelstva.

V průmyslu je nezbytné, aby podniky i jejich nadřízené orgány v zájmu konsolidace přednostně zajišťovaly dodávky pro materiálně technické zásobování a kooperaci tak, aby nedocházelo k narušení kompletace a dohotovování výrobků jak pro vnitřní potřeby, tak i pro vývoz. Národnímu shromáždění je známo, že vláda a jiné ústavní orgány přijaly po lednu letošního roku řadu opatření a záměrů, které směřovaly k uskutečnění její hospodářské politiky i jejího hospodářského programu.

Vláda podle vládního prohlášení pokládala za svůj důležitý úkol rozvíjet celou hospodářskou politiku směrem k vyšší životní úrovni. Jako cestu k tomu určila zásadní zlepšení práce podniků zdokonalením ekonomického řízení národního hospodářství a při zvýšení ekonomického tlaku postupným odstraňováním všech neodůvodněných dotací a subvencí. Pokládala za nezbytné urychlit změny struktury národního hospodářství, zajistit podmínky pro zvýšení jeho technické úrovně, zlepšit celkovou výkonnost a kvalitu výroby. Daleko lépe a účinněji hodlala využít velkých možností národního hospodářství rozvíjením vyšších forem hospodářské a vědeckotechnické spolupráce se zeměmi RVHP, zejména s SSSR a s ostatními státy světa. Navazujíc na rozsáhlé předchozí práce projednala a schválila návrhy k všeobecnému zdokonalení mezinárodní socialistické dělby práce a činnosti RVHP.

Tato hospodářská politika měla vyústit ve všestranný rozvoj životní. úrovně. Vláda byla rozhodnuta v dohledné době odstranit dlouhodobé zaostávání rozvoje nevýrobní sféry, údržby a výstavby bytů i životního prostředí, řešit nejnaléhavější problémy sociální politiky, prosazovat politiku ekonomicky zdůvodněného růstu reálných mezd, odstraňovat deformace ve mzdových relacích mezi jednotlivými obory národního hospodářství, řešit deformace v soustavě velkoobchodních a maloobchodních cen a vnitřní trh zásobovat zbožím ve větším rozsahu a lepším sortimentu.

Při uskutečňování hospodářské politiky na Slovensku vycházela vláda z toho, aby se vytvářely podmínky sociálně ekonomického vyrovnání Slovenska na úroveň českých krajů a aby se maximálně využívalo všech specifických zdrojů a možností Slovenska ve prospěch rozvoje celého národního hospodářství.

Se stejnou intenzitou hodlala vláda řešit problémy našeho pohraničí. Realizace takové politiky pochopitelně předpokládala normální chod národního hospodářství, plynulý rozvoj výrobních sil a vysokou tvorbu hmotných a finančních zdrojů, podporovanou celou soustavou nových ekonomických opatření.

Vláda, jak je Národnímu shromáždění známo z řady již přijatých zákonů či zákonných předloh, začala tento program také plnit. V souvislosti s posledními událostmi může oprávněně vzniknout otázka aktuálnosti této hospodářské politiky vlády a její reálnosti. Za současné situace vychází vláda při plnění své hospodářské politiky z těchto základních hledisek:

1. V současné situaci vláda očekává, že výrobní a jiné ztráty, vzniklé v mimořádné době, budou nahrazeny lepší organizací práce, zvýšením její efektivnosti, dobrovolnými směnami a podobně, jak se tomu již na mnohých závodech děje. Očekává přitom plné pochopení a podporu všech podniků, organizací i kolektivů pracujících. Takovýto reálný přístup je hlavní zárukou pro postupné uskutečňování základních záměrů ekonomické části programového prohlášení vlády. Taková podpora se začíná nyní masově projevovat v závodech, na polích a v kancelářích. Chceme i touto cestou vyslovit dík a poděkování naším pracujícím za nebývalou pracovní aktivitu projevovanou v posledních dnech!

2. Vláda potvrzuje v zásadě hlavní směry a úkoly hospodářské směrnice na rok 1969. Pro případné nutné úpravy, zabezpečující hospodářskou stabilitu, které by vyplývaly z podrobného a komplexního ocenění situace a jejího vývoje, si vyžádá vláda od Národního shromáždění potřebná zmocnění. Současně vláda v souladu s hospodářskou směrnicí na rok 1969 předkládá návrh, který má zajistit získání dalších prostředků do státního rozpočtu zavedením daně ze zisku, a to počínajíc již čtvrtým kvartálem letošního roku.

3. V této souvislosti vláda potvrzuje svou vůli pokračovat ve vytváření podmínek sociálně ekonomického vyrovnávání Slovenska na úroveň českých krajů. Závažný úkol trvá i při řešení úkolů v některých pohraničních oblastech. Vláda prohlašuje, že platí dosavadní přijatá usnesení, ovšem s tím, že reálnost časového plnění bude nutné dílčím způsobem upravit.

4. Vláda bude nadále sledovat politiku zvyšování celkové životní úrovně obyvatelstva a řešení jednotlivých nejnaléhavějších problémů struktury životní úrovně tak, jak stanovilo programové prohlášení vlády.

Nechceme nic měnit na našem úsilí řešit problémy bytové výstavby jako rozhodující otázku životní úrovně vůbec. V tomto směru předpokládáme další posílení společenské preference komplexní bytové výstavby, její materiální základny a celé terciární sféry před ostatními směry výstavby.

Vláda dále oceňuje úsilí pracujících v zemědělství a potravinářském průmyslu, které umožňuje plynulé zásobování obyvatelstva potravinami. Zabezpečení dalšího rozvoje zemědělství a potravinářského průmyslu považuje i nadále za jeden ze základních předpokladů konsolidace celého národního hospodářství.

5. Vláda nadále vychází z toho, že rozhodující v růstu životní úrovně je růst reálných mezd a platů.

Hodlá i přes obtížnou situaci dodržet dohody, které uzavřela s ÚRO o řešení nejnaléhavějších mzdových, platových a sociálních otázek. To se týká zejména těch odvětví národního hospodářství, která byla zařazena do 1. etapy řešení v roce 1969. V současné situaci však otevřeně prohlašujeme, že není možno uspokojit požadavky některých dalších odvětví na okamžité řešení mzdových problémů. I tak bude nutno vyvíjet velké úsilí, aby pokrytí již přijatých požadavků dále neztížilo situaci na vnitřním trhu. Přesto se vláda bude snažit, aby tak, jak slíbila, byl realizován další růst reálných mezd.

Vzniká pochopitelně otázka způsobu a metod dodržení odpovídajícího mzdového vývoje, aby nepřerostl vlivem mimořádných událostí, které jen umocnily řadu existujících problémů, do vývoje inflačního. Mluvíme o těchto otázkách s veškerou vážností, protože jsme - jak víte - neměli v našich úvahách spolehlivě pokrytu pro rok 1969 rychle rostoucí kupní sílu obyvatelstva. Připočtěme k tomu, že se v posledních týdnech vyplácely a ještě jistě vyplácejí mzdy, jimž neodpovídají reálně vyrobené hodnoty, že spotřební zboží nebylo v předpokládaném rozsahu vyrobeno a dovezeno.

I za těchto okolností vláda věří v pochopení a disciplínu pracujících. Nehodlá provést administrativní zásahy v usměrňování mzdového vývoje ve výrobní sféře. Přesto však musí zdůraznit odpovědnost vedoucích hospodářských pracovníků za optimální vývoj mzdových nákladů. Soudíme, že usměrňování mzdového vývoje může být účinně prováděno ekonomickými nástroji a vzájemnými dohodami mezi vedením podniků a odborovými orgány.

6. Vláda považuje za účelné plnit program dalšího zkracování pracovní doby a zavádění pětidenního pracovního týdne podle dosud přijatých zásad, doplněných některými úpravami, vyplývajícími z jednání vlády s Ústřední radou odborů. Je však nezbytné, aby hospodářské orgány i národní výbory důsledně trvaly na bezpodmínečném splnění vládou stanovených podmínek pro postupný přechod na změněnou pracovní dobu.

7. Vládní programové prohlášení obsahovalo také řadu úkolů v řešení sociální politiky. Národní shromáždění a vláda již přijaly některá opatření - úpravu přídavků na děti, zvýšení nízkých důchodů, prodloužení mateřské dovolené apod. Vláda prohlašuje, že bude v realizaci vytyčených úkolů postupně pokračovat, je přesvědčena, že získá pochopení pro to, že nemůže jejich realizaci zrychlovat a tak ohrozit stabilitu vnitřního trhu. Nadále předpokládáme, že v roce 1969 má být provedeno zvýšení všech základních důchodů, úprava důchodů účastníků národního boje za osvobození a některá mimořádně naléhavá opatření v sociální oblasti.

8. Vláda prohlásila, že ozdravení našeho hospodářského vývoje vyžaduje vytváření ekonomicky odůvodněných proporcí velkoobchodních a nákupních cen. K tomu přistupuje i nutnost nápravy dříve vzniklých deformací v soustavě maloobchodních cen, úprava daňového systému a odstranění neodůvodněných dotací. Toto nelze dosáhnout jinak, a vláda to v dubnu t. r. jasně prohlásila, než tím, že se ceny jedněch výrobků a služeb budou postupně zvyšovat, jiných snižovat. Při tomto nutném vývoji nesmí však docházet k neodůvodněnému růstu cen a k znehodnocování měny. Nebudeme provádět také žádná měnová opatření. Vláda stojí na stanovisku, že cenový vývoj a vývoj mezd má vytvářet podmínky pro zvyšování reálných mezd, a současně bude mít v těchto podmínkách na zřeteli potřeby životní úrovně sociálně slabých vrstev obyvatelstva.

V žádném případě vláda nepřipustí nezodpovědné zneužití situace k spekulačnímu zvyšování cen ať již spotřebního zboží nebo výrobních prostředků, služeb apod. Vláda chce proto zintenzivnit cenovou kontrolu a považuje za nutné, aby v případech, kdy dojde k cenovým spekulacím, byly vyvozeny nejpřísnější závěry.

9. Za nově vzniklých okolností se ještě zvyšuje váha a citlivost vnějších ekonomických vztahů. Rozvoj čs. ekonomiky byl v průběhu posledních desetiletí založen na růstu ekonomických a vědeckotechnických vztahů se socialistickými zeměmi, především s SSSR. Z tohoto zaměření vycházelo i prohlášení vlády z dubna tohoto roku; vycházela z něho i vláda při praktickém řízení vnějších ekonomických vztahů v roce 1968 i při přípravě hospodářské směrnice na rok 1969. Vysoký stupeň orientace naší ekonomiky na země RVHP i její propojení v oblasti dodávek surovin a potravin a při odbytu našich výrobků zůstává i do budoucna součástí naší hospodářské politiky při současném rozvíjení ekonomických vztahů se světovým hospodářstvím na principu vzájemné výhodnosti.

Vláda vychází ze stanoviska, že všechny platné hospodářské a vědeckotechnické smluvní závazky je třeba i v nastalé situaci plnit. Zároveň je třeba neprodleně vytvářet předpoklady k tomu, aby na základě dlouhodobých závazků i vzniklé situace mohly být zabezpečovány ekonomické vztahy v letech 1969 i dalších, a to na státní i podnikové úrovni.

Rozvoj našich hospodářských styků s těmito zeměmi, především se Sovětským svazem, je životně důležitý pro naši zemi, a jako v minulosti i v této době je nutno podtrhnout význam jejich prohlubování a rozšiřování. Složitá členitost celé oblasti výměny zboží klade veliké nároky na státní orgány i na podnikovou oblast jak při jednání o základních otázkách hospodářských styků, tak při realizaci vzájemných dodávek. V řadě případů nepůjde o jednání jednorázová. Jde-li nám dnes o využití všech existujících možností k zvýšení výměny zboží, k urychlení tempa normalizace, pak zítra již půjde o stanovení pevných perspektiv dalšího nerušeného vývoje. To vyžaduje hledat a projednávat na všech úrovních možnosti rozvoje vzájemně výhodné hospodářské spolupráce s SSSR a dalšími socialistickými zeměmi s cílem dosáhnout vysoké efektivnosti vzájemných hospodářských vztahů. V tomto ohledu přineslo výsledky již poslední jednání v Moskvě dne 10. září 1968, při kterém byla podepsána na úrovni předsedů vlád dohoda o dodávkách přírodního plynu z SSSR do ČSSR a o spolupráci při výstavbě plynovodu na sovětském území. Při tomto jednání byla posouzena rada dalších závazných ekonomických otázek, například pro rok 1969 zvýšení dodávek obilí o 300 000 tun, tj. na 1,6 mil. tun, a ropy o 500 000 tun, tj. na 9,3 mil. tun. Rovněž byly dohodnuty dodávky železnorudných pelet z SSSR do ČSSR.

Čs. vláda uvedené dohody vysoce oceňuje. Zajišťují chod našeho národního hospodářství na dlouhá léta kvalitními surovinami za přijatelných ekonomických podmínek, i zásobování obyvatelstva. Představují i významný krok k plnění moskevských závěrů.

Chci na tomto zasedání Národního shromáždění podtrhnout upřímnou snahu představitelů KSSS a sovětské vlády řešit velmi citlivě a s porozuměním všechny otázky, které zajímají národy obou zemí.

Vláda bude dále podporovat rozvíjení hospodářských a vědeckotechnických vztahů i se všemi ostatními zeměmi světa na základě rovnoprávnosti, vzájemných výhod a vyloučení diskriminací. Postupně budou vytvářeny předpoklady pro mezinárodní upevnění čs. koruny.

Mimořádná ekonomická situace vyžaduje, aby ve zbývající části roku 1968 bylo prováděno důsledné usměrňování dovozu i devizového hospodářství zaměřené na zabezpečení nejnaléhavějších potřeb národního hospodářství v závislosti na zdrojích, které budou k dispozici.

10. Události posledních dnů prohloubily některé známé potíže a slabá místa v investiční výstavbě. Projevuje se to v narušení plynulého průběhu výstavby, zejména v důsledku ztrát ve výrobě stavebních hmot, ztrát kapacit, poruch v zásobování stavebními materiály a výrobky pro kompletace staveb a v narušení organizace práce.

Přes tyto obtíže je vláda rozhodnuta pokračovat v základních záměrech investiční politiky. V průmyslové výstavbě považuje se za nutné ještě výrazněji prosazovat restriktivní politiku směřující ke snížení rozestavěnosti i celkové intenzity průmyslové výstavby. Přitom budeme vytvářet podmínky pro realizaci rychle návratných a devizově efektivních investic.

K soustředění kapacit, zejména stavební výroby, na tyto úkoly a k zesílení tlaku na urychlené dokončování rozestavěných staveb však vláda považuje za nezbytné dočasně zesílit vliv centra na proces a řízení investiční výstavby. Je nutné počítat se zesílením restriktivní politiky, zejména dočasným omezením zahajování nových staveb s výjimkou komplexní bytové výstavby, obrany státu a preferovaných odvětví, zabezpečujících strukturální modernizaci národního hospodářství, zejména výroben materiálu, hmot a výrobků pro stavebnictví tak, aby byl zabezpečen nezbytný soulad s vývojem hmotných zdrojů a tvorbou národního důchodu.

11. Vláda považuje za nutné i v současných podmínkách setrvat na vytyčeném zásadním programu ekonomické soustavy řízení národního hospodářství. Práce vlády se soustředí zejména na podrobné propracování realizace ekonomické reformy včetně institucionálních otázek a na určení dlouhodobějšího postupu vzájemně návazných opatření. Našemu lidu je dobře známo, že ekonomická reforma zahrnuje v sobě jak věcné řešení národního hospodářství strukturálního charakteru, tak i změny v systému řízení a plánováni. Při realizaci tohoto programu je však třeba všechny kroky, ať už jde např. o reorganizaci podniků, o jejich vzájemnou integraci, o experimentální vytvářeni rad pracujících a podobné záměry, velmi pečlivě promýšlet. Tyto experimenty je třeba především důkladně a všestranně zhodnotit a soustředit se na hlubší propracování rámcových zásad.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP