Pátek 13. září 1968

3. Naše jediné východisko je nyní dáno výsledky jednání naší delegace v Moskvě. Jsme hluboce přesvědčeni, že politické řešení vzniklé situace je v zájmu našich národů a národností, v zájmu a v hlubokém souladu s cítěním naší dělnické třídy, rolnictva a inteligence. Je tedy i v zájmu socialismu jako společenského řádu, založeného na takové míře demokratických práv a svobod, které nemůže lidu zajistit žádná buržoazní demokracie. Vláda předstupuje před Národní shromáždění s prvními návrhy, které je třeba co nejdříve realizovat, a také vás chce informovat o způsobu realizace závěrů moskevských jednání. Vláda se ve své politice bude opírat o Národní frontu a její organizace, sdružující pracující měst i venkova.

Závěry moskevských jednání představují politický dokument - komplex neodkladných kroků k postupné normalizaci života naší společnosti, vedoucích k upevnění socialismu v ČSSR, k upevnění moci pracujících, k upevnění socialistického společenství.

Všechny orgány Národní fronty, Národní shromáždění, vláda Československé socialistické republiky, všechny stupně řízení naši společnosti a všechen československý lid - dělnická třída, rolnictvo, inteligence - národy a národnosti naší země musí nyní pokládat za nejpřednější úkol - čestně a důsledně splnit přijaté závěry. Velmi nerozumné je domnívat se, jakoby bylo možné jen jejich formální provedení. Potřebujeme poctivou, čestnou a rozumnou politikou vytvořit záruky, že další socialistický vývoj bude probíhat v konsolidovaných podmínkách, že vedoucí úloha KSČ bude nadále zabezpečena, že náš socialistický systém a socialistické budování bude všestranně zajištěno. Jsem přesvědčen spolu s celou vládou naší republiky, že náš lid takové záruky socialistického vývoje v Československu vytvořil. První kroky k vytváření takových záruk učinilo i dnes Národní shromáždění, kdy má přijmout neodkladné zákonné úpravy.

Vážené Národní shromáždění, vzhledem k situaci, která se vytvořila, a k daným možnostem se vláda jako kolektivní orgán snažila zachovat a uplatňovat jednotný postoj a postup se všemi vrcholnými ústavními a státními orgány. Vláda ze všech sil přispívala k vytvoření předpokladů pro jednání delegace, vedené presidentem republiky, v Moskvě. Do této delegace určila své členy a ve shodě s presidentem republiky zastávala stanovisko, že je třeba při jednání vytvořit podmínky pro plné uplatnění legální funkce ústavních orgánů a postupnou normalizaci společenského života v zemi.

Dnešní situace nutí vládu, aby se v nejbližší době soustředila především na řešení aktuálních úkolů. Vychází přitom z vědomí své nesmírné odpovědnosti za osud národů naší vlasti.

Veškerá opatření, která vláda uskuteční a bude uskutečňovat, jsou vedena úsilím uvádět i nadále do života programové prohlášení ze dne 24. dubna 1968.

I.

Vláda republiky potvrdila ve svém programovém prohlášení, že pro rozvoj naší společnosti, pro upevnění jednoty československého lidu a pro vzájemnou důvěru je nezbytné provést zásadní změny ve státoprávním uspořádání vzájemných vztahů ohon národů na principu socialistické federace.

Po schválení programového prohlášení vlády v Národním shromáždění se práce soustředila v odborné vládní komisi pro přípravu návrhu ústavního zákona o novém státoprávním uspořádání. Komise, složená z českých a slovenských vědeckých pracovníků a expertů, projednala všechny předložené návrhy na státoprávní uspořádání vztahů Čechů a Slováků, včetně různých právních a institucionálních možností.

Závěry, k nimž v návrhu zásad federativního uspořádání společně dospěli čeští a slovenští právníci, ekonomové, historici a další odborníci, projednaly, posoudily a vyjádřily se k nim vrcholné státní a politické orgány. Návrh zásad federativního uspořádání, předložený odbornou komisí vlády, máme za zásadní podklad pro přípravu článkovaného návrhu ústavního zákona o novém státoprávním uspořádání republiky, na kterém se nyní pracuje.

Vláda vynaloží veškeré úsilí, aby Národní shromáždění mohlo do 28. října 1968 ve shodě s prohlášením České národní rady a Slovenské národní rady projednat a schválit ústavní zákon o novém federativním státoprávním uspořádání na národním principu a zajišťující skutečně rovnoprávné vztahy našich bratrských národů.

Právě v uplynulých dramatických dnech života našich národů se ukázalo, jak prozíravý byl přistup KSČ a vlády, ke kterému se přihlásily všechny organizace Národní fronty republiky, k federativní úpravě soužití našich národů ve společném československém státě. V krizových situacích v minulosti přispívala nevyřešená národnostní otázka vztahu Čechů a Slováků k prohloubení krize československého státu. V uplynulých týdnech se však ukázal pravý opak. Češi i Slováci i příslušníci u nás žijících národností se navzájem plně solidarizovali a jednotu republiky pokládali bez výhrad za absolutní hodnotu, za niž se stavěli do všech důsledků. Plně se prokázal smysl a poslání jednotného československého státu. Nelze pochybovat o tom, že konkrétní kroky, které vláda v souladu se svým programovým prohlášením k federalizaci státu provedla, vytvořily pro slovenský národ záruku, že v budoucnosti československý stát plně uspokojí jeho nezadatelná práva na sebeurčení.

II.

V mimořádné situaci minulých dnů se prověřila politická vyspělost Československé lidové armády.

Příslušníci ozbrojených sil prokázali věrnost svému lidu a ústavním činitelům. Důsledně plnili rozkazy vrchního velitele a velení armády. Náročnou zkouškou prošla schopnost vojsk podřídit svou vůli zájmům socialistické vlasti. Svým ukázněným a politicky odpovědným postojem přispěla k vytvoření podmínek pro moskevská jednání, zabránila velkému krveprolití, nedozírným hmotným škodám a vážným morálně politickým důsledkům.

Morálka ozbrojených sil, upevněná v době těžké zkoušky našeho lidu, je zárukou, že Československá lidová armáda přispěje se ctí k naplnění nadějí našich národů a že svou rozhodnou podporou politiky vlády napomůže postupně k obnově národní suverenity.

Vycházejíce z projevů důvěry, kterou příslušníci ozbrojených sil vyjadřují svému vrchnímu veliteli - presidentu republiky, vládě a Národnímu shromáždění, jsme přesvědčeni, že Československá lidová armáda bude nadále jednat v souladu s potřebami a zájmy země. Vláda i v současné době považuje za hlavní úkol ozbrojených sil zabezpečovat obranu republiky, samostatnost státu a jeho socialistické zřízení proti vnějším nepřátelům.

Pro nejbližší období vláda předpokládá, že československé ozbrojené síly využijí všech možností, aby. obnovily svou plnou bojovou po hotovost, že dokáží splnit nejnáročnější požadavky na všestranné, spolehlivé zajištění západní hranice státu. Vláda zdůrazňuje, že mimořádná situace vyžaduje s největší naléhavosti přísné respektování nedílné velitelské pravomoci, kázeň, pevné velení a bdělost.

Tím vším chceme zdůraznit, že i v dnešní mimořádné situaci, a právě v této situaci, musí být plně respektováno hlavní poslání armády. V obtížných podmínkách jsme vždy nalezli pochopení a pomoc u všech československých vojáků. Vláda se proto i dnes s důvěrou obrací na velení armády, velitelský sbor a politické orgány, na všechny vojáky s výzvou, aby v nejbližší době pomohli řešit některé z vážných problémů vnitřního života státu.

Jsme přesvědčeni, že příslušníci vojenské dopravy spolu s pracovníky civilní dopravy vyvinou potřebné úsilí při plnění mimořádných úkolů. Jsme přesvědčeni, že velitelé všech stupňů naleznou rezervy pro pomoc i ostatním úsekům národního hospodářství, zejména zemědělství při dokončení sklizně a podzimních pracích.

Vláda vysoce oceňuje obětavé úsilí, postoj a výsledky práce příslušníků Sboru národní bezpečnosti v uplynulých dnech. Vychází z přesvědčení, že orgány Sboru národní bezpečnosti budou - v úzké spolupráci s občany a dalšími institucemi - i nadále důsledně zabezpečovat veřejný klid a pořádek, ochranu osob i jejich majetku a nedotknutelnost socialistického vlastnictví.

Vláda uložila ministrům vnitra a národní obrany zajistit posílení složek zabezpečujících veřejný pořádek ve městech, hlavně v Praze, Brně a Bratislavě. Na přechodnou dobu se zde počítá i se spolupůsobením vojáků Československé lidové armády.

V těchto dnech se realizuje odchod pozemních vojsk pěti států z měst a vesnic do vyhrazených prostorů - především vojenských, a soustředění letectva na vyhrazených letištích. Všechny problémy spojené s postupným odchodem vojsk řeší operativně ministerstvo národní obrany a ministerstvo zahraničních věcí. V brzké době budou zahájena jednání na úrovni vládních delegaci o postupném odchodu vojsk z území ČSSR.

Chci před Národním shromážděním prohlásit, že úplný odchod vojsk pěti států Varšavské smlouvy bude uskutečněn postupně, v závislosti na normalizaci situace spočívající v dalším upevnění pozic socialismu. Všechny orgány státu i Národní fronty musí rozhodně provádět kroky k normalizaci života, k posílení vlivu Národní fronty a její vedoucí síly KSČ na rozvoj socialismu u nás, kroky vedoucí k oslabení pravicových a jiných extrémních sil, kroky k upevňování socialistického společenství a k zeslabení vlivu světového imperialismu na tento vývoj. Žádáme, aby tisk, rozhlas a televize obsah normalizace takto jasně vysvětlovaly.

Věříme našemu lidu, dělnické třídě, rolnictvu a inteligenci, že v celé šíři pochopí dnešní složitou situaci a dá jasnou odpověď na celý konsolidační proces. Z něho musí vyjít socialismus silnější a naše socialistická republika ještě pevnější.

Vláda žádá orgány státní moci, aby při řešení všech otázek spojených s dočasným pobytem zahraničních vojsk na území našeho státu udržovaly těsné pracovní kontakty s veliteli a náčelníky Československé lidové armády. Žádá naše orgány, aby při jednání s představiteli vojsk pěti států zachovaly důstojnost, politický cit, takt a jednaly občansky zodpovědně. V těchto směrech žádá vláda Národní shromáždění o plnou podporu.

Vláda prohlašuje, že bude i nadále upevňovat obranný systém států Varšavské smlouvy, důsledně plnit přijaté úkoly a vyvine úsilí, aby byly překonány všechny důsledky vyvolané srpnovými událostmi.

Bude ustavena rada obrany státu, která zahájí činnost v nejbližší době.

III.

Těžiště zahraničně politické činnosti naší vlády se od 21. srpna soustředilo na vztahy k pěti socialistickým zemím. Za dané složité situace se president republiky ujal - v rámci svých ústavních pravomocí - rozhodování o řadě nejzávažnějších kroků.

Vláda současně neprodleně podnikla příslušné kroky na ochranu zájmů republiky a její svrchovanosti. Své závažné úkoly podle příkazů presidenta republiky a vlády plnilo ministerstvo zahraničních věcí. V souladu s pokyny vlády pomohly naše zastupitelské úřady řešit také složité situace desítek tisíců našich turistů a dalších občanů, jimž byla za obtížných podmínek poskytována všestranná pomoc při pobytu i návratu do vlasti, mnohdy za vydatné spolupráce orgánů a občanů hostitelských zemí.

Situace v Československu vzrušuje desetimilióny lidí v různých částech světa. Má veliký ohlas v socialistických zemích i u pokrokových sil v kapitalistickém světě. Jsme všem našim upřímným přátelům za projevy sympatií i upřímně míněné rady vděčni.

Ujišťujeme všechny své přátele i odpůrce, že Československo je a zůstane socialistickou zemí. Je a zůstane součástí socialistického společenství. (Potlesk.) Základní orientace naší zahraniční politiky se nemění.

Z iniciativy několika států se událostmi v ČSSR začala zabývat Rada bezpečnosti. ČSSR nedala podnět k tomuto jednání, protože vycházela reálně z toho, že vzniklou situaci je možno řešit jedině přímým jednáním se státy, jejichž vojska vstoupila na území naší republiky. Proto jsme požádali, aby bod o situaci v ČSSR byl z pořadu jednání Rady bezpečnosti stažen.

Pokud jde o náš další postup v oblasti mezinárodních vztahů, řekli jsme již, že vláda je rozhodnuta pokračovat v politice, jejíž základ položilo lednové zasedání ÚV KSČ a programové prohlášení vlády z 24. dubna t. r. Za svůj základní úkol pokládá vláda zabezpečit mírové podmínky pro rozvoj socialistické společnosti, samostatnost i bezpečnost země. V tomto duchu a v souladu se závěry moskevského jednání bude vláda usilovat o prohloubení součinnosti se socialistickými zeměmi a splní všechny závazky vyplývající pro nás z dvoustranných a mnohostranných smluv a ujednání při dodržení zásady vzájemnosti.

Vláda ČSSR prohlašuje, že v souladu s cílevědomým úsilím vytvořit podmínky pro plnou normalizaci naší vnitropolitické situace bude uvážlivě a realisticky pokračovat v provádění zahraniční politiky v zájmu bezpečnosti naší republiky, v zájmu míru, v zájmu všech, s nimiž jsme spojeni shodnými mírumilovnými cíli. Nepřipustíme oslabení mezinárodních pozic naší země ani poškození zájmů míru a bezpečnosti, zájmů socialismu, v jehož budoucnost u nás i ve světě věříme a k jehož rozvoji chceme ze všech svých sil přispět.

V souladu se životními zájmy ČSSR i zájmy dalších socialistických zemí budeme i nadále prohlubovat součinnost se všemi pokrokovými silami ve světě a odrážet pokusy imperialistických sil namířené proti míru a bezpečnosti národů, proti socialismu. Za jeden ze základních úkolů své politiky považuje vláda přispívat podle svých možností k upevňování evropské bezpečnosti a bude dodržovat princip koordinace činnosti socialistických zemí v mezinárodních otázkách, především pak těch, jež se týkají zajištění míru a bezpečnosti v Evropě. Budeme i nadále klást odpor militaristickým, revanšistickým a neonacistickým silám v NSR, jejichž narůstání představuje nebezpečí pro mírový vývoj Evropy.

Ve své praktické činnosti při plnění svého programového prohlášení z dubna t. r. sledovala vláda všechny tyto základní cíle. Konkrétní kroky, které naše zahraniční politika v posledních měsících podnikala, byly převážně zaměřeny na prohloubení styků se socialistickými zeměmi. Budeme i nadále pokračovat na této cestě. Musíme se zároveň vyvarovat podceňování těch objektivních mezinárodních faktorů, které určují evropskou a světovou realitu a které mají přímý vliv na postavení Československa. Ve své zahraniční politice bude vláda vycházet z reálného hodnocení mezinárodních vztahů a jejich vývoje a bude podnikat opatření, aby se mezinárodní postavení socialistického Československa upevňovalo.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP