Čtvrtek 22. srpna 1968

l. část 26. schůze

President republiky svolal 15. zasedání dopisem ze dne 21. srpna 1968. Ještě týž den se v budově Národního shromáždění shromáždilo takřka sto poslanců, kteří rokovali o situaci vzniklé vstupem vojsk pěti zemí Varšavské smlouvy na území Československé socialistické republiky a vydalo k ní prohlášení.

Ve čtvrtek 22. srpna zahájil první místopředseda Jozef Valo po 10. hodině dopolední 26. plenární schůzi NS. Přítomno bylo 162 poslanců. V průběhu jednání, jež bylo věnováno rozpravě o mimořádné situaci, byl schválen text dopisu Národního shromáždění adresovaného parlamentům zemí, jejichž vojska vstoupila na území naší republiky. Předáním dopisu na příslušných zastupitelských úřadech byly pověřeny zvolené delegace. Dále bylo projednáno a schváleno znění protestního prohlášení určeného vládám a parlamentům SSSR, NDR, PLR, MLR a BLR. Plenární schůze dále pověřila předsednictvo NS, aby vypracovalo provolání k lidu.

Předmětem večerní části prvního schůzovacího dne pléna NS byly informace o jednání stranických skupin poslanců a skupiny poslanců bez stranické příslušnosti, která se uskutečnila během dne. Dále seznámili s průběhem a výsledky jednání vedoucí delegací, které byly pověřeny předáním dopisů na zastupitelských úřadech pěti zemí Varšavské smlouvy. Konečně byl projednán a schválen text dopisu adresovaného zastupitelským úřadům socialistických zemí, jež se nepodílely na ozbrojeném zásahu proti Československu.

V pátek 23. srpna se sešlo plénum NS opět dvakrát. Obsahem jednání zahájeného v 11 hod. byl především návrh dopisu Národního shromáždění ústřednímu výboru KSČ zvolenému na XIV. sjezdu dne 22. srpna 1968. Dále projednalo plénum NS podrobně všechny otázky související s odjezdem presidenta republiky v čele delegace do Moskvy. Konečně bylo jednomyslně schváleno prohlášení, v němž se vyjadřovalo plné uznání pracovníkům rozhlasu a televize. Odpoledního jednání se zúčastnili v zastoupení vlády ministři Rázl, Sucharda, Valeš a Borůvka, kteří informovali plénum NS o činnosti vlády O. Černíka od 21. srpna. Národní shromáždění vyslovilo vládě O. Černíka plnou důvěru.

Druhý schůzový den bylo přítomno 170 poslanců.

V sobotu 24. srpna se sešlo plénum NS ke svému jednání v počtu 179 poslanců ve večerních hodinách. Nejprve byla podána informace o jednání s ÚV KSČ zvoleným na XIV. sjezdu a přečten jeho pozdravný dopis adresovaný Národnímu shromáždění. Místopředseda NS J. Valo podal informaci o styku se Slovenskou národní radou a o situaci na Slovensku, posl. Bichler podal přehled o stavu průmyslu, posl. Pelikán o událostech zahraničně politických a místopředseda NS J. Zedník referoval o činnosti předsednictva NS a o výsledcích jednání výborů NS.

V neděli 25. srpna proběhlo jednání pléna NS při účastí 193 poslanců ve 2 částech. Dopoledne bylo projednáno a jednomyslně schváleno znění dopisu odeslaného Národním shromážděním presidentu republiky do Moskvy. Druhým hlavním bodem programu byla zpráva primátora L. Černého o situaci v hlavním městě republiky v Praze a odpovědi na dotazy poslanců vztahující se k této otázce. Předmětem večerního jednání pléna NS bylo posouzení stanoviska k neutralitě, jež zpracoval zahraniční výbor NS. Odmítavý postoj k vyhlášení neutrality, který zahraniční výbor NS zaujal, plénum NS jednomyslně schválilo.

V pondělí 26. srpna se uskutečnilo jednání pléna NS ve večerních hodinách a zúčastnilo se ho 191 poslanců. Byla podána informace o výsledcích jednání předsednictva NS, dále přehled o zásobování v celé republice (posl. V. Kučera), o zdravotní situaci, a to zejména v Praze (posl. Petrusová). Součástí programu byla i zpráva předsednictva NS o opatřeních přijatých podle čl. 60 odst. 2 ústavy v období od 11. července 1968. Dále byly plénem NS projednány a schváleny dva závažné dokumenty: Provolání k výročí Slovenského národního povstání a společné prohlášení NS, vlády a Ústřední rady odborů k pracujícím o potřebě práce.

V úterý 27. srpna bylo dopolední jednání, jehož se zúčastnilo 216 poslanců, věnováno zprávě s. Smrkovského o jednání v Moskvě a diskusi k otázkám souvisejícím s jeho výsledky a důsledky.

V podvečer se sešlo plénum NS znovu, aby vyslechlo sdělení o závěrech předsednictva NS. Dále se seznámilo s komuniké o moskevských jednáních a po obšírné diskusi o situaci se jeho převážná část vyslovila pro pokračování schůze příští den. Jednomyslně bylo schváleno znění prohlášení k obyvatelstvu o činnosti Národního shromáždění.

Ve středu 28. srpna se sešlo plénum NS v počtu 220 poslanců, aby se po referátě s. Smrkovského zabývalo v diskusí situací v naší republice, a zejména otázkami dalšího postupu Národního shromáždění, jemuž bude předloženo prohlášení vlády. Po diskusí bylo jednomyslně schváleno závěrečné prohlášení Národního shromáždění k obyvatelstvu ČSSR.

Přehled usnesení přijatých Národním shromážděním

ve dnech 22.-28. srpna 1968.

22. 8. - Dopis Národního shromáždění parlamentům SSSR, NDR, PLR a BLR

22. 8. - Protest vládám a parlamentům pěti států Varšavské smlouvy

22. 8. - Provolání NS k občanům Československé socialistické republiky

22. 8. - Dopis Národního shromáždění presidentu republiky

22. 8. - Dopis NS velvyslancům Rumunska, Jugoslávie, Albánie, Čínské lidové republiky, Mongolské lidové republiky, Korejské lidově demokratické republiky, Vietnamské demokratické republiky a representaci Fronty národního osvobození Jižního Vietnamu a velvyslanectví Kubánské republiky

23. 8. - Dopis NS ústřednímu výboru KSČ zvolenému na XIV. sjezdu KSČ dne 22. srpna 1968

23. 8. - Prohlášení NS o činnosti rozhlasových a televizních pracovníků a všech technických pracovníků a redaktorů tisku, pracovníků polygrafie a pomocných služeb, jež zabezpečují jejich činnost

23. 8. - Prohlášení NS o účasti zástupců vlády na plenární schůzi NS

25. 8. - Dopis presidentu republiky do Moskvy.

25. 8. - Prohlášení NS k názorům vyjádřeným v rezolucích, které volají po neutralitě, a zdůvodnění stanoviska

26. 8. - Schválení zákonných opatření předsednictva NS podle čl. 60 odst. 2 ústavy:

Zákonné opatření předsednictva NS ze dne 11. července 1968 č. 104 Sb. o vytvoření okresních národních výborů v nově zřízených okresech Veľký Krtíš, Vranov, Svídník a Stará Lubovňa.

Zákonné opatření předsednictva NS ze dne 11. července 1968 č. 105 Sb. o některých opatřeních v oboru soudnictví a státního notářství.

Zákonné opatření předsednictva NS ze dne 18. července 1968 č. 110 Sb. o úpravě náhrad a některých dalších poměrů členů České národní rady.

26. 8. - Provolání NS k českému a slovenskému národu u příležitosti výročí Slovenského národního povstání

26. 8. - Provolání NS, vlády ČSSR a Ústřední rady odborů ke všem pracujícím o potřebě práce

26. 8. - Prohlášení NS k obyvatelstvu

26. 8. - Prohlášení NS "Všemu lidu Československa"


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP