Pondělí 26. srpna 1968

[K.] Rusov: Během dnešní noci převzaly protivzdušnou obranu státu sovětské štáby. Vytvořily k tomu podmínky tím, že zakázaly vzlet našich letounů a použití raket. Dovedly sem ohromná vojska a tvrdí, že ČSSR má nepřikryté nebe. Nemohli jsme proti tomu nic dělat, protože ke každému takovému požadavku je připojováno, že nechceme nechat zabíjet lidi nebo se násilím obsazovat. Oni řeší věci silou, bez jakýchkoliv diskusí. Říkají, že dokud není všechno dohovořeno, vzali sami vše do rukou. Naše armáda nesmí použít letadel ani raket. Je to velmi nevraživě přijímáno celou sedmou armádou, je to bráno jako narušení činnosti plnění bojových úkolů.

[F.] Bedřich: Má to ještě jiné důsledky. Je to odvislé od použití radiotechnických prostředků, které jsou v našich rukou a které řídí dopravu i civilní a jinou. Oni chtějí spolupráci. Naši vojáci ani důstojníci spolupracovat nebudou. Jestliže oni převezmou tyto radiotechnické prostředky, hned to nezvládnou a může nastat velmi neblahá situace. Nevím, jak z toho vyjdeme. Už jsou signály, že naši vojáci od toho chtějí odejít, a my nechceme, aby kdokoliv ze svého místa odešel, protože by tím začal rozpad armády. Cizí štáby by nám potom řekly, že je naše armáda v rozkladu a proto že zde nechají svá vojska.

Byly rovněž protesty že jsme vydávali techniku, záložní součástky, pohonné hmoty. Nemůžeme každému prozradit, co je v mobilizačních plánech. Dnes je prohlašováno, že je to podvod na lidech. Lidé na to velmi bezprostředně reagují.

[P.] Rapoš: Má náš generální štáb informace o tom, jaká je morálně politická situace v okupačních armádách?

[F.] Bedřich: Víme, že jejich lidé nejsou spokojeni. Včera ráno jsem však besedoval se zástupcem náčelníka Hlavní politické správy sovětské armády Načinkinem, je náčelníkem vojsk tohoto frontu, který řekl: "Čs. armádě a čs. lidu musí být jasno, že tady socialismus ubráníme, kdyby tu bylo zemětřesení a není na světě síly, která nás odsud dostane. My svůj úkol splníme. To musíte bezpodmínečně pochopit. Žádná protisovětská štvavá kampaň nás nezastaví. Když bude třeba, zasáhneme i ostře." Oni už zasáhli, ale někdy jsme je vyprovokovali. S Lidovými milicemi to byla hloupost. Oni vydají signál ["]Únor["]! Zadrželi vůz, kde se tajně převážely ze skladiště zbraně a viděli v tom zahájení ozbrojené akce kontrarevoluce. Takové věci se za dané situace nesmějí dělat. Lidé musí pochopit, že nejdůležitější je klid.

Víme o tom, že mnozí sovětští vojáci mají názory odlišné od svého velení. Mnozí důstojníci, např. v Mladé u velitele divize, skoro plakali. Musíte však znát situaci v jejich armádě. Rozkaz je rozkaz.

[K.] Rusov: Nejhůře se zatím chovala maďarská, bulharská a německá vojska. Velmi solidně se chovají Poláci, kteří to považují za katastrofu. Dokonce se s polským taktem omlouvali. Velmi solidně se chovají i některá sovětská vojska. Nejvíce třecích ploch je na Slovensku.

[A.] Poledňák: Jak dlouhou dobu vyžadovala tato operace?

[F.] Bedřich: Našli jsem deník jednoho důstojníka, podle kterého se dá usuzovat, že morální vojenskou přípravu k této akci prováděli od 5. srpna. Že tato akce byla připravena po březnu, je nám jasné.

[K.] Rusov: Soustředění vojsk, které proběhlo v březnu a dubnu, cvičení v červnu a mobilizační cvičení kolem našich hranic později - to jsou akce, které byly již několik měsíců připraveny. Důkazy na to však nemáme.

[J.] Lacina: Byl náš generální štáb informován naší rozvědkou o soustřeďování těchto sil?

[K.] Rusov: I když jsme nevedli naši rozvědku proti spojencům, všechny zprávy o tom, jak jsou vojska soustřeďována, byly pravidelně denně zasílány předsedovi vlády, s. Dubčekovi a prezidentu republiky v plném rozsahu. Jsou na to písemné dokumenty. Ovšem ne se závěry, že by k nám byla provedena intervence.

[B.] Lomský: Jak oceňuje generální štáb dlouhodobost příprav a jak hodnotí porušení veškerých úmluv?

[K.] Rusov: Dlouhodobost příprav svědčí o tom, že tak ohromný počet divizí a letectva není potřeba k potlačení kontrarevoluce. Tímto aktem jsou zřejmě sledovány cíle, které s kontrarevolucí nemají nic společného. Na to, aby nás někdo naučil dělat socialismus, není potřeba 800 letadel a 6000 tanků.

[F.] Bedřich: Dá se těžko říci, zda je to demonstrace vojenské síly vůči Západu nebo zda jde o jiné cíle.

[K.] Rusov: Němci v době napětí při jednání v Čierné a Bratislavě mobilizovali 650 000 vojáků. Grupírovka je v plné bojové pohotovosti. Pohyby vojsk jsou směrem Východ-Západ.

Nechci hodnotit souvislosti, které se dějí kolem Rumunska, Maďarska a Bulharska. Máme zprávy o tom, že na rumunských hranicích jsou oboustranně soustřeďována vojska. Po skončení cvičení Šumava se 8 armád nevrátilo do Maďarska.

Vůči naší republice byly narušeny všechny spojenecké smlouvy a závazky, které byly v protokolech podepsány. Našemu velení nebylo nic známo a nic s ním nebylo konzultováno. Obsazení bylo provedeno bez souhlasu vlády, ÚV a NS. Než jsme věci rozhodli, spojili jsme se telefonicky s předsedou vlády a s. Dubčekem a konzultovali, jak použít naší armády. Pak jsme byli internováni.

[F.] Bedřich: Zachytili jsme zprávu, že podobné pohyby byly v Německu směrem k západním hranicím. Svědčí to o tom, že toto seskupení má demonstrační charakter, nebo je to akce velmi složitá.

[L.] Hofman: Došlo k zatýkání příslušníků naší armády?

[K.] Rusov: Dnes byl u mne náčelník kontrarozvědky a vojenský prokurátor. Máme denně svodky, vedeme ráno a večer mapy jako na frontě. K zatčení žádného z důstojníků a vojáků nedošlo, i když byly o tom masové fámy a paniky ve velkém.

[A.] Žiak: Náčelník generálního štábu hovořil o tom, že letiště má v rukou armáda. Jak bylo možné, že přistání těchto letadel bylo tak hladké a kdo zasáhl? Byla protistátně zaměřena činnost ministerstva vnitra?

[K.] Rusov: Za dvě hodiny dvacet minut byly tankové divize po ose v Praze. V ranních hodinách přistála na civilních letištích v Brně a v Ruzyni letadla a letiště byla obsazena vyhozením a ovládnutím výsadkových sborů. Byla to jedna skupina v Brně, jedna v Praze a jedna na Slovensku. Pak přistály stovky letadel s materiálem.

[F.] Bedřich: Průměrná rychlost plánovaná byla 35 km za hodinu. Je to rychlost nebývalá. Podle dokumentů a materiálů, které jsme našli ve ztracené brašně důstojníka, mělo k prvnímu střetnutí s "nepřítelem" dojít na řece Ohři, kde jsou naše tankové divize.

Ministerstvo vnitra na otevření letišť se nepodílelo. V noci jsme dostali zprávu, že přiletí AN 12 na letiště v Brně a v Praze-Kbelích. Sovětský představitel nás žádá, abychom toto přistání zabezpečili. Generální štáb a vojenská rada odmítly jakýkoliv podíl na tom a žádali jsme je, aby se obrátili na civilní letiště. Silou pak donutili zapnout hlavní vypínače světel. K tomu není třeba ani zásah MV. Stejně by to nepomohlo, na to vystačí dva tři transportéry s reflektory a přistání se připraví. Jejich letadla přiletěla až po čtvrté hodině, kdy vojska měla již obsazenou Prahu, takže by to k ničemu neprospělo.

[A.] Pospíšil: Mám dotaz, zda na druhé straně hranic jsou nějaké přípravy, pokud jde o Severoatlantický pakt. [Odstavec podtržen červenou propisovací tužkou.]

[K.] Rusov: V momentě obsazení republiky byla uvedena do pohotovosti 4. mechanizovaná divize německá podél Šumavy a lehký obrněný pluk (140 lehkých tanků). Následně pak byly zvýšeny počty německé a americké armády. V těchto dnech jsou v prvním stupni bojové pohotovosti. Náznaky, že by mohlo dojít ke střetu, tam nejsou.

[A.] Poledňák: Měl jsem informaci, že naše letecké útvary vyjadřují svoji velkou nespokojenost a že došlo k určitým náznakům u letců, že chtějí odletět za hranice.

Soudruh náčelník uvádí, že naše jednotky drží hranici, před našimi jednotkami stojí okupační armády. Při jakémkoliv odjezdu našich občanů vybavených pasy hranici překročit nelze, poněvadž jsou zastavováni sovětskými jednotkami. Mám dotaz, zda by zde nemohlo dojít k nějakým větším konfliktům.

Podle prohlášení Tita na sjezdu a Ceauşeska později se může usuzovat, jako kdyby tento pohyb měl pokračovat dále na jih. Ceauşescu i Tito prohlásili rovněž, že nepřipustí překročení hranic a že se budou bránit do posledního dechu. Dá se usuzovat, že by tento pohyb směřoval dále na jih?

[K.] Rusov: Nedošlo k žádnému použití letectva nebo skupin lidí k útěku nebo k odletu za hranice. Odletěl jeden vrtulník z Havlíčkova Brodu Mi-1 velitele letky, který odletěl buď do Rakouska nebo do Západního Německa v první minuty překročení hranic. Jiný případ nebyl, ani k pokusům nedošlo.

Letci v řadě případů nespokojenost projevují. Včera došlo k manifestaci v Milovicích na letišti a v řadě jiných případů, kde se letci zúčastňovali beze zbrani. Uspokojili jsme je, poněvadž to bylo bráno za záminku okamžitého rozpuštění pluku a divizí. Na tomto letišti došlo k postřelení jednoho sovětského majora a vojáka. Dokazuje se, že naším strážným. Nemůžeme to prokázat. V leteckých armádách i v PVO země máme největší potíže, poněvadž tam je nejvíce důstojníků a nejtěžší politická situace, i bez této situace.

Jinak nebezpečí, že by uletěli a udělali "provokačku" naši letci, nehrozí, poněvadž technika v podstatě není v jejich rukou. Je střežena intervenčními vojsky.

Udělali jsme opatření, aby to nebouřilo letce, k tomu, že jsme je poslali domů, aspoň 1/3, aby na letištích nedemonstrovali, poněvadž techniku nemají. Jednáme, aby mohli techniku dostat.

Ke státní hranici: Poněvadž jsme věděli, že jeden z argumentů byl, že státní hranice nejsme s to udržet do doby překročení intervenčních vojsk našich hranic, byly vydány ministrem národní obrany se souhlasem prezidenta republiky a vlády republiky rozkazy k udržení hranic pohraniční stráží, k jejímu přesunutí. Včera dokládal velitel pohraniční stráže, že přechody na hranicích má v rukou naše strana. Není nikde případ, že by před naše jednotky pustili armádu druhé strany. Pokusy o to byly odmítnuty. Víme, že jsou na území dokonce sovětští pohraničníci. [Věta podtržena modrou propisovací tužkou.]

K otázce přechodu: Na turistických přechodech potíže přesunu kohokoliv od hranic jsou, jako máte v Praze. Na přechodech jsou jen naše orgány. Normálně se tam odbavují na všechny strany lidé. Největší potíže jsou z Maďarska, Polska a NDR, poněvadž tam stála masa vojska. Včera i dnes bylo doloženo, že tam je přechod normální. Je značný tlak na hranice, ovšem občany NDR a Polska, ne Československa, mimo jednotlivce.

[R.] Géryk: Byl jsem oné tragické noci asi o jedné hodině informován od s. Mansfelda z Prostějova, že dostali oznámení o přechodu, ve kterém bylo, že jednotky vstoupily na naše území se souhlasem vlády. Další dálnopisy přišly na Bezpečnost, pak na OV strany. Ověřoval jsem si o dvě hodiny později, jestli se s. Mansfeld nezmýlil. Dostal tento rozkaz z okruhu. Kolem půl čtvrté znovu oznámil, že dostal oznámení, že sovětská vojska překročila hranice se souhlasem vlády, že sám se podivuje, protože v onen čas už šly normální zprávy, ve kterých se provolávalo usnesení předsednictva ÚV.

[K.] Rusov: Musí jít o mystifikaci nebo omyl na pojítkách. Nařízení bylo přesně v souladu s tím, co jste vydali, i když jsme neznali stanovisko vlády a Národního shromáždění, doslovné znění prohlášení, které šlo z vlády.

[F.] Bedřich: Nemluví se tam, jestli s dovolením, mluví se o tom, že sovětská vojska překročila hranice a jdou do vnitrozemí a co mají k tomu dělat vojska.

[K.] Rusov: Mohu to předsednictvu prokázat. Obsah byl konzultován se s. Dubčekem a Černíkem. Byli jsme všichni u toho. Nevylučuji, že [v] napětí mohlo dojít k nějakému zmatku. I tak to prověříme.

[B.] Lomský: Chtěl bych ubezpečit Národní shromáždění v souladu s náčelníkem generálního štábu o tom, že k zabezpečení obrany republiky, ke splnění našich závazků uzavřených kdykoliv v rámci Varšavské smlouvy stačí z hlediska vojenskoodborného síly čs. armády a nikdy o tom nebylo pochybováno.

Pokud jde o zásoby, jejich část je deponována, patří podle smluv spojencům, ale po otevření této mapy hlavní vidím v tom, že nejde jenom o okupaci ČSSR, ale že je třeba, aby si soudruzi rozebrali a ještě jednou hluboce vyhodnotili celou dlouhodobost příprav v rámci operačně strategických zámyslů v souvislosti se všemi operačně strategickými cvičeními, která se konala na západním směru, na Severním moři, týlová i spojovací cvičení, ještě daleko před tím, kdysi od března.

Samotná síla tohoto ohromného seskupení, jak dokazuje náčelník generálního štábu, mobilizační opatření v NDR a Sovětském svazu, jakož i plány přesunů i na jiných válčištích nás nutí k otázce, k čemu to slouží. Jde tu o 6000 tanků a 1000 letadel.

Druhá věc je, k čemu to slouží v celém světově-strategickém úmyslu z hlediska vojenského nebo politického. Má to být demonstrace síly, nebo to má být zahájení třetí světové války s dobytím Evropy? [Věta podtržená červenou propisovací tužkou] Prosím, abyste to rozebrali v souvislosti se všemi těmi dlouhodobými akcemi, které byly prováděny v dubnu a březnu. Není to jen Československo, jsou ještě další signály, které uvedl s. Poledňák. Jde o řešení světové situace?

[O.] Malecká: Vzdávám se své původní otázky po poznámce s. gen. Lomského. Jde mi však o jednu věc: Vy hovoříte, že armáda je ve své síle a bojové pohotovosti, letectvo je jednou z důležitých součástí armády, ale nedovedu si představit, zdali byste byli s to dát to do pohotovosti, kdyby došlo k něčemu širšímu, světové válce. Jak si představujete další postup? Myslím, že je to velmi složitá a komplikovaná otázka. Naše armáda byla potupena barbarským způsobem a stejně i náš lid, který stavěl na bratrství a přátelství svou politiku a další život. Nikdy se nebudeme hanbit, že jsme to nazvali potupnou okupací našeho území.

[K.] Rusov: Nemůžeme hovořit o bojeschopnosti naší armády, dokud nedojde k zakončení jednání. Předpokládáme, že až se dostane do legálního postavení naše vláda a strana, že může dojít, že také naše armáda se dostane do legálního postavení. Jinak to řešit nelze.

[F.] Bedřich: Jde o bojeschopnost armády. Situace je však taková, že máme obsazena letiště a všechny prostory, kde máme techniku, takže se nedá opravdu nic dělat. Pohotovost není. Jde nám však o celistvost armády, abychom mohli převzít úkol na ochranu naší západní hranice.

[P.] Rapoš: Měl bych dotaz, zdali generální štáb měl možnost informovat soudruha prezidenta o splnění jeho příkazů naší armádě, a to nyní po dobu jednání v Moskvě.

[K.] Rusov: My jsme dokládali plénu vlády přesně situaci, jakož i všechna opatření v armádě. Každý druhý den zvonil gen. Dzúr i prezident. Dokladovali jsme všechny třecí plochy. Soudruzi plně schvalovali náš postup udržet bojeschopnost armády a vytvořit podmínky pro jednání.

[J.] Valo: Jaké máte spojení?

[K.] Rusov: Máme mezinárodní spojení. Volali jsme přímo z kanceláře s. prezidenta nebo z mé kanceláře.

[B.] Laštovička: Kladu si otázku po motivech, zejména zdali naši, soudruhu, vojáci přišli k nějakým náznakům o určitých záměrech ze Západu nebo něco podobného.

[K.] Rusov: Musím odpovědět velmi jednoznačně, že je absurdum, že tam žádná opatření nebyla. Všechna opatření, která byla v těchto dnech, byla jednoznačně odvolána.

[K.] Rusov: Snižování počtu americké armády v Evropě bylo zastaveno a dochází k zostřování situace. Zprávy ze západního Německa svědčí o jednoznačném zastavení odpoutání Francie a její účast na akci Černý les. Je to návrat studené války.

[B.] Laštovička: Kdyby se požadovaly skutečnosti, je možné to rozšířit hledáním těchto motivů i na jiné prostory mimoevropské?

[K.] Rusov: To může být, ale nemáme to vyhodnoceno.

[A.] Žiak: Mohlo by se to týkat Číny.

[K.] Rusov: Arabské státy mimo Egypt schvalují okupaci, pokud máme zprávy. Hlásí nám to naše rozvědky.

[P.] Rapoš: Měl bych otázku, zda má náš generální štáb přehled o zásobovací situaci potravinami?

[K.] Rusov: Situace je dosti složitá a vyžaduje zásobování za každou cenu. My jsme to nepropásli a jde o to, abychom to něčím zabezpečili. Náměstek předsedy vlády s. Štrougal sdělil, že přijali usnesení, aby se jednalo diplomatickou cestou. Sovětská politická strana zde není žádná, jednání bylo odmítnuto a vojenští činitelé prohlásili, že během dnešního dne se dají do pohybu.

Má přijít celá série vlaků. Jestliže je nepřepraví naše železnice, prohlásili, že obsadí železniční síť celé republiky i kdyby měli vyřadit 1/4 milionů železničářů, jak se vyjádřili. Počítají s tím, že sem dají 20 až 30 tisíc železničních vojsk a zaberou trať Čop-Praha jako první a postupně další bez ohledu na ekonomiku státu. Taková byla odpověď maršála Grečka. S touto záležitostí jsme šli na nejvyšší úroveň, ale jednání na diplomatickém poli bylo odmítnuto.

[M.] Miková: Vidíte nějaké východisko?

[F.] Bedřich: Dojít k takovému kompromisu, který by náš stát nepřivedl do nepříznivé situace. Bylo nám sděleno, že rozhovory jsou na dobré cestě. Jedním z problémů je ponechání na našem území, čemuž se naše strana brání a oni nemají dosti argumentů pro ponechání vojsk. Děláme všechno, abychom i tento požadavek jim vyrazili z rukou. [Od slov "čemuž se naše strana" zatrženo výrazně po straně modrou propisovací tužkou. Navíc je podtržena celá poslední věta.]

[O.] Malecká: A další kompromisy?

[F.] Bedřich: To je těžké zatím říci. Do telefonu nám to nechtěli otevřeně říci. Z hovoru se dá ale usoudit, o co se jedná: držet na větší uzdě propagandu, zastavit protisovětskou propagandu, dát do pořádku vnitrní bezpečnost státu, protože oni tvrdí, že hrozila kontrarevoluce a mají pro to argumenty, dát do pořádku armádu a ponechání vojsk.

[Z.] Fierlinger: Pokud by skutečně chtěli dát do pohybu nějaký masový nástup na západ, nemohou to přece udělat bez vědomí naší vlády, našeho prezidenta. Jak by vypadali. Jsou zde určité důvody: nacistické hnutí v Německu, těžká situace komunistické strany ve Francii, ale že by sami chtěli všechno zdolat, aniž by žádali naši pomoc, to si nedovedu představit. To by museli být šílení. Představují si to tak, že Brežněv, Podgorný ztratili obličej před celým svým lidem. Představuji si to tak, že chtějí, abychom tímto masovým nástupem před nimi kapitulovali nebo se s nimi dohodli a aby to působilo na situaci v Německu [Předcházející dvě věty podtrženy červenou tužkou.], Francii atd. Podle mých zkušeností bych to považoval za jedinou možnou alternativu.

[K.] Rusov: My pro to důkazy nemáme, ale myslím, že okupace Československa znamená zásadní podlomení pozic francouzské, italské a jiných komunistických stran, ohromnou ztrátu pro komunistické hnutí na Západě a co to znamená v socialistickém táboře, si můžeme sami spočítat. Zdá se nám absurdní, že by jen kvůli potlačení tzv. kontrarevoluce, se kterou se nestřetli, bylo použito 6500 tanků a kolem tisíce letadel. To je seskupení vojsk, které se rovná seskupení, které zde měli v roce 1945. Počty tanků a letadel jsou možná ještě větší. Proto se nám zdá, že pouze tato příčina zde nebyla.

[F.] Bedřich: Jsou dvě možnosti. Buď je to demonstrace síly a odpoutání prostředků, nebo je to příprava něčeho dalšího. To je těžko dnes dokázat.

[K.] Rusov: Všechny pokusy našich lidí, našich vojáků, veškerá propaganda, které jsou určeny neutralitě, jsou hrozbou jednání. Kdyby někdo řekl, že vystoupí z paktu, zůstanou tu na věčné časy. Říkají, že nenechají Československo vzít z tábora za žádnou cenu. Oni fotografují naše lidi, kteří nosí označení o neutralitě a tím se tvoří důkazy.

[F.] Bedřich: Náčelník hlavní politické správy tohoto frontu mne obvinil, že dnes nevedeme mezi vojáky propagandu o československo-sovětském přátelství. Říkal jsem: ["]Nezlobte se, ale to mě svléknou nejen z košile, ale i z kůže.["]

[J.] Valo: Má ještě někdo nějaký dotaz? (Nebyly.) Myslím, že můžeme poděkovat soudruhům za informaci o současném stavu. Sám bych chtěl říci několik poznámek.

O strategicko-vojenských otázkách hovořit nebudu, tomu nerozumím, na to si nedělám nárok. Pokud jde ale o politickou stránku, pochybuji, že je to nějaká další velká strategická věc. Pochybuji proto, že Československo, ať chceme nebo nechceme, by mělo být zázemím, kdyby Sověti chtěli jít dále, a to zázemím rozhodně nepřátelským, protože bychom přátelství československo-sovětské nevytvořili. Taková moc u nás není. To by bylo opravdu jen naivní si představovat, že nyní toto území a jeho lid se postaví jako neutrální nebo dokonce že bude souhlasit s postupem, ať už by směřoval z Československa jakýmkoliv způsobem. Sovětský svaz podporu v této zemi nenajde [Celá věta podtržena červenou propisovací tužkou.]. Proto bych považoval za sebevraždu, kdyby někdo chtěl jít přes Československo na Západ. Po tom, co se stalo v Československu a u vědomí toho k čemu to povede mezinárodně, nebylo by možné se divit, že by mohli i takovouto věc udělat. Kdyby se kterýkoliv politicky myslící člověk zamyslil nad tím, jaká situace se vyvolá po zásahu v Československu, musel by dojít k tomu, že to bude katastrofální, že Sovětský svaz ztratí všechny sympatie ve světě a zvláště v Evropě. Vůbec nevadí, jestli nějaká Nikaragua nebo kterýkoliv stát jinde ve světě s tím vysloví souhlas [Od slov "...že Sovětský svaz..." podtrženo červenou propisovací tužkou.]. To řekne několik lidí, ale v Evropě takový stát není. To znamená, že stojí teď v této situaci proti těm krokům, které podniká celá Evropa, alespoň když bereme Evropu od nás na jih a na západ. To si musíme uvědomit. Pravda, nemusíme, ale je třeba, abychom si toho byli vědomi, do jaké těžké situace se Sovětský svaz dostal, i kdyby to byl nějaký strategický plán dalšího nástupu do Evropy. To je jen krátký pohled na situaci.

[A.] Poledňák: Před závěrem bychom měli soudruhu náčelníkovi a ostatním soudruhům poděkovat za věci, které nám sdělili a které nelze nikde publikovat. Měli bychom poděkovat vojenským útvarům za velmi účinný a důstojný postoj, který zaujaly od prvního dne. Měli bychom je požádat jménem Národního shromáždění, aby se zřetelem k celé situaci se i nadále vyhýbaly jakýmkoliv střetům a možnostem vystoupení, které by vedly k velice vážným důsledkům.

Kromě toho doporučuji, aby naše komuniké bylo velice stručné, ve dvou větách, kde bychom jen konstatovali, že předsednictvo vyslechlo zprávu našeho generálního štábu, jestli soudruzi nebudou mít proti tomu něco.

[R.] Géryk: Bylo by správné, kdybychom podrobnosti, které jsme se dověděli od soudruhů Rusova, Lomského a Bedřicha si nechali jen pro sebe, poněvadž diskuse, rozvíjené okolo toho co dále, i mezi ostatními poslanci, by nám nepomohly.

[J.] Valo: Myslím, že to, co projevil posl. Poledňák, nakonec všichni schvalujeme.

Můžeme ukončit tento bod jednání s prohlášením směrem k armádě, aby soudruzi všechny cesty, které mají, použili k tomu, aby armáda věděla, že jsme informováni a my abychom armádě poděkovali - i když to bylo jakkoli těžké - ale to, co udělali, tu disciplínovanost musíme ocenit. Umíme si všichni představit, co energie to stálo, zadržet člověka, nepustit ho, aby bojoval. Je třeba, aby to bylo tlumočeno armádě jako celku, poděkovat jim a požádat je, aby nadále byli tak disciplinovaní. Rozhodně aby si armáda zachovala jednotu a svou organizační sílu a nepřipustila nikdy nějaké výtržnosti a vylomeniny.

Teď druhá věc, otázka komuniké.

[K.] Rusov: Doporučoval bych, jestli to není nutné, tak to komuniké nedělejte. Celá armáda se to dozví po naší linii.

[O.] Kučera: Jedná se o zápis z jednání o této části.

[J.] Valo: Za prvé, nedávat komuniké, tj. ad 1). Pokud se týká zápisu z této schůze, prosil bych, aby bylo se zápisem jednáno tak, jako se jedná s materiály přísně tajnými. A mimo tuto budovu umístit - to už máme v zápise. Můžeme skončit a poděkovat ještě jedenkrát soudruhům za jejich účast. (Zástupci armády se loučí s předsednictvem NS a odcházejí.) [Usnesením P-NS č. 832 byla informace K. Rusova a F. Bedřicha vzata ne vědomí.]

Přerušuji schůzi na půl hodiny.

Těsnopisecký zápis, prvopis, turnus 16/1-24/2ž, (26 stran). Protokol s původním označením "Přísně tajné" byl odtajněn v r. 1990.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP