Středa 24. dubna 1968

1. den - středa 24. dubna 1968

(Začátek schůze v 10.05 hod.)

Přítomno

242 poslanců

při zahájení schůze NS

Předseda NS s. Smrkovský: Vážené Národní shromáždění, vážené soudružky a soudruzi poslanci, paní a pánové.

Zahajuji 23. schůzi Národního shromáždění, svolanou podle usnesení předsednictva Národního shromáždění ze dne 17. dubna 1968.

Dovolte, abych nejprve jménem Národního shromáždění uvítal mezi námi co nejsrdečněji presidenta Československé socialistické republiky soudruha Ludvíka Svobodu. (Potlesk, poslanci povstávají.)

Dále vítám srdečně delegaci Slovenské národní rady, vedenou místopředsedou Slovenské národní rady s. inž. Markem. (Potlesk.) Vítám rovněž srdečně všechny vážené hosty.

Na schůzi je do této chvíle přítomno 242 poslanců, je tedy Národní shromáždění schopné usnášení. Na první den schůze je omluven posl. Sopr, na celou schůzi jsou omluvení poslanci: Karlovská, David, Škoda, Panster, Koscelanský, Kriegel, Mockovčiak, Korčák, Černý, Štáfek, Rejnart, Čanda, Jakubcová, Zemanová, inž. Svoboda, Galaba, Josef Němec a tito ministři neposlanci: Štancel, Hájek, Pavlovský, Řehák a Kadlec.

Předsednictvo Národního shromáždění navrhuje tento pořad schůze:

1. Prohlášení vlády, které přednese její předseda s. inž. Oldřich Černík.

2. Vládní návrh zákona o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů a společná zpráva výborů NS.

3. Zpráva předsednictva Národního shromáždění o činnosti předsednictva a výborů Národního shromáždění od 19. schůze Národního shromáždění.

4. Doplňovací volby členů výborů Národního shromáždění.

Ptám se, zda má někdo z poslanců připomínky k navrženému pořadu schůze. Není tomu tak. Děkuji. Dám tedy hlasovat. Kdo souhlasí s navrženým pořadem schůze, ať zvedne ruku. (Děje se.) Děkuji. Je někdo proti? Není. Děkuji. Národní shromáždění schválilo pořad jednání.

Než přistoupíme k projednávání pořadu, upozorňuji z pověření předsednictva NS, že dnes večer, půl hodiny po přerušení schůze, která bude pokračovat zítra, se sejdou zde ve Španělském sále na společné schůzi výbor pro plán a rozpočet, výbor průmyslový pro hlavní výrobní odvětví a dopravu a výbor pro investiční výstavbu a stavebnictví.

Na pořadu této schůze večer bude vládní návrh zákona o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů a příprava společné zprávy výborů NS. Řízením této schůze byl v dohodě s předsedy výborů NS pověřen poslanec akad. Knapp, předseda ústavně právního výboru NS.

Této večerní schůze se mohou, pokud budou mít zájem, zúčastnit i poslanci ostatních výborů NS, kromě těch, které byly jmenovány.

Přistoupíme k prvnímu bodu pořadu, kterým je

1. Prohlášení vlády.

Prosím předsedu vlády s. inž. Černíka, aby vládní prohlášení přednesl.

Předseda vlády s. inž. Černík: Vážené soudružky a soudruzi poslanci, vážení hosté!

Vláda Národní fronty předstupuje před Národní shromáždění v období, kdy národy naší země vykročily po cestě, kterou ukázala a otevřela poslední zasedání ÚV KSČ. Je to cesta socialismu uplatňujícího demokratická práva občanů a řešícího životní potřeby obou našich národů, Čechů a Slováků.

Vycházejíc z akčního programu Komunistické strany Československa, vedoucí síly naší socialistické společnosti, chce vláda naplňovat a dále rozvíjet zejména ty jeho části, které jsou obsahem její činnosti. Činí tak proto, že v tomto akčním programu jsou všestranně vyjádřeny zájmy a potřeby všech občanů státu, obou našich národů, všech tříd a vrstev společnosti. V tomto smyslu je jeho naplnění věcí celé Národní fronty i vlády republiky, která jej chápe jako významný politický dokument této etapy rozvoje naší socialistické společnosti.

Pro toto období je příznačný mimořádný vzrůst aktivity společenského a politického života a vysoká angažovanost občanů, kteří nejen sledují s velkou pozorností vnitropolitický vývoj, ale zároveň aktivně přispívají svými podněty a připomínkami k formování společenskopolitických rozhodnutí. Shodně s názory široké veřejnosti vláda soudí, že základním smyslem současného dění je konstruktivně rozvíjet všechny společenské, politické i ekonomické články našeho socialistického života a současně plně uplatňovat práva, svobody a zájmy všech občanů státu.

První krok k tomu znamená překonat vážné deformace, vzniklé v minulém období. Vláda přitom chce svou činností zachovat a dále rozvíjet pozitivní hodnoty, které byly vytvořeny v uplynulých letech, podporovat růst hmotného a kulturního bohatství společnosti, upevňovat mezinárodní postavení státu. Může při tom vycházet z toho, že předchozí etapa našeho společenského vývoje byla obdobím, v němž jsme konsolidovali státní moc pracujícího lidu, vybudovali socialistické společenské zřízení a dosáhli mnoha úspěchů v rozvoji ekonomiky státu i v kulturní oblasti. Na to vše chce vláda navázat svým programem, který považuje za krátkodobý vzhledem k rozsahu úkolů, jež musí naše společnost na své socialistické cestě řešit.

V dosavadním systému nebyly dostatečné záruky proti působení osobní moci a jeho centralistické direktivní metody řízení nepříznivě ovlivňovaly rozvoj společnosti a hospodářství. Tento systém zkresloval socialistický charakter státních a společenských orgánů a neumožňoval pracujícím dostatečně uplatnit schopnosti a tvůrčí iniciativu a vyvolal jejich občanskou pasivitu.

V tomto systému ani vláda republiky neplnila všechny své ústavní funkce. Neuplatňovala vždy svou samostatnou pravomoc a odpovědnost, ve vládní politice se málo uplatňovala politická role Národní fronty. Důsledkem tohoto stavu bylo, že se nevytvářely správně ani vztahy mezi vládou a Národním shromážděním.

Nyní jde o to, spojit v socialismu vědeckotechnický pokrok s demokracií a humanismem tak, jak to odpovídá dobrým tradicím našeho lidu. V tomto úsilí celé naší společnosti považuje vláda za nutné zdůraznit, že za vývoj socialistické společnosti v naší republice cítí svou odpovědnost především před vlastním lidem, jemuž je vlastní hluboké internacionální cítění.

Tomuto snažení odpovídá i struktura a složení vlády. Nová vláda je skutečně vládou Národní fronty. Ve své další činnosti bude vláda ve spolupráci s orgány Národního shromáždění a Národní fronty usilovat o to, aby se do její práce intenzívněji zapojily ostatní politické strany a všechny naše společenské organizace a skupiny. Je třeba dát další možnosti politickým stranám, společenským skupinám i občanům bez stranické příslušnosti podílet se na vládě. V nejbližší době budou k tomu učiněny první kroky. Budou jmenováni do funkcí noví náměstci ministrů vybrání již podle těchto principů.

Vláda bude plně vykonávat všechny své ústavní pravomoci a cítí se před Národním shromážděním také odpovědna za plnění svých povinností, jež vyplývají z postavení a funkcí nejvyššího výkonného orgánu státní moci, které jí ukládá ústava a ostatní zákony.

Vláda bude svým podílem působit na to, aby se socialistický stát rozvíjel jako demokratický řád, v němž základní pravidla určují socialistické vymoženosti lidu, zákony a právo. Bude plně dbát ústavních práv a svobod občanů i postavení podniků zaručeného právními normami. Ve své politice se bude řídit zásadou, že nestačí práva jen deklarovat, ale že je nezbytné je také náležitými prostředky chránit a umožňovat jejich prosazování. Za důležité záruky toho, že rozhodování státních orgánů nebude ovlivňováno subjektivismem, neodborností, libovůlí nebo prvky anarchie a neodpovědnosti, považuje vláda zásadu rozdělení pravomoci a zásadu vzájemné kontroly státních orgánů.

Vláda vítá oživení činnosti Národní fronty. Je si vědoma, že Národní fronta sdružuje všechny politické strany a dobrovolné společenské organizace na společném programu socialistické výstavby, reprezentuje všechny sociální vrstvy a zájmové skupiny, oba naše národy a všechny národnosti v naší společnosti. Ve své činnosti bude vláda zabezpečovat celkové zájmy a potřeby naší socialistické společnosti tak, aby v nich našly uplatnění dílčí, skupinové zájmy a aby byly respektovány potřeby občanů a chráněna jejich práva.

Rozvoj socialistické společnosti je podmíněn angažovanou činností tříd a společenských skupin. Předpokládá to, že politická a sociální práva dělnické třídy, družstevního rolnictva a inteligence budou uplatněna ve větší šíři.

Budeme vytvářet všechny politické a hospodářské předpoklady pro spravedlivé a rovnoprávné postavení jednotlivých tříd a sociálních skupin obyvatelstva, které odpovídá jejich úloze v naší společnosti, jakož i podmínky pro upevňování jejich vzájemné spolupráce a demokratické jednoty.

Vláda je si vědoma historického významu, který v nynější etapě přísluší dělnické třídě. Na její angažovanosti, uvědomění, na jejím pracovním úsilí i politické vyspělosti závisí další socialistický vývoj této země. Jde o to, aby dělnická třída splnila svůj úkol v revoluční přestavbě společnosti a aby uplatnila své skutečné zájmy. Dělníci jsou spjati s úsilím o novou techniku, o pokrok a efektivnost ve výrobě, jsou bezprostředně zainteresováni na změně svých životních a pracovních podmínek. Jejich zájmem je pokrok nejen ve výrobě, ale v celé naší společnosti. Vláda počítá s tím, že dělnická třída se politicky i společensky aktivizuje, že odborové organizace plně uplatní svou úlohu a kolektivy pracujících posílí demokratický vliv na řízení výroby.

V našem společenském životě i v našem hospodářství musí najít své místo a plné uplatnění také družstevní rolnictvo, které spojuje s dělnickou třídou řada svazků. Při úsilí o zrovnoprávnění zemědělství s průmyslem se budeme opírat o družstevní rolníky a v souladu se závěry Vll. sjezdu JZD budeme podporovat vznik celostátní družstevní zemědělské organizace a počítat s ní jako s významným partnerem. Vláda vytvoří všechny nezbytné podmínky pro jistotu a stabilitu družstevního podnikání a pro zvýšení jeho prosperity. Přednosti pokrokové družstevní velkovýroby jsou nesporné a vláda se za její další rozvoj postaví vždy se vší svou autoritou.

V životě našich národů příslušelo vždy významné místo inteligenci. Platí to tím více o dnešku, kdy se naše inteligence stala inteligencí lidovou, socialistickou. Na všech úsecích života naší společnosti, ve výrobě, kultuře, v péči o život člověka, o jeho zdraví i vzdělání, všude má inteligence své důležité místo a poslání. Vláda plně oceňuje společenský význam její práce, a chce proto vytvářet pro tvůrčí aktivitu inteligence nejlepší podmínky a podporovat jednotu mezi inteligencí a ostatními pracujícími. Tato jednota se vytváří jak v procesu výroby, tak i všude tam, kde se uplatňují skutečné společenské zájmy a společenský pokrok.

Ke všem třídám a sociálním skupinám naší společnosti patří mladí lidé, ať již jako jejich součást nebo jejich budoucí směna. Vláda cítí svoji odpovědnost za přípravu mladých lidí i za to, v jakých podmínkách mladí lidé žijí a vstupují do života.

Vážnou pozornost bude vláda věnovat společenskému postavení žen. Jsme si vědomi, že ani u nás není vše v pořádku, přestože rovnoprávnost žen je zakotvena v ústavě.

Aby se tato stěžejní zásada skutečně naplnila, je nutno stále přijímat a provádět praktická opatření na nejrozmanitějších úsecích státní a společenské činnosti. Vláda proto připraví především koncepci společensky a ekonomicky žádoucí aktivity žen a bude se zabývat zejména správným územním rozložením pracovní příležitosti.

Uvážíme i některé dosahy pracovněprávních předpisů, jejichž některá ustanovení - jak se ukazuje - byť dobře myšlená, se v praxi obracejí proti oprávněným zájmům některých skupin pracujících žen.

Vláda je si vědoma, že pracujícím ženám a matkám připadá kromě jejich pracovních závazků valná část starosti o rodinu a výchovu dětí, proto žádá všechny státní orgány a instituce, především pak národní výbory, aby ke všem připravovaným opatřením, která se mohou dotknout zájmů pracujících žen a matek, si vyžadovaly stanoviska Čs. svazu žen a spolu s ním hledaly řešení, která pomohou postupně zlepšovat skutečné postavení žen v naší společnosti. Vláda sama bude v tomto duchu úzce spolupracovat s ústředním výborem Čs. svazu žen.

Ve svých opatřeních bude vláda usilovat v rámci svých možností o zlepšení materiálního zabezpečení starých lidí, které jim umožní důstojný a zasloužený odpočinek. Velkou péči budeme věnovat zlepšení materiálního zabezpečení aktivních účastníků odboje, jimž patří vděčnost a úcta našich národů.

V práci státních orgánů se musí spojovat demokratismus s odborností a vědeckým řízením. Vláda přitom bude důsledně čelit byrokratizaci státních orgánů a administrativní monopolizaci moci. Bude dbát kritiky a podnětů, které se obrážejí ve veřejném mínění. Zároveň bude zabezpečovat plnou a pravdivou informovanost veřejnosti o vládních pracích, aby si každý mohl vytvořit správný úsudek a aby se veřejné mínění nevytvářelo na základě nesprávných nebo neúplných informací. Vláda se obklopí kvalifikovanými odborníky z Akademie věd, vysokých škol, ústavů a z praxe. Bude svá opatření opírat o výsledky jejich práce i o pokrokové zkušenosti odborných pracovníků a funkcionářů ze všech oblastí společenského života.

Vrcholným orgánem, jemuž vláda za svou práci odpovídá, je Národní shromáždění. Vláda bude vyvíjet takové metody a formy své práce, aby nejvyšší zastupitelský sbor mohl celou její činnost plně kontrolovat. Vůči Národnímu shromáždění bude vláda více než dosud vystupovat jako kolektiv, zejména při přípravě návrhů zákonů. Vláda bude častěji než dosud předstupovat před Národní shromáždění se zprávami o závažných otázkách vnitřní i zahraniční politiky, s prohlášeními k celkové linii vládní politiky, aby mohl nejvyšší zastupitelský sbor lidu reálně působit na řešení koncepčních otázek. Vládní návrhy, zejména návrh státního rozpočtu, bude vláda připravovat tak, aby Národní shromáždění mělo možnost rozhodnutí opravdu ovlivnit.

Odpovědnost vlády i jednotlivých jejích členů Národnímu shromáždění je hlavní formou odpovědnosti vlády občanům, lidu.

Všechny tyto zásady bude vláda důsledně uplatňovat ve své práci při plnění úkolů, s nimiž předstupuje v tomto svém programovém prohlášení před všechen čs. lid.

Především považuje vláda za nutné uvést v život opatření, která umožní důslednou demokratizaci života naší společnosti, nově upraví státoprávní vztahy na základě důsledného uplatnění rovnoprávnosti obou našich národů, opatření, jež budou chránit demokratická práva a svobody občanů, posílí záruku zákonnosti, právní jistoty a socialistické spravedlnosti a budou chránit veřejný pořádek a bezpečnost občanů i republiky.

Vláda pokládá za svůj přední úkol výrazně přispět podle své pravomoci a odpovědnosti k novému uspořádání státoprávních vztahů mezi oběma našimi národy. Základními principy společného státu dvou rovnoprávných národů - Čechů a Slováků - jsou rozvoj národů a národnosti, socialismus a jednota. Rozbor dosavadního vývoje státoprávního uspořádání vztahu Čechů a Slováků ukazuje, že nynější asymetrické uspořádání nevytvořilo pro oba národy stejné záruky rovnoprávné účasti ani na řešení vlastních záležitostí, ani na řešení záležitostí společných. To, že národní orgány byly vytvořeny jen na Slovensku a že celostátní orgány plnily zároveň funkci českého národního orgánu, znemožňovalo v samém základě uplatnit zásadu rovný s rovným. K tomu ještě přistupovala nesprávná praxe, která vytvářela nedorozumění a ovzduší nedůvěry. To vše oslabovalo vztah k centrálním institucím společného státu, ochuzovalo oba naše národy, obě naše národní kultury.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP