Pátek 29. března 1968

Pátek - 29. 3. 1968

(Začátek schůze v 15.08 min.)

Přítomno:

258 poslanců podle prezenční listiny

Předseda NS. s. Laštovička: Vážené Národní shromážděni, vážené soudružky a soudruzi poslanci, zahajuji 20. schůzi Národního shromáždění Československé socialistické republiky.

Soudružky a soudruzi poslanci, dovolte mi, abych vzpomenul toho, jak hluboce se dotkla našeho lidu zpráva o tragické smrti velikého hrdiny, prvního letce-kosmonauta Jurije Gagarina, přítele všeho našeho lidu, který se zapsal do jeho srdcí. Soudruh Gagarin navštívil několikrát Československo, navázal zde osobní přátelství a můžeme říci, že byl hluboce ctěn a milován veškerým naším lidem. (Poslanci povstávají.)

Děkuji vám, soudružky a soudruzi, za to, že jsme zde uctili minutou ticha památku velikého hrdiny, velikého člověka a přítele našeho lidu.

Sděluji Národnímu shromáždění, že po rezignaci soudruha Antonína Novotného, která byla zaslána dne 22. března 1968 Národnímu shromáždění, předsednictvo Národního shromáždění předalo vládě zprávu o rezignaci presidenta republiky. Tímto dnem přešel podle článku 65 ústavy výkon funkce presidenta republiky na vládu.

Vláda v této funkcí svolala podle článku 62 odstavec 1 ústavy dnem 23. března 1968 zasedáni Národního shromáždění.

Na základě toho svolalo předsednictvo Národního shromáždění podle § 5 odstavec 3 zákona o jednacím a pracovním řádu na dnešní den schůzi Národního shromáždění.

Na schůzi je do této chvíle přítomno 258 poslanců, takže Národní shromáždění je usnášení schopno. Konstatuji, že ostatní nepřítomní poslanci jsou omluveni.

Vážené soudružky a soudruzi poslanci, předsednictvo Národního shromáždění navrhuje tento pořad dnešní schůze:

1. Schválení opatření předsednictva Národního shromáždění, které učinilo podle čl. 60 odst. 2 ústavy o přijetí rezignace s. Antonína Novotného na funkci presidenta republiky.

2. Informace o návrzích na kandidáty na funkci presidenta republiky.

3. Návrh usnesení Národního shromáždění upravující postup volby presidenta republiky.

4. Návrh předsednictva Národního shromážděni na vydání zákona, kterým se měni a doplňuje zákon o jednacím a pracovním řádu NS (tisk 166 ).

5. Návrh usnesení Národního shromáždění, kterým bere Národní shromážděni na vědomi rezignace na funkce místopředsedů NS Michala Chudíka a dr. Václava Škody.

6. Návrh předsednictva NS na schválení komisí.

- pro rehabilitace

- pro rozpracováni akčního programu KSČ z hlediska úlohy Národního shromáždění.

7. Zpráva předsedy NS podle čl. 60 odst. 2 ústavy o vydaných opatřeních předsednictva NS.

8. informace o rezolucích a dopisech organizací a občanů došlých Národnímu shromáždění.

Má někdo připomínky nebo pozměňovací návrhy k navrženému pořadu? Nemá. Dám tedy hlasovat. Kdo souhlasí s navrženým pořadem 20. schůze NS, nechť zvedne ruku. (Děje se.) Děkuji. Většina se vyslovuje pro schválení pořadu. Pořad je tedy přijat.

Přistoupíme k prvnímu bodu pořadu, kterým je

1. Schválení opatření předsednictva Národního shromáždění, podle článku 60 odstavec 2 ústavy o přijetí rezignace soudruha Antonína Novotného na funkci presidenta republiky.

Vážené soudružky a soudruzi poslanci, s. Antonín Novotný zaslal dne 22. března 1968 Národnímu shromáždění dopis tohoto znění:

"Vážení soudruzi poslanci, oznamuji vám, že jsem se rozhodl rezignovat na funkci presidenta Československé socialistické republiky. Toto své rozhodnutí jsem učinili po bedlivé úvaze, vycházeje z vnitřní situace, která u nás v současné době je, dále z toho, abych pomohl svým krokem k dalšímu rozvoji socialistické společnosti, k upevněni naší socialistické vlasti.

Prosím, abyste mi uvěřili, že po dobu své činnosti presidenta republiky jsem se snažil vycházet vždy ve své práci ze zájmů našeho pracujícího lidu, ze zájmů naší vlasti, ve shodě s našimi socialistickými cíli.

Snažil jsem se, abych i jako president republiky přispěl k upevnění mezinárodního postavení naši republiky a zabezpečení i její bezpečnosti.

Do funkce presidenta republiky jsem byl navržen ústředním výborem KSČ a schválen vámi, soudruzi poslanci.

Své rozhodnuti odstoupit z funkce presidenta republiky jsem již oznámil předsednictvu ÚV KSČ.

Prosím, abyste vzali na vědomí mé poděkování za vaši spolupráci se mnou.

Přeji naší socialistické vlasti, Československé socialistické republice, nových úspěchů na její cestě vpřed v zájmu našeho lidu, v zájmu pokroku a míru.

Se soudružským pozdravem

A. Novotný."

Protože rezignace na funkci presidenta republiky je jednostranný akt, bylo nutno považovat úřad presidenta republiky za neobsazený a podle článku 65 ústavy muselo předsednictvo Národního shromáždění rezignaci presidenta republiky oznámit vládě, na kterou přešel výkon jeho funkce.

Předsednictvo Národního shromáždění vzalo rezignaci presidenta republiky na vědomí a podle článku 60 odstavec 2 ústavy navrhuje, aby NS schválilo opatření předsednictva NS a vzalo rezignaci soudruha Antonína Novotného na funkci presidenta republiky na vědomí.

Má někdo připomínky nebo dotaz k přednesenému návrhu? Nikdo. Kdo souhlasí s tím, aby Národní shromáždění schválilo opatření předsednictva NS a vzalo rezignaci s. Antonína Novotného na funkci presidenta republiky na vědomí a přijalo ji, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji. Je někdo proti? (Nikdo.) Zdržel se hlasování? (Nikdo.) Děkuji. Národní shromáždění schválilo opatření předsednictva NS podle čl. 60 odst. 2 ústavy o rezignaci Antonína Novotného na funkci presidenta republiky jednomyslně.

Přistoupíme k druhému bodu pořadu, kterým je

2. Informace o návrzích na kandidáty na funkcí presidenta republiky.

Předsednictvo NS projednalo dnes na své schůzi konané ve 14.00 hodin výsledky jednání stranických skupin poslanců NS o návrhu kandidáta nebo kandidátů na funkci presidenta republiky.

Mohu sdělit, že všechny stranické skupiny a také skupina poslanců bez stranické příslušnosti jednomyslně navrhly na funkci presidenta republiky armádního generála Ludvíka Svobodu, poslance Národního shromáždění. (Dlouhotrvající potlesk.)

Tato jednání probíhala souběžně s jednáním orgánu Národní fronty, který se rovněž vyslovil jednomyslně pro volbu armádního generála Ludvika Svobody za presidenta republiky.

Soudružky a soudruzi, konstatuji tedy, že všichni poslanci, kteří se účastnili jednání stranických skupin, se jednomyslně vyslovili pro tuto volbu.

Dovolte, abych vás informoval, že Kanceláři NS došly v těchto dnech stovky rezolucí, dopisů a telegramů, ve kterých kolektivy pracujících i jednotliví občané všech sociálních vrstev, všech společenských tříd uváděli jmenovitě podle svých představ návrhy a názory na volbu nejvhodnějšího kandidáta nebo kandidátů na funkci presidenta republiky a formovali své představy o jejich morálních, odborných a politických předpokladech. Všichni jste byli již na schůzích stranických skupin informováni, že došly návrhy na různé osobnosti našeho veřejného a politického života. Byly to návrhy na kandidáta, na kterém jsme se všichni nakonec ujednotili - armádního generála Ludvíka Svobodu, návrhy na s. Smrkovského, na s. Císaře, návrhy na další osobnosti - básníka Novomeského, s. Husáka. Celkem asi 20 navrhovaných kandidátů. Všechny tyto návrhy byly vzaty v úvahu a po jejich posouzení a zejména s podporou znalosti situace v jednotlivých volebních obvodech, kde se naši poslanci seznamovali se stanovisky velkých kolektivů, závodů, stanovisky JZD a pracovních kolektivů na nejrůznějších pracovištích, svobodně pak bylo rozhodnuto o podpoře jedné kandidátky, a to kandidátky armádního generála Ludvíka Svobody.

Chtěl bych vás informovat, že Kanceláři Národního shromáždění došlo celkem 613 rezolucí. Podporu kandidatury armádního generála Ludvíka Svobody vyjádřily velké společenské organizace, jako např. Svaz protifašistických bojovníků, jehož názor tlumočil ústřední výbor, rovněž slovenský výbor Svazu protifašistických bojovníků a pak řada velkých závodů a kolektivů. Také dnes od rána došlo již asi 150 rezolucí a telegramů z velkých závodů, které podporuji návrh ústředního výboru ÚV KSČ na volbu s. Ludvíka Svobody za presidenta republiky.

Navrhuji, aby Národní shromáždění vzalo na vědomí tuto informaci o návrhu a postupu jednání o výběru navrženého kandidáta na funkci presidenta republiky.

Soudružky a soudruzi, má někdo z vás ještě dotaz nebo připomínku k přednesené informaci? Nemá. Kdo tedy souhlasí s tím, aby Národní shromáždění vzalo přednesenou informaci na vědomí, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji. Plénum NS vzalo tuto informaci na vědomí.

Přistoupíme k třetímu bodu pořadu, kterým je

3. Návrh usnesení Národního shromáždění Československé socialistické republiky na postup Národního shromáždění při volbě presidenta republiky.

Předsednictvo Národního shromážděni předložilo návrh na postup při volbě presidenta republiky písemně. Návrh odpovídá demokratickým tradicím našeho lidu a naší země a vyjadřuje současný demokratizační proces probíhající v celém našem politickém životě.

Odůvodnění návrhu přednese poslanec dr. Bohuslav Kučera, kterého prosím, aby se ujal slova.

Posl. dr. B. Kučera: Vážené Národní shromáždění, soudružky a soudruzi poslanci. Předsednictvo Národního shromáždění předkládá návrh usnesení Národního shromáždění, kterým se upravuje postup volby presidenta republiky. Návrh vám byl rozdán. Poprvé v tomto volebním období přistupujeme v Národním shromáždění k tajným volbám. Z toho důvodu je nutno upravit postup, jakým způsobem budou tyto tajné volby provedeny.

Současně předsednictvo NS navrhuje, aby z ověřovatelů Národního shromáždění byla vytvořena komise Národního shromáždění pro provedení volby presidenta republiky. Do čela této komise se navrhuje s. Antónia Petrusová a za členy se navrhují poslanci Jan Červinka, František Bubník, Emil Holáň, Václav Hrabal, Magdalena Lapárová, Jozef Lukačovič a Ferdinand Tomášik.

Úkolem této komise bude zabezpečit průběh tajných voleb podle předloženého návrhu.

Chtěl bych využít této příležitosti a seznámit vás i s postupem volby.

Po odůvodnění návrhu kandidáta vyzve předsedající schůze členy komise NS pro provedení voleb presidenta republiky, aby se ujali funkce. Členové komise, odejdou do sálu Zemského sněmu. Po jejich odchodu budou vyzváni poslanci Národního shromáždění, aby přistoupili k volbě. Poslanci budou odcházet postupně tak, aby celá volba proběhla plynule, důstojně a bez zbytečného prodlení. Do místnosti Staré sněmovny budou vcházet Jezdeckými schody. Hlasovací lístky budou vydávat členové zvolené komise v místnosti Staré sněmovny, kde rovněž budou umístěny plenty, za kterými mohou poslanci do prázdného hlasovacího lístku napsat jméno kandidáta, pro kterého hlasují. Po úpravě hlasovacího lístku vracejí se poslanci do Vladislavského sálu a vhazují hlasovací lístek do urny, která bude umístěna ve Vladislavském sále. Poté se poslanci NS vrátí na svá místa.

Po vydání všech hlasovacích lístků komise vyčká, až poslední poslanci odvolí, a oznámí předsedovi Národního shromáždění, že hlasování je ukončeno.

Předseda Národního shromážděni prohlásí hlasováni za uzavřené a požádá komisi, aby provedla sčítání hlasů. Komise Národního shromáždění pro provedení volby presidenta republiky provede sčítání hlasů v místnosti Staré sněmovny. Mimo členy komise nebude v místnosti nikdo přítomen.

Výsledek sčítání bude zaznamenán písemně do protokolu, tento protokol podepsán všemi členy komise a předsedkyně komise, s. Antónia Petrusová, odevzdá potom protokol o sčítání hlasů předsedovi NS, který oznámí Národnímu shromáždění výsledek volby.

Členové volební komise vloží hlasovací lístky do obálek, zalepí a zapečetí. Po skončeni schůze Národního shromáždění členové komise zajistí zničení hlasovacích lístků. Za zničení těchto lístků odpovídá předsedkyně komise Národního shromáždění s. Antónia Petrusová.

To je zhruba celý postup, jak volba presidenta republiky bude probíhat, a prosím, abyste se o tomto návrhu vyjádřili.

Vedle komise volební bude přirozeně v místnosti ještě soudruh Kaigl, vedoucí KNS.

Jinak právně je postup volby upraven usnesením Národního shromáždění ČSSR pro postup při volbě presidenta republiky, který vám byl rovněž rozdán.

Předseda NS s. Laštovička: Děkuji s. Kučerovi za podanou zprávu.

Má někdo ze soudruhů poslanců a poslankyň dotaz?

Posl. Jiránek: Vážené soudružky a soudruzi poslanci, když jsem si přečetl písemnou zprávu k volbě presidenta republiky a velmi bedlivě ji prostudoval, mám za to, že bod 5 je zbytečný, protože nejde dohromady s dalšími body. Proč tam má být napsáno, že bude-li napsán jiný kandidát, má se za to, že poslanec se zdržel hlasování, když to pravdou není? Když si dáme dohromady bod 8, je vidět, že to odporuje.

Byl bych toho názoru, aby se bod 5 vypustil.

Posl. Turečková: Chtěla jsem říci totéž - vzdávám se slova.

Posl. Žiak: Mne sa zdá, že vcelku postup voľby prezidenta je v súlade s našou socialistickou ústavou o voľbe prezidenta, ale myslím, že ide o konkrétnu voľbu, o uznesenie pre zajtrajšiu voľbu prezidenta republiky, teda 30. marca 1968 vo Vladislavskej sále.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP