Středa 10. ledna 1968

1. den - středa 10. ledna 1968

(Začátek schůze v 10 hod. 02 min.)

Přítomni:

Předseda Národního shromáždění s. Laštovička a místopředsedové s. Chudík, s. dr. Leflerová.

Členové předsednictva ÚV KSČ 1. tajemník ÚV KSČ Dubček, předseda vlády Lenárt, Borůvka, místopředseda vlády a předseda SPK inž. Černík, Hendrych, Piller, místopředseda vlády inž. Šimůnek; kandidáti předsednictva ÚV KSČ inž. Kapek, Pastyřík, Vaculík; tajemník ÚV KSČ Koucký; místopředsedové vlády Krajčír, inž. Krejčí; ministři David, prof. dr. Hájek, Hamouz, inž. Hoffmann, Indra, Korčák, arm. gen. Lomský, Machačová-Dostálová, Mestek, dr. Neuman, Penc, dr. Plojhar, Smrkovský, inž. Sucharda, inž. Takáč, Uher, Valeš, dr. Vlasák.

260 poslanců podle prezenční listinyPředseda NS s. Laštovička (zvoní): Vážené Národní shromáždění, vážené soudružky a soudruzi poslanci!

Zahajuji 18. schůzi Národního shromáždění, kterou předsednictvo Národního shromáždění svolalo na dny 10. a 11. ledna 1968.

Na schůzi je do této chvíle přítomno 260 poslanců, takže Národní shromáždění je schopné usnášení.

Na celé zasedání jsou omluveni poslanci: Dvorský, Lörincz, Pašek, Švirec, Šarina, Dolanský, Gudrich, Petrusová, Jedlička, Marečková, Kodaj, Škula, Krosnář, Kopecká, Hanúsek, Biľak, Škoda, Krutina, Svoboda Jan, Vondrouš a Latner.

Na první den zasedání jsou omluveni poslanci akad. Knapp a akad. Málek. Na druhý den jsou omluveni soudruzi Krajčír, Chudík, Fierlinger a Zavadil.

Dále se omluvili tito ministři neposlanci: Marko a Barbírek.

Předsednictvo Národního shromáždění navrhuje tento doplněný pořad schůze Národního shromáždění:

1. Zpráva výboru mandátového o ověření platnosti volby nově zvoleného poslance Františka Tesaře ve volebním obvodu č. 89 v Jablonci nad Nisou.

2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 1968.

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 41 z roku 1964 Sb., o hospodaření s byty.

4. Vládní návrh zákona o státním zkušebnictví.

5. Doplňovací volba členů výborů Národního shromáždění.

6. Odpovědi na dotazy a interpelace poslanců.

Vážené soudružky a soudruzi! Má někdo připomínky k navrženému pořadu nebo jiný doplňující návrh? (Nikdo se nehlásil.) Nemá. Dám tedy hlasovat.

Kdo souhlasí s návrhem pořadu, jak byl přečten, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Děkuji. Pořad schůze Národního shromáždění je tedy schválen. Přistoupíme k projednání prvního bodu pořadu, kterým je

1. Zpráva výboru mandátového o ověření platnosti volby nově zvoleného poslance Františka Tesaře ve volebním obvodu č. 89 v Jablonci nad Nisou.

Prosím předsedu mandátového výboru s. Pospíšila, aby přednesl zprávu.

Posl. Pospíšil: Vážené Národní shromáždění, soudružky a soudruzi poslanci! Mandátový výbor Národního shromáždění mě pověřil, abych vám podal zprávu o přezkoumání platnosti volby nově zvoleného poslance Národního shromáždění soudruha Františka Tesaře.

Úmrtím poslance Jana Haruse se uprázdnilo místo poslance Národního shromáždění ve volebním obvodu č. 89, Jablonec nad Nisou, kraj Severočeský.

Předsednictvo Národního shromáždění usnesením ze dne 11. října 1967 stanovilo doplňovací volbu v uvedeném volebním obvodu na neděli dne 17. prosince 1967. V doplňovací volbě byl zvolen poslancem NS soudruh František Tesař, vedoucí tajemník severočeského krajského výboru Komunistické strany Československa. Ústřední volební komise pro doplňovací volby do Národního shromáždění předložila doklady týkající se této doplňovací volby, a to přihlášku kandidáta k registraci ve volebním obvodu a písemné prohlášení kandidáta, že kandidaturu přijímá, zápis obvodní volební komise o registraci kandidáta, zápis obvodní volební komise o sčítání hlasů a zápis ústřední volební komise pro doplňovací volby do Národního shromáždění.

Mandátový výbor ve své schůzi dne 10. ledna 1968 přezkoumal uvedené doklady a zjistil, že doplňovací volba byla provedena podle zákona o volbách do Národního shromáždění a do národních výborů a že nebyly zjištěny závady, které by činily tuto volbu neplatnou. Mandátovému výboru také nedošly žádné stížnosti na porušení zákonných ustanovení.

Z předložených dokladů mandátový výbor zjistil, že z celkového počtu 30 655 voličů zapsaných ve volebním obvodu do seznamu voličů se voleb zúčastnilo 29 906 voličů. Z počtu 29 853 odevzdaných platných hlasovacích lístků bylo 28 708 hlasů odevzdáno pro kandidáta, tj. více než nadpoloviční většina.

Jelikož doplňovací volba ve volebním obvodu č. 89, Jablonec nad Nisou, byla provedena v plném souladu se zákonnými předpisy o volbách do Národního shromáždění, doporučuje mandátový výbor Národnímu shromáždění, aby podle čl. 55 ústavy volbu poslance Františka Tesaře ověřil.

Předseda NS s. Laštovička: Děkuji poslanci Pospíšilovi.

Má někdo dotaz nebo připomínku ke zprávě mandátového výboru? (Nikdo se nehlásil.) Nemá.

Kdo souhlasí se zprávou mandátového výboru, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Je někdo proti? (Nikdo se nehlásil.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo se nehlásil.) Nikdo.

Zpráva mandátového výboru je schválena.

Poslanec Tesař může nyní složit slib do mých rukou.

Prosím místopředsedkyni Národního shromáždění soudružku Leflerovou, aby přečetla slib stanovený článkem 56 ústavy.

Místopředsedkyně NS s. dr. Leflerová: "Slibuji na svou čest a svědomí, že budu věren Československé socialistické republice a věci socialismu. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavou a ostatními zákony republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život."

Poslanec Tesař (podávaje předsedovi ruku): Slibuji. (Potlesk.)

Předseda NS. s. Laštovička: Přistoupíme k druhému bodu pořadu, kterým je

2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 1968 a společná zpráva výboru ústavně právního a výboru pro plán a rozpočet.

Návrh odůvodní ministr financí inž. Sucharda.

Prosím, aby se ujal slova.

Ministr financí inž. Sucharda: Vážené Národní shromáždění, vážené soudružky, vážení soudruzi poslanci, uplynul poměrně krátký čas od doby, kdy naše NS projednávalo státní rozpočet na rok 1967 a státní závěrečný účet za rok 1966 a kdy současně byla schválena státní finanční politika pro rok 1967. Účinnost této finanční politiky se dosud nemohla plně projevit. Existují však některé poznatky a tendence, které nám umožňují porovnat dosažené výsledky se záměry a které ukazují na nezbytnost dále aktivizovat finanční politiku a lépe zaměřit působnost ekonomických nástrojů. V tomto duchu je sestaven státní rozpočet na rok 1968. Vláda se jeho přípravou několikrát zabývala, než mohl být předložen Národnímu shromáždění. K dobré a včasné přípravě státního rozpočtu přispěla významně práce NS. Dovolte mi, abych vám za tuto práci srdečně poděkoval. Doporučení předsednictva a výborů NS jsou ve státním rozpočtu dílem zahrnuta, dílem se rozpracovávají. Chci zvláště uvést, že vláda navíc uložila, aby jednotliví ministři rozpracovali jednotlivé náměty do poloviny ledna tohoto roku. Dovolte, abych vás seznámil nyní s návrhem státního rozpočtu na rok 1968.

V roce 1967 jsme ve státním rozpočtu realizovali uvažované hospodářské úkoly. Projevily se určité pozitivní jevy, zvýšila se podniková iniciativa, avšak nevytvořil se dostatečný ekonomický tlak trhu proti neefektivnosti výroby a pro rychlejší růst hospodárnosti. Výsledky hospodaření jsou ovlivněny nepružností hospodářství, výroby i obchodu, jakož i strukturálními deformacemi. Státní hospodářství bylo v minulém roce zhruba vyrovnané, avšak nepodařilo se zmírnit napětí mezi zdroji a potřebami, jak to vyžaduje rozvíjení nové soustavy řízení a samotný proces konsolidace.

V souladu s hospodářským programem se v roce 1967 nezvýšil podstatně podíl investic na užití národního důchodu a začal se projevovat přesun investic do nevýrobní sféry. Došlo jen k částečnému snížení rozestavěnosti při současném rychlém růstu zásob. Tak byla neúměrná část národního důchodu umrtvena.

Podle odhadovaných výsledků se osobní spotřeba v běžných cenách zvýšila proti roku 1966 asi o 5 %. Průměrné nominální mzdy vzrostly zhruba stejným tempem. Při růstu životních nákladů o cca 1,5 % vzrostla reálná mzda o 3,5 %. Tento růst předstihl směrnice dané na květnovém zasedání ÚV KSČ, ovšem za cenu napětí v hospodářství.

Návrh státního rozpočtu na rok 1968 předpokládá příjmy i výdaje ve výši 144,8 miliardy korun. Proti roku 1967 je to více o 5,8 %.

Na úhrnu výdajů státního rozpočtu se podílejí výdaje na rozvoj výroby
44,2 % , na kulturní a sociální opatření 44,6 %, na obranu a bezpečnost 8,9 % a na správu státu 2,3 %. Chci uvést zejména, že výdaje na kulturní a sociální opatření jsou poprvé vyšší než výdaje na rozvoj hospodářství, zejména též proto, že podniky ve větším rozsahu financují svůj rozvoj z vlastních zdrojů.

Zasedání ústředního výboru KSČ v květnu a v prosinci loňského roku orientovala všechny hospodářské orgány na program obnovení základní ekonomické rovnováhy, který je nezbytně spojen se zvyšováním efektivnosti hospodářství. V uskutečňování tohoto programu bylo v roce 1967 dosaženo jen dílčích výsledků, a proto se jej snažíme ve státním rozpočtu na letošní rok dále rozvinout. Při tom musíme čelit rozsáhlým finančním požadavkům, jejichž přijetí by zvýšilo napětí a inflační tlaky.

Zdrojem růstu rozpočtových příjmů je růst národního důchodu. Po přechodné stagnaci se růst národního důchodu v letech 1966 a 1967 zrychlil. Očekává se, že ve srovnání s rokem 1966 vzroste v r. 1967 národní důchod na srovnatelné základně zhruba o 7 %, a to i v důsledku příznivých výsledků v zemědělství.

Na základě dalšího uvažovaného růstu národního důchodu v roce 1968 se zvyšují podnikové odvody do státního rozpočtu o 7,4 %, daň z obratu se zvyšuje o 6,6 %, daně od obyvatelstva o 6,3 %. Zvýšený příjem od obyvatelstva ovlivňuje hlavně růst daně ze mzdy, v jejichž sazbách jsou zahrnuty i dřívější příspěvky na sociální zabezpečení. Růst daně ze mzdy je způsoben růstem zaměstnanosti a progresí daně při stoupajících průměrných výdělcích.

Z vytvořeného národního důchodu jsme v minulých letech věnovali značné částky na výrobní investice. Nyní přichází čas, kdy je třeba z těchto investic získat národní důchod potřebný na společenské úkoly. V minulých letech narůstala ve výrobní sféře rozestavěnost investic, rychle rostly zásoby. To nás opravňuje k tomu, abychom nyní ovlivňovali efektivnější využití výrobních fondů, vkládali do průmyslu relativně méně prostředků a více jich věnovali na úkoly, které musely být v minulosti bržděny.

Přednostní péče se věnuje bytové výstavbě. Dále zvyšujeme veřejné investice do dopravy a do jiných nevýrobních odvětví, aby se zlepšilo životní prostředí a zvýšila péče o člověka. S rychlým růstem těchto investic a na ně navazujících provozních výdajů musíme počítat i v příštích letech a vyvodit z toho závěry i pro úvahy o růstu osobní spotřeby a vývoje cen při zabezpečování růstu reálných příjmů.

Výdaje na obranu a bezpečnost jsou navrhovány ve výši 12,9 mld Kčs, tj. proti roku 1967 o 6,8 % více, počítaje v to některé cenové vlivy. Jde o poměrně značné prostředky, které bychom raději produktivněji využili na jiných úsecích našeho hospodářství, jak by to odpovídalo základním záměrům vnitřní i zahraniční politiky socialistického státu. Současné vztahy ve světě však nedovolují, abychom i jen přechodně obranyschopnost státu zanedbávali.

Konsolidační program vyplývající ze zasedání Ústředního výboru KSČ v květnu loňského roku by vyžadoval přísnější restriktivní rozpočtovou politiku. Rozpočtové výdaje by se měly zvyšovat spíše pomaleji, než o kolik roste národní důchod. Vytvořené zdroje by se měly používat na odstranění nerovnováhy a na vytváření rezerv, zejména v platební bilanci, případně i rezerv hmotných. Avšak v nevýrobní sféře se již nakupilo tolik disproporcí, že je nyní již musíme řešit. Přitom ovšem musíme zachovat nejpřísnější hospodárnost, nenechat se unášet různými přáními a nerozptylovat zdroje na příliš mnoho záměrů.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP