Středa 5. dubna 1967

1. den - středa 5. dubna 1967

(Začátek schůze v 10 hod. 04 min.)

Přítomni:

Předseda Národního shromáždění s. Laštovička a místopředsedové s. Chudík, s. dr. Škoda, s. Leflerová.

Členové předsednictva ÚV KSČ: místopředseda vlády ing. Černík, dr. Dolanský, Dubček, Hendrych, Kolder, místopředseda vlády ing. Šimůnek; kandidáti předsednictva ÚV KSČ ing. Kapek, Sabolčík CSc., Vaculík; tajemníci ÚV KSČ Koucký, dr. Štrougal; místopředseda vlády Krajčír; ministři Barbírek, ing. Burian, David, Indra, Korčák, Kudrna, arm. gen. Lomský, Machačová-Dostálová, dr. Plojhar, ing. Sucharda, ing. Takáč, Uher, dr. Vlasák.

267 poslanců podle prezenční listiny

Předseda NS s. Laštovička (zvoní):

Vážené Národní shromáždění, soudružky a soudruzi!

Sděluji, že president republiky svolal svým rozhodnutím ze dne 15. března 1967 zasedání Národního shromáždění. Na základě toho svolalo předsednictvo Národního shromáždění 14. schůzi Národního shromáždění na dny 5. 6. a 7. dubna 1967, kterou zahajuji.

Na schůzi je do této chvíle přítomno 268 poslanců, takže Národní shromáždění je usnášeníschopné.

Na celé zasedání jsou omluveni poslanci akademik Šorm, akademik Málek, Josef Novák, Hamouz, Smrkovský, Jedlička, Pennigerová, Poledňák, Pastyřík, Filipcová, Kopecká, Fekete, Turečková, Malecká, Lenárt a Hečko. Na prvý den jsou omluveni poslanci Voleník, Čubová, Pernická, Krejčí, Penc a Pašek, na prvý a druhý den posl. Neuman, na druhý den posl. Indra, na druhý a třetí den posl. Pospíšil a ministři - neposlanci Hájek a Valeš.

Sděluji dále, že president republiky oznámil předsednictvu Národního shromáždění dopisem z 21. prosince m. r., že tímto dnem odvolal podle č. 62 Ústavy Československé socialistické republiky Karla Poláčka z funkce ministra a dopisem z 20. ledna 1967 sdělil, že uvedeným dnem

- odvolal z funkce ministra poslance Richarda Dvořáka, posl. Vratislava Krutinu a posl. Pavla Majlinga;

- pověřil ministra-předsedu Státní komise pro finance, ceny a mzdy ing. Bohumila Suchardu řízením ministerstva financí, ministra Josefa Smrkovského řízením lesního a vodního hospodářství, ministra prof. dr. Jiřího Hájka řízením mnnisterstva školství;

- jmenoval Karla Hofmana ministrem a pověřil ho řízením ministerstva kultury a informací;

- odvolal ing. Jana Kazimoura z funkce náměstka předsedy Ústřední komise lidové kontroly a jmenoval ho předsedou Státního statistického úřadu.

Vážené soudružky a soudruzi poslanci, předsednictvo Národního shromáždění vám navrhuje tento pořad schůze:

1. Zpráva výboru mandátového a ověření platnosti volby nově zvoleného poslance Čeňka Procházky.

2. Zpráva předsedy Národního shromáždění podle čl. 60, odst. 2 ústavy o vydaných opatřeních předsednictva Národního shromáždění.

3. Vládní návrh zákona o zřízení a působnosti ministerstva zemědělství a výživy a společná zpráva výborů ústavněprávního a zemědělského.

4. Zpráva Ústřední komise lidové kontroly o výstavbě a činnosti soustavy orgánů lidové kontroly v letech 1963 - 1967.

5. Volba členů Ústřední komise lidové kontroly.

6. Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci, podepsaná ve Varšavě dne 1. března 1967, a společná zpráva výborů ústavněprávního a zahraničního.

7. Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou, podepsaná v Praze dne 17. března 1967, a společná zpráva výborů ústavněprávního a zahraničního.

8. Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a ostatních kosmických těles, podepsané v Moskvě, Washingtonu a Londýně dne 27. ledna 1967, a společná zpráva výborů ústavněprávního a zahraničního.

9. Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ČSSR k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o spolupráci při výkonu kontroly osob, zboží a dopravních prostředků přestupujících československo-polské státní hranice v železničním a silničním styku, podepsaná dne 23. září 1966 ve Varšavě, a společná zpráva výborů ústavněprávního a zahraničního.

10. Vládní návrh zákona o znalcích a tlumočnících a zpráva výboru ústavněprávního.

11. Vládní návrh zákona o některých opatřeních k ochraně ovzduší a společná zpráva výboru ústavněprávního, výboru pro národní výbory, výboru průmyslového pro hlavní výrobní odvětví a dopravu, výboru pro investiční výstavbu a stavebnictví a výboru zdravotního.

12. Zpráva předsednictva Národního shromáždění o činnosti předsednictva a výborů Národního shromáždění za dobu od poslední schůze Národního shromáždění.

13. Volba poslance Čeňka Procházky do výboru Národního shromáždění; žádost o zproštění poslankyně dr. Antonie Petrusové členství v komisi poslanců Národního shromáždění pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody.

14. Odpovědi na dotazy a interpelace poslanců.

Soudružky a soudruzi, má někdo připomínky k návrhu pořadu? Nemá. Dám tedy hlasovat.

Kdo souhlasí s návrhem pořadu, nechť zvedne ruku. (Děje se).

Je někdo proti? (Nikdo se nehlásí.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Děkují. Pořad jednání schůze Národního shromáždění je schválen.

Přistoupíme k projednání prvého bodu pořadu, kterým je

1. Zpráva mandátového výboru o ověření platností volby nově zvoleného poslance Čeňka Procházky.

Prosím předsedu mandátového výboru soudruha Pospíšila, aby přednesl zprávu.

Posl. Pospíšil: Vážené Národní shromáždění, soudružky a soudruzi poslanci! Mandátový výbor mne pověřil, abych vám podal zprávu o přezkoumání platnosti volby nově zvoleného poslance Národního shromáždění soudruha Čeňka Procházky.

Zproštění funkce poslance Národního shromáždění dr. Čestmíra Císaře, které se stalo na základě jeho žádosti, se uprázdnilo místo poslance Národního shromáždění ve volebním obvodu č. 135 - Brno ll, kraj Jihomoravský.

Předsednictvo Národního shromáždění usnesením ze dne 14. prosince 1966 stanovilo doplňovací volbu v uvedeném volebním obvodu na neděli dne 5. března t. r.

V doplňovací volbě byl zvolen poslancem Národního shromáždění soudruh Čeněk Procházka, podnikový ředitel Elektrotechnických závodů Julia Fučíka v Brně. Soudruh Procházka pochází z dělnické rodiny, je stár 43 let a od roku 1947 zastával řadu politických a odborářských funkcí. Od roku 1965 je členem krajského výboru Komunistické strany Československa v Brně. Za jeho obětavou práci bylo mu uděleno vyznamenání "Za vynikající práci" a "Nejlepší pracovník ministerstva těžkého průmyslu".

Ústřední volební komise pro doplňovací volby do Národního shromáždění předložila doklady týkající se této doplňovací volby, a to: přihlášku kandidáta k registraci ve volebním obvodu a písemné prohlášení kandidáta, že kandidaturu přijímá, zápis obvodní volební komise o registraci kandidáta, zápis obvodní volební komise o sčítání hlasů a zápis ústřední volební komise pro doplňovací volby do Národního shromáždění.

Mandátový výbor ve schůzi dne 5. dubna t. r. přezkoumal uvedené doklady a zjistil, že doplňovací volba byla provedena podle zákona o volbách do Národního shromáždění a do národních výborů a že nebyly zjištěny závady, které by činily tuto volbu neplatnou. Mandátovému výboru také nedošly žádné zprávy nebo stížnosti na porušení zákonných ustanovení.

Z předložených dokladů mandátový výbor zjistil, že z celkového počtu zapsaných voličů ve voličských seznamech se volby zúčastnilo 93,83 % voličů. Z počtu 36.945 odevzdaných platných hlasovacích lístků bylo 36.926 hlasů, tj. 99,94 %, odevzdáno pro kandidáta. Tento počet hlasů je výrazem velké důvěry voličů v kandidáta.

Poněvadž doplňovací volba ve volebním obvodu č. 135 - Brno II, kraj Jihomoravský byla provedena v plném souhlasu se zákonnými předpisy o volbách do Národního shromáždění, doporučuje mandátový výbor Národního shromáždění, aby podle čl. 55 ústavy platnost volby poslance Čeňka Procházky ověřilo.

Předseda NS s. Laštovička: Děkuji posl. Pospíšilovi za zprávu.

Má někdo dotaz nebo připomínku ke zprávě mandátového výboru? (Nikdo se nehlásil.) Nikdo nemá.

Dám tedy hlasovat. Kdo souhlasí se zprávou mandátového výboru, nechť zvedne ruku! (Děje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo se nehlásil.) Nikdo.

Zpráva mandátového výboru je schválena. Posl. Procházka může nyní složit slib do mých rukou.

Prosím místopředsedu Národního shromáždění dr. Škodu, aby přečetl slib stanovený článkem 56 ústavy.

Místopředseda NS s. dr. Škoda: "Slibuji na svou čest a svědomí, že budu věren Československé socialistické republice a věci socialismu. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavou a ostatními zákony republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život." (Posl. Procházka složil slib do rukou předsedy NS s. Laštovičky.)

Přistoupíme k projednávání druhého bodu pořadu, kterým je

2. Zpráva předsedy Národního shromáždění podle čl. 60 odst. 2 ústavy o vydaných opatřeních předsednictva Národního shromáždění.

Zprávu přednese místopředseda Národního shromáždění dr. Škoda.

Místopředseda NS s. dr. Škoda: Vážené soudružky a soudruzi poslanci!

Od poslední schůze Národního shromáždění vydalo předsednictvo Národního shromáždění podle čl. 60 odst. 2 ústavy tři zákonná opatření, vyslovilo souhlas s Dohodou o právním postavení a úlevách mezinárodních odvětvových organizací pro hospodářskou spolupráci a provedlo podle zákona č. 36/1964 Sb. volbu soudce z povolání vojenského soudu.

Ve schůzi konané dne 12. ledna 1967 schválilo předsednictvo Národního shromáždění vládní návrh zákonného opatření o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů v úpravě doporučené výborem ústavněprávním, který jej projednal 11. ledna t. r., a která je uvedena ve zprávě č. t. 112.

Tímto zákonným opatřením se zabezpečuje po právní stránce provedení neodkladných změn v působnosti a organizaci ústředních orgánů podle závěrů plenárního zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa z prosince minulého roku. Jde především o vytvoření podmínek pro zvýšení vlivu státních orgánů v oblasti kultury a informací, o soustředění státní péče o rozvoj lesního a vodního hospodářství, o nové uspořádání statistické služby a o úpravy působnosti slovenských orgánů, které s tím souvisejí.

Proto bylo zřízeno ministerstvo kultury a informací, ministerstvo lesního a vodního hospodářství a Státní statistický úřad. Současně s tím byly provedeny příslušné změny v dosavadních resortech a některé úpravy v působnosti a uspořádání výkonných orgánů SNR, jakož i výčet oborů státní správy, ve kterých působí pověřenci SNR. Zrušila se Státní komise pro hospodářskou a vědeckotechnickou spolupráci.

Zákonné opatření bylo publikováno 18. ledna 1967 pod č. 1 ve Sbírce zákonů, od kteréžto doby je v platnosti.

Předsednictvo NS rovněž schválilo dne 15. února t. r. na základě vládního návrhu předloženého předsednictvu dne 19. prosince 1966 (tisk 27-P) zákonné opatření o úpravě hospodářského zákoníku a některých dalších právních předpisů.

Vydání zákonného opatření vyvolaly zkušenosti s postupným zaváděním nové soustavy plánovitého řízení, které ukázaly nutnost zrušit nebo změnit jednotlivá ustanovení některých předpisů.

Vládní návrh zákonného opatření projednal výbor ústavněprávní dne 10. ledna, doporučil jeho nové znění, které znamená zpřesnění - navrhovaného textu. Vláda vyslovila souhlas s úpravami, které doporučil výbor ústavněprávní, a předsednictvo NS pak schválilo zákonné opatření podle návrhu ústavněprávního výboru. Zákonné opatření o úpravě hospodářského zákoníku a některých dalších předpisů bylo dne 28. února t. r. pod číslem 13 publikováno ve Sbírce, od té doby platí.

Předsednictvo NS schválilo pak na schůzi dne 9. března t. r. zákonné opatření o volbách komisí lidové kontroly (tisk P-32). Naléhavost přijetí tohoto zákonného opatření byla dána uplynutím volebního období komisí lidové kontroly v březnu t. r. a nutností provést ve způsobu voleb některé změny. Nový způsob voleb vytváří těsnější spojení komisí lidové kontroly se zastupitelskými sbory, zejména s národními výbory.

Zákonné opatření o volbách komisí lidové kontroly bylo publikováno ve Sbírce zákonů dne 22. března 1967 pod č. 21, od kteréžto doby je v platnosti.

Ve schůzi dne 12. ledna 1967 vyslovilo předsednictvo NS po předchozím projednání a doporučení výborů ústavněprávního a zahraničního souhlas s Dohodou o právním postavení a úlevách mezinárodních odvětvových organizací pro hospodářskou spolupráci, sjednanou ve Varšavě dne 9. září m. r.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP