Středa 29. června 1966

1. den - středa 29. června 1966

(Začátek schůze v 10 hod. 02 min.)

Přítomni:

1. Předseda Národního shromáždění s. Laštovička a místopředsedové s. Chudík, s. dr. Škoda, s. Leflerová.

Členové předsednictva ÚV KSČ: předseda vlády Lenárt, místopředseda vlády Černík, dr. Dolanský, Hendrych, Kolder, místopředseda vlády Ing. Šimůnek; kandidáti předsednictva ÚV KSČ Ing. Kapek, Pastyřík, Sabolčík a Vaculík; tajemník ÚV KSČ Koucký; místopředseda vlády Krajčír; ministři Ing. Burian, David, Dvořák, dr. Hájek, Korčák, Kudrna, arm. gen. Lomský, Machačová-Dostálová, Majling, Penc, dr. Plojhar, Poláček, Uher a Valeš.

266 poslanců podle prezenční listiny.

Předseda NS s. Laštovička (zvoní): Vážené Národní shromáždění, vážené soudružky a soudruzi poslanci, zahajuji 11. schůzi Národního shromáždění. Našeho dnešního jednání se do této chvíle účastní 288 poslanců. Národní shromáždění je tedy schopno usnášení.

Omluveni jsou tito poslanci: Jiří Lacina, Rudolf Zima, Marie Miková, Josef Smrkovský, Anna Karlovská, akad. František Šorm, Josef Šarina, František Bubník, Jan Latner, Oldřich Vaverka, Oldřich Voleník, Antonie Petrusová, Samuel Takáč, Ján Mockovčiak, Josef Hajmacher, František Hamouz, Alois Indra, Samuel Kodaj, Zdena Dohnalová, Alois Neuman, Vratislav Krutina, Magda Lapárová, Miloš Brunner, Jaroslav Miska, Miroslav Svoboda, František Kuba a ministři neposlanci s. Ing. Bohumil Sucharda a Ján Marko.

Soudružky a soudruzi poslanci, (shromáždění povstává) v době od poslední schůze Národního shromáždění opustil naše řady s. Špindler, který skonal náhle dne 14. dubna 1966. S. Špindler byl poslancem Národního shromáždění od r. 1960, členem ústředního výboru KSČ, byl po dlouhá léta aktivně činný ve veřejném životě. Uplatňoval své bohaté zkušenosti především v místě svého působení v Jihočeském kraji. Za svou práci byl vyznamenán Řádem práce.

Všichni jsme si hluboce vážili příkladného a obětavého působení soudruha Špindlera. (Po minutě ticha shromáždění usedá).

Děkuji. Soudružky a soudruzi poslanci, sděluji, že president republiky svolal dne 14. června 1966 zasedání Národního shromáždění. Na základě toho stanovilo předsednictvo shromáždění schůzi Národního shromáždění na dny 29. a 30. června 1966.

Dále sděluji, že president republiky oznámil svým dopisem z 20. dubna 1966, že tímto dnem jmenoval místopředsedu české národní rady soudruha Františka Barbírka ministrem.

Dne 26. června 1966 byl v 52. volebním obvodu zvolen za poslance Národního shromáždění s. František Matoušek. Předseda mandátového výboru Národního Shromáždění požádal vzhledem k této skutečnosti o doplnění návrhu pořadu. Předseda Národního shromáždění předkládá plenární schůzi doplněný návrh pořadu ke schválení takto:

1. Zpráva mandátového výboru o ověření platnosti volby nově zvoleného poslance Františka Matouška.

2. Zpráva o činnosti předsednictva a výborů Národního shromáždění od poslední schůze Národního shromáždění.

3. Zpráva předsedy Národního shromáždění podle čl. 60, odst. 2 ústavy o opatřeních předsednictva Národního shromáždění.

4. Vládní návrh usnesení, kterým Národní shromáždění schvaluje podle čl. 41 ústavy státní závěrečný účet Československé socialistické republiky za rok 1965.

5. Vládní návrh zákona o ochraně zemědělského fondu.

6. Návrh Slovenské národní rady na vydání zákona o osobním vlastnictví k bytům.

7. Zpráva o rozboru zákonů a úkolech Národního shromáždění při zdokonalování právního řádu.

8. Zpráva generálního prokurátora o stavu socialistické zákonnosti a činnosti prokuratury a zpráva předsedy Nejvyššího soudu o stavu zákonnosti v rozhodování soudů a dozoru Nejvyššího soudu.

9. Volba členů výborů Národního shromáždění.

10. Odpovědi na dotazy a interpelace poslanců.

Vzhledem k velmi rozsáhlému pořadu jednání naší plenární schůze bude nezbytné zítra ve čtvrtek pokračovat pravděpodobně ve večerním zasedání a není vyloučeno, že by se schůze mohla prodloužit do pátku. Proto upozorňuji předem poslance, že nebude možno uskutečnit odjezdy zítřejšího dne, a navrhuji, aby si všichni objednali odjezdy na pátek dopoledne nebo odpoledne podle situace, jaká se vytvoří během zítřejšího dne.

Má někdo připomínku k navrženému pořadu jednání plenární schůze? (Nikdo se nehlásil.)

Nemá. Kdo souhlasí s pořadem i úpravou jednací doby, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Děkuji. Pořad jednání i časový rozvrh je schválen. Přistoupíme nyní k projednání prvého bodu pořadu, kterým je

1. Zpráva mandátového výboru o ověření platnosti volby nově zvoleného poslance Františka Matouška.

Zprávu přednese předseda mandátového výboru soudruh poslanec Pospíšil. Prosím, aby se ujal slova.

Zprav. posl. Pospíšil: Vážené Národní shromáždění, soudružky a soudruzi poslanci, mandátový výbor Národního shromáždění mne pověřil, abych vám podal zprávu o přezkoumání platnosti volby nově zvoleného poslance Národního shromáždění Františka Matouška.

Úmrtím poslance Matěje Špindlera se uprázdnilo místo poslance Národního shromáždění ve volebním obvodu č. 52 Týn nad Vltavou v kraji Jihočeském. Předsednictvo Národního shromáždění usnesením ze dne 27. dubna 1966 stanovilo doplňovací volbu v uvedeném volebním obvodu na neděli dne 26. června t. r.

V doplňovací volbě byl zvolen poslanec Národního shromáždění František Matoušek, hlavní zootechnik Jednotného zemědělského družstva 1. máj v Březí u Týna nad Vltavou. Je mu 43 let, pochází z rodiny jihočeského malozemědělce a od r. 1952 zastával celou řadu politických i veřejných funkcí. Za jeho obětavou práci bylo mu uděleno vyznamenání "Budovatel socialistického zemědělství" a "Za zásluhy o výstavbu". Ústřední volební komise pro doplňovací volby do Národního shromáždění předložila doklady týkající se této doplňovací volby, a to: přihlášku kandidáta k registraci ve volebním obvodu a písemné prohlášení kandidáta, že kandidaturu přijímá, zápis obvodní volební komise o registraci kandidáta, zápis obvodní volební komise hlasů a zápis Ústřední volební komise pro doplňovací volby do Národního shromáždění.

Mandátový výbor ve své schůzi dne 29. června t. r. přezkoumal uvedené doklady a zjistil, že doplňovací volba byla provedena podle zákona o volbách do Národního shromáždění národních výborů a že nebyly zjištěny závady, které by činily tuto volbu neplatnou. Mandátovému výboru také nedošly stížnosti na porušení zákonných ustanovení.

Z předložených dokladů mandátový výbor zjistil, že se doplňovací volby zúčastnilo z počtu zapsaných voličů 99,51 % voličů. Z počtu 28492 odevzdaných platných hlasovacích lístků bylo 28486 hlasů odevzdáno pro kandidáta. Tento počet téměř 100 % - je výrazem velké důvěry voličů v kandidáta.

Jelikož doplňovací volba ve volebním obvodu č. 52 Týn nad Vltavou byla provedena v plném souhlasu se zákonnými předpisy o volbách do Národního shromáždění, doporučuje mandátový výbor Národnímu shromáždění, aby podle článku volbu poslance Františka Matouška ověřilo.

Předseda NS s. Laštovička: Děkuji poslanci Pospíšilovi. Má někdo nějaký dotaz nebo připomínku? - Nikdo. Kdo souhlasí s návrhem mandátového výboru, nechť zvedne ruku! (Děje se.) Děkuji. Národní shromáždění schválilo zprávu mandátového výboru a ověřilo platnost volby poslance Františka Matouška.

Poněvadž je poslanec Matoušek přítomen dnešní schůzi, přistoupíme k vykonání slibu podle článku 56 ústavy, a to tím způsobem, že bude přečten ústavou předepsaný slib a poslanec Matoušek složí slib do mých rukou.

Prosím místopředsedu Národního shromáždění dr. Škodu o přečtení formule slibu a poslance Matouška, aby ke mě přistoupil a vykonal slib.

Místopředseda NS s. dr. Škoda: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu věren Československé Socialistické republice a věci socialismu. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavou a ostatními zákony republiky a pracovat k tomu, aby byly uvedeny v život.

Posl. Matoušek: To slibuji. (Potlesk.)

Předseda NS s. Laštovička: Přistoupíme k projednání druhého bodu pořadu, kterým je

2. Zpráva o činnosti předsednictva a výborů Národního shromáždění od poslední schůze Národního shromáždění.

Vážené soudružky a soudruzi poslanci,

naše dnešní plénum Národního shromáždění se schází po prvé od XIII. sjezdu Komunistické strany Československa, který projednal a schválil směry a cíle dalšího rozvoje naší socialistické společnosti.

Usnesení a závěry XIII. sjezdu strany významně ovlivní život našeho lidu a státu. Stávají se součástí společenského vědomí, hybnou silou společenského pohybu vpřed. Povedou k plnějšímu a efektivnějšímu využití současných materiálních a duchovních zdrojů naší socialistické společnosti.

Ve využívání předností a zákonitostí socialistického společenského zřízení při postupném rozvoji vědecké a technické revoluce vidíme přední podmínku dalšího vzestupu našeho socialistického hospodářství a kultury, i plnění našich internacionálních povinností.

Samotný obsah a pracovní charakter jednání XIII. sjezdu, ideologický ruch, který rozvířila jeho široká demokratická příprava, diskuse k tezím a ohlas sjezdového jednání, vytvořily podmínky k tvůrčímu rozpracováni sjezdových usnesení. Závěry Sjezdu aktivizují tisíce lidi, aby je domýšleli a rozvíjeli z hlediska vlastních zkušeností každého pracoviště a každé organizace jako návod k praktické, obsahem různorodé a cílem jednotné, soustředěné činnosti. Jde o každodenní práci při uskutečňování ekonomické politiky vytyčené sjezdem ve výrobě a řízení, při rozvoji socialistické společnosti a státu, v oblasti ideologie, vědy, školství a umění i v činnosti strany, jejíž vedoucí sílu podněcující pokrokový pohyb společnosti, XIII. sjezd tak výrazně prokázal.

"Nastupujeme cestu" - řekl soudruh Novotný, - "na které otevíráme široké možnosti iniciativě našich pracujících, široké možnosti naší vědě a technice, nastupujeme cestu rozvoje socialistické demokracie, která má být hybnou silou a výrazem uplatnění vůle lidu při řízení a správě naší socialistické vlasti."

Národní shromáždění jako vrcholný zastupitelský orgán československého lidu, ztělesňující jeho vůli, chce všemi svými silami a prostředky uplatnit svou odpovědnost a pravomoc danou socialistickou ústavou k uskutečnění linie XIII. sjezdu, k níž se plně a bezvýhradně hlásí. (Potlesk.)

XIII. sjezd KSČ je proto východiskem také pro veškerou další práci. Sjezd zdůraznil, že předpokladem dalšího zdokonalování naší socialistické státnosti je důsledná realizace závěrů stranických dokumentů o prohloubení ústavních funkcí Národního shromáždění a o plnější uplatnění Slovenské národní rady jako článku celostátního řízení. Z toho vyplývá, že základní dokument o činnosti Národního shromáždění, který byl předsednictvem ÚV KSČ v květnu 1964 a který byl rozpracován v usnesení pléna Národního shromáždění v září 1964, nadále platí jako hlavní vodítko naší práce.

V souvislosti s úkoly dnešní etapy vývoje vyzvedl XIII. sjezd do popředí důležitost kvalitativní stránky zákonotvorné činnosti, socialistického práva a zajišťování zákonnosti, jako nástrojů posilujících stabilitu, vnitřní organizovanost a jednotu socialistické společnosti. Vyslovil požadavek, aby Národní shromáždění zkvalitnilo přípravu zákonů, zvýšilo péči o zdokonalování socialistického právního řádu, zesílilo kontrolu nad prováděním zákonů a nad důsledným dodržováním socialistické zákonnosti na všech úsecích státního a společenského života, prohloubilo demokratickou součinnost s orgány Slovenské národní rady a s národními výbory při řešení celostátních otázek.

Zejména v těchto směrech, při současném upevňování jednoty celé zastupitelské soustavy budeme rozvíjet nyní, po XIII. sjezdu, činnost orgánů Národního shromáždění. V rozvoji socialistické demokracie vidíme nástroj, který pomáhá uvolňovat a uvolňovat tvořivé síly a schopnosti lidu, potřebné pro další postup socialistické společnosti vpřed, vidíme nástroj k upevňování a rozvoji socialistických společenských vztahů.

Mezi nejvýznamnější usnesení a kroky strany v procesu rozvíjení socialistické demokracie se řadí usnesení o rozsáhlém zvýšení pravomoci a odpovědnosti národních výborů všech stupňů, aby mohly vyvíjet aktivnější úlohu v různých oblastech života společnosti, zejména účinně pečovat o rozvoj hospodářského a kulturního života v místech, o zlepšování životního prostředí, o rozšiřování služeb obyvatelstvu a intenzívní rozvoj zemědělství. Tento proces bude Národní shromáždění podporovat a činností svých orgánů a poslanců jeho průběhu napomáhat, zejména též propracováním připravovaného zákona o národních výborech, který má zvýšení úlohy, pravomoci a odpovědnosti národních výborů vyjádřit a zakotvit v oblasti právního řádu.

Jako součást rozvoje socialistické demokracie chápeme také koncipování a zavádění nové soustavy plánovitého řízení národního hospodářství. Vážné rozhodnutí XIII. sjezdu o tom, že komplexní zavedeni nové soustavy bude urychleno, je racionálním krokem, nezbytným pro další rozvoj československé ekonomiky a pro řešení problémů našeho hospodářství. Vyplývá z konkrétních potřeb rozvoje naší socialistické společnosti, jehož urychlení je vyvoláno též nezadržitelným nástupem vědeckotechnické revoluce. Její rozvoj vyžaduje rázné odstranění bariér stojících v cestě vědeckotechnickému pokroku a takové formy organizace, která umožní maximálně využít všechny zdroje a možnosti socialistické výroby a socialistické výrobní vztahy. Tyto požadavky se budou v naší práci v současné etapě odrážet hlavně v zákonodárné činnosti.

Pro další rozvoj materiální a technické základny naší společnosti jsou zvlášť závažná usnesení XIII. sjezdu o hlavních úkolech pětiletého plánu do r. 1970, jehož schválení formou zákona je jedním z nejbližších významných úkolů Národního shromáždění. Naše výbory naváží na svá dosavadní jednání, jimiž se podílely na vytváření koncepcí dlouhodobého rozvoje a budou při dokončování pětiletého plánu zejména kontrolovat, jak jsou ústředními řídícími orgány vytvářeny ekonomické podmínky pro takové postuláty XIII. sjezdu, jako je optimální tvorba národního důchodu, řešení otázek strukturální přestavby, proporcionalita a efektivnost, harmonický rozvoj oblastí, hlubší zapojení naší země do mezinárodní dělby práce a další. Z podstaty funkce Národního shromáždění jako zastupitelského sboru vyplývá, že jeho orgány a poslanci budou mít stále na zřeteli potřebu a neustálé obnovováni jednoty zájmů pracujícího člověka a společnosti, ať v oblasti odměňování práce nebo v otázkách dalšího rozvoje životní úrovně a formování socialistického životního slohu. Také pro komplex této problematiky vytyčil XIII. sjezd jasné směrnice.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP