Úterý 15. června 1965

1. den - úterý 15. června 1965.

(Začátek schůze v 10 hod.)

Přítomni:

Předseda Národního shromáždění Laštovička a místopředsedové dr. Škoda, dr. Kyselý, s. Leflerová.

Členové předsednictva ÚV KSČ předseda vlády Lenárt, dr. Dolanský, Dubček, Fierlinger, Kolder; kandidáti předsednictva ÚV KSČ Sabolčík, Vaculík; tajemníci ÚV KSČ Koucký, Penc, dr. Štrougal; místopředsedové vlády Krajčír, Piller; ministři dr. Císař, David, Dvořák, Indra, Korčák, inž. Krejčí, Krutina, Kudrna, Lomský, Majling, dr. Neuman, Odvárka, dr. h. c. Plojhar, inž. Takáč, Uher.

271 poslanců podle prezenční listiny.

Předseda NS s. Laštovička (zvoní): Vážené Národní shromáždění, vážené soudružky a soudruzi!

Zahajuji 6. schůzi Národního shromáždění. Sděluji, že president republiky svolal svým rozhodnutím ze dne 28. května 1965 podle paragrafu 50 odst. 1 ústavy dnem 10. června 1965 zasedání Národního shromáždění.

Zjišťuji, že Národní shromážděni je schopné usnášení, protože na dnešní schůzi je do této doby přítomno 258 poslanců.

Než přistoupíme ke schválení denního pořadu, sděluji, že president republiky oznámil předsednictvu Národního shromáždění přípisem ze dne 26. dubna 1965, že odvolal poslance s. Štrougala z funkce ministra vnitra a jmenoval ministrem s. Josefa Kudrnu, kterého pověřil řízením ministerstva vnitra.

Vážené soudružky a soudruzi, nyní přistoupíme ke schválení denního pořadu. Návrh pořadu, na němž se podle § 24 zákona o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění usneslo předsednictvo Národního shromáždění, byl všem členům Národního shromáždění rozdán.

Předsednictvo Národního shromáždění navrhuje, aby se zřetelem na ekonomii času a se zřetelem k tomu, že některé body pořadu, které mají příbuznou tematiku, uvádí týž navrhovatel, byly projednávány společně bod 3, návrh zákoníku práce, a bod 4, návrh zákona o některých změnách v nemocenském pojištění, dále bod 6, 7 a 8, tj. návrh zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 140/1961 Sb., návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soud ním a návrh zákona, kterým se upravuje postih provinění a přestupků osob opětně se dopouštějících výtržnictví, násilností a příživnictví, a konečně bod 10 a 11, tj. návrh zákona o Sboru národní bezpečnosti a návrh zákona o výkonu trestu odnětí svobody.

Společné projednávání se uskuteční tak, že příslušnou skupinu bodů společně uvede navrhovatel, potom přednesou své zprávy zpravodajové a po nich bude společná rozprava.

Má někdo připomínky k takto upravenému návrhu pořadu? (Připomínky nebyly.)

Nemá. Dám tedy hlasovat. Kdo souhlasí s návrhem pořadu v úpravě navrhované předsednictvem Národního shromáždění nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.)

Děkuji. Tím je návrh pořadu přijat s tím, že budeme společně projednávat bod pořadu 3 a 4, body pořadu 6, 7 a 8 a body pořadu 10 a 11.

Schůze Národního shromáždění budou začínat denně v 10 hod. a budou s oddechovými a poledními přestávkami probíhat do 16,30 hod. Poté je zařazen další pracovní program.

Dnes, 15. června, je od 16,30 hod. organizována v obou kuloárech, v zasedacím sále a přilehlých místnostech beseda ministrů a vedoucích ústředních úřadů s poslanci, aby mohly být ve vzájemném osobním styku vyjasněny otázky a problémy, s nimiž se poslanci setkávají ve svých volebních obvodech. Omluveného ministra Buriana zastoupí náměstek s. Nágr, ministra Púčika náměstek s. Javořík, ministra Hamouze náměstek s. Mareš, ministryní Machačovou náměstek s. Joska, ministr a předsedu Černíka náměstek s. Dvořák, předsedu Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství Gašparíka náměstek s. Jakeš, předsedu Státního úřadu sociálního zabezpečení Štancla náměstek s. John, ministra předsedu Vlasáka náměstek s. Smok, předsedu Ústřední správy spojů Laiperta s. Maňák.

Zítra, 16. června, je v 16,45 hod. plenární schůze československé skupiny Meziparlamentní unie zde v zasedacím sále.

Ve čtvrtek, tj. 17. června, přednese v 16,45 hod. v zasedací síni s. Tymeš zhodnocení prací na směrnicích pětiletého piánu v orgánech Národního shromáždění a informaci o lhůtách a konkretizaci úkolů orgánů Národního shromáždění na přípravě pětiletého plánu.

Nyní přistoupíme k projednání prvního bodu pořadu, kterým je

1. Zpráva mandátového výboru o ověření platnosti volby nově zvoleného poslance s. Václava Petráska.

Prosím předsedu mandátového výboru soudruha Pospíšila, aby přednesl zprávu.

Posl. Pospíšil: Vážené Národní shromáždění, soudružky a soudruzi poslanci!

Mandátový výbor Národního shromáždění mne pověřil, abych vám podal zprávu o přezkoumání platnosti volby nově zvoleného poslance Národního shromáždění Václava Petráska.

Úmrtím poslance Rudolfa Müllera se uprázdnilo místo poslance Národního shromáždění ve volebním obvodu č. 90 Tanvald v Severočeském kraji. Předsednictvo Národního shromáždění usnesením ze dne 3. února 1965 stanovilo doplňovací volbu v uvedeném volebním obvodu na neděli dne 11. dubna 1965.

V doplňovací volbě byl zvolen poslancem Národního shromáždění Václav Petrásek, ředitel n. p. Jablonecké sklárny v Desné. Soudruh Petrásek, povoláním sklář, pochází z dělnické sklářské rodiny. Již od svého mládí byl aktivně činný v různých organizacích dělnické třídy. Za okupace byl pro organizování Rudé pomoci rodinám vězněných soudruhů zatčen a vězněn. Po osvobození prošel celou řadou politických funkcí. Za jeho obětavou práci, za plnění hospodářských a veřejných funkcí bylo mu uděleno. Vyznamenání "Za zásluhy o výstavbu" a "Řád práce".

Ústřední volební komise pro doplňovací volby do Národního shromáždění předložila doklady týkající se této doplňovací volby, a to: přihlášku kandidáta k registraci orgánem Národní fronty a písemné prohlášení kandidáta, že kandidaturu přijímá, zápis obvodní volební komise o registraci kandidáta, zápis obvodní volební komise o sčítání hlasů a zápis Ústřední volební komise pro doplňovací volby do Národního shromáždění.

Mandátový výbor ve své schůzi dne 15. června 1965 přezkoumal uvedené doklady a zjistil, že doplňovací volba byla provedena podle zákona o volbách do Národního shromáždění a do národních výborů a že nebyly zjištěny závady, které by činily tuto volbu neplatnou. Mandátovému výboru také nedošly žádné stížnosti na porušení zákonných ustanovení.

Z předběžných dokladů mandátový výbor zjistil, že z poctu 25 855 odevzdaných platných hlasovacích lístků bylo 25 844 hlasů odevzdáno pro kandidáta. Tento počet hlasů svědčí o tom, že osobní, charakterové i pracovní vlastnosti kandidáta získaly souhlas a uznání v řadách všech voličů. Je též výrazem důvěry v kandidáta, o kterém jsou voliči přesvědčeni, že jako poslanec Národního shromáždění bude dobře plnit úkoly k uskutečňování velkých cílů při budování naší socialistické společnosti.

Jelikož doplňovací volba ve volebním obvodu č. 90 - Tanvald byla provedena v plném souhlasu se zákonnými předpisy o volbách do Národního shromáždění, doporučuje mandátový výbor Národnímu shromáždění, aby podle čl. 55 ústavy volbu poslance Václava Petráska ověřilo.

Předseda NS s. Laštovička:

Děkuji soudruhu Pospíšilovi a táži se nyní, kdo souhlasí se zprávou mandátového výboru, nechť zvedne ruku. (Děje se.) Děkuji. Je někdo proti? Nikdo. Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Tím ověřilo Národní shromáždění podle č. 55 ústavy volbu poslance Václava Petráska, který může složit do mých rukou poslanecký slib. Prosím soudruha dr. Škodu, předsedu ústavně právního výboru, aby přečetl slib stanovený článkem 56 ústavy.

Dr. Škoda, předseda ústavně právního výboru (čte slib):

"Slibuji na svou čest a svědomí, že budu věren Československé republice a věci socialismu, budu dbát vůle a zájmu lidu, řídit se ústavou a ostatními zákony republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život."

Poslanec Petrásek: To slibuji.

Předseda NS s. Laštovička:

Soudružky a soudruzi, předsednictvo Národního shromáždění přijalo ve své 22. schůzi, konané dne 21. 4. 1965 opatření, kterým propůjčilo Pamětní medaili k 20. výročí osvobození ČSSR presidentu republiky soudruhu Antonínu Novotnému. Pamětní medaile k 20. výročí osvobození byla presidentu republiky soudruhu Novotnému propůjčena v ocenění jeho mimořádných zásluh a aktivní účasti v boji KSČ a dělnické třídy v předmnichovské republice a v národně osvobozeneckém hnutí proti fašismu.

Předkládám plénu NS podle čl. 60, odst. 2 ústavy opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 21. dubna 1965 ke schválení. (Potlesk.)

Vaším potleskem, soudružky a soudruzi, bylo schváleno opatření předsednictva Národního shromáždění.

Přistoupíme nyní k druhého bodu pořadu, kterým je

2. Zpráva předsednictva Národního shromáždění o činnosti předsednictva a výborů Národního shromáždění za dobu od poslední schůze NS.

Předseda NS s. Laštovička:

Vážené soudružky a soudruzi, z pověření předsednictva Národního shromáždění předkládám plénu zprávu o činnosti orgánů Národního shromáždění za období od páté plenární schůze, konané ve dnech 24. a 25. března 1965.

8. května 1965 se konalo na Pražském hradě společné zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa, ústředního výboru Národní fronty, Národního shromáždění a vlády republiky na paměť událostí, které se před dvaceti lety staly historickým mezníkem v životě našich národů a počátkem naší cesty budování socialismu. V manifestační jednotě přijala slavnostní schůze projev prvního tajemníka ústředního výboru Komunistické strany Československa a presidenta republiky soudruha Antonína Novotného, který jménem ÚV KSČ zhodnotil velké socialistické dílo, vybudované za dvacet let uvědomělou prací a úsilím našeho lidu a vytyčil hlavní směry naši vnitřní a zahraniční politiky, v níž chceme společně, v pevné jednotě se Sovětským svazem a socialistickými zeměmi, prací a činy dále upevňovat a rozvíjet socialistické zřízení, čelit současným silám imperialistické agrese a války, a pod vedením Komunistické strany Československa dále v praxi uskutečňovat velké ideje marxismu-leninismu, proletářského internacionalismu, míru a svobody národů. Jednomyslně jsme spolu s ostatními účastníky slavnostní schůze schválili pozdravné poselství bratrskému sovětskému lidu. Slova uznání a vřelého přátelství, jimiž pozdravili náš lid vedoucí představitelé socialistických zemí a bratrských komunistických a dělnických stran, přijali jsme také my, poslanci Národního shromáždění, jako závazek do dalších let, abychom čestně a s vědomím velké odpovědnosti k mezinárodní dělnické třídě a všem silám socialismu a míru uskutečňovali svůj podíl na dalších úspěších společné věci socialismu.

Soudružky a soudruzi! Vlastní pracovní činnost orgánů Národního shromáždění byla v uplynutém období bohatá a intenzívní.

Těžiště práce spočívalo v přípravě závažných zákonodárných návrhů, jak o tom také svědčí náplň dnešní plenární schůze. Legislativní práce se soustředily hlavně k přípravě zákoníku práce, jehož návrh bude Národní shromáždění projednávat jako iniciativní návrh poslanců-představitelů Revolučního odborového hnutí. Jednání o zákoníku práce probíhalo podle usnesení předsednictva Národního shromáždění ve výborech a v koordinační komisi. Bylo to jednání velmi plodné a přineslo více než sto připomínek, z nichž většina byla po důkladném zvážení zapracována do konečného znění návrhu.

Při projednávání zákoníku práce jsme si současně ověřili důležitou a užitečnou metodu činnosti Národního shromáždění, kterou chceme dále upevňovat a rozvíjet: je to spolupráce, věcná pracovní součinnost orgánů Národního shromáždění se společenskými organizacemi našich pracujících, především s Revolučním odborovým hnutím a Československým svazem mládeže. Taková součinnost spolu s rozvíjející se spoluprací s národními výbory přinese nejen další cenné podněty pro činnost Národního shromáždění a jeho orgánů, ale bude i významnou oporou při realizaci zákonů a směrnic, které Národní shromáždění schvaluje.

V uplynulém období se orgány Národního shromáždění dále zabývaly přípravou plánu na léta 1966 - 1970. Projekt směrnic pro vypracování 4. pětiletky, s nímž byli poslanci seznámení koncem března, posoudil výbor pro plán a rozpočet především z hlediska uplatnění a konkretizace linie XII sjezdu KSČ, současně si ověřil, že v návrhu směrnic jsou v podstatě zapracována doporučení ostatních výborů NS, schválená při projednávání výhledových koncepcí rozvoje některých důležitých odvětví.

Schválením směrnic pro vypracování 4. pětiletky na plenárním zasedání ÚV KSČ dne 23. dubna 1965 vstoupily práce na dlouhodobém plánu do nové etapy. Předsednictvo Národního shromáždění vidí těžiště současných prací na dlouhodobém plánu v tom, aby směrnice ÚV KSČ, které určitý celkový hlavní směr hospodářské politiky státu na příští léta, byly nyní ve všech orgánech a organizacích rozpracovány tak, aby vlastní návrh plánu vyjádřil zlepšení navržených proporcí a směrů i další zvýšení národohospodářské efektivnosti. Předsednictvo NS je přesvědčeno, že takové zlepšení je v této etapě možné, přičemž je nutné, aby návrh 4. pětiletky byl zpracován v plném souladu a souběžně s uplatňováním principů zdokonalené soustavy plánovitého řízení národního hospodářství. Pokládáme za důležitý úkol výborů i poslanců Národního shromáždění sledovat v tomto smyslu další práce na přípravě 4. pětiletky jak ve volebních obvodech, tak v kontrolní činnosti vůči všem článkům státního ústrojí, a jejich průběh aktivně ovlivňovat.

Předsednictvo NS se dále usneslo, aby vybrané problémy, jejichž kontrola a včasné posouzení v orgánech NS může účinně ovlivnit vypracování optimální varianty jak pětiletého, tak prováděcího plánu, byly rozpracovány v jednotlivých výborech a tvořily osu jejich pracovního programu ve druhém pololetí letošního roku.

Projednávání návrhu směrnic pro vypracování 4. pětiletky vyzdvihlo do popředí význam oblastní proporcionality plánu. Výbor pro národní výbory projednával proto tyto otázky na společné schůzi s výborem pro plán a rozpočet za účasti předsedů plánovacích komisí KNV. Společně se Slovenskou plánovací komisi posoudil výbor pro plán a rozpočet některé problémy hospodářsky méně vyvinutých oblastí na Slovensku a rozvoje pohraničí v českých krajích. Komise poslanců, zřízená předsednictvem Národního shromáždění, projednala začátkem června za účasti Státní plánovací komise a příslušných resortů s vedoucími funkcionáři a zástupci jednotlivých krajů některé další problémy oblastního plánování a směrné úkoly rozvoje jednotlivých krajů na léta 1966 - 1970.

Problematika vztahů Národního shromáždění k národním výborům byla projednána ve výboru pro národní výbory.

K praktickému rozvíjení vztahů a součinnosti mezi národními výbory a Národním shromážděním došly též podněty z národních výborů, jmenovitě ze Severomoravského kraje. Předsednictvo se bude souhrnně zabývat formami a obsahem vzájemné součinnosti orgánů Národního shromáždění a národních výborů v nejbližší době.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP