Středa 24. března 1965

(Začátek schůze v 10 hod. 02 min.)

Přítomni:

Předseda Národního shromáždění Laštovička a místopředsedové dr. Škoda, dr. Kyselý, s. Leflerová.

Členové předsednictva ÚV KSČ předseda vlády Lenárt, Hendrych, předseda Slovenské národní rady Chudík, Kolder, místopředseda vlády inž. Šimůnek, Fierlinger, Dubček; kandidáti předsednictva ÚV KSČ inž. Kapek, Sabolčík, Vaculík, tajemníci ÚV KSČ Koucký, Penc; místopředsedové vlády Černík, Krajčír, Piller; ministři inž. Burian, dr. Císař, David, Dvořák, Hamouz, Korčák, Krahulec, arm. gen. Lomský, Machačová-Dostálová, Pešl, inž. Púčik, inž. Takáč, Uher, dr. Vlasák.

281 poslanců podle prezenční listiny.

(Schůze byla zahájena v 10.02 hod.)

Předseda NS s. Laštovička (zvoní): Vážené soudružky a soudruzi poslanci!

Zahajuji 5. schůzi Národního shromáždění.

Sděluji, že dne 8. března 1965 došlo rozhodnutí presidenta republiky, kterým podle článku 50 odst. 1 ústavy svolává zasedání Národního shromáždění.

V období od minulého pléna Národního shromáždění odešel z našich řad poslanec s. Rudolf Müller, který zemřel dne 28. ledna 1965. Prosím, abychom povstáním uctili jeho památku.

S. Müller byl poslancem po tři volební období. Ve volebním obvodě byl znám jako krajně obětavý funkcionář, který veškerou svojí energii věnoval budování socialismu. Pracující jeho volebního obvodu si ho oblíbili též jako funkcionáře Okresního národního výboru v Jablonci n. Nisou, kde působil mezi občany německé národnosti v duchu našich socialistických zásad.

S. Müller byl příkladným poslancem Národního shromáždění a Národní shromáždění zachová jeho památku v úctě.

Děkuji vám.

Na dnešní schůzi je do této chvíle přítomno 270 poslanců. Omluvili se tito poslanci: s. Kozelka, s. akad. Málek, ministr Plojhar, ministr Indra, s. Zupka, s. Nový, s. Kolářová, s. Dolanský, s. ministr Neuman, s. ministr Krejčí, s. ministr Krutina, s. Hečko, s. Sedláček, s. Kettner, s. Hlína a s. Cvik; soudruzi ministři Lomský a Takáč na 25. 3. 1965.

Zjišťuji, že Národní shromáždění je schopné usnášení podle článku 51, odst. 1 ústavy.

Soudružky a soudruzi, předsednictvo Národního shromáždění se usneslo na tomto návrhu denního pořadu, který vám předkládám ke schválení.

1. Zpráva výboru mandátového o ověření platnosti volby nově zvoleného posl. inž. Václava Červeného.

2. Zpráva předsednictva Národního shromáždění o činnosti předsednictva a výborů Národního shromáždění za dobu od poslední schůze Národního shromáždění.

3. Zpráva o činnosti vlády.

4. Vládní návrh zákona (tisk 19) o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) a společná zpráva výborů kulturního a ústavně právního (tisk 28).

5. Vládní návrh zákona (tisk 20) o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti a společná zpráva výborů pro plán a rozpočet a ústavně právního (tisk 29).

6. Vládní návrh zákona (tisk 17) o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání a společná zpráva výborů zdravotního a ústavně právního (tisk 22).

7. Vládní návrh zákona (tisk 18) o úhradě nákladů vznikajících státu z úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození na zdraví (o regresních náhradách) a společná zpráva výborů zdravotního a ústavně právního.

8. Odpovědi na dotazy a interpelace poslanců.

9. Zpráva předsedy Národního shromáždění podle čl. 60 odst. 2 ústavy o vydaných opatřeních předsednictva Národního shromáždění.

Má někdo k návrhu denního pořadu připomínky? (Připomínky nebyly.)

Nemá.

Můžeme tedy přistoupit k hlasování.

Kdo souhlasí s návrhem denního pořadu, nechť zvedne ruku!

(Děje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Děkuji; tím Národní shromáždění schválilo svůj denní pořad.

Předsednictvo Národního shromáždění navrhuje, aby při projednávání bodu 6, tj. vládního návrhu zákona o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, a bodu 7, tj. vládního návrhu zákona o úhradě nákladů vznikajících státu z úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození na zdraví, byla provedena společná rozprava. Vzhledem k tomu, že ministr Plojhar je mimo území republiky, pověřila vláda prvního náměstka ministra zdravotnictví s. profesora Macúcha zdůvodněním obou vládních návrhů.

Má někdo připomínky k tomuto návrhu? (Připomínky nebyly.)

Nemá.

Bude tedy rozprava k bodu 6 a 7 pořadu provedena současně.

Přistoupíme k projednávání 1. bodu pořadu, kterým je

1. Zpráva mandátového výboru o ověření platnosti volby nově zvoleného poslance inž. Václava Červeného.

Prosím předsedu mandátového výboru s. Pospíšila, aby přednesl zprávu.

Předseda mandátového výboru posl. Pospíšil: Vážené Národní shromáždění, soudružky a soudruzi, mandátový výbor ve své dnešní schůzi mě pověřil, abych vám podal zprávu o přezkoušení platnosti volby nově zvoleného poslance Národního shromáždění inž. Václava Červeného.

Úmrtím poslance dr. Jaromíra Beráka uprázdnilo se místo poslance Národního shromáždění ve volebním obvodu č. 121 v Rychnově nad Kněžnou v kraji Východočeském. Podle ustanovení čl. 60 odst. 4 ústavy předsednictvo Národního shromáždění se usneslo, aby volby ve volebním obvodu č. 121 se konaly dne 28. února 1965. V doplňovací volbě byl zvolen poslancem Národního shromáždění inž. Václav Červený, ředitel nakladatelství a vydavatelství Lidové demokracie, Praha. Soudruh inž. Červený je aktivní veřejný pracovník, který již po dlouhá léta se zúčastňuje veřejné práce. V roce 1958 mu bylo uděleno za jeho obětavou práci státní vyznamenání "Za vynikající práci".

Ústřední volební komise pro doplňovací volby do Národního shromáždění předložila mandátovému výboru doklady, týkající se této volby, a to: Zprávu obvodní volební komise o doplňovacích volbách do NS, Zápis obvodní volební komise o sčítání hlasů, Zápis obvodní volební komise o registraci kandidáta, Návrh na kandidáta, Zápis Ústřední volební komise pro doplňovací volby do Národního shromáždění o registraci poslance.

Mandátový výbor na své schůzi konané dne 24. března t. r. přezkoumal uvedené doklady a zjistil, že doplňovací volba ve volebním obvodu č. 121 v Rychnově nad Kněžnou byla provedena v plném souladu se všemi zákonnými předpisy týkajícími se volby do Národního shromáždění. Mandátovému výboru nedošly také žádné zprávy nebo stížnosti na porušení těchto zákonných předpisů. Z předložených volebních dokladů mandátový výbor zjistil, že z celkového počtu 24 956 platných hlasů odevzdaných ve volebním obvodu obdržel kandidát inž. Václav Červený 24 953 hlasů. Volby byly prováděny za velmi obtížných podmínek vzniklých sněhovou bouří, která se nad Orlickými horami přehnala právě v noci před volbami. Voliči se museli brodit závějemi a používat lyží, aby se dostali k volebním místnostem. Účast skoro 98 % voličů za tak nepříznivého počasí v těžkém horském terénu svědčí o vysoké politické uvědomělosti pracujících. Téměř 100 % hlasů odevzdaných pro kandidáta svědčí o důvěře v kandidáta, o němž jsou voliči přesvědčeni, že jako poslanec Národního shromáždění bude přispívat k uskutečnění úkolů socialistického státu.

Poněvadž doplňovací volba byla provedena v plném souladu se zákonnými předpisy, doporučuje mandátový výbor Národnímu shromáždění, aby podle čl. 55 ústavy volbu poslance inž. Václava Červeného ověřil.

Předseda NS s. Laštovička: Děkuji s. Pospíšilovi. Má někdo dotaz nebo připomínku? (Nikdo.)

Kdo souhlasí se zprávou mandátového výboru, nechť zvedne ruku. (Děje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Tím ověřilo Národní shromáždění volbu posl. inž. Červeného.

Může tedy poslanec inž. Červený složit do mých rukou poslanecký slib.

Prosím s. dr. Škodu, předsedu ústavně právního výboru, aby přečetl slib, stanovený čl. 56 ústavy.

Mpř. NS s. dr. Škoda: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu věren Československé socialistické republice a věci socialismu. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavou a ostatními zákony republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život.

Posl. inž. Červený: Slibuji.

Předseda NS s. Laštovička: Soudružky a soudruzi poslanci! Předsednictvo Národního shromáždění navrhuje, aby posl. soudruh Červený byl zařazen podle čl. 57 odst. 2 ústavy do výboru pro plán a rozpočet, ve kterém pracoval zesnulý poslanec Berák.

Kdo souhlasí se zařazením posl. Červeného do výboru pro plán a rozpočet, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Je tedy poslanec s. Václav Červený zařazen do výboru pro plán a rozpočet.

Přistoupíme k druhému bodu pořadu, kterým je

2. Zpráva předsednictva Národního shromáždění o činnosti předsednictva a výborů Národního shromáždění od poslední schůze Národního shromáždění.

Vážené soudružky a soudruzi poslanci,

podle § 4 zákona o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění předkládám zprávu předsednictva o činnosti orgánů Národního shromáždění od 4. schůze Národního shromáždění, konané ve dnech 9. až 11. prosince 1964.

Předsednictvo Národního shromáždění především projednalo a schválilo plány všech orgánů NS na I. pololetí 1965. Do plánů byly převzaty úkoly, které nemohly být dokončeny v minulém pololetí, a úkoly nové podle návrhů poslanců, úkoly vzniklé na základě širších jednání, konzultací a průzkumů, a též některé, které vyvstaly z projednávání a schvalování plánu práce Ústřední komise lidové kontroly a statistiky. Při sestavování plánu práce mělo předsednictvo Národního shromáždění stále na zřeteli základní směrnice stanovené v Zásadách dalšího prohloubení činnosti Národního shromáždění, které byly schváleny plénem Národního shromáždění dne 24. října 1964. Jde o úkoly dlouhodobé, které se zvládají krok za krokem.

Po konzultacích a projednávání návrhu plánu práce ve výborech NS schválilo předsednictvo Národního shromáždění v souhlase s vládou jako zvlášť důležitý úkol pro toto pololetí projednání dlouhodobých koncepcí jednotlivých odvětví národního hospodářství a zvýšení účasti orgánů Národního shromáždění na tvorbě pětiletého plánu hned od jeho přípravných stadií.

Vážené soudružky a soudruzi poslanci,

chci zdůraznit, že v tomto pololetí činíme tak další krok k plnění přijatých zásad o činnosti Národního shromáždění, a to tím, že orgány NS projednávají základní problémy dlouhodobého plánu a vyslovují se k jejich řešení dříve, než je sestavena konečná varianta návrhu plánu. Přitom je třeba přirozeně přihlížet k tomu, že koncepce mohou a budou podléhat změnám a že musí proto mít informativní a důvěrný charakter.

To však umožňuje NS hlubší pohled do ekonomických souvislostí a problematiky celkového rozvoje naší socialistické společnosti a umožňuje mu též lépe uplatnit celospolečenské zájmy a potřeby. V této souvislosti vyvstává též potřeba seznámit se s oblastními plány, jejichž správné sestavení je důležité pro kvalitu celkového plánu rozvoje naší společnosti. Předsednictvo NS uložilo proto výboru pro plán a rozpočet, aby naplánoval a zajistil ve spolupráci s výborem pro národní výbory projednání návrhů oblastních plánů ve výborech NS ještě v prvé polovině tohoto roku.

Druhým zesíleným rysem práce orgánů NS v letošním roce je lepší plnění usnesení pléna NS o zásadách dalšího prohloubení činnosti NS a paragrafu 33 zákona o jednacím a pracovním řádu NS, který požaduje aktivní účast poslanců a orgánů NS při zákonodárné činnosti.

Děje se tak jednak tím, že výborům jsou soustavněji předkládány zásady připravovaných zákonů, jednak tím, že návrhy a zásady zákonů jsou všestranněji projednávány, zejména po stránce všech souvislostí a praktických účinků.

Aby se ještě více zvýšila aktivní účast poslanců na normotvorné činnosti, usneslo se předsednictvo NS, že zásady zákonů budou zasílány nadále všem poslancům NS tak, aby se všichni poslanci mohli s nimi seznámit a dát své připomínky výborům, které tyto zásady projednávají.

Pokládáme za důležité, aby poslanci a orgány NS samostatněji a iniciativněji rozvíjeli normotvornou činnost opřenou o poznatky a zkušenosti z praxe, z průzkumů o působnosti zákonů, opřenou o zkušenosti a podněty NV, aby poslanci NS a orgány NS sami více přicházeli s příslušnými návrhy.

Dosud nebylo náležitě využíváno podnětů krajských, okresních a místních národních výborů, jak by to odpovídalo duchu článku 48 ústavy. Jeho plnění má pro rozvoj naší socialistické demokracie velký význam. K tomu chceme zasvětit zesílenou péči v tomto pololetí i v příštích obdobích. Je třeba připomenout, že NV samy využívají dosud zcela nedostatečně svého práva, které je jim dáno čl. 48 ústavy, a neobracejí se se svými podněty na NS.

O této problematice jednala delegace předsednictva NS v prosinci m. r. se Slovenskou národní radou a v únoru t. r. se zástupci krajského národního výboru v Ostravě. Jednání již přináší první plody ze strany Slovenské národní rady.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP